Biện pháp hoàn thiện hoạt động đổi mới công nghệ của cuả công ty cổ phần sản xuất và thương mại phúc tiến

  • 84 trang
  • file .doc
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp 1
lêi më ®Çu
Trong nöa thÕ kû qua ®Êt níc ta ®ang dÇn dÇn ®îc
®æi míi, d¸ng vãc ®Êt níc ngµy cµng to ®Ñp h¬n.Cuéc
c¸ch m¹ng khoa häc c«ng nghÖ mµ tríc hÕt lµ nh÷ng c«ng
nghÖ mòi nhän ®· t¹o ra cho con ngêi nh÷ng kü n¨ng kú
diÖu. Nh÷ng ho¹t ®éng nh lµ:s¸ng t¹o c«ng nghÖ, hoµn
thiÖn ph¸t triÓn c«ng nghÖ s½n cãvµ ®æi míi c«ng nghÖ ®·
trë thµnh mét xu híng trong nÒn kinh tÕ toµn cÇu.Qu¸ tr×nh
c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®ang bíc vµo giai ®o¹n ph¸t
triÓn hÕt søc m¹nh mÏ vµ khÈn tr¬ng nh»m thùc hiÖn cho
®îc môc tiªu ®a ®Êt níc vÒ c¬ b¶n trë thµnh mét níc c«ng
nghiÖp vµo n¨m 2020.
§Ó thùc hiÖn môc tiªu c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸
vµ n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh cña doanh nghiÖp VN, ®æi
míi c«ng nghÖ lµ mét trong nh÷ng ho¹t ®éng cã vai trß rÊt
quan träng vµ cÇn ®îc khuyÕn khÝch.NÒn kinh tÕ níc ta xuÊt
ph¸t tõ mét c¬ së kü thuËt l¹c hËu, mét c¬ së h¹ tÇng yÕu
kÐm. Do ®ã, tiÕp nhËn nh÷ng c«ng nghÖ míi tõ nh÷ng níc
ph¸t triÓn lµ tÊt yÕu kh¸ch quan.
Lµ mét c«ng ty võa míi t¸ch tõ c«ng ty lín kh«ng l©u,
C«ng ty Cæ phÇn s¶n xuÊt vµ th¬ng m¹i Phóc TiÕn vµ VÜnh
phóc còng ®· nhËn thøc ®îc ®iÒu ®ã , cho nªn khi t¸ch ra
ho¹t ®éng ®éc lËp c«ng ty ®· sím tiÕp nhËn vµ ®æi míi
nh÷ng c«ng nghÖ míi. Víi môc tiªu chÊt lîng ®i ®«i víi sè lîng
vµ t¨ng doanh thu, gi¶m chi phÝ c«ng ty ®· tõng bíc ®æi míi
QTKD Tæng Hîp A - K35 SV
NguyÔn ThÞ Hµ
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp 2
c«ng nghÖ, ¸p dông nh÷ng c«ng nghÖ tiªn tiÕn nhÊt víi
d©y chuyÒn hiÖn ®¹i.V× vËy viÖc nghiªn cøu kü vµ ®a ra
nh÷ng gi¶i ph¸p, híng ®i ®óng ®¾n cho c«ng ty trong lÜnh
vùc ®æi míi c«ng nghÖ lµ rÊt cÇn thiÕt. ChÝnh v× vËy:
“BiÖn ph¸p hoµn thiÖn ho¹t ®éng ®æi míi c«ng nghÖ
cña cu¶ c«ng ty cæ phÇn s¶n xuÊt vµ th¬ng m¹i Phóc
TiÕn” lµ ®Ò tµi t«i nghiªn cøu díi ®©y.
QTKD Tæng Hîp A - K35 SV
NguyÔn ThÞ Hµ
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp 3
Ch¬ng I:
C«ng nghÖ vµ ®æi míi c«ng nghÖ.
1.1.C«ng nghÖ lµ g×?
Thêi ®¹i ngµy nay khoa häc vµ kü thu©t ®· trë thµnh lùc
lîng s¶n xuÊt trùc tiÕp, trong ®ã ®æi míi c«ng nghÖ lµ cèt
lâi.ë ®ã th«ng tin tri thøc tay nghÒ cïng víi trÝ s¸ng t¹o, tµi
n¨ng qu¶n lý, nh©n c¸ch ®µn trë thµnh nh÷ng nguån lùc
theo sù ph¸t triÓn.
Nãi c¸ch kh¸c, c«ng nghÖ lµ ch×a kho¸ ®Ó lµm chñ sù
ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi ai n¾m ®îc c«ng nghÖ ngêi ®ã sÏ
lµm chñ ®îc t¬ng lai.
VËy, c«ng nghÖ lµ g×? §· cã rÊt nhiÒu kh¸i niÖm kh¸c
nhau vÒ c«ng nghÖ. Cã nh÷ng kh¸i niÖm mang tÝnh chÊt
trõu tîng, tæng qu¸t cã nh÷ng kh¸i niÖm mang tÝnh chÊt cô
thÓ, ®Þnh lîng ®îc. C.Mac cho r»ng: c«ng nghÖ lµ mét phøc
hîp nh÷ng kiÕn thøc khoa häc vµ kü thuËt vÒ c¸c ph¬ng
thøc vµ ph¬ng ph¸p s¶n xuÊt, tæ chøc qu¶n lý s¶n xuÊt.
C«ng nghÖ béc lé mèi liªn hÖ tÝch cùc cña con ngêi, ®ång
thêi c¶ nh÷ng ®iÒu kiÖn x· héi vµ nh÷ng kh¸i niÖm tinh
thÇn b¾t nguån tõ nh÷ng kh¸i niÖm trªn.
Theo uû ban kinh tÕ vµ x· héi khu vùc Ch©u ¸ Th¸i
B×nh D¬ng (ESCAP) : c«ng nghÖ lµ kiÐn thøc cã hÖ thèng
vÒ quy tr×nh vµ kü thuËt dïng ®Ó chÕ biÕn vËt liÖu vµ
th«ng tin. Nã bao gåm kiÕn thøc, kü n¨ng, thiÕt bÞ, ph¬ng
ph¸p vµ c¸c hÖ thèng dïng trong viÖc t¹o ra hµng ho¸ vµ
cung cÊp dÞch vô.
QTKD Tæng Hîp A - K35 SV
NguyÔn ThÞ Hµ
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp 4
Díi gãc ®é nghiªn cøu c«ng nghÖ ®Ó t×m ra u, nhîc
®iÓm cña quy tr×nh c«ng nghÖ ®ang ®îc ¸p dông vµ ®Ò ra
ph¬ng híng ®æi míi c«ng nghÖ nh»m thóc ®Èy c¸c ho¹t
®éng c«ng nghÖ trong c«ng ty Cæ PhÇn vµ S¶n XuÊt vµ Th-
¬ng M¹i Phóc TiÕn – VÜnh Phóc. C«ng ty ®· ®a ra kh¸i
niÖm vÒ c«ng nghÖ nh sau: c«ng nghÖ lµ toµn bé nh÷ng
trang thiÕt bÞ tiªn tiÕn, hiÖn ®¹i ®iÒu khiÓn tù ®éng vµ xö
lý b»ng ch¬ng tr×nh vi tÝnh ®Ó cã ®îc n¨ng suÊt lao ®éng
tèi u vµ s¶n phÈm hoµn thiÖn víi ®é chÝnh x¸c vµ chÊt lîng
cao. Chóng ta cã thÓ hiÓu: c«ng nghÖ lµ tËp hîp nh÷ng c«ng
cô, ph¬ng tiÖn dïng ®Ó biÕn ®æi c¸c nguån lùc s¶n xuÊt
thµnh s¶n phÈm v× môc ®Ých sinh lîi.
C«ng nghÖ ë ®©y ®îc hiÓu kh«ng ®¬n thuÇn lµ
nh÷ng c«ng cô vËt chÊt cña s¶n xuÊt mµ cßn lµ bÊt kú c«ng
cô vµ bÝ quyÕt cã liªn quan ®Õn viÖc chÕ t¹o vµ sö dông
c«ng cô ®ã ®Ó thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng biÕn ®æi vµ t¹o ra
s¶n phÈm.
Nh vËy ®Ó c«ng nghÖ lµ tËp hîp c¸c ph¬ng ph¸p, c¸c
quy t¾c, c¸c kü n¨ng ®îc sö dông ®Ó t¸c ®éng vµo ®èi tîng
lao ®éng nh»m t¹o ra mét s¶n phÈm nµo ®ã. Nãi c¸ch kh¸c,
c«ng nghÖ lµ kh¶ n¨ng c¬ b¾p vµ trÝ tuÖ cña con ngêi trong
qu¸ tr×nh chinh phôc thiÖn nhiªn vµ sù ph¸t triÓn kinh tÕ –
x· héi. TÊt nhiªn, muèn t¸c ®éng cã hiÖu qu¶ thêng ph¶i
th«ng qua c¸c ph¬ng tiÖn vËt chÊt, c«ng cô lao ®éng… v×
vËy, khi nãi tíi c«ng nghÖ chóng ta ph¶i xem xÐt hai khÝa
c¹nh ®îc gäi lµ “ phÇn cøng” vµ” phÇn mÒm”. PhÇn cøng lµ
QTKD Tæng Hîp A - K35 SV
NguyÔn ThÞ Hµ
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp 5
biÓu hiÖn cña m¸y mãc thiÕt bÞ c«ng cô, n¨ng lùc nguyªn
vËt liÖu; phÇn mÒm lµ vÊn ®Ò kü n¨ng th«ng tin, tæ chøc
qu¶n lý.
1.1.1. Thµnh phÇn c«ng nghÖ.
BÊt cø c«ng nghÖ nµo, dï ®¬n gi¶n còng ph¶i gåm cã 4
thµnh phÇn. C¸c thµnh phÇn nµy t¸c ®éng qua l¹i lÉn nhau
hµm chøa trong ph¬ng tiÖn kü thuËt (T), trong kü n¨ng con
ngêi (H), trong c¸c t liÖu (I) vµ trong khung thÓ chÕ (O) ®Ó
®iÒu hµnh sù ho¹t ®éng cña c«ng nghÖ. Hay nãi c¸ch kh¸c
c«ng nghÖ bao gåm 4 thµnh phÇn:
- phÇn kü thuËt – Technoware – T
- phÇn con ngêi - Humanware – H
- phÇn th«ng tin – Inforware – I
- phÇn tæ chøc – Orgaware – O
+ thµnh phÇn kü thuËt hay nãi c¸ch kh¸c lµ c«ng nghÖ
chøa trong c¸c vËt thÓ bao gåm: c¸c c«ng cô, thiÕt bÞ, m¸y
mãc, ph¬ng tiÖn vµ c¸c cÊu tróc h¹ tÇn kh¸c. trong c«ng
nghÖ s¶n xuÊt, c¸c vËt thÓ nµy thêng lµm thµnh d©y
chuyÒn ®Ó thùc hiÖn qu¸ tr×nh biÕn ®æi ( thêng ®ù¬c gäi
lµ d©y chuyÒn c«ng nghÖ) øng víi mét quy tr×nh c«ng nghÖ
nhÊt ®Þnh, ®¶m b¶o tÝnh liªn tôc cña quy tr×nh c«ng nghÖ.
+ thµnh phÇn con ngêi hay nãi c¸ch kh¸c lµ c«ng nghÖ
hµm chøa trong kü n¨ng c«ng nghÖ cña con ngêi lµm viÖc
trong c«ng nghÖ bao gåm: kiÕn thøc, kinh nghiÖm, kü n¨ng
do häc hái, tÝch luü ®îc trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng, nã còng
QTKD Tæng Hîp A - K35 SV
NguyÔn ThÞ Hµ
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp 6
bao gåm c¸c tè chÊt cña con ngêi nh tÝnh s¸ng t¹o, sù kh«n
ngoan, kh¶ n¨ng phèi hîp , ®¹o ®øc lao ®éng.
+ thµnh phÇn tæ chøc hay lµ c«ng nghÖ hµm chøa
trong khung thÓ chÕ ®Ó x©y dùng cÊu tróc tæ chøc. Nh÷ng
quy ®Þnh vÒ tr¸ch nhiÖm, quyÒn h¹n, mèi quan hÖ, kÓ c¶
nh÷ng quy tr×nh ®µo t¹o c«ng nh©n, bè trÝ vµ s¾p xÕp
thiÕt bÞ nh»m sö dông tèt nhÊt phÇn kü thuËt vµ con ngêi.
+ thµnh phÇn th«ng tin hay nãi c¸ch kh¸c c«ng nghÖ
hµm chøa trong c¸c d÷ liÖu ®· ®îc t liÖu ho¸ sö dông trong
c«ng nghÖ, bao gåm c¸c d÷ liÖu vÒ phÇn kü thuËt, vÒ phÇn
con ngêi vµ phÇn tæ chøc. VÝ dô, d÷ liÖu vÒ phÇn kü thuËt
nh: c¸c th«ng sè vÒ ®Æc tÝnh cña thiÕt bÞ, sè liÖu vÒ vËn
hµnh thiÕt bÞ, ®Ó duy tr× vµ b¶o dìng, d÷ liÖu ®Ó n©ng
cao vµ d÷ liÖu ®Ó thiÕt kÕ c¸c bé phËn cña phÇn kü thuËt.
C¸c thµnh phÇn c«ng nghÖ cã quan hÖ mËt thiÕt, bæ
sung cho nhau, kh«ng thÓ thiÕu bÊt cø thµnh phÇn nµo. Tuy
nhiªn, cã mét giíi h¹n tèi thiÓu cho mçi thµnh phÇn ®Ó cã
thÓ thùc hiÖn qu¸ tr×nh biÕn ®æi, ®ång thêi cã mét giíi h¹n
tèi ®a cho mçi thµnh phÇn ®Ó ho¹t ®éng biÕn ®æi kh«ng
mÊt ®i tÝnh tèi u hoÆc tÝnh hiÖu qu¶.
NÕu kh«ng hiÓu chøc n¨ng vµ mèi t¬ng hç gi÷a c¸c
thµnh phÇn cña mét c«ng nghÖ, cã thÓ dÉn ®Õn l·ng phÝ
trong ®Çu t trang thiÕt bÞ do c¸c thµnh phÇn kh¸c kh«ng t-
¬ng xøng ( hay kh«ng ®«ng bé) khiÕn trang thiÕt bÞ m¸y
mãc kh«ng ph¸t huy hªt tÝnh n¨ng cña chóng.
QTKD Tæng Hîp A - K35 SV
NguyÔn ThÞ Hµ
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp 7
PhÇn kü thuËt lµ cèt lâi cña bÊt kú c«ng nghÖ nµo. nhê
m¸y mãc, thiÕt bÞ, ph¬ng tiÖn con ngêi t¨ng ®ù¬c søc
m¹nh c¬ b¾p vµ trÝ tôª. BÊt kú mét qu¸ tr×nh biÕn ®æi
nµo còng cã thÓ m« t¶ th«ng qua bèn ®Æc tÝnh: møc n¨ng
lîng ph¸t ra; møc ®é phøc t¹p, c¸c xö lý vµ c«ng cô cÇn
dïng; n¨ng suÊt vµ møc ®é chÝnh x¸c cã thÓ ®¹t ®îc, cÇn
cã.
§Ó d©y chuyÒn c«ng nghÖ cã thÓ ho¹t ®éng ®îc, cÇn
cã sù liªn kÕt gi÷a phÇn kü thuËt, phÇn con ngêi vµ phÇn
th«ng tin. Con ngêi lµm cho m¸y mãc ho¹t ®éng ®ång thêi
con ngêi cßn cã thÓ c¶i tiÕn, më réng c¸c tÝnh n¨ng cña nã.
Do mèi t¬ng t¸c kü thuËt, con ngêi, th«ng tin nªn khi phÇn
kü thuËt ®îc n¨ng cÊp th× phÇn con ngêi, phÇn th«ng tin
còng ®îc n©ng cÊp t¬ng øng. Con ngêi ®ãng vai trß chñ
®éng trong bÊt kú c«ng nghÖ nµo. Trong c«ng nghÖ s¶n
xuÊt, con ngêi cã hai chøc n¨ng: ®iÒu hµnh vµ hç trî. Chøc
n¨ng ®iÒu hµnh gåm : vËn hµnh m¸y mãc, gi¸m s¸t m¸y
mãc ho¹t ®éng. Chøc n¨ng hç trî gåm b¶o dìng, b¶o ®¶m
chÊt lîng, qu¶n lý s¶n xuÊt. Sù phøc t¹p cña con ngêi kh«ng
chØ phô thuéc vµo kü n¨ng lµm viÖc mµ cßn ë th¸i ®é cña
tõng c¸ nh©n ®èi víi c«ng viÖc. Con ngêi quyÕt ®Þnh møc
®é hiÖu qu¶ cña phÇn kü thuËt. §iÒu nµy liªn quan ®Õn
th«ng tin mµ con ngêi ®îc trang bÞ vµ hµnh vi ( th¸i ®é) cña
hä díi sù ®iÒu hµnh cña tæ chøc.
PhÇn th«ng tin biÓu hiÖn c¸c tri thøc ®ù¬c tÝch luü
trong c«ng nghÖ, nã gióp tr¶ lêi c©u hái “ lµm c¸i g× - know
QTKD Tæng Hîp A - K35 SV
NguyÔn ThÞ Hµ
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp 8
what, lµm nh thÕ nµo – know how”. Nhê c¸c tri thøc ¸p dông
trong c«ng nghÖ mµ c¸c s¶n phÈm cña nã cã c¸c ®Æc trng
mµ c¸c s¶n phÈm cïng lo¹i cña c«ng nghÖ kh¸c lµm ra kh«ng
thÓ cã ®ù¬c. Do ®ã phÇn th«ng tin thêng ®îc coi lµ “ søc
m¹nh”cña mét c«ng nghÖ. Tuy nhiªn “ søc m¹nh” cña c«ng
nghÖ l¹i phô thuéc vµo con ngêi bëi v× con ngêi trong qu¸
tr×nh sö dông sÏ bæ sung, cËp nhËt c¸c th«ng tin cña c«ng
nghÖ ®Ó ®¸p øng víi tiÕn bé kh«ng ngõng cña khoa häc.
PhÇn tæ chøc ®ãng vai trß ®iÒu hoµ, phèi hîp ba thµnh
phÇn trªn cña c«ng nghÖ ®Ó thùc hiÖn ho¹t ®éng biÕn ®æi
mét c¸ch hiÖu qu¶. Nã lµ c«ng cô ®Ó qu¶n lý: lËp kÕ ho¹ch,
tæ chøc bé m¸y, bè trÝ nh©n sù, ®éng viªn thóc ®Èy vµ
kiÓm so¸t mäi ho¹t ®éng trong c«ng nghÖ. §¸nh gi¸ vai trß
cña thµnh phÇn tæ chøc còng ph¶i ®îc c¶i tæ cho phï hîp.
1.1.2. Møc ®é phøc t¹p cña c«ng nghÖ.
Møc ®é phøc t¹p cña tæ chøc cña thµnh phÇn tæ chøc
trong c«ng nghÖ phô thuéc vµo møc ®é phøc t¹p cña ba
thµnh phÇn cßn l¹i cña c«ng nghÖ. Do ®ã khi cã thay ®æi
trong cÊc thµnh phÇn ®ã,phÇn tæ chøc còng ®îc c¶i tæ cho
phï hîp.
Mèi quan hÕ gi÷a 4 thµnh phÇn trong c«ng nghÖ cã thÓ biÓu
thÞ qua gi¸ trÞ ®ong gãp cña c«ng nghÖ vµ gi¸ trÞ gia t¨ng
cña mét c¬ së:
 = Tt.Hh .Ii. .Oo
Trong ®ã:
QTKD Tæng Hîp A - K35 SV
NguyÔn ThÞ Hµ
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp 9
T, H, I, O lµ hÕ sè ®ãng gãp cña c¸c thµnh phÇn c«ng
nghÖ.TrÞ sè cña c¸c hÖ sè ®ãng gãp thµnh phÇn phô thuéc
vµo ®é phøc t¹p cña vµ ®é hiÖn ®¹i cña nã, qui íc: 0I, O <1
Cêng ®é ®ãng gãp cña thµnh phÇn c«ng nghÖ thÓ hiÖn
tiÒm n¨ng cña thµnh phÇn c«ng nghÖ ®ã trong viÖc n©ng
cao gi¸ trÞ cña hµm hÖ sè ®ãng gãp.
- Tõ sù ph©n tÝch trªn chóng ta cã thÓ rót ra mét sè
kÕt luËn:
+C«ng nghÖ th«ng thêng lµ kÕt qu¶ cña ho¹t ®éng
nghiªn cøu triÓn khai vµ s¶n phÈm ®Æc trng cña nã thêng
quy tô díi d¹ng hoÆclµ s¶n phÈm míi,hoÆc lµ vËt liÖu míi
hoÆc lµ quy m« míi. NghÜa lµ nã cã tÝnh “míi” vµ tÝnh “kh¶
thi” .V× vËy , khi ®æi míi c«ng nghÖ ngêi ta kh«ng quªn nãi
tíi c¸c bÝ quyÕt kÜ thuËt , c«ng nghÖ cµng míi vµ ë tr×nh
®é cµng cao th× yÕu tè bÝ quyÕt cµng lín ,cµng quan träng .
+C«ng nghÖ lµ s¶n phÈm do con ngêi tao ra. Nã b¾t
nguån tõ nh÷ng kiÕn thøc do con ngêi tÝch luü ®îc th«ng
qua thö nghiÖm vµ nh÷ng thÝch nghi theo b¶n n¨ng trªn cë
së quan s¸t tinh têng m«i trêng xung quanh.KiÕn thøc c«ng
nghÖ lu«n ®i theo sau c¸c kü n¨ng c«ng nghÖ mµ kü n¨ng
c«ng nghÖ l¹i liªn quan trùc tiÕp tíi kh¶ n¨ng thùc thi cña con
ngêi. Tõ ®ã chóng ta th©y r»ng ,chØ cã nh÷ng x· héi ph¸t
triÓn ®îc tri thøc th× míi cã kh¶ n¨ng biÕn ®æi ®îc dÔ dµng
thµnh c¸c kü n¨ng c«ng nghÖ.
QTKD Tæng Hîp A - K35 SV
NguyÔn ThÞ Hµ
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp 10
+C«ng nghÖ lµ ph¬ng tiÖn ®Ó n©ng cao kh¶ n¨ng cña
chÝnh con ngêi. C«ng nghÖ kh«ng chØ gióp con ngêi t¹o ra
mét nÒn c«ng nghÖ hiÖn ®¹i, mét nÒn n«ng nghiÖp v¨n
minh ®Ó tho¶ m·n ngµy cµng tèt h¬n nhu cÇu ngµy cµng
cao cña cña x· héi, mµ c«ng nghÖ cßn ¶nh hëng tíi khoa hä,
sù thay ®æi x· héi, kinh tÕ ,chÝnh trÞ, nh©n c¸ch.
+Cuèi cïng, c«ng nghÖ lµ mét thø hµng ho¸ cã thÓ mua
b¸n ®îc víi mét gi¸ nhÊt ®Þnh nµo ®ã. KiÕn thøc khoa häc
cã thÓ ®îc chuyÓn ®¹t th«ng qua c¸c bµi tËp kinh nghiÖm,
trong ®ã viÖc s¸ng t¹o ra nh÷ng kiÕn thøc cã kh¶ n¨ng sö
dông tõ mét c«ng nghÖ ®· cã l¹i bao gåm mét sè bíc nh triÓn
khai, thÝch nghi, c¶i tiÕn, thiÕt kÕ ,kü thuËt …tõ ®ã xuÊt
hiÖn ph¹m trï së h÷u g¾n liÒn víi c«ng nghÖ, mµ nh÷ng ai
muèn biÕt ®îc cÇn ph¶i thùc hiÖn hµnh vi mua b¸n, ®æi
míi, chuyÓn giao thÝch hîp.
1.1.3 Khoa häc c«ng nghÖ vµ c«ng nghÖ
Khoa häc kü thuËt vµ c«ng nghÖ cã liªn quan mËt thiÕt
víi nhau vµ còng kh«ng cã ranh giíi râ rµng.
Th©t vËy, kü thuËt theo quan ®iÓm lµ mét tËp hîp c¸c quy
tr×nh vµ c¸c thao t¸c ®Ó tiÕn hµnh mét c«ng viÖc nµo
®ã,nh s¶n xuÊt mét hµng ho¸ nµo ®ã ch¼ng h¹n.Trong khi
c«ng nghÖ thêng ®îc dïng ®Ó chØ toµn bé ho¹t ®éng s¶n
xuÊt hoÆc tri thøc khoa häc cña hÖ thèng s¶n xuÊt, th× tõ
kü thuËt ®îc chØ mét phÇn c¬ b¶n cña hÕ thèng. Tríc kia
ngêi ta coi kü thuËt lµ c¸i chung, bao trïm, cßn c«ng nghÖ lµ
c¸i riªng , cô thÓ,th× nay ngîc l¹i, c«ng nghÖ lµ ph¹m trï cßn
QTKD Tæng Hîp A - K35 SV
NguyÔn ThÞ Hµ
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp 11
kü thuËt lµ cô thÓ. Khi s¸ng t¹o ra mét c«ng nghÖ míi tÊt
yÕu ph¶i kÐo theo sù ®«i míi kü thuËt , ®ßi hái ph¶i cã
nh÷ng ph¬ng tiÖn kü thuËt, míi ®Ó thùc hiÖn nã; sù ®æi
míi kü thuËt l¹i lµ kÕt qu¶ cña nh÷ng c«ng nghÖ míi.
Khoa häc th× tËp trung vµo kh¸i niÖm “t¹i sao” nh»m lý
gi¶i vµ t×m kiÕm nguyªn nh©n; cßn c«ng nghÖ th× chó ý tíi
c©u hái “lµm nh thÕnµo” ®Ó t×m hiÓu bÝ quyÕt ®Ó nh»m
¸p dông theo ,b¾t chíc, thÝch nghi vµo hoµn c¶nh riªng, råi
®æ míi s¸ng t¹o. Ph¸t triÓn khoa häc nh»m s¶n sinh ra
nh÷ng th«ng tin mang tÝnh chÊt tiÒm n¨ng- c¬ b¶n, cã thÓ
®îc sö dông ®Ó s¸ng t¹o c«ng nghÖ. Khoa häc h«m nay cã
thÓ lµ c«ng nghÖ cña ngµy mai. Thêi gian dµnh cho ho¹t
®éng khoa häc lµ dµi h¹n vµ trung h¹n cã thÓ xÐt ®Õn tÝnh
bÊt ®Þnh cña ho¹t ®éng nghiªn cøu. Thêi gian cho ho¹t
®éng c«ng nghÖ thêng ng¾n h¬n, ph¶i ®îc lËp tr×nh râ
rµng ,xÐt ®Õn kÕt qu¶ h÷u Ých trùc tiÕp.
C¸ch m¹ng khoa häc kü thuËt th× lµ sù thay ®æi trong
khoa häc vµ kü thuËt,mèi quan hÖ gi÷a khoa häc vµ kü
thuËt vµ chøc n¨ng x· héi cña khoa häc kü thuËt.
C¸ch m¹ng c«ng nghÖ cøu c¸nh cña loµi ngõ¬i tríc
nh÷ng th¶m ho¹ do sù bïng næ vÒ d©n sè,do sù c¹n kiÖt tµi
nguyªn thiªn nhiªn, do m«i trêng sèng bÞ ph¸ ho¹i nghiªm
träng …b»ng c¸ch híng nÒn kinh tÕ thÕ giíi ph¸t triÓn theo
chiÒu s©u trªn c¬ së sö dông réng r·i nÒn c«ng nghiÖp tiÕn
bé vµ c«ng nghÖ míi ®Ó gi¶m ®ang kÓ tû suÊt tiªu hao
QTKD Tæng Hîp A - K35 SV
NguyÔn ThÞ Hµ
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp 12
n¨ng lîng vµ nguyªn liÖu, gi¶m t¸c h¹i g©y ra do m«i trêng,
®ång thêi n©ng cao chÊt lîng vµ dÞch vô.
Sù hoµ quyÖn chÆt trÏ gi÷a khoa häc kü thuËt vµ c«ng nghÖ
t¹o ra nh÷ng bíc ®Öm cho sù ph¸t triÓn cña mét doanh
nghiÖp, mét quèc gia,mét thÕ giíi.
1.2.§æi míi c«ng nghÖ
1.2.1.§æi míi c«ng nghÖ lµ g×?
LÞch sö ph¸t triÓn x· héi loµi ngêi ®· tr¶i qua nhiÒu giai
®o¹n ,mçi giai ®o¹n g¾n liÒn víi sù xuÊt hiÖn vµ ph¸t triÓn
cña mét lo¹i h×nh kü thuËt ®Æc trng quyÕt ®Ýnh sù ph¸t
triÓn cña x· héi loµi ngêi ë giai ®o¹n ®ã. Thêi kú ®å ®¸
ph¸t triÓn cao h¬n thêi kú tríc ®ã lµ nhê sù ph¸t triÓn vµ
xuÊt hiÖn cña c¸c c«ng cô b»ng ®¸. Thêi kú ®ã l¹i ®ù¬c
thay thÕ bëi thêi kú ®å ®ång cã møc ®é ph¸t triÓn cao h¬n
víi sù xuÊt hiÖn vµ ph¸t triÓn cña viÖc s¶n xuÊt vµ sö dông
c¸c c«ng cô b»ng ®ång. §Õn thÕ kØ thø 18tÊt c¶ c¸c hÖ
thèng kü thuËt mµ loµi ngêi sö dông lóc ®ã dÇn ®îc thay
®æi ®ã lµ nguån ®éng lùc víi sù ra ®êi cña m¸y h¬i níc-
nguån ®éng lùc míi thay thÕ cho nguån ®éng lùc truyÒn
thèng lµ søc lùc c¬ b¾p cña con ngêi vµ gia sóc vµ mét phÇn
nhá søc m¹nh tù nhiªn nh lµ h¬i níc, giã. §ã lµ mét trong
nh÷ng yÕu tè t¹o nªn cuéc c¸ch m¹ng c«ng nghiÖp lÇn thø
nhÊt, lµm thay ®æi bé mÆt thÕ giíi.
Ngµy nay viÖc sö dông c¸c thµnh tùu cña nghµnh c«ng
nghÖ th«ng tin lµ xu thÕ tÊt yÕu cña hÖ thèng c«ng nghÖ
QTKD Tæng Hîp A - K35 SV
NguyÔn ThÞ Hµ
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp 13
toµn cÇu ®· vµ ®ang mang l¹i hiÖu qu¶ to lín ®èi víi sù
ph¸t triÓn cña tõng doanh nghiÖp ,mçi quèc gia, vµ toµn thÕ
giíi nhê liªn tôc vµ ®æi míi c«ng nghÖ.
VËy ®æi míi c«ng nghÖ lµ g×? §ã lµ cÊp cao nhÊt cña
thay ®æi c«ng nghÖ vµ lµ qu¸ tr×nh quan träng nhÊt cña sø
ph¸t triÓn ®èi víi hÖ thèng c«ng nghÖ. Cã quan niÖm cho
r»ng ®æi míi c«ng nghÖ lµ sù ®æi míi vµ ph¸t triÓn kh«ng
ngõng c¸c thµnh phÇn cÊu t¹o cña c«ng nghÖ dùa trªn
nh÷ng thµnh tùu khoa häc nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ
cña s¶n xuÊt kinh doanh vµ qu¶n lý kinh tÕ, x· héi. Theo
quan niÖm nµy mét sù thay ®æi nhá trong c¸c thµnh phÇn
c«ng nghÖ còng ®îc coi lµ ®æi míi c«ng nghÖ, thùc ra th×
c¸c ho¹t ®éng nay nªn coi lµ ho¹t ®éng cai tiÕn c«ng nghÖ
th× chÝnh x¸c h¬n. MÆt kh¸c hÖ thèng c«ng nghÖ mµ con
ngêi ®ang sö dông cã tÝnh chÊt phøc t¹p vµ ®a d¹ng cao,
chØ mét lo¹i s¶n phÈm cã thÓ dïng rÊt nhiÒu lo¹i c«ng nghÖ
kh¸c nhau,do ®ã nÕu xÕp tÊt c¶ c¸c thay ®æi nhá vÒ c«ng
nghÖ thuéc vÒ ®æi míi c«ng nghÖ th× viÖc qu¶n lý ®æi míi
c«ng nghÖ lµ viÖc lµm kh«ng cã tÝnh kh¶ thi. §Ó cã thÓ thÓ
qu¶n lý ®îc c¸c ho¹t ®éng ®æi míi th× cÇn tËp trung vµo
nh÷ng ho¹t ®én c¬ b¶n.Do ®ã ta cã thÓ ®a ra kh¸i niªm vÒ
®æi míi c«ng nghÖ nh sau:
§æi míi c«ng nghÖ lµ chñ ®éng thay thÕ phÇn quan
träng( c¬ b¶n, cèt lâi) hay toµn bé c«ng nghÖ ®ang sö dông
b»ng mét c«ng nghÖ kh¸c tiªn tiÕn h¬n, hiÖu qu¶ h¬n.
QTKD Tæng Hîp A - K35 SV
NguyÔn ThÞ Hµ
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp 14
§æi míi c«ng nghÖ cã thÓ chØ nh»m gi¶i quyÕt c¸c bµi
to¸n tèi u c¸c th«ng sè s¶n xuÊt nh n¨ng suÊt, chÊt lîng,
hiÖu qu¶…( ®æi míi qu¸ tr×nh) hoÆc cã thÓ nh»m t¹o ra
mét s¶n phÈm hoÆc dÞch vô míi phôc vô thÞ trêng( ®æi míi
s¶n phÈm)
§æi míi c«ng nghÖ cã thÓ ®a ra øng dông nh÷ng c«ng
nghÖ hoµn toµn míi cha cã trªn thÞ trêng c«ng nghÖ hoÆc
míi ë n¬i sö dông nã lÇn ®Çu vµ trong mét hoµn c¶nh hoµn
toµn míi( vÝ dô nh ®æi m¬i c«ng nghÖ nhê chuyÓn giao
c«ng nghÖ theo chiÒu ngang)
1.2.2.Ph¬ng ph¸p ®æi míi c«ng nghÖ
Khi mét doanh nghiÖp tiÕn hµnh ®æi míi c«ng nghÖ th×
viÖc ®Çu tiªn doanh nghiÖp ph¶i nghiªn cøu xem xÐt lùa
chän ph¬ng ph¸p ®æi míi c«ng nghÖ nµo lµ tèi u nhÊt, phï
hîp víi lo¹i h×nh s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp nhÊt.
Cã 2 ph¬ng ph¸p ®æi míi c«ng nghÖ lµ c¶i tiÕn vµ hoµn
thiÖn dÇn c«ng nghÖ ®· cã hoÆc cã thÓ thay thÕ c«ng
nghÖ cò l¹c hËu b»ng c«ng nghÖ míi.
- Ph¬ng ph¸p c¶i tiÕn vµ hoµn thiÖn dÇn c«ng nghÖ ®· cã
cho phÐp c¶i tiÕn n©ng cao tr×nh ®é vµ hiÖn ®¹i ho¸ tõng
phÇn c«ng nghÖ ®ang ¸p dông trong ®iÒu kiÖn kh«ng thay
®æi nhiÒu vÒ trang thiÕt bÞ c«ng nghª ,vÒ tr×nh ®é ngêi
lao ®éng…nªn kh«ng cÇn nhiÒu vèn ®Çu t kh«ng lµm x¸o
trén c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt. Tuy nhiªn, ph¬ng ph¸p nµy sÏ
dÉn ®Õn t×nh tr¹ng c«ng nghÖ kü thuËt ch¾p v¸, kh«ng
QTKD Tæng Hîp A - K35 SV
NguyÔn ThÞ Hµ
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp 15
®ång bé nªn kh«ng dÉn ®Õn sù thay ®æi lín vÒ s¶n phÈm ,
n¨ng suÊt, hiÖu qu¶.
Thay thÕ c«ng nghÖ cò b»ng mét c«ng nghÖ míi ®ßi
hái ®Çu t lín, t¹o ra thay ®æi lín trong s¶n xuÊt còng nh
qu¶n trÞ. ViÖc ®æi míi nÕu ®óng thêi ®iÓm sÏ lµ gi¶i ph¸p
®óng ®¾nlµm t¨ng kÕt qu¶ vµ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh
doanh cña doanh nghiÖp.
ViÖc lùa chän ¸p dông ph¬ng ph¸p ®æi míi c«ng nghÖ cô
thÓ g¾n víi chu kú sèng cña c«ng nghÖ, kh¶ n¨ng s¸ng t¹o
cña lùc lîng nghiªn cøu, kh¶ n¨ng ®Çu t cho nghiªn cøu, chi
phÝ ®Çu t ®æi míi c«ng nghÖ vµ ®Æc biÖt lµ ë quan ®iÓm
®¸nh gi¸ vµ tÝnh to¸n hiÖu qu¶ kinh doanh.
1.2.3Qu¸ tr×nh ®æi míi c«ng nghÖ ë trong doanh
nghiÖp
Víi mét doanh nghiÖp th× s¬ ®å khèi ®iÓn h×nh cña qu¸
tr×nh ®æi míi c«ng nghÖ ®ù¬c thÓ hiÖn ë h×nh:
C¸c bíc cã thÓ minh ho¹ nh sau:
+ N¶y sinh ý ®å: ghi nhËn nhu cÇu; t×m c¸ch ®¸p øng
nhu cÇu ®ã; ph©n tÝch gi¶i ph¸p ; chän gi¶i ph¸p tèt nhÊt
vµ tiªu chuÈn lùa chän; ®Ó ®¹t thùc thi.
+ X¸c ®Þnh kh¸i niÖm: X¸c ®Þnh kh¸i niÖm s¶n phÈm
hay dÞch vô; ®Þnh møc tiªu hao kü thuËt vµ u tiªn; dù kiÕn
kÕt qu¶ thùc hiÖn
+ Ph©n tÝch thÞ trêng: X¸c ®Þnh thÞ trêng; ph©n tÝch
nhu cÇu hiÖn t¹i vµ t¬ng lai; t×m hiÓu kh¸ch hµng ; t×m
hiÓu ®èi thñ c¹nh tranh; x¸c ®Þnh c¬ héi
QTKD Tæng Hîp A - K35 SV
NguyÔn ThÞ Hµ
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp 16
+ Ph©n tÝch kü thuËt: C¸c nguån lùc s½n cã; c¸c nguån
lùc cÇn thiÕt; lÞch tr×nh triÓn khai.
+KÕ ho¹ch kinh doanh: Ph©n tÝch ma trËn SWOT ; ph©n
tÝch kinh tÕ ; vèn; triÓn väng chiÕn lù¬c
+ Phª chuÈn: Phª chuÈn cña cÊp qu¶n lý cao nhÊt cña
c«ng ty; c¸c phª chuÈn kh¸c
+TriÓn khai, s¶n xuÊt thö , thö nghiÖm,kiÓm ®Þnh
+ Marketing: KiÓm ®Þnh trªn thÞ trêng
ChiÕn lîc giíi thiÖu ra thÞ trêng ; marketing c¸c ®æi míi;x¸c
®Þnh thêi gian ®a ra thÞ trêng; ®o lêng sù ph¶n øng
+S¶n xuÊt vµ th¬ng m¹i ho¸:
S¶n xuÊt ®¹i trµ; hoµn thiÖn c«ng nghÖ; x©y dùng hÖ
thèng vËn chuyÓn tíi c¸c ®¹i lý vµ kho tµng
+ Lo¹i bá:
Do sù lçi thêi hay vÊn ®Ò vÒ m«i trêng
1.3 VÞ trÝ vai trß cña ®æi míi c«ng nghÖ trong doanh
nghiÖp
1.3.1.VÞ trÝ vai trß vµ ¶nh hëng cña ®æi míi c«ng
nghÖ ®èi víi doanh nghiÖp
Ngay nay, qu¸ tr×nh ®æi míi c«ng nghÖ lu«n g¾n liÒn
víi sù ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. Mét doanh nghiÖp cã
ph¸t triÓn ®îc hay kh«ng? s¶n phÈm cña doanh nghiÖp cã
®îc chÊp nhËn hay kh«ng? Søc c¹nh tranh cña nã nh thÕ nµo
? §iÒu nµy lµ do c«ng nghÖ mµ doanh nghiÖp ¸p dông trong
qua tr×nh s¶n xuÊt t¹o ra s¶n phÈm lµ c«ng nghÖ g×? cã
QTKD Tæng Hîp A - K35 SV
NguyÔn ThÞ Hµ
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp 17
phæ biÕn kh«ng? Nã cã míi kh«ng? Cã tiÕn tiÕn hiÖn ®¹i
kh«ng?
§æi míi c«ng nghÖ thùc sù thµnh c«ng vµ cã ý nghÜa
khi vµ chØ khi nã ®îc th¬ng m¹i ho¸, tøc lµ nã ®îc thÞ trêng
vµ x· héi chÊp nhËn. §æi míi c«ng nghÖ lµ rÊt cÇn thiÕt vµ
nã gi÷ 1 vÞ trÝ v« cïng quan träng trong tÊt c¶ mäi mÆt ho¹t
®éng cña bÊt cø mét doanh nghiÖp nµo cho dï doanh
nghiÖp ®ã lµ doanh nghiÖp s¶n xuÊt hoÆc mét doanh
nghiÖp kinh doanh dÞch vô.
§æi míi c«ng nghÖ sÏ gióp cho 1 doanh nghiÖp hay nãi réng
h¬n lµ nã gióp cho 1 quèc gia tõ nghÌo nµn l¹c hËu, ®ãi r¸ch
sang 1 doanh nghiÖp hay 1 quèc gia tiÕn tiÕn hiÖn ®¹i, nÕu
®Êt níc ®ã biÕt sö dông nh÷ng c«ng nghÖ míi tiÕn tiÕn trªn
thÕ giíi tøc lµ ®· ®æi míi nh÷ng c«ng nghÖ l¹c hËu lçi thêi
sang nh÷ng c«ng nghÖ tiªn tiÕn hiÖn ®¹i , phæ biÕn vµ
thÞnh hµnh trªn toµn thÕ giíi.
§æi míi c«ng nghÖ ®îc xem nh lµ sîi d©y kÐo c¸c níc
nghÌo vµ c¸c níc ®ang ph¸t triÓn lªn tÇm cao míi cïng víi
c¸c níc ph¸t triÓn. §a doanh nghiÖp lªn ®Ønh cña sù thµnh
c«ng vµ ®øng v÷ng vµ ph¸t triÓn trong m«i trêng tån t¹i cña
m×nh.
ViÖc ®æi míi c«ng nghÖ cã t¸c ®éng rÊt m¹nh tíi doanh
nghiÖp.Mét mÆt nã t¹o ra c¬ héi kinh doanh , mÆt kh¸c nã
lµ c¬ së vµ ®iÓm khëi ®Çu cho 1 chu kú kinh doanh míi cho
doanh nghiÖp .ThËt vËy, khi doanh nghiÖp tiÕn hµnh ®æi
míi c«ng nghÖ dùa trªn c¬ së cña nh÷ng ph¸t minh khoa häc
QTKD Tæng Hîp A - K35 SV
NguyÔn ThÞ Hµ
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp 18
tiªn tiÕn th× c«ng nghÖ míi nµy sÏ t¹o ra cho doanh nghiÖp
nh÷ng s¶n phÈm míi,s¶n phÈm míi nµy t¹o ra thÞ trêng
míi,thÞ trêng mµ s¶n phÈm míi ®ang chiÓm lÜnh sÏ ®em l¹i
cho doanh nghiÖp lîi nhuËn cao. ChÝnh ®iÒu nµy lµm thu hót
c¸c ®èi thñ c¹nh tranh x©m nhËp thÞ trêng tiÕp cËn c¸c s¶n
phÈm míivµ c«ng nghÖ míi. Hä còng muèn ch¬i cïng s©n víi
doanh nghiªp,còng muèn dïng c«ng nghÖ ®ã vµ t¹o ra lîi
nhuËn .§iÒu nµy t¸c ®éng ®Õn nÒn kinh tÕ: n¨ng lùc s¶n
xuÊt vît møc ,cung lín h¬n cÇu,lîi nhuËn cña tõng doanh
nghiÖp gi¶m,nÒn kinh tÕ bÞ suy tho¸i t¼ng trëng kÐm.XuÊt
hiÖn nhu cÇu vÒ mét khoa häc vµ vÒ mét c«ng nghÖ míi t¹o
ra c¬ héi míi cho doanh nghiÖp. Tõ ®ã cã thÓ thÊy ®îc bé
mÆt cña mét nÒn kinh tÕ hay nãi c¸ch kh¸c bé mÆt cña mét
doanh nghiÖp cïng víi sù ph¸t triÓn cña m×nh phô thuéc rÊt
lín vµo ®æi míi c«ng nghÖ.
Thùc tÕ, c¸c nhµ kinh tÕ häc ®· lîng ho¸ ®îc sù t¸c
®éng cña ®æi míi c«ng nghÖ vµo qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña
doanh nghiÖp.
Hµm s¶n xuÊt:
Hay nãi c¸ch kh¸c, n¨ng lùc s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp lµ 1
hµm phô thuéc vµo c¸c yÕu tè cña 1 c«ng nghÖ. Doanh
nghiÖp nµo còng cã môc tiªu lµ ph¸t triÓn doanh nghiÖp
m×nh lªn mét tÇng cao míi.Doanh nghiÖp muèn ph¸t triÓn
th× doanh nghiÖp ph¶i thùc hiÖn tèt môc tiªu cña m×nh
trong kÕ ho¹ch ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp, doanh nghiÖp
ph¶i biÕt kÕt hîp tèi u cã hiÖu qu¶ c¸c yÕu tè cña hµm s¶n
QTKD Tæng Hîp A - K35 SV
NguyÔn ThÞ Hµ
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp 19
xu©t sao cho hîp lý.Tuy nhiªn th× kh«ng ph¶i lóc nµo môc
tiªu ph¸t triÓn còng lµ môc tiªu hµng ®Çu.Trong mét sè
doanh nghiÖp th× hä chØ quan t©m ®Õn viÖc khai th¸c c¸c
c¬ héi tríc m¾t hoÆc duy tr× c¸c quy m« hiÖn cã v× ë quy
m« ®ã hä cã thÓ tù ®iÒu hµnh c«ng viÖc mµ kh«ng cÇn sö
dông thªm søc lao ®éng vµ kh«ng ph¶i ®¬ng ®Çu víi
nh÷ng rñi ro cã thÓ ph¸t sinh nÕu hä ®Çu t ph¸t triÓn s¶n
xuÊt. T×nh h×nh nµy xuÊt hiÖn ë nh÷ng doanh nghiÖp gia
®×nh vµ viÖc ®æi míi c«ng nghÖ diÔn ra mét c¸ch thô
®éng khã kh¨n.Nh÷ng doanh nghiÖp ®æi míi lµ nh÷ng
doanh nghiÖp cã môc tiªu më réng ph¸t triÓn doanh
nghiÖp,hä lu«n chñ ®éng tiÕp cËn c«ng nghÖ míivµ s½n
sµng ®æi míi c«ng nghÖ ®· cò n¸t l¹c hËu
1.3.2.TÝnh tÊt yÕu kh¸ch quan cña ®æi míi c«ng nghÖ
Nh chóng ta ®· biÕt c«ng nghÖ lµ mét s¶n phÈm cña
con ngêi vµ nã còng tu©n theo quy luËt sèng cña chu tr×nh
s¶n phÈm. Tøc lµ nã ®îc sinh ra ph¸t triÓn vµ suy vong . BÊt
kú nhµ qu¶n lý nµo mµ kh«ng cã ho¹t ®éng nh»m kh«ng
ngõng ®æi míi c«ng nghÖ cña m×nh th× ch¾c ch¾n hÖ
thèng c«ng nghÖ cña hä sÏ bÞ ®µo th¶i , sù tån t¹i ph¸t
triÓn cña doanh nghiÖp ®ã sÏ bÞ ®µo th¶i, sù tån t¹i vµ ph¸t
triÓn cña doanh nghiÖp cña doanh nghiÖp cña doanh nghiÖp
sÏ bÞ ®e do¹. §æi míi c«ng nghÖ lµ tÊt yÕu vµ phï hîp víi
quy luËt ph¸t triÓn.
TÝnh tÊt yÓu cña ®æi míi cña c«ng nghÖ cßn do c¸c lîi
Ých kh¸c nhau cho doanh nghiÖp ®æi míi còng cho toµn x·
QTKD Tæng Hîp A - K35 SV
NguyÔn ThÞ Hµ
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp 20
héi nãi chung. VÒ mÆt lîi Ých th¬ng m¹i , quan träng nhÊt lµ
nhê ®æi míi c«ng nghÖ chÊt lîng s¶n phÈm ®îc n©ng cao râ
rªt. C¸c ®iÒu tra vÒ ®æi míi c«ng nghÖ ë trong vµ ngoµi níc
cho thÊy phÇn lín c¸c doanh nghiÖp, c¸c c«ng ty ®· ®æ míi
c«ng nghÖ xÕp kÕt qu¶ nµy lªn hµng ®Çu trong sè lîi Ých
mµ hä thu l¹i. Sau ®©y lµ lîi Ých cña ®æi míi c«ng nghÖ ®èi
víi c¬ së ®æi míi c«ng nghÖ:
+ C¶i thiÖn vµ n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm
+ Duy tr× vµ cñng cè thÞ phÇn
+ Më réng thÞ phÇn cña s¶n phÈm
+ Më réng phÈm cÊp s¶n phÈm, t¹o thªm chñng lo¹i s¶n
ph¼m míi
+ §¸p øng c¸c quy ®Þnh, tiªu chuÈn,luËt lÖ
+ Gi¶m thiÓu tiªu hao nguyªn vËt liÖu,n¨ng lîng
+ C¶i thiÖn ®iÒu kiÖn lµm viÖc n©ng cao ®é an toµn
s¶n xuÊt cho ngêi vµ thiÕt bÞ
+ Gi¶m t¸c ®éng xÊu ®èi víi m«i trêng sèng
1.3.3.Nh÷ng yÕu tè ¶nh hëng tíi ®æi míi c«ng nghÖ
1.3.3.1.Chu tr×nh sèng cña c«ng nghÖ
Chu tr×nh sèng cña c«ng nghÖ m« t¶ quy luËt ph¸t
triÓn khëi ®Çu, c¸c giai ®o¹n ph¸t triÓn vµ kÕt thóc cña
c«ng nghÖ theo thêi gian. PhÇn cøng vµ phÇn mÒm cña c«ng
nghÖ cã chu tr×nh s«ng kh¸c nhau vÒ quy luËt ph¸t triÓn.
+§èi víi c«ng nghÖ phÇn cøng:
QTKD Tæng Hîp A - K35 SV
NguyÔn ThÞ Hµ