Biện pháp giảm giá dự thầu trong đấu thầu xây dựng

  • 62 trang
  • file .doc
§Ò tµi nghiªn cøu khoa häc GVHD: Th.s.
NguyÔn Quèc To¶n
Môc lôc
Môc lôc......................................................................... 1
danh môc ch÷ viÕt t¾t...............................................3
h×nh vÏ, b¶ng biÓu......................................................4
Lêi nãi ®Çu...................................................................5
Ch¬ng i: mét sè c¬ së lý luËn.......................................7
1.1 .S¶n phÈm x©y dùng, s¶n xuÊt x©y dùng..........................7
1.1.1 S¶n phÈm x©y dùng............................................................7
1.1.2 S¶n xuÊt x©y dùng................................................................7
1.2 Gi¸ x©y dùng.(GXD)......................................................................8
1.2.1.Kh¸i niÖm gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh.............................8
1.2.3.C¸c nh©n tè ¶nh hëng ®Õn GXD c«ng tr×nh............9
1.3 .Gi¸ dù thÇu....................................................................................13
1.3.1.Kh¸i niÖm.................................................................................13
1.3.2. C¨n cø vµ ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh.................................13
1.3.3.Vai trß cña gi¶m gi¸ dù thÇu trong ho¹t ®éng ®Êu
thÇu........................................................................................................14
Ch¬ng 2: ¶nh hëng cña c¸c nh©n tè tíi gi¸ Dù thÇu. . .16
2.1.Nh©n tè trùc tiÕp:.......................................................................16
2.1.1. VËt liÖu(VL):..........................................................................16
2.1.2.Nh©n c«ng(NC):...................................................................17
2.1.3.M¸y thi c«ng(MTC):.............................................................19
2.1.4. Trùc tiÕp phÝ kh¸c:............................................................21
2.1.5. Chi phÝ chung:.....................................................................21
2.1.6.HiÖu qu¶ khi gi¶m thêi gian x©y dùng:.....................23
2.2.Nh©n tè gi¸n tiÕp:......................................................................29
2.2.1 N¨ng lùc cña doanh nghiÖp:............................................29
1
§Ò tµi nghiªn cøu khoa häc GVHD: Th.s.
NguyÔn Quèc To¶n
2.2.2 N¨ng lùc vÒ m¸y mãc thiÕt bÞ kü thuËt,c«ng nghÖ
cña doanh nghiÖp:...........................................................................30
2.2.3 ChÝnh s¸ch cña Nhµ Níc:...................................................31
2.2.4. M«i trêng tù nhiªn:.............................................................31
2.2.5.M«i trêng kinh doanh:.........................................................31
2.2.6.§Þa ®iÓm x©y dùng:.........................................................31
2.2.7.Liªn danh,liªn kÕt:...............................................................32
2.2.8.Ho¹t ®éng marketing..........................................................32
ch¬ng 3: Mét sè gi¶I ph¸p gi¶m gi¸ gãi thÇu trong ®Êu
thÇu x©y dùng...........................................................33
3.1.Nh©n tè trùc tiÕp:.......................................................................33
3.1.1. Chi phÝ vËt liÖu(CPVL):.....................................................33
3.1.2. Chi phí nhân công (CPNC).............................................................37
3.1.3.Chi phÝ m¸y thi c«ng (CPMTC)........................................39
3.1.4.Chi phÝ chung:............................................39
3.2. Nh©n tè gi¸n tiÕp:.....................................................................40
3.2.1.T¨ng cêng ®iÒu tra vµ n©ng cao chÊt lîng th«ng
tin:...........................................................................................................40
3.2.2.X¸c ®Þnh gi¸ dù thÇu trªn c¬ së khoa häc vµ thùc
tiÔn v÷ng ch¾c.................................................................................41
3.2.3.Më réng vµ n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông c¸c
nguån vèn..................................................................42
3.2.4. Liªn danh, liªn kÕt..................................................................44
3.2.5.Marketing:................................................................................44
3.2.6. §Þa ®iÓm x©y dùng: Tuú theo ®Þa ®iÓm XD mµ
cÇn ph¶i cã nh÷ng chiÕn lîc hîp lý.............................................45
3.2.7. ChÝnh s¸ch cña Nhµ Níc:.....................................................46
2
§Ò tµi nghiªn cøu khoa häc GVHD: Th.s.
NguyÔn Quèc To¶n
kiÕn nghÞ...................................................................47
KÕt luËn.....................................................................48
3
§Ò tµi nghiªn cøu khoa häc GVHD: Th.s.
NguyÔn Quèc To¶n
danh môc ch÷ viÕt t¾t
C§T : Chñ ®Çu t
CTXD : C«ng tr×nh x©y dùng
CPNC : Chi phÝ nh©n c«ng
CPMTC : Chi phÝ m¸y thi c«ng
CPVL : Chi phÝ vËt liÖu
CT : C«ng tr×nh
DN : Doanh nghiÖp
Doanh nghiÖp x©y
DNXD :
dùng
GDT : Gi¸ dù thÇu
GGT : Gi¸ gãi thÇu
NC : Nh©n c«ng
NSL§ : N¨ng suÊt lao ®éng
NT : Nhµ thÇu
MTC : M¸y thi c«ng
SPXD : S¶n phÈm x©y dùng
TGXD : Thêi gian x©y dùng
VL : VËt liÖu
4
§Ò tµi nghiªn cøu khoa häc GVHD: Th.s.
NguyÔn Quèc To¶n
h×nh vÏ, b¶ng biÓu
H 1.1 Gi¸ x©y dùng qua c¸c thêi kú..................................................8
H 1.2 Ph©n lo¹i gi¸ x©y dùng trong c¸c giai ®o¹n....................9
H 1.3 ¶nh hëng cña c¸c nh©n tè ®Õn gi¸ x©y dung..............10
H 1.4 Mèi quan hÖ gi÷a møc ®é c¹nh tranh vµ gi¸ dù thÇu. 11
H 1.7 C¬ cÊu gi¸ dù thÇu.....................................................................14
H 2.1 C¸c nh©n tè ¶nh hëng gi¸ dù thÇu......................................16
H 2.2 C¸c nh©n tè ¶nh hëng tíi chi phÝ chung............................22
H 2.3 Tû lÖ t¹m øng theo giai ®o¹n thi c«ng theo quy ®Þnh.
.........................................................................................................................24
H 2.4 Chi phÝ t¨ng thªm do gi¶m thêi gian...................................27
H 2.5 Thêi gian xd tèi u..........................................................................28
H 2.6 ¶nh hëng cña c¸c nh©n tè trùc tiÕp....................................29
H 2.7 ¶nh hëng cña m«i trêng ®Õn DNXD....................................30
H 2.8 HÖ thèng th«ng tin marketing................................................45
H 3.1 C¬ cÊu chi phÝ vËt liÖu ...........................................................33
B¶ng 3.2 M« h×nh bµi to¸n vËn t¶i..................................................34
H 3.3 Bµi to¸n t×m ®êng ®i ng¾n nhÊt.......................................35
B¶ng3.4 Mèi quan hÖ gi÷a ho¹ch ®Þnh.........................................36
H 3.5 C¸c h×nh thøc ph©n c«ng lao ®éng trong doanh
nghiÖp..........................................................................................................37
H 3.6 Ph©n tÝch thêi gian lµm viÖc.................................................37
H 3.7 M« h×nh qu¶n lý ®iÒu hµnh hçn hîp..................................40
H 3.8 C¸c h×nh thøc ph©n bæ vèn....................................................43
5
§Ò tµi nghiªn cøu khoa häc GVHD: Th.s.
NguyÔn Quèc To¶n
Lêi nãi ®Çu
Quy chÕ ®Êu thÇu ®· ®¸nh dÊu mét bíc ngoÆt
lín cña viÖc thùc hiªn qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi lÜnh vùc vÒ tæ
chøc vµ qu¶n lý x©y dùng, tõng bíc mang l¹i hiÖu qu¶ kinh
tÕ x· héi to lín.§Êu thÇu x©y dùng còng ®Æt c¸c DNXD ViÖt
Nam vµo m«i trêng c¹nh tranh khèc liÖt, ®Æc biÖt lµ c¹nh
tranh víi c¸c DNXD níc ngoµi trong xu thÕ héi nhËp kinh tÕ
khu vùc vµ quèc tÕ.
Thùc tÕ hiªn nay nhiÒu DNXD trong níc ®· thua trong
®Êu thÇu tríc nh÷ng ®èi thñ lµ nh÷ng doanh nghiÖp níc
ngoµi ngay trªn §Êt ViÖt. VÊn ®Ò ®Æt ra trong cuéc th¾ng
thua nµy, xÐt vÒ b¶n chÊt ®ã lµ vÊn ®Ò kh¶ n¨ng c¹nh
tranh cña mçi c«ng ty.Cã 3 ph¬ng thøc c¹nh tranh chñ yÕu
trong ®Êu thÇu cña c¸c DNXD, dùa vµo c¸c ph¬ng thøc
chÊm thÇu chñ yÕu trong ®Êu thÇu:
 Ph¬ng thøc 1 : C¹nh tranh b»ng gi¸ dù thÇu.
 Ph¬ng thøc 2 : Canh tranh b»ng chÊt lîng c«ng tr×nh.
 Ph¬ng thøc 3 : C¹nh tranh b¨ng tiÕn ®é thi c«ng.
XuÊt ph¸t tõ thùc tÕ ®ã, nhãm t¸c gi¶ ®i vµo nghiªn cøu
®Ò tµi : “BiÖn ph¸p gi¶m gi¸ dù thÇu trong ®Êu thÇu
x©y dùng”
Môc ®Ých cña ®Ò tµi: nghiªn cøu hÖ thèng lý luËn vÒ
®Êu thÇu, c¸c nh©n tè ¶nh hëng ®Õn gi¸ dù thÇu tõ ®ã
6
§Ò tµi nghiªn cøu khoa häc GVHD: Th.s.
NguyÔn Quèc To¶n
®Ò xuÊt c¸c biÖn ph¸p lµm gi¶m gi¸ dù thÇu, t¨ng kh¶ n¨ng
th¾ng thÇu cho nhµ thÇu x©y dùng.
§èi tîng nghiªn cøu: C¸c yÕu tè cÊu thµnh nªn gi¸ dù
thÇu
Ph¹m vi nghiªn cøu : §Ò tµi nghiªn cøu giíi h¹n ë
nh÷ng vÊn ®Ò vÒ n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh th«ng qua
biÖn ph¸p gi¸ ë cÊp ®é doanh nghiÖp
Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu: Sö dông c¸c ph¬ng ph¸p: ph-
¬ng ph¸p thèng kª, ph¬ng ph¸p chuyªn gia, ph¬ng ph¸p
tæng hîp, ph©n tÝch vµ xem xÐt chiÕn lîc gi¶m gi¸ gãi
thÇu v.v. cã tham kh¶o c¸c ®Ò tµi nghiªn cøu ®· thùc hiÖn
trong lÜnh vùc nµy. C¸c sè liÖu trong c«ng tr×nh nµy ®îc
thu thËp trong qu¸ tr×nh ®iÒu tra, kh¶o s¸t thùc tÕ, ngoµi
ra cßn tham kh¶o, sö dông thªm c¸c nguån sè liÖu thèng kª
cña c¬ quan Nhµ níc vµ trªn c¸c t¹p chÝ kinh tÕ x©y dùng,
c¸c trang web chuyªn ngµnh v.v.
Ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn ,®Ò tµi cã bè côc
gåm 3 ch¬ng:
Ch¬ng 1: Mét sè c¬ së lý luËn.
Ch¬ng 2: ¶nh hëng cña c¸c nh©n tè tíi gi¸ dù thÇu.
Ch¬ng 3: Mét sè gi¶i ph¸p gi¶m gi¸ dù thÇu trong ®Êu thÇu
x©y dùng.
7
§Ò tµi nghiªn cøu khoa häc GVHD: Th.s.
NguyÔn Quèc To¶n
8
§Ò tµi nghiªn cøu khoa häc GVHD: Th.s.
NguyÔn Quèc To¶n
Ch¬ng i: mét sè c¬ së lý luËn
1.1 .S¶n phÈm x©y dùng, s¶n xuÊt x©y dùng.
1.1.1 S¶n phÈm x©y dùng.
a) Kh¸i niÖm s¶n phÈm x©y dùng:
S¶n phÈm x©y dùng(SPXD) víi t c¸ch lµ c¸c c«ng
tr×nh x©y dùng (CTXD) ®· hoµn chØnh, theo nghÜa réng
lµ tæng hîp vµ kÕt tinh s¶n phÈm cña nhiÒu nghµnh s¶n
xuÊt kh¸c nhau nh c¸c ngµnh chÕ t¹o m¸y, ngµnh c«ng
nghiÖp vËt liÖu x©y dùng, ngµnh n¨ng lîng ho¸ chÊt,luyÖn
kim…vµ cuèi cïng lµ s¶n phÈm cña ngµnh x©y dùng ®ãng
vai trß tæ chøc cÊu t¹o c«ng tr×nh ë kh©u cuèi cïng ®Ó ®a
vµo ho¹t ®éng.
b) Nh÷ng ®Æc ®iÓm cña s¶n phÈm x©y dùng.
- SPXD mang tÝnh c¸ biÖt ,®a d¹ng vÒ c«ng dông,
cÊu t¹o vµ vÒ ph¬ng ph¸p chÕ t¹o. S¶n phÈm mang tÝnh
®¬n chiÕc v× phô thuéc vµo ®¬n ®Æt hµng vµ gi¸ c¶ cña
chñ ®Çu t, ®iÒu kiÖn ®Þa lÝ,®Þa chÊt c«ng tr×nh n¬i
x©y dùng.
- SPXD lµ nh÷ng c«ng tr×nh ®îc x©y dùng vµ sö
dông t¹i chç. Vèn ®Çu t x©y dùng lín,thêi gian x©y dùng
vµ thêi gian sö dông l©u dµi.
- SPXD thêng cã kÝch thíc lín, träng lîng lín. Sè lîng
vËt t, thiÕt bÞ xe m¸y thi c«ng vµ lao ®éng phôc vô cho
mçi c«ng tr×nh còng rÊt kh¸c nhau, l¹i lu«n thay ®æi theo
tiÕn ®é thi c«ng. Bëi vËy gi¸ thµnh s¶n phÈm rÊt phøc t¹p
thêng xuyªn thay ®æi theo tõng khu vùc.
9
§Ò tµi nghiªn cøu khoa häc GVHD: Th.s.
NguyÔn Quèc To¶n
- SPXD liªn quan ®Õn nhiÒu ngµnh, nhiÒu c¶nh
quan vµ m«i trêng tù nhiªn, do ®ã liªn quan ®Õn lîi Ých
céng ®ång, nhÊt lµ ®Õn d©n c cña ®Þa ph¬ng n¬i ®Æt
c«ng tr×nh.
- SPXD mang tÝnh tæng hîp vÒ kü thuËt,kinh tÕ x·
héi, v¨n ho¸ nghÖ thuËt vµ quèc phßng. Cã thÓ nãi SPXD
ph¶n ¸nh tr×nh ®é kinh tÕ khoa häc kü thuËt vµ v¨n ho¸
trong tõng giai ®o¹n ph¸t triÓn cña mét ®Êt níc.
1.1.2 S¶n xuÊt x©y dùng
- S¶n xuÊt thiÕu tÝnh æn ®Þnh, cã tÝnh lu ®éng
cao theo l·nh thæ
- Thêi gian x©y dùng c«ng tr×nh dµi, chi phÝ s¶n
xuÊt lín.
- Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt mang tÝnh tæng hîp, c¬ cÊu
s¶n xuÊt phøc t¹p c¸c c«ng viÖc xen kÏ vµ ¶nh hëng lÉn
nhau.
- S¶n xuÊt x©y dùng nãi chung thùc hiÖn ë ngoµi
trêi nªn chÞu ¶nh hëng nhiÒu ®iÒu kiÖn tù nhiªn tíi c¸c
ho¹t ®éng lao ®éng g©y l·ng phÝ vÒ kinh tÕ.
1.2 Gi¸ x©y dùng.(GXD)
1.2.1.Kh¸i niÖm gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh.
GXD c«ng tr×nh cña dù ¸n ®Çu t x©y dùng lµ toµn
bé chi phÝ cÇn thiÕt ®Ó x©y dùng míi , c¶i t¹o, më réng
hay trang bÞ l¹i kü thuËt cho c«ng tr×nh.
GXD c«ng tr×nh ®îc x¸c ®Þnh theo nguyªn t¾c tõ
“th«” ®Õn “tinh”, tõ tæng hîp ®Õn chi tiÕt. GXD ®îc h×nh
thµnh theo mét qóa tr×nh gåm nhiÒu thø bËc vµ giai
10
§Ò tµi nghiªn cøu khoa häc GVHD: Th.s.
NguyÔn Quèc To¶n
®o¹n,víi nhiÒu tªn gäi kh¸c nhau.
H1.1 Gi¸ x©y dùng qua c¸c thêi kú
1.2.2.Ph©n lo¹i gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh.
ë mçi giai ®o¹n cña qu¸ tr×nh ®Çu t x©y dùng, øng víi
mçi chñ thÓ tham gia th× GXD l¹i xuÊt hiÖn ë nh÷ng thµnh
phÇn kh¸c nhau vµ cã nh÷ng tªn gäi kh¸c nhau tuú thuéc
vµo chøc n¨ng cña nã.
11
§Ò tµi nghiªn cøu khoa häc GVHD: Th.s.
NguyÔn Quèc To¶n
H1.2 Ph©n lo¹i gi¸ x©y dùng trong c¸c giai ®o¹n.
1.2.3.C¸c nh©n tè ¶nh hëng ®Õn GXD c«ng tr×nh.
GXD c«ng tr×nh còng gièng nh gi¸ cña c¸c lo¹i hµng
hãa, dÞch vô kh¸c, gi¸ x©y dùng chÞu ¶nh hëng cña c¸c
quy luËt thÞ trêng :
+Quy luËt cung cÇu
+Quy luËt c¹nh tranh
+Quy luËt gi¸ trÞ.
12
§Ò tµi nghiªn cøu khoa häc GVHD: Th.s.
NguyÔn Quèc To¶n
H1.3.¶nh hëng cña c¸c nh©n tè ®Õn gi¸ x©y dung.
- ¶nh hëng cña quy luËt c¹nh tranh ®Õn gi¸ x©y dùng
c«ng tr×nh:
Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng lu«n tån t¹i yÕu tè c¹nh
tranh, c¸c doanh nghiÖp ph¶i c¹nh tranh víi nhau ®Ó cã thÓ
cã ®îc viÖc lµm. Trong lÜnh vùc x©y dùng, c¹nh tranh ®îc
thÓ hiÖn chñ yÕu qua h×nh thøc ®Êu thÇu x©y dùng, viÖc
c¹nh tranh gi÷a c¸c nhµ thÇu cã hai mÆt, mÆt tÝch cùc vµ
mÆt tiªu cùc. T¸c ®éng tÝch cùc cña c¹nh tranh thóc ®Èy c¸c
nhµ thÇu n©ng cao chÊt lîng thi c«ng c«ng tr×nh, ®Çu t c¶i
tiÕn thiÕt bÞ thi c«ng, øng dông c«ng nghÖ míi, n©ng cao
tr×nh ®é qu¶n lý, tiÕt kiÖm chi phÝ mét c¸ch tèi u nhÊt. T¸c
®éng tiªu cùc cña c¹nh tranh lµ viÖc nhµ thÇu sö dông nh÷ng
thñ ®o¹n xÊu cã thÓ ¶nh hëng ®Õn lîi Ých cña nhµ thÇu kh¸c
vµ chñ ®Çu t.
13
§Ò tµi nghiªn cøu khoa häc GVHD: Th.s.
NguyÔn Quèc To¶n
Møc ®é c¹nh tranh
Cc
Cth Gi¸ dù
thÇu
Zxd ghns
H×nh 1.4. Mèi quan hÖ gi÷a møc ®é c¹nh tranh vµ gi¸ dù
thÇu
H×nh trªn biÓu thÞ mèi quan hÖ gi÷a møc ®é c¹nh
tranh vµ gi¸ dù thÇu cña nhµ thÇu :
- Khi møc ®é c¹nh tranh cao (Cc), cã nhiÒu nhµ
thÇu vµ cã rÊt Ýt chñ ®Çu t, gi¸ dù thÇu cña nhµ thÇu cã
xu híng gi¶m tiÕn s¸t ®Õn gi¸ thµnh x©y dùng (Z xd) ; Khi
møc ®é c¹nh tranh thÊp (Cth), cã nhiÒu chñ ®Çu t vµ cã Ýt
nhµ thÇu, gi¸ dù thÇu cña nhµ thÇu cã xu híng t¨ng tiÕn
s¸t ®Õn giíi h¹n ng©n s¸ch (ghns) mµ chñ ®Çu t cã thÓ chi
tr¶.
14
§Ò tµi nghiªn cøu khoa häc GVHD: Th.s.
NguyÔn Quèc To¶n
- ¶nh hëng cña quy luËt cung-cÇu vµ gi¸ c¶ ®Õn GXD
c«ng tr×nh :
Quy luËt cung-cÇu hµng hãa trªn thÞ trêng chÞu sù
®iÒu tiÕt cña bµn tay v« h×nh ®ã lµ gi¸ c¶ hµng hãa, c«ng
tr×nh x©y víi t c¸ch lµ SPXD còng chÞu sù ®iÒu tiÕt cña
quy luËt nµy.
P
§êng cung
§êng cÇu
Q
H1.5. Mèi quan hÖ cung cÇu
Khi cÇu vÒ SPXD t¨ng cao, trong khi ®ã cung vÒ SPXD
l¹i h¹n chÕ khi ®ã gi¸ SPXD t¨ng cao, ®iÒu nµy kÝch thÝch
c¸c thµnh phÇn tham gia vµo thÞ trêng lµm t¨ng lîng cung
SPXD, ngîc l¹i khi cÇu vÒ SPXD kh«ng ®æi, trong khi ®ã
cung vÒ SPXD l¹i d thõa ®iÒu nµy lµm cho gi¸ SPXD h¹,
c¸c nhµ cung øng SPXD rót dÇn khái thÞ trêng.
- ¶nh hëng cña quy luËt gi¸ trÞ ®Õn GXD c«ng tr×nh :
Quy luËt gi¸ trÞ lµ quy luËt c¬ b¶n cña s¶n xuÊt hµng
hãa, ®ã lµ :
" thêi gian lao ®éng x· héi tÊt yÕu quyÕt ®Þnh l-
îng gi¸ trÞ cña hµng hãa ".
15
§Ò tµi nghiªn cøu khoa häc GVHD: Th.s.
NguyÔn Quèc To¶n
NghÜa thø nhÊt cña thêi gian lao ®éng x· héi tÊt yÕu
®îc hiÓu lµ thêi gian lao ®éng cÇn thiÕt ®Ó t¹o ra mét gi¸
trÞ sö dông nµo ®ã víi cêng ®é lao ®éng vµ tr×nh ®é lao
®éng b×nh qu©n trong mét m«i trêng lao ®éng b×nh th-
êng. Ch¼ng h¹n nh : c¸c DNXD kh¸c nhau, víi nh÷ng hao
phÝ lao ®éng kh¸c nhau t¹o ra gi¸ trÞ sö dông nh nhau, nh-
ng quyÕt ®Þnh gi¸ trÞ vÉn lµ tiªu hao lao ®éng x· héi tÊt
yÕu chø kh«ng ph¶i lµ tiªu hao lao ®éng c¸ biÖt cña mét
DNXD nµo. §ã chÝnh lµ biÓu hiÖn phæ biÕn cña quy luËt
gi¸ trÞ.
NghÜa thø hai cña thêi gian lao ®éng(TGL§) tÊt yÕu ®-
îc hiÓu lµ : Nã kh«ng chØ t¸c dông ®èi víi tõng lo¹i hµng
hãa, mµ nã cßn cã t¸c dông ®èi víi tæng s¶n phÈm x· héi.
Do vËy, kh«ng nh÷ng ph¶i vËn dông TGL§ tÊt yÕu trªn mçi
hµng hãa, mµ cßn ph¶i ph©n phèi TGL§ chung x· héi theo
tû lÖ cho c¸c lo¹i hµng hãa vµ :
" ChØ khi toµn bé s¶n phÈm s¶n xuÊt theo tû lÖ cÇn thiÕt
th× chóng míi cã thÓ b¸n ®îc ", ®ã chÝnh lµ ý nghÜa hoµn
chØnh cña TGL§ tÊt yÕu.
Sau khi tiÒn tÖ ra ®êi, gi¸ trÞ ®îc ®o ®Õm th«ng qua
tiÒn tÖ, biÓu hiÖn cña gi¸ trÞ th«ng qua tiÒn tÖ chÝnh lµ gi¸
c¶, gi¸ c¶ lu«n xoay quanh gi¸ trÞ vµ lÊy gi¸ trÞ lµ c¬ së. Sù
biÕn ®éng cña gi¸ c¶ xoay quanh gi¸ trÞ chÝnh lµ h×nh thøc
biÓu hiÖn cña quy luËt gi¸ trÞ.
Trong thÞ trêng x©y dùng th× quy luËt gi¸ trÞ ¶nh hëng
®Õn GXD biÓu hiÖn chñ yÕu ë 3 mÆt sau ®©y :
- §iÒu tiÕt s¶n xuÊt SPXD.
16
§Ò tµi nghiªn cøu khoa häc GVHD: Th.s.
NguyÔn Quèc To¶n
- §iÒu tiÕt viÖc mua b¸n SPXD nµy mét c¸ch tù ph¸t.
- KÝch thÝch c¸c DNXD lu«n t×m gi¶i ph¸p c¶i tiÕn kü
thuËt, c«ng nghÖ thi c«ng x©y dùng ®Ó n©ng cao NSL§,
h¹ gi¸ thµnh SPXD.
- SPXD liªn quan ®Õn nhiÒu ngµnh c¶ vÒ ph¬ng diÖn
cung cÊp c¸c yÕu tè ®Çu vµo, thiÕt kÕ vµ chÕ t¹o s¶n
phÈm, c¶ vÒ ph¬ng diÖn sö dông s¶n phÈm cña x©y dùng
lµm ra. V× vËy gi¸ SPXD chÞu sù ¶nh hëng lín bëi gi¸ cña
c¸c yÕu tè ®Çu vµo.
1.3 .Gi¸ dù thÇu.
1.3.1.Kh¸i niÖm.
Gi¸ gãi thÇu (GGT) lµ gi¸ trÞ gãi thÇu ®îc x¸c ®Þnh
trong kÕ ho¹ch ®Êu thÇu trªn c¬ së tæng møc ®Çu t, dù
to¸n c«ng tr×nh. §èi víi NT, gi¸ gãi thÇu lµ mét th«ng sè rÊt
quan träng, v× nÕu NT cã thÓ x¸c ®Þnh ®îc t¬ng ®èi
chÝnh x¸c gi¸ gãi thÇu, NT sÏ cã kh¶ n¨ng th¾ng thÇu rÊt
cao.
Giá dự thầu(GDT) là giá do NT nêu trong đơn dự thầu thuộc hồ sơ
dự thầu. Trường hợp NT có thư giảm giá thì giá dự thầu là giá sau giảm giá.
1.3.2. C¨n cø vµ ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh.
a) C¨n cø.
- Khèi lîng mêi thÇu vµ hå s¬ thiÕt kÕ do C§T cung
cÊp.
- §Þnh møc dù to¸n hiÖn hµnh.
- Bé ®¬n gi¸ x©y dùng hiÖn hµnh.
- Quy ®Þnh lËp gi¸ dù to¸n x©y l¾p hiÖn hµnh cña
Nhµ níc
17
§Ò tµi nghiªn cøu khoa häc GVHD: Th.s.
NguyÔn Quèc To¶n
- C¸c v¨n b¶n híng dÉn ®iÒu chØnh gi¸ Nh©n c«ng,
VËt liÖu,M¸y thi c«ng (nÕu cã).
- C¸c quy ®Þnh vÒ thuÕ cã liªn quan ®Õn lËp GDT.
- C¸c biÖn ph¸p kü thuËt c«ng nghÖ nhµ thÇu ®·
tiÕn hµnh so s¸nh lùa chän
- T×nh h×nh gi¸ c¶ thÞ trêng( nguyªn vËt liÖu ,
Nh©n c«ng, m¸y thi c«ng)
- C¸c v¨n b¶n híng dÉn lËp vµ qu¶n lý chi phÝ x©y
dùng
- HÖ thèng c¸c ®Þnh møc ®¬n gi¸ cña nhµ thÇu
- T×nh h×nh c¹nh tranh vµ chiÕn lîc tranh thÇu cña
doanh nghiÖp: ph¶i tuú thuéc vµo t×nh h×nh c¹nh tranh
mµ ®a ra GDT víi tû lÖ lîi nhuËn hîp lý
Qua c¸c ý trªn ta thÊy cã rÊt nhiÒu yÕu tè h×nh thµnh
vµ ¶nh hëng ®Õn GDT vµ chÝnh c¸c yÕu tè nµy sÏ quyÕt
®Þnh sù t¨ng gi¶m GDT.
b) Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh.
X¸c ®Þnh GDT dùa trªn c¬ së x¸c ®Þnh c¸c yÕu tè
cÊu thµnh gi¸ vµ ®îc tÝnh to¸n th«ng qua ph©n tÝch c¸c
yÕu tè nguån lùc.
H.1.7.C¬ cÊu gi¸ dù thÇu.
18
§Ò tµi nghiªn cøu khoa häc GVHD: Th.s.
NguyÔn Quèc To¶n
1.3.3.Vai trß cña gi¶m gi¸ dù thÇu trong ho¹t ®éng ®Êu
thÇu.
Trong ®Êu thÇu , chØ tiªu GDT cã vai trß quyÕt ®Þnh
viÖc doanh nghiÖp cã tróng thÇu hay kh«ng. NÕu x©y dùng
®îc møc gi¸ bá thÇu hîp lý sÏ ®¶m b¶o ®îc hiÖu qu¶ kinh
doanh cho doanh nghiÖp võa tiÕt kiÖm ®îc vèn cho C§T.
ChÊt lîng cña viÖc lËp GDT liªn quan ®Õn rÊt nhiÒu
yÕu tè nh tr×nh ®é qu¶n lý, kü thuËt thi c«ng, ®éi ngò lµm
hå s¬ dù thÇu…§ång thêi nã còng thÓ hiÖn tæng hîp c¸c
phÈm chÊt cña DNXD.
§Ó GDT cña doanh nghiÖp cã u thÕ c¹nh tranh ®ßi hái
ph¶i cã chÝnh s¸ch vÒ gi¸ mét c¸ch linh ho¹t dùa trªn c¬ së
:
- N¨ng lùc thùc sù cña doanh nghiÖp: n¨ng lùc tµi
chÝnh ;thiÕt bÞ ,c«ng nghÖ;nh©n lùc; tr×nh ®é qu¶n lý …
- Môc tiªu tham gia ®Êu thÇu: Lîi nhuËn; doanh thu;
chiÕm lÜnh thÞ trêng; kinh nghiÖm; uy tÝn c«ng ty….
- Quy m« ®Æc ®iÓm cña dù ¸n.
- §Þa ®iÓm cña dù ¸n.
- Phong tôc tËp qu¸n cña ®Þa ph¬ng cã dù ¸n ®îc
thi c«ng..
kÕt luËn ch¬ng 1
Trong ch¬ng 1 t¸c gi¶ ®· lµm râ c¸c kh¸i niÖm vÒ s¶n phÈm
x©y dùng, gi¸ x©y dùng, gi¸ gãi thÇu, c¸c ®Æc ®iÓm vµ
c¸c yÕu tè ¶nh hëng ®Õn gi¸ x©y dùng, gi¸ gãi thÇu, gi¸ dù
thÇu cña doanh nghiÖp. T¸c gi¶ ®· nªu lªn vai trß cña gi¶m
19
§Ò tµi nghiªn cøu khoa häc GVHD: Th.s.
NguyÔn Quèc To¶n
gi¸ dù thÇu ®èi víi DNXD. Mét mÆt gi¶m gi¸ d thÇu sÏ gióp
cho DN cã kh¶ n¨ng th¾ng thÇu, ®¶m b¶o hiÖu qu¶ kinh
doanh cho doanh nghiÖp, mÆt kh¸c nã ®em l¹i lîi Ých cho
C§T.
Ch¬ng 2
¶nh hëng cña c¸c nh©n tè tíi gi¸ Dù thÇu
Trong ®Êu thÇu, chØ tiªu GDT cã vai trß quyÕt ®Þnh
viÖc doanh nghiÖp cã tróng thÇu hay kh«ng. §Ó x¸c ®Þnh
tû lÖ gi¶m gi¸ cÇn ph¶i c¨n cø vµo c¸c yÕu tè cÊu thµnh
20