Biện pháp nâng cao chất lượng tín dụng của sở giao dịch i ngân hàng công thương việt nam

  • 102 trang
  • file .doc
Kho¸ luËn tèt nghiÖp
Lêi nãi
®Çu.---------------------------------------------------------------
---------------3
Ch¬ng I:TÝn dông ng©n hµng trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-
êng-----------------------5
1.1. Ng©n hµng Th¬ng m¹i vµ c¸c nghiÖp vô cña ng©n
hµng........................................................................5
1.1.1. Sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña Ng©n hµng.- -5
1.1.2. C¸c nghiÖp vô cña Ng©n hµng Th¬ng m¹i trong
nÒn kinh tÕ thÞ trêng.------------------------------------7
1.2. Vai trß cña tÝn dông ng©n hµng trong nÒn kinh tÕ
thÞ trêng..................................................................8
1.2.1. Kh¸i niÖm tÝn dông ng©n hµng.-----------------8
1.2.2. C¸c h×nh thøc tÝn dông ng©n hµng.------------8
1.2.3. Vai trß cña tÝn dông ng©n hµng.---------------10
1.3. ChÊt lîng tÝn dông vµ nh÷ng rñi ro cña tÝn dông
ng©n hµng.............................................................13
1.3.1. ChÊt lîng tÝn dông.-------------------------------13
1.3.1.1. XÐt trªn gi¸c ®é ng©n hµng.---------------14
1.3.1.2. XÐt trªn gi¸c ®é kh¸ch hµng.---------------15
1.3.2. ý nghÜa cña viÖc n©ng cao chÊt lîng tÝn dông.
------------------------------------------------------------16
1.3.2.1. §èi víi ng©n hµng.---------------------------16
1.3.2.2. §èi víi kh¸ch hµng.---------------------------17
1.3.2.3. §èi víi nÒn kinh tÕ.--------------------------17
1.3.3. Mét sè nh©n tè c¬ b¶n ¶nh hëng tíi chÊt lîng tÝn
dông.-----------------------------------------------------17
1.3.3.1. Sù ph¸t triÓn kinh tÕ cña mét quèc gia.----18
1.3.3.2. Nh©n tè ph¸p luËt.--------------------------18
1.3.3.3. Nh©n tè thuéc vÒ kh¸ch hµng.-------------18
1.3.3.4. Nhãm nh©n tè vÒ phÝa ng©n hµng.-------19
1.3.4. Nh÷ng rñi ro trong tÝn dông ng©n hµng.------20
1.3.4.1. Rñi ro do thiÕu vèn kh¶ dông.--------------21
1.3.4.2. Rñi ro do mÊt kh¶ n¨ng thanh to¸n.--------21
1.3.4.3. Rñi ro chÝnh s¸ch.---------------------------21
1.3.4.4. Rñi ro hèi ®o¸i.------------------------------22
1.3.4.5. Rñi ro l·i suÊt.--------------------------------22
1.3.4.6. Rñi ro trong thanh to¸n.---------------------22
1.3.4.7. Rñi ro tÝn dông.------------------------------23
Ch¬ng II:Thùc tr¹ng ho¹t ®éng tÝn dông t¹i së giao dÞch I -
Ng©n hµng C«ng th¬ng ViÖt
1
Kho¸ luËn tèt nghiÖp
Nam.---------------------------------------------------------------
------25
2.1. Kh¸i qu¸t qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ho¹t ®éng cña
Së giao dÞch I-----25
2.1.1. Giíi thiÖu vÒ Së giao dÞch I- Ng©n hµng C«ng
th¬ng VN-------------------------------------------------25
2.1.1.1. Sù ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña Së giao dÞch I-
NHCT VN-----------------------------------------------25
2.1.1.2. C¬ cÊu tæ chøc cña Së giao dÞch I- Ng©n
hµng C«ng th¬ng ViÖt Nam.--------------------------26
2.1.1.3. Kh¸i qu¸t t×nh h×nh ho¹t ®éng cña Së giao
dÞch I-
NHCTVN.-----------------------------------------------27
2.2. Thùc tr¹ng vÒ ho¹t ®éng tÝn dông cña Së giao dÞch
I............................................................................ 33
2.2.1. Kh¸i qu¸t ho¹t ®éng tÝn dông cña Së giao dÞch
I- NHCTVN.-----------------------------------------------33
2.2.2. Ph©n tÝch quy m« tÝn dông.--------------------35
2.2.2.1. Ph©n tÝch d nî cho vay.---------------------36
2.2.2.2. Ph©n tÝch sù biÕn ®éng cña kh¸ch hµng cã
quan hÖ
tÝn dông.-----------------------------------------------38
2.2.3. Ph©n tÝch kÕt cÊu tÝn dông.--------------------41
2.2.3.1. Ph©n tÝch vßng quay vèn tÝn dông.--------41
2.2.3.2. Ph©n tÝch nî qu¸ h¹n.-----------------------42
2.3. §¸nh gi¸ chÊt lîng tÝn dông t¹i Së giao dÞch I.......45
2.3.1. §¸nh gi¸ tæng quan t×nh h×nh tÝn dông.-----45
2.3.2. Nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®îc, nh÷ng h¹n chÕ vµ
nguyªn nh©n.--------------------------------------------46
2.3.2.1. Nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®îc.--------------------46
2.3.2.2. Nh÷ng h¹n chÕ ,tån t¹i vµ nguyªn nh©n.--47
Ch¬ng III:BiÖn ph¸p nh»m n©ng cao chÊt lîng tÝn dông cña
Së giao dÞch
I.-------------------------------------------------------------------
------51
3.1. §Þnh híng ho¹t ®éng kinh doanh cña Së giao dÞch I-
NHCTVN---51
3.1.1. C¸c chØ tiªu vÒ kinh tÕ.-------------------------51
3.1.2. Gi¶i ph¸p chñ yÕu.-------------------------------51
3.2. Gi¶i ph¸p n©ng cao chÊt lîng tÝn dông t¹i Së giao
dÞch I-
2
Kho¸ luËn tèt nghiÖp
NHCTVN.------------------------------------------------------
------------------52
3.2.1. X©y dùng hÖ thèng th«ng tin kh¸ch hµng, t¨ng
cêng viÖc kiÓm tra ph©n tÝch ®¸nh gi¸ kh¸ch hµng. 53
3.2.1.1. Ph¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh doanh vµ kÕ ho¹ch
vay vèn,
tr¶ nî.---------------------------------------------------53
3.2.1.2. C¸c b¸o c¸o tµi chÝnh ë thêi ®iÓm gÇn nhÊt.
----------------------------------------------------------53
3.2.1.3. Ph©n tÝch n¨ng lùc tµi chÝnh cña kh¸ch
hµng.---------------------------------------------------54
3.2.2. N©ng cao chÊt lîng thÈm ®Þnh dù ¸n cho vay. 56
3.2.2.1. Sù cÇn thiÕt cña dù ¸n.---------------------56
3.2.2.2. ThÈm ®Þnh ph¬ng diÖn thÞ trêng.---------57
3.2.2.3. ThÈm ®Þnh ph¬ng diÖn kü thuËt.----------58
3.2.2.4. ThÈm ®Þnh tÝnh kh¶ thi cña dù ¸n vÒ néi
dung kinh tÕ tµi chÝnh.-------------------------------58
3.2.2.5.ThÈm ®Þnh ph¬ng diÖn tæ chøc qu¶n lý.- -59
3.2.3. T¨ng cêng c¸c biÖn ph¸p ®¶m b¶o an toµn trong
kinh doanh tÝn dông.------------------------------------59
3.2.3.1. Thùc hiÖn tèt c¸c b¶o ®¶m tÝn dông.------59
3.2.3.2. Thùc hiÖn b¶o hiÓm tÝn dông.--------------60
3.2.4. T¨ng cêng c«ng t¸c kiÓm tra, kiÓm so¸t ho¹t
®éng tÝn dông trong néi bé ng©n hµng.--------------62
3.2.5. N©ng cao chÊt lîng c¸n bé tÝn dông.-----------62
KÕt
luËn.---------------------------------------------------------------
-----------------69
Tµi liÖu tham kh¶o
---------------------------------------------------------------
-----70
3
Kho¸ luËn tèt nghiÖp
Lêi nãi ®Çu.
NhiÖm vô ph¸t triÓn kinh tÕ ®Êt níc lµ nhu cÇu sèng
cßn ®èi víi mäi quèc qia nhÊt lµ nh÷ng níc cã nÒn kinh tÕ
xuÊt ph¸t ®iÓm thÊp nh ë níc ta, sù ph¸t triÓn kinh tÕ còng
lµ nhu cÇu cÊp b¸ch ®Ó nhanh chãng ®a nÒn kinh tÕ níc
nhµ hoµ nhËp vµo nÒn kinh tÕ thÕ giíi theo xu híng chung
cña thêi ®¹i.
Thùc hiÖn ®êng lèi ®æi míi cña §¶ng CSVN, nÒn kinh
tÕ níc ta ®ang ph¸t triÓn theo kinh tÕ thÞ trêng cã sù qu¶n
lý cña nhµ níc theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa. Trªn mêi
n¨m x©y dùng vµ trëng thµnh mÆc dï ph¶i kh¾c phôc nhiÒu
khã kh¨n trë ng¹i bëi sù c¹nh tranh gay g¾t cña c¬ chÕ thÞ
trêng, c¸c Ng©n hµng Th¬ng m¹i ®· cã cè g¾ng v¬n lªn vµ
ngµy cµng kh¼ng ®Þnh vÞ thÕ cña m×nh ®èi víi c«ng cuéc
®æi míi kinh tÕ ®Êt níc vµ tõng bíc hoµ nhËp víi Ng©n hµng
c¸c níc trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi.
Víi chøc n¨ng kinh doanh tiÒn tÖ tÝn dông vµ thùc hiÖn
c¸c nghiÖp vô ng©n hµng, c¸c Ng©n hµng Th¬ng m¹i b»ng
nhiÒu h×nh thøc huy ®éng vèn ®· thu hót nguån vèn to lín
trong c¸c tÇng líp d©n c, tæ chøc kinh tÕ ®Ó cho vay vµ
®Çu t vµo c¸c thµnh phÇn kinh tÕ, phôc vô s¶n xuÊt kinh
doanh. Ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ cña c¸c ng©n hµng th¬ng
m¹i trong nh÷ng n¨m qua ®· gãp phÇn quan träng kiÒm chÕ
vµ kiÓm so¸t l¹m ph¸t, æn ®Þnh lu th«ng tiÒn tÖ, thóc ®Èy
s¶n xuÊt ph¸t triÓn vµ t¨ng trëng cao, t¹o c«ng ¨n viÖc lµm
vµ c¶i thiÖn ®êi sèng nh©n d©n.
4
Kho¸ luËn tèt nghiÖp
Song, c¬ chÕ thÞ trêng cã sù t¸c ®éng thêng xuyªn cña
quy luËt gi¸ trÞ, quy luËt cung cÇu vµ quy luËt c¹nh tranh...
Trong hoµn c¶nh hÖ thèng ph¸p luËt cha hoµn chØnh, qu¶n
lý nhµ níc kÐm hiÖu qu¶, ®éi ngò c«ng chøc ®îc ®µo t¹o cã
hÖ thèng ®Ó sím thÝch nghi víi m«i trêng cßn Ýt, cho nªn
s¶n xuÊt kimh doanh cña nhiÒu ®¬n vÞ bÞ thua lç. Ho¹t
®éng cña c¸c Ng©n hµng Th¬ng m¹i còng trong bèi c¶nh
®ã, nhÊt lµ chÊt lîng vµ hiÖu qu¶ c«ng t¸c tÝn dông cßn
nhiÒu khã kh¨n, t×nh tr¹ng nî qu¸ h¹n khã ®ßi cã xu híng
ph¸t sinh, ph¸t triÓn. Víi nhËn ®Þnh nh vËy cïng víi sù gióp
®ì, chØ b¶o tËn t×nh cña PGS. TS NguyÔn V¨n Nam vµ c¸c
c« chó trong Së giao dÞch I- Ng©n hµng C«ng th¬ng ViÖt
Nam(SGDI- NHCTVN) em ®· nhËn thÊy nhiÒu vÊn ®Ò cÇn
quan t©m ®èi víi nghiÖp vô tÝn dông. V× vËy em ®· chän
®Ò tµi: “BiÖn ph¸p n©ng cao chÊt lîng tÝn dông cña Së
giao dÞch I- Ng©n hµng C«ng th¬ng ViÖt Nam” cho
kho¸ luËn tèt nghiÖp cña m×nh.
Néi dung cña kho¸ luËn gåm ba ch¬ng:
Ch¬ng I: TÝn dông ng©n hµng trong nÒn kinh tÕ thÞ
trêng.
Ch¬ng II: Thùc tr¹ng ho¹t ®éng tÝn dông cña Së giao
dÞch I- Ng©n hµng C«ng th¬ng ViÖt Nam.
Ch¬ng III: BiÖn ph¸p n©ng cao chÊt lîng tÝn dông cña
Së giao dÞch I- Ng©n hµng C«ng th¬ng ViÖt Nam.
Do sù h¹n chÕ vÒ kiÕn thøc, kinh nghiÖm thùc tÕ, thêi
gian vµ nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt còng nh tÝnh phøc t¹p cña
5
Kho¸ luËn tèt nghiÖp
®Ò tµi nghiªn cøu... bµi viÕt sÏ kh«ng tr¸nh khái nh÷ng
thiÕu sãt, rÊt mong ®îc sù chØ b¶o, ®ãng gãp ý kiÕn cña
c¸c thÇy c« vµ nh÷ng ai quan t©m tíi vÊn ®Ò nµy.
6
Kho¸ luËn tèt nghiÖp
Ch¬ng I:
TÝn dông ng©n hµng trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng
1.1. Ng©n hµng Th¬ng m¹i vµ c¸c nghiÖp vô cña ng©n
hµng.
1.1.1. Sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña Ng©n hµng.
Ng©n hµng th¬ng m¹i lµ mét tæ chøc kinh doanh tiÒn
tÖ mµ ho¹t ®éng chñ yÕu vµ thêng xuyªn lµ nhËn tiÒn göi
cña kh¸ch hµng víi tr¸ch nhiÖm hoµn tr¶ vµ sö dông mét
khèi lîng tiÒn tÖ ®Ó cho vay vµ ®Çu t, thùc hiÖn c¸c dÞch
vô ng©n hµng.
Qu¸ tr×nh ra ®êi cña ng©n hµng cã nhiÒu quan ®iÓm
kh¸c nhau, nhng chñ yÕu cã hai quan ®iÓm:
Quan ®iÓm 1: Sù ra ®êi cña ng©n hµng ®îc b¾t
nguån tõ c¸c nhµ t b¶n tiÒn tÖ, qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña chñ
nghÜa t b¶n. Mét sè nhµ t b¶n th¬ng nghiÖp ®· t¸ch ra vµ
thµnh lËp mét nhãm chuyªn lµm nghÒ chuyÓn tiÒn cho
kh¸ch hµng. Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng, c¸c nhµ t b¶n tiÒn
tÖ nµy ®· tËp trung trong tay mét sè lîng tiÒn tÖ lín vµ trong
khèi lîng tiÒn tÖ ®ã cã nh÷ng kho¶n tiÒn t¹m thêi nhµn rçi,
trªn c¬ së ®ã c¸c nhµ t b¶n ®· lµm thªm nhiÖm vô n÷a lµ
cho vay. §©y chÝnh lµ nguyªn nh©n dÉn ®Õn sù ra ®êi cña
ng©n hµng.
7
Kho¸ luËn tèt nghiÖp
Quan ®iÓm 2: Ng©n hµng ®îc b¾t nguån t c¬ së
vµng (c¸c ngêi thî lµm kim hoµn) lóc ®Çu nh÷ng c¬ së vµng
chØ ®¬n thuÇn thùc hiÖn nghiÖp vô chung nhÊt lµ cÊt gi÷
vµng hé, th«ng qua ®ã hä nhËn ®îc mét kho¶n lÖ phÝ nhÊt
®Þnh. Sau ®ã, nh÷ng c¬ së vµng nµy kh«ng chØ gi÷ vµng
hé mµ cßn nhËn gi÷ c¸c kho¶n tiÒn cho kh¸ch hµng.
Trong thùc tiÔn ho¹t ®éng cña nh÷ng ngêi thî vµng th×
hä thÊy r»ng viÖc dù tr÷ 100% sè lîng vµng cña kh¸ch hµng
lµ mét ®iÒu kh«ng cÇn thiÕt nã cã nh÷ng trêng hîp tÊt c¶
kh¸ch hµng ®Òu cã nhu cÇu rót tiÒn, vµng cïng mét lóc,
nh÷ng lóc nµy sÏ gÆp khã kh¨n trë ng¹i. Do ®ã thî vµng chØ
gi÷ l¹i mét tû lÖ nhÊt ®Þnh trªn tæng sè tiÒn cña kh¸ch
hµng, sè cßn l¹i hä dïng ®Ó ®Çu t cho vay sinh lêi. C¸c c¬
së vµng kh«ng chØ nhËn tiÒn göi vµ cho vay mµ hä cßn thùc
hiÖn c¸c nghiÖp vô thanh to¸n vµ chuyÓn tiÒn hé cho kh¸ch
hµng, do vËy ng©n hµng ra ®êi lµ mét tÊt yÕu kh¸ch quan.
Trong c¸c quan niÖm tríc ®©y thêng ®¸nh gi¸ ng©n
hµng nh mét c¬ quan thùc hiÖn qu¸ tr×nh ph©n phèi ph¸t
sinh thuÇn tuý, ®¸nh gi¸ vai trß cña ng©n hµng thêng nÆng
nÒ vÒ qu¶n lý. Song thùc tÕ ng©n hµng lµ s¶n phÈm tÊt
yÕu cña nÒn kinh tÕ hµng ho¸. Tuy nã ra ®êi muén song nã
®· nhanh chãng gi÷ vÞ trÝ tiªn phong, chñ chèt ®èi víi qu¸
tr×nh ph¸t triÓn cña s¶n xuÊt vµ lu th«ng hµng ho¸, ®Æc
biÖt ®iÒu ®ã thÓ hiÖn râ nÐt h¬n trong c¬ chÕ thÞ truêng.
Ngµy nay Ng©n hµng ®· ®îc nh×n nhËn vµ ®¸nh gi¸
®óng ®¾n h¬n th«ng qua 2 ho¹t ®éng chñ yÕu lµ:
8
Kho¸ luËn tèt nghiÖp
- Qu¶n lý Nhµ níc vÒ ho¹t ®éng tiÒn tÖ, tÝn dông b»ng
nh÷ng chÝnh s¸ch ban hµnh: lu th«ng tiÒn tÖ, qu¶n lý tiÒn
mÆt, ngo¹i hèi, c¸c chÝnh s¸ch tÝn dông, chÝnh s¸ch l·i
xuÊt...
- Ho¹t ®éng kinh doanh th«ng qua nghiÖp vô tÝn dông,
thanh to¸n, kimh doanh tiÒn tÖ vµ dÞch vô Ng©n hµng.
Tõ hai ho¹t ®éng c¬ b¶n trªn, ®· h×nh thµnh nªn hai
hÖ thèng Ng©n hµng: Ng©n hµng Nhµ níc vµ Ng©n hµng
th¬ng m¹i. Sù ®æi míi trong viÖc tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña
Ng©n hµng lµ phï hîp víi thùc tÕ kh¸ch quan: mét mÆt t¹o
ra sù qu¶n lý chÆt chÏ cña Nhµ níc ®èi víi ho¹t ®éng tiÒn tÖ
tÝn dông ®Ó x©y dùng mét nÒn tiÒn tÖ æn ®Þnh vµ thùc
hiÖn tÝch luü cÇn thiÕt cho c«ng cuéc x©y dùng ®Êt níc,
mÆt kh¸c t¹o ®iÒu kiÖn ph¸t huy cao ®é vai trß ®Æc biÖt
cña Ng©n hµng ®Ó phôc vô cho s¶n xuÊt kinh doanh. Thùc
tÕ cho thÊy r»ng trong mét nÒn kinh tÕ hiÖn ®¹i, bÊt cø mét
sù ®Çu t nµo muèn ®¶m b¶o ch¾c ch¾n vµ ®em l¹i hiÖu
qu¶ kinh tÕ cao còng ®Òu cÇn cã sù ®¶m b¶o cña Ng©n
hµng th¬ng m¹i. Nh vËy sù ra ®êi cña Ng©n hµng th¬ng
m¹i lµ mét tÊt yÕu kh¸ch quan ®èi víi nÒn kinh tÕ thÞ trêng.
1.1.2. C¸c nghiÖp vô cña Ng©n hµng Th¬ng m¹i trong
nÒn kinh tÕ thÞ trêng.
Ng©n hµng th¬ng m¹i chia ra nhiÒu lo¹i h×nh kh¸c
nhau song chung quy l¹i dï ë lo¹i h×nh nµo vµ cã nh÷ng
®Æc ®iÓm, tÝnh chÊt ho¹t ®éng cô thÓ kh¸c nhau nhng
còng ®Òu ho¹t ®éng theo 3 nghiÖp vô sau ®©y:
9
Kho¸ luËn tèt nghiÖp
- NghiÖp vô nî (huy ®éng vèn): Ng©n hµng thong m¹i
th«ng qua ho¹t ®éng tÝn dông huy ®éng, tËp chung nguån
vèn t¹m thêi nhµn rçi trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh
cña c¸c ®¬n vÞ, tæ chøc kinh tÕ, c¸c tÇng líp d©n c... MÆt
kh¸c Ng©n hµng cßn thùc hiÖn nghiÖp vô nµy b»ng c¸ch ®i
vay Ng©n hµng Nhµ níc, níc ngoµi hoÆc tiÕp nhËn nguån
vèn tµi trî, uû th¸c ®Çu t cña Nhµ níc vµ níc ngoµi.
- NghiÖp vô cã (sö dông vèn) : Ng©n hµng th¬ng m¹i
cã thÓ cho vay vµ ®Çu t trªn c¬ së nguån vèn ®· huy ®éng
®îc díi c¸c d¹ng nh: cho vay víi c¸c thµnh phÇn kinh tÕ, c¸c
tæ chøc, c¸c tÇng líp d©n c... phôc vô s¶n xuÊt kinh doanh
vµ dÞch vô, thùc hiÖn nghiÖp vô chøng kho¸n cã gi¸, tham
gia ho¹t ®éng hïn vèn liªn doanh, liªn kÕt...
- NghiÖp vô trung gian: C¸c ng©n hµng th¬ng m¹i cßn
thùc hiÖn nhiÒu nghiÖp vô nh: thanh to¸n hé kh¸ch hµng,
dÞch vô t vÊn, dÞch vô chuyÓn tiÒn, b¶o qu¶n hé.
ë ViÖt Nam, do hiÓu ®Çy ®ñ c¸c häc thuyÕt kinh tÕ,
hiÓu vai trß cña hÖ thèng Ng©n hµng vµ tÇm quan träng cña
chÝnh s¸ch tiÒn tÖ trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng nªn khi cã
chñ tr¬ng ®æi míi nÒn kinh tÕ ®Êt níc §¶ng vµ Nhµ níc ta
®· kh¼ng ®Þnh viÖc tæ chøc l¹i hÖ thèng ng©n hµng ViÖt
Nam lµ mét trong nh÷ng c«ng viÖc ®Çu tiªn cña qu¸ tr×nh
®æi míi. ViÖc tæ chøc l¹i hÖ thèng Ng©n hµng theo m«
h×nh hai cÊp ®· ®îc tiÕn hµnh tõng bíc vµ m« h×nh nµy ®îc
kh¼ng ®Þnh t¹i c¸c ph¸p lÖnh ng©n hµng ban bè n¨m
1990. Ng©n hµng Nhµ níc lµ cÊp qu¶n lý Nhµ níc vÒ ho¹t
10
Kho¸ luËn tèt nghiÖp
®éng tiÒn tÖ tÝn dông vµ lµ c¬ quan duy nhÊt ph¸t hµnh
tiÒn ViÖt Nam.
C¸c Ng©n hµng th¬ng m¹i, c¸c c«ng ty tµi chÝnh, c¸c
hîp t¸c x· tÝn dông lµ cÊp thùc hiÖn nhiÖm vô kinh doanh
trong lÜnh vùc tiÒn tÖ.
Trong thêi gian qua, viÖc ®a d¹ng ho¸ c¸c lo¹i h×nh
ng©n hµng ®· ®îc thùc hiÖn ®Ó d¸p øngyªu cÇu kinh tÕ
cña thÞ trêng, phï hîp víi ®Æc ®iÓm cña níc ta, cã t¸c dông
më réng thÞ trêng vèn vµ ph¸t triÓn c¸c dÞch vô ng©n hµng
ë ViÖt Nam, më réng quan hÖ tµi chÝnh tiÒn tÖ níc ta víi níc
ngoµi. Riªng t¹i thµnh phè Hµ Néi, m¹ng líi ng©n hµng th¬ng
m¹i ®· t¨ng lªn ®¸ng kÓ cho ®Õn nay tÝnh ra cø kho¶ng
50.000 d©n cã mét chi nh¸nh ng©n hµng phôc vô. C¸c
ng©n hµng th¬ng m¹i, tríc hÕt lµ ng©n hµng th¬ng m¹i
Quèc doanh tõ chç thô ®éng vµ ®éc quyÒn trong nÒn kinh
tÕ bao cÊp ®· bíc vµo mét m«i trêng ho¹t ®éng míi, chÊp
nhËn c¹nh tranh, kh«ng ngõng më réng, c¶i tiÕn vµ n©ng
cao chÊt lîng c«ng t¸c vµ dÞch vô.
1.2. Vai trß cña tÝn dông ng©n hµng trong nÒn kinh tÕ
thÞ trêng.
1.2.1. Kh¸i niÖm tÝn dông ng©n hµng.
TÝn dông ng©n hµng lµ quan hÖ tÝn dông gi÷a Ng©n
hµng vµ c¸c tæ chøc tÝn dông kh¸c víi c¸c nhµ doanh
nghiÖp, c¸ nh©n.
TÝn dông ng©n hµng lµ mét ph¹m trï kinh tÕ thuéc nÒn
s¶n xuÊt hµng ho¸, nã tån t¹i vµ ph¸t triÓn cïng víi sù tån t¹i
11
Kho¸ luËn tèt nghiÖp
vµ ph¸t triÓn cña s¶n xuÊt hµng ho¸ vµ th«ng qua ho¹t
®éng tÝn dông th× m©u thuÉn gi÷a nhu cÇu tiÕt kiÖm vµ
nhu cÇu ®Çu t ®îc gi¶i quyÕt mét c¸ch tho¶ ®¸ng lµm cho
mäi thµnh phÇn kinh tÕ trong x· héi ®Òu cã thÓ ph¸t huy tèi
®a c¸c tiÒm n¨ng s½n cã phôc vô cho sù nghiÖp ph¸t triÓn
chung cña ®Êt níc.
1.2.2. C¸c h×nh thøc tÝn dông ng©n hµng.
Cïng víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ, xu híng tù do ho¸, c¸c
ng©n hµng ph¶i lu«n lu«n nghiªn cøu ®Ó ®a ra c¸c h×nh
thøc tÝn dông kh¸c nhau ®Ó ®¸p øng mét c¸ch tèt nhÊt nhu
cÇu cña qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt, tõ ®ã ®a d¹ng ho¸ danh
môc ®Çu t ®Ó më réng tÝn dông, thu hót kh¸ch hµng, t¨ng
lîi nhuËn, thùc hiÖn ph©n t¸n rñi ro. Dùa v¸o c¸c tiªu thøc
kh¸c nhau ngêi ta ph©n lo¹i tÝn dông ng©n hµng thµnh:
- C¨n cø vµo môc ®Ých sö dông cã c¸c h×nh thøc sau:
+ Cho vay s¶n xuÊt vµ lu th«ng hµng ho¸: lµ lo¹i tÝn
dông vèn lu ®éng vµ cè ®Þnh tµi trî cho s¶n xuÊt, mua b¸n
hµng ho¸...
+ Cho vay tiªu dïng: lµ lo¹i cho vay ®¸p øng nhu cÇu
tiªu dïng c¸ nh©n nh mua s¾m vËt dông ®¾t tiÒn. Ngµy
nay ng©n hµng cßn thùc hiÑn cho vay ®Î trang tr¶i chi phÝ
th«ng thêng cña ®êi sèng th«ng qua ph¸t hµnh thÎ tÝn dông.
+ Cho vay ®Çu t xuÊt, nhËp khÈu: Phôc vô cho c¸c
quan hÖ s¶n xuÊt mua b¸n, thanh to¸n... qua ho¹t ®éng
nhËp khÈu.
- C¨n cø vµo tµi s¶n thÕ chÊp cã c¸c lo¹i sau:
12
Kho¸ luËn tèt nghiÖp
+ Cho vay cã tµi s¶n thÕ chÊp: Ng©n hµng c¨n cø vµo
tµi s¶n cña kh¸ch hµng ®Ó ®¶m b¶o cho viÖc tr¶ nî cña
kh¸ch hµng.
. Cho vay cÇm cè: lµ viÖc ng©n hµng c¨n cø vµo tµi s¶n
kh¸ch hµng mang ®Ðn cÇm cè t¹i ng©n hµng. Tµi s¶n cña
kh¸ch hµng do ng©n hµng b¶o qu¶n trong suèt thêi gian
cÇm cè, kh¸ch hµng kh«ng ®îc sö dông, nhîng b¸n cho
thuª...
. Cho vay thÕ chÊp: ng©n hµng c¨n cø vµo tµi s¶n cña
kh¸ch hµng ®Ó ®¶m b¶o kh¶ n¨ng tr¶ nî cña kh¸ch hµng.
Tµi s¶n kh«ng cÇn mang ®Õn ng©n hµng, kh¸ch hµng cã
quyÒn sö dông nhng kh«ng ®îc b¸n vµ cho thuª.
+ Cho vay kh«ng cã tµi s¶n thÕ chÊp (tÝn chÊp): Ng©n
hµng cho vay trªn c¬ së sù tin tëng kh¸ch hµng, tµi s¶n thÕ
chÊp lµ uy tÝn, danh dù cña kh¸ch hµng. Ngoµi ra cßn cã
h×nh thøc cho vay th«ng qua viÖc b¶o l·nh b»ng tÝn chÊp
cña c¸c tæ chøc ®oµn thÓ kinh tÕ chÝnh trÞ- x· héi cho c¸
nh©n, cho hé nghÌo vay vèn.
- C¨n cø vµo h×nh th¸i gi¸ trÞ cña tÝn dông cã c¸c
h×nh thøc lµ:
+ Cho vay b»ng tiÒn: lµ lo¹i cho vay mµ h×nh thøc gi¸
trÞ cña tÝn dông ®îc cung cÊp b»ng tiÒn nh tÝn dông theo
thêi vô, tÝn dông tr¶ gãp.
+ Cho vay b»ng tµi s¶n: phæ biÕn lµ tµi trî thuª mua.
- C¨n cø vµo xuÊt xø tÝn dông cã c¸c h×nh thøc sau:
13
Kho¸ luËn tèt nghiÖp
+ Cho vay trùc tiÕp: ng©n hµng trùc tiÕp cÊp vèn cho
kh¸ch hµng vµ kh¸ch hµng trùc tiÕp tr¶ l·i vµ gèc cho ng©n
hµng.
+ Cho vay gi¸n tiÕp: lµ kho¶n cho vay thùc hiÖn th«ng
qua viÖc mua l¹i c¸c khÕ íc hoÆc c¸c chøng tõ nî ®· ph¸t
sinh vµ cßn l¹i trong thêi h¹n thanh to¸n.
- C¨n cø vµo thêi h¹n cho vay cã c¸c h×nh thøc tÝn
dông sau:
+TÝn dông ng¾n h¹n: lµ c¸c kho¶n tÝn dông cã thêi
h¹n kh«ng qu¸ 12 th¸ng, ®îc sö dông ®Ó bï ®¾p sù thiÕu
hôt vèn lu ®éng ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh
doanh vµ chi tiªu ng¾n h¹n cña c¸ nh©n.
+ TÝn dông trung h¹n: lµ nh÷ng kho¶n tÝn dông cã thêi
h¹n tõ trªn 12 th¸ng cho ®Õn 60 th¸ng. Môc ®Ých vay vèn
®Ó söa ch÷a, kh«i phôc, thay thÕ tµi s¶n cè ®Þnh hoÆc c¶i
tiÕn kü thuËt hîp lý ho¸ s¶n xuÊt, ®æi míi quy tr×nh c«ng
nghÖ vµ x©y dùng nh÷ng c«ng tr×nh lo¹i nhá thêi h¹n thu
håi vèn nhanh.
+ TÝn dông dµi h¹n: lµ kho¶n tÝn dông cã thêi h¹n trªn
60 th¸ng, môc ®Ých sö dông vèn ®Ó söa ch÷a, x©y dùng
c¬ b¶n, ®Çu t bÊt ®éng s¶n... thêi h¹n thu håi vèn dµi.
1.2.3. Vai trß cña tÝn dông ng©n hµng.
Víi tÝnh chÊt lµ mét ph¹m trï kinh tÕ, vai trß cña tÝn
dông ng©n hµng ®èi víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ ®îc thÓ hiÖn
qua mét sè néi dung chñ yÕu sau:
Thø nhÊt: TÝn dông ng©n hµng thùc hiÖn quy tr×nh
huy ®éng tËp trung vµ ph©n phèi l¹i vèn tiÒn tÖ t¹m thêi
14
Kho¸ luËn tèt nghiÖp
nhµn rçi trong nÒn kinh tÕ, trªn nguyªn t¾c cã hoµn tr¶ l¹i
vµ cã l·i. §©y lµ chøc n¨ng c¬ b¶n nhÊt cña tÝn dông ng©n
hµng, chøc n¨ng nµy cã nghÜa lµ th«ng qua ho¹t ®éng ho¹t
®éng tÝn dông ng©n hµng nguån tiÒn t¹m thêi nhµn rçi
trong x· héi ®îc huy ®éng vµ ph©n phèi cho c¸c nhu cÇu
cÇn thiÕt trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c
doanh nghiÖp, c¸c tæ chøc kinh tÕ. Qu¸ tr×nh tËp trung vèn
tiÒn tÖ t¹m thêi nhµn rçi cña c¸c ®¬n vÞ ®· ®îc Nhµ níc quy
®Þnh buéc hä ph¶i më tµi kho¶n t¹i ng©n hµng. Trong qu¸
tr×nh ho¹t ®éng, tµi kho¶n tiÒn göi cña c¸c ®¬n vÞ lu«n cã
sè d nhÊt ®Þnh, nhê cã chøc n¨ng nµy mµ tÝn dông ng©n
hµng cã thÓ huy ®éng kh«ng nh÷ng nguån tiÒn tÖ t¹m thêi
nhµn rçi trong s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp,
c¸c tæ chøc kinh tÕ, d©n c... mµ cßn huy ®éng ®îc nh÷ng
nguån vèn dù tr÷ cha dïng ®Õn cña ng©n s¸ch Nhµ níc,
h×nh thµnh nªn nguån vèn cña ng©n hµng, ®ång thêi trªn
c¬ së ®ã tiÕn hµnh ph©n phèi c¸c nguån vèn mét c¸ch cã
kÕ ho¹ch, ®¸p øng nhu cÇu cña qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt më
réng. Qu¸ tr×nh ph©n phèi th«ng qua hai lÇn: ph©n phèi
lÇn ®Çu vµ ph©n phèi l¹i tÝn dông, ph©n phèi lÇn ®Çu
th«ng qua lîi tøc, chiÕm tû träng nhá trong thu nhËp quèc
d©n. ViÖc tËp trung vµ ph©n phèi vèn cã quan hÖ mËt thiÕt
vµ t¸c ®éng ¶nh hëng lÉn nhau.
Yªó tè c¹nh tranh lu«n g¾n liÒn víi tån t¹i trong nÒn
kinh tÕ thÞ trêng ®ång thêi nã ®ãng vai trß lµm chÊt xóc t¸c
m¹nh mÏ thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt.
ChÝnh v× vËy trong qu¸ tr×nh kinh doanh cña c¸c doanh
15
Kho¸ luËn tèt nghiÖp
nghiÖp cã thÓ tiÕp tôc tån t¹i vµ ph¸t triÓn hoÆc thua lç kÐo
dµi dÉn ®Õn ph¸ s¶n. Do ®ã, khi ho¹t ®éng kinh doanh
trong lÜnh vùc ng©n hµng cÇn ph¶i úim hiÓu thùc tr¹ng dù
to¸n t×nh h×nh, ®Ó quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n viÖc thùc hiÖn
®Çu t vèn, ®¶m b¶o an toµn vèn, ng¨n chÆn t×nh tr¹ng
kh«ng thu håi ®îc vèn vµ l·i. ViÖc x¸c lËp ch÷ “tÝn” trong
kinh doanh ng©n hµng lµ yÕu tè c¬ b¶n quan träng trong
nghiÖp vô tÝn dông, ®iÒu nµy phï hîp vµo mèi quan hÖ ®«i
bªn, gi÷a kh¸ch hµng vµ ng©n hµng.
Thø hai: TÝn dông ng©n hµng cã thÓ thay thÕ tiÒn
mÆt trong lu th«ng, b»ng nh÷ng c«ng cô lu th«ng tÝn dông,
do vËy tiÕt kiÖm ®îc tiÒn mÆt trong lu th«ng th«ng qua
viÖc nhËn vµ tr¶ tiÒn, ®ång thêi víi tÝnh chÊt thêng xuyªn
liªn tôc còng nh viÖc cho vay vµ thu håi nî cña ng©n hµng,
g¾n liÒn víi sù vËn ®éng cña gÝ trÞ vËt t hµng ho¸ trong
s¶n xuÊt lu th«ng ®· t¹o ra nh÷ng tiÒn ®Ò kinh tÕ kh¸ch
quan cho phÐp Nhµ níc th«ng qua hÖ thèng ng©n hµng sö
dông c«ng cô lu th«ng tÝn dông ®ãng vai trß lµ phï hiÖu cña
gi¸ trÞ, thay thÕ tiÒn vµng trong lu th«ng. Nh vËy ®· tiÕt
kiÖm ®¸ng kÓ mét lîng tiÒn mÆt dïng vµo viÖc lu th«ng vµ
nh thÕ tiÕt kiÖm ®îc chi phÝ lu th«ng. Sù ph¸t triÓn cña c¸c
nghiÖp vô tÝn dông ®i ®«i víi viÖc më réng thanh to¸n
kh«ng dïng tiÒn mÆt th«ng qua hÖ thèng ng©n hµng ®· t¹o
kh¶ n¨ng thùc tÕ tiÕt kiÖm c¶ dÊu hiÖu gi¸ trÞ, kÕt qu¶ ®ã
lµ nhê vµo chøc n¨ng trªn cña tÝn dông ng©n hµng. Ngoµi ra
th× ho¹t ®éng tÝn dông cßn nh»m n©ng cao chÊt lîng t¹o
16
Kho¸ luËn tèt nghiÖp
tiÒn cña ng©n hµng gióp më réng s¶n xuÊt kinh doanh cña
x· héi.
Thø ba: TÝn dông ng©n hµng t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi
cho viÖc ®iÒu hoµ lu th«ng tiÒn tÖ. V× cßn tån t¹i s¶n xuÊt
vµ lu th«ng hµng ho¸ trong nÒn kinh tÕ quèc d©n th× viÖc
tæ chøc lu th«ng æn ®Þnh tiÒn tÖ trong nÒn kinh tÕ lµ mét
®iÒu quan träng kh«ng thÓ thiÕu ®îc vµ còng lµ mét ®ßi
hái kh¸ch quan. Muèn æn ®Þnh tiÒn tÖ th× ph¶i th«ng qua
ho¹t ®éng tÝn dông, t¹o ®iÒu kiÖn cho nÒn kinh tÕ ph¸t
triÓn nhanh chãng, cã nghÜa lµ t¹o cho nÒn kinh tÕ mét lîng
hµng ho¸ lín vµ viÖc thùc hiÖn c©n ®èi tiÒn hµng. MÆt
kh¸c, qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña tÝn dông g¾n liÒn víi c«ng
t¸c thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt ®· gi¶m bít khèi lîng
tiÒn mÆt trong lu th«ng gãp phÇn æn ®Þnh lu th«ng tiÒn
tÖ.
Thø t: TÝn dông ng©n hµng thùc hiÖn chøc n¨ng ph¶n
¸nh tæng hîp vµ kiÓm so¸t c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ trong nÒn
kinh tÕ quèc d©n. Chøc n¨ng nµy xuÊt ph¸t tõ mèi quan hÖ
trùc tiÕp vµ thêng xuyªn cña tÝn dông ng©n hµng víi qu¸
tr×nh s¶n xuÊt vµ sù vËn ®éng cña thanh to¸n còng nh viÖc
qu¶n lý tËp trung thèng nhÊt c«ng t¸c tÝn dông ®· t¹o tiÒn
®Ò kh¸ch quan cho tÝn dông ng©n hµng thùc hiÖn chøc
n¨ng trªn th«ng qua ho¹t ®éng thùc tiÔn, tÝn dông ng©n
hµng ph¶n ¸nh mét c¸ch tæng hîp vµ nh¹y bÐn t×nh h×nh
ho¹t ®éng kinh tÕ tµi chÝnh trong nÒn kinh tÕ quèc d©n.
Nhµ níc cã chc n¨ng tæ chøc vµ qu¶n lý nÒn kinh tÕ th× c¸c
mèi quan hÖ kinh tÕ ®ã ®Òu cÇn thiÕt vµ ph¶i ®îc thùc
17
Kho¸ luËn tèt nghiÖp
hiÖn th«ng qua c¸c mÆt ho¹t ®éng cña ng©n hµng. Nh vËy
trªn c¬ së ®ã Nhµ níc cã nh÷ng biÖn ph¸p kÞp thêi ph¸t huy
cac nh©n tè tÝch cùc vµ kh¾c phôc nh÷ng tiªu cùc x¶y ra.
Qu¸ tr×nh ph¶n ¸nh vµ kiÓm so¸t cña tÝn dông ng©n hµng
lµ hai mÆt kh«ng thÓ t¸ch rêi nhau trong chøc n¨ng nµy.
Do ®ã , tÝn dông ng©n hµng ®îc sö dông nh lµ mét
trong nh÷ng ®ßn bÊy kinh tÕ kh«ng thÓ thiÕu ®îc trong
qu¶n lý kinh tÕ tµi chÝnh, kiÓm so¸t c¸c qu¸ tr×nh s¶n xuÊt,
ph©n phèi s¶n ph¶m x· héi, thùc hiÖn vµ cñng cè chÕ ®é
h¹ch to¸n kinh tÕ, chÕ ®é tiÕt kiÖm trong nÒn kinh tÕ quèc
d©n.
1.3. ChÊt lîng tÝn dông vµ nh÷ng rñi ro cña tÝn dông
ng©n hµng.
1.3.1. ChÊt lîng tÝn dông.
TÝn dông nh theo ®Þnh nghÜa, chÝnh lµ sù vay mîn
mét lîng gi¸ trÞ víi môc ®Ých lµ ®Î phôc vô cho qu¸ tr×nh
s¶n xuÊt kinh doanh vµ tiªu dïng x· héi. XuÊt ph¸t tõ lîi Ých
vÒ mÆt kinh tÕ cña c¶ hai bªn nªn chÊt lîng vµ hiÖu qu¶ cña
tÝn dông phô thuéc vµo kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña
c¶ hai bªn. Do tÝn dông lµ mét ph¹m trï mang tÝnh tæng hîp
nªn khi ®¸nh gi¸ chÊt lîng tÝn dông vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ cña
nã ta cÇn xÐt trªn nhiÒu gãc ®é.
ChÊt lîng tÝn dông tríc tiªn lµ sù an toµn vµ hiÖu qu¶
trong ho¹t ®éng kinh doanh cña ng©n hµng. XÐt trªn hai
ph¬ng diÖn: huy ®éng vèn vµ sö dông vèn, ph¶i ®¶m b¶o
huy ®éng tèi ®a c¸c nguån vèn t¹m thêi nhµn rçi trong x·
18
Kho¸ luËn tèt nghiÖp
héi, ®ång thêi sö dông nguån vèn ®ã mét c¸ch hîp lý hiÖu
qu¶ vµ an toµn nhÊt. Vèn tÝn dông ng©n hµng ph¸t ra cÇn
®¸p øng mét c¸ch kÞp thêi vµ ®Çy ®ñ nhu cÇu vÒ vèn cña
x· héi, sau mét thêi gian sö dông nã sÏ ®em l¹i c¸c lîi Ých vÒ
mÆt kinh tÕ vµ x· héi, cho b¶n th©n ngêi sö dông vèn vµ
cho toµn bé nÒn kinh tÕ quèc d©n ( vµ ®ã chÝnh lµ tiÒn ®Ò
cho viÖc hoµn tr¶ ®óng thêi h¹n c¶ gèc vµ l·i tiÒn vay cho
ng©n hµng, t¹o ®iÒu kiÖn cho ng©n hµng ®¶m b¶o an toµn
vµ cã thÓ më réng nguån vèn dïng trong kinh doanh cña
m×nh). Th«ng thêng hiÖu qu¶ tÝn dông ®îc thÓ hiÖn ë sù
gia t¨ng sè lîng vµ chÊt lîng c¸c dÞch vô, ®îc ®¸nh gi¸ b»ng
viÖc thùc hiÖn hoµn tr¶ tiÒn vay theo ®óng thêi h¹n tr¶ vèn
vµ l·i cña ngêi ®i vay vµ lîi Ých mµ hä ®¹t ®îc th«ng qua sö
dông tiÒn vay cña ng©n hµng. VÒ mÆt néi dung chÊt lîng
tÝn dông ®îc biÓu hiÖn nh sau:
- Thùc hiÖn c¸c môc tiªu kinh tÕ, gãp phÇn thóc ®Èy
s¶n xuÊt kinh doanh ph¸t triÓn t¹o ®iÒu kiÖn cho ®¬n vÞ
vay vèn hoµn thµnh kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh, thùc hiÖn
®Çy ®ñ nghÜa vô ®èi víi ng©n s¸ch Nhµ níc.
- B¶o ®¶m nguyªn t¾c tÝn dông nhÊt lµ thu håi ®îc nî
®óng h¹n c¶ gèc vµ l·i tõ kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh do
mang tiÒn vay mang l¹i, h¹n chÕ nî qu¸ h¹n khã ®ßi, ng¨n
ngõa rñi ro ®èi víi nguån vèn cña ng©n hµng.
-T¨ng vßng quay cña vèn tÝn dông.
- B¶o ®¶m ho¹t ®éng kinh doanh cña ng©n hµng cã
hiÖu qu¶, cã tÝch
luü ®Ó t¨ng nguån vèn tù cã.
19
Kho¸ luËn tèt nghiÖp
§Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ chÊt lîng tÝn dông ng©n hµng,
ta cã thÓ c¨n cø vµo c¸c chØ tiªu ®Þnh tÝnh vµ ®Þnh lîng
sau:
1.3.1.1. XÐt trªn gi¸c ®é ng©n hµng.
- Nªó chÊt lîng tÝn dông cña ng©n hµng ®îc ®¶m b¶o
th× sÏ t¹o cho kh¸ch hµng sù tin tëng vµo ng©n hµng. Khi
®ã kh¸ch hµng truyÒn thèng sÏ tiÕp tôc duy tr× quan hÖ tÝn
dông víi ng©n hµng. Nh vËy, sè lîng kh¸ch hµng sÏ ®îc t¨ng
lªn qua c¸c n¨m, ®ã lµ mét trong c¸c dÊu hiÖu cho thÊy
chÊt lîng tÝn dông ng©n hµng tèt lªn.
- Còng nh ®èi víi chØ tiªu vÒ sè kh¸ch hµng, møc d nî
vµ doanh sè cho vay t¨ng lªn ®ång ®Òu qua c¸c n¨m cho
thÊy chÊt lîng tÝn dông cã kh¶ n¨ng ®¶m b¶o vèn kÞp thêi
cho nhu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ.
- ChØ tiªu quan träng nhÊt lµ vÊn ®Ò nî qu¸ h¹n, ®îc
tÝnh b»ng sè tuyÖt ®èi hoÆc sè t¬ng ®èi (tÝnh trªn tû lÖ
phÇn tr¨m so víi tæng møc d nî cña c¶ ng©n hµng). Nh×n
chung, nÕu mét ng©n hµng cã tû lÖ nî qu¸ h¹n trªn tæng d
nî dao ®éng ë møc kho¶ng 2% th× ®îc coi nh hîp lý.
- Ngoµi c¸c chØ tiªu trªn, ta cßn cã thÓ sö dông c¸c
chØ tiªu:
+ D nî cho vay mét kh¸ch hµng  15% vèn tù cã cña
ng©n hµng.
+ D nî so víi vèn tù cã cña doanh nghiÖp.
+ D nî so víi tæng gi¸ trÞ tµi s¶n thÕ chÊp, b¶o l·nh,
cÇm cè.
20