Bc cua ban dieu hanh 2015

  • 11 trang
  • file .doc
TỔNG CÔNG TY CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG NGHIỆP TÀU THUỶ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG CHÂN MÂY
Thừa Thiên Huế, ngày tháng 03 năm 2016
Số: /BC-CM
(Báo cáo này thay thế báo cáo số
44/BC-CM ngày 22/02/2016)
BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD 06 THÁNG CUỐI NĂM 2015
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2016
Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Chân Mây báo cáo kết quả hoạt
động sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2015 (thời gian sau cổ phần hóa) và
kế hoạch năm 2016 trình Đại hội đồng cổ đông với các nội dung như sau:
PHẦN I:
TÌNH HÌNH CHUNG
1. Đánh giá chung:
Trong năm 2015, kinh tế - xã hội nước ta trước bối cảnh thế giới vừa có
những thuận lợi, nhưng cũng không ít rủi ro, thách thức, còn tiềm ẩn nhiều yếu
tố phức tạp và diễn biến khó lường. Bên cạnh việc phấn đấu hoàn thành kế
hoạch sản xuất kinh doanh, đơn vị phải thực hiện nhiều chủ trương lớn của Bộ
giao thông vận tải, của tỉnh Thừa Thiên Huế và Tổng công ty.
Đứng trước tình hình đó, Lãnh đạo Công ty cùng tập thể người lao động
với truyền thống đoàn kết, thống nhất đã phát huy năng lực điều hành, nêu cao
tinh thần trách nhiệm, nổ lực phấn đấu, năng động sáng tạo, cùng vượt qua khó
khăn trước mắt để tìm ra cơ hội cho đơn vị nhằm hướng đến những mục tiêu
phát triển bền vững.
2. Đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh:
+ Thuận lợi:
- Bến số 1 - Cảng Chân Mây có độ sâu khu nước -12,5m và cùng hệ thống
đường bộ mới được đầu tư hoàn chỉnh đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu
hút nguồn trung chuyển hàng về cảng.
- Nhà máy xi măng Đồng Lâm sau nhiều năm đầu tư, đến năm 2015 đã bắt
đầu xuất sản phẩm và nhập nguyên liệu qua cảng với sản lượng gần 800.000 tấn
- Hiệp hội Du thuyền châu Á đã chọn Cảng Chân Mây là một trong 46
điểm dừng chân cho các du thuyền ở khu vực Đông Nam Á, tạo điều kiện hợp tác
thành công với hãng tàu Royal Caribbean về Dự án nâng cấp Bến số 1 - Cảng
Chân Mây đủ khă năng tiếp nhận tàu khách trọng tải 240.000 GRT, dài 361m.
- Bộ máy tổ chức dần được ổn định, đội ngũ CBCNV đúc rút được nhiều
kinh nghiệm, phát huy được tính chủ động sáng tạo, có nhiều sáng kiến và giải
pháp hợp lý nhằm nâng cao năng suất lao động, liên tục hoàn thành vượt mức kế
hoạch được giao.
1
+ Khó khăn:
- Trải qua hơn 12 năm hoạt động, Bến số 1 - Cảng Chân Mây cần phải
duy tu, bảo dưỡng các khu đậu tàu, vũng quay tàu dẫn đến tốc độ trung chuyển
hàng hóa qua cảng có lúc bị chậm trễ.
- Tuyến mép trong 120m - Cảng Chân Mây chỉ áp dụng tàu cỡ 2.000
DWT thay vì 3.000 DWT như trước đây đã làm cho nhiều tàu phải chờ đợi cập
bến từ 04 -05 ngày.
- Áp lực vừa trả nợ do quá trình chuyển giao rất lớn trong lúc lợi nhuận
cao đều không được giữ lại để tái đầu tư.
- Nguồn lực tài chính còn hạn chế ảnh hưởng đến kế hoạch đầu tư mở
rộng và đầu tư chiều sâu để đáp ứng yêu cầu SXKD ngày một gia tăng.
- Chủ trương kiểm soát tải trọng của Chính phủ là một chủ trương đúng
đắn. Tuy vậy, việc các văn bản hướng dẫn về công tác kiểm soát tải trọng chưa
thống nhất, các lực lượng chức năng chưa phối hợp đồng bộ nên công tác kiểm
soát tải trọng của đơn vị còn gặp nhiều trở ngại.
- Tình hình đặt ngư lưới cụ trái phép và vi phạm an toàn hàng hải trong
luồng tàu, khu đậu tàu của Cảng Chân Mây lại tiếp tục tái diễn phức tạp.
PHẦN II:
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG 6
THÁNG CUỐI NĂM 2015
Sau 6 tháng thực hiện chuyển đổi sang mô hình Công ty Cổ phần Cảng
Chân Mây, Ban Điều hành Công ty đã tiếp tục duy trì sự ổn định hoạt động sản
xuất kinh doanh, tăng trưởng tốt về sản lượng và đảm bảo được hiệu quả. Sản
lượng qua cảng tăng trưởng tốt, doanh thu tăng, lãi tăng, thị trường được mở
rộng, công tác đầu tư có hiệu quả. Về công tác quản lý điều hành, Cảng Chân
Mây đã sử dụng tốt các nguồn nhân lực, vật lực cho hoạt động SXKD, đã tiến
hành điều chỉnh, chuyển đổi một bước công tác quản trị doanh nghiệp nhằm
hướng đến các mục tiêu cơ bản là phát triển thị trường và hiệu quả kinh doanh.
1. Về sản lượng và khai thác Cảng
Sản lượng hàng hóa thông qua Cảng năm 2015 đạt 2,172 triệu tấn, đạt
125,5% so với kế hoạch (1,730 triệu tấn) và tăng 35,7% so cùng kỳ năm 2014
(1,601 triệu tấn). Trong đó 6 tháng sau khi cổ phần hóa, sản lượng đạt 936 triệu
tấn, đạt 144% so với Nghị quyết số 42/NQ-HĐQT 650.000tấn, tăng 12,9% so
cùng kỳ năm 2014 (829.000tấn).
Tổng số lượt tàu ra vào cảng trong năm 2015 đạt 417 lượt tàu (trong đó
297 lượt tàu nội, 120 lượt tàu ngoại) so với cùng kỳ năm 2014 (254 lượt tàu)
tăng 64,2%. Trong 06 tháng cuối năm 2015, tổng số lượt tàu ra vào cảng đạt 189
lượt (trong đó 133 lượt tàu nội, 56 lượt tàu ngoại) so với cùng kỳ năm 2014 (127
lượt) tăng 48,8%.
2
Lượng tàu du lịch đến Cảng Chân Mây năm 2015 là 40 lượt tàu, tăng
33,3% so với cùng kỳ năm 2014 (30 lượt tàu), với tổng số 78.230 lượt khách và
thuyền viên. Trong đó: 06 tháng cuối năm 2015 có 22 lượt tàu du lịch, với
48.305 lượt khách và thuyền viên.
2. Về kết quả tài chính năm 2015
Doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 đạt 130,360 tỷ đồng,
tăng 44,5% so với kế hoạch giao, tăng 41,8% so với năm 2014. 06 tháng sau cổ
phần hoá, tổng doanh thu đạt được 61,345 tỷ đồng, tăng 49,6% so với Nghị
quyết số 42/NQ-HĐQT (41 tỷ đồng). Quy mô tài sản, vốn sở hữu tăng, hệ số
bảo toàn vốn được đảm bảo an toàn và phát triển.
Lợi nhuận trước thuế đạt 34,974 tỷ đồng, tăng 482,9% so với kế hoạch giao
và tăng 331,6% so cùng kỳ năm 2014. 06 tháng sau cổ phần hoá, lợi nhuận trước
thuế đạt 13,541 tỷ đồng, cổ tức đề xuất cho Đại hội cổ đông là 3,864%/năm.
Nộp ngân sách 14,903 tỷ đồng tăng 318,6% so với năm 2014 trong đó 06
tháng cuối năm đạt 9,843 tỷ đồng.
3. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu
Stt Chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2015
1 Chỉ số thanh khoản
1.1 Hiện thời 2.62 4.09
1.2 Nhanh 2.75 4.22
2 Chỉ số quản lý tài sản
2.1 Vòng quay tồn kho 22.31 15.45
2.2 Kỳ thu tiền BQ 0.0003 0.0014
2.3 Vòng quay TSCĐ 0.45 0.55
2.4 Vòng quay tổng tài sản 0.69 0.39
3 Chỉ số cơ cấu vốn
3.1 hệ số nợ/ tài sản 0.25 0.41
3.2 hế số nợ / vốn csh 0.34 0.50
3.3 hệ số vốn csh/ tổng ts 0.75 0.82
4 Chỉ số sinh lợi
4.1 Lợi nhuận trên doanh thu 6.72% 20.65%
4.2 ROA 2.11% 8.11%
4.3 ROE 2.82% 9.92%
4. Công tác sản xuất - kinh doanh
Sau khi tiến hành cổ phần hoá, công tác thị trường luôn được Cảng Chân
Mây chú trọng và phát triển. Cảng đã chủ động trong việc giao dịch tìm kiếm
khách hàng, đảm bảo giữ vững mối quan hệ tốt đẹp với các khách hàng truyền
thống và khai thác thêm một số khách hàng mới với chủng loại hàng mới. Kế
3
hoạch sản xuất kinh doanh được lập và điều chỉnh linh hoạt, phù hợp với diễn
biến thực tế của thị trường. Xây dựng được bảng giá dịch vụ đảm bảo tuân thủ
theo đúng Luật Giá, phù hợp mặt bằng chung và tình hình thực tế của đơn vị.
Dự thảo hợp đồng chặt chẽ, linh hoạt khi đàm phán hợp đồng. Triển khai hợp
đồng kịp thời đến các bộ phận liên quan theo từng nội dung cụ thể. Đối chiếu
kết toán tàu kịp thời, nhanh chóng và thuận tiện với khách hàng. Doanh thu và
lợi nhuận vẫn tăng trưởng cao khi gỗ dăm giảm sản lượng đã thể hiện được sự
thành công của việc chuẩn bị điều chỉnh giá dịch vụ từ tháng 10 của năm 2014
và nghệ thuật đàm phán linh hoạt cho từng đối tác. Tổ chức theo dõi và đối
chiếu công nợ chính xác, có các biện pháp cụ thể để thu hồi công nợ tránh chiếm
dụng vốn và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.
Công tác điều độ thể hiện được tính chủ động trong việc xác báo lịch tàu,
nắm bắt thông tin điều động tàu thuyền cập và rời bến an toàn, phù hợp với điều
kiện thời tiết; điều phối nhân lực, thiết bị kịp thời, khoa học, giải phóng nhanh
hàng hóa cho các chủ hàng trong điều kiện cầu bến quá tải. Xác báo kế hoạch
tiếp nhận tàu du lịch của hãng Royal Carribean theo thỏa thuận đã ký kết đồng
thời sắp xếp lịch tàu du lịch cho các hãng khác. Tổ chức chuyển tải toàn bộ
thông tin lịch tàu du lịch cho các khách hàng, chủ hàng để chủ động bố trí lịch
tàu hàng phù hợp tránh thiệt hại do chờ tàu Công tác vận hành, bảo dưỡng, bảo
trì thiết bị, máy móc và dây chuyền sản xuất được tiến hành thường xuyên, đảm
bảo sẵn sàng hoạt động tốt khi nhận được yêu cầu triển khai công việc.
Dịch vụ cung ứng tàu biển là một hoạt động gắn liền với dịch vụ cảng
biển, đóng góp quan trọng vào doanh thu của đơn vị. Nghiệp vụ giao nhận, lưu
kho, lưu bãi hàng hóa, cân hàng, theo dõi, thống kê số liệu hàng hóa chính xác,
kết toán với khách hàng nhanh chóng, hạn chế thất thu, giúp cho công tác quản
trị điều hành đạt hiệu quả...góp phần quan trọng trong việc hoàn thành vượt mức
kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.
Công tác xếp dỡ là hoạt động chủ chốt của đơn vị, đem lại sản lượng,
doanh thu, lợi nhuận và thu nhập chính cho công ty và người lao động. Sau cổ
phần hóa, bộ máy của Xí nghiệp Xếp dỡ và Xí nghiệp Cơ giới đã thực sự chủ
động trong mọi công việc, đội ngũ công nhân yêu nghề, hăng hái thi đua lao
động sáng tạo, tăng cao năng suất lao động, đảm bảo an toàn... mang lại thành
quả khả quan cho năm 2015.
Hoạt động dịch vụ lai dắt của đơn vị cơ bản đáp ứng nhu cầu cho tàu ra
vào cảng. Công tác lai dắt tàu thuyền ra vào cảng đảm bảo an toàn và sẵn sàng
tham gia cứu hộ khi có lệnh điều động. Công tác duy tu và bảo dưỡng tàu được
triển khai thường xuyên. Tập thể thuyền viên tích lũy được kinh nghiệm, tay
nghề được nâng cao, kèm cặp được nhiều thủy thủ, thuyền viên, khi cần có thể
thay thế đảm đương nhiệm vụ kịp thời, góp phần phục vụ tốt cho công việc. Có
những cải tiến mang lại hiệu quả thiết thực.
5. Tình hình thực hiện các dự án đầu tư phát triển
4
+ Các Dự án Xử lý nước thải, Dự án Nạo vét vùng đậu tàu Bến số 1 -
Cảng Chân Mây: Đã hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng trong tháng
7/2015. Hiện nay đơn vị đang phối hợp với các nhà thầu kiểm tra khối lượng để
thanh quyết toán.
+ Dự án đầu tư xây dựng Bến số 2 - Cảng Chân Mây:
- Đơn vị tư vấn lập dự án: Tổng công ty Tư vấn Giao thông Vận tải (Tedi)
và đã hoàn thành 2/2014. Hồ sơ dự án đã được thẩm định, đánh giá tác động môi
trường. Hiện tại, Công ty đã bổ sung hồ sơ dự án nhưng Ban Quản lý Khu kinh
tế chưa cấp giấy phép đầu tư.
+ Dự án nâng cấp Bến số 1 - Cảng Chân Mây hợp tác với Royal
Caribean:
- Dự án được Hội đồng thành viên Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy
phê duyệt tại Quyết định số 227/QĐ-CNT ngày 06/3/2015 với tổng mức đầu tư
78.788 triệu đồng nhưng chỉ thực hiện khoảng 63 tỷ đồng. Đến nay, đã đưa vào
hoạt động trụ neo T2 có 27 đệm va Shibata 1300H, riêng hạng mục nạo vét vũng
quay tàu do ảnh hưởng thời tiết nên vẫn chưa có thông báo hàng hải.
+ Gia công máng chứa clinker:
Thực hiện kết luận tại Biên bản kiểm tra số 06/BB-ĐKTr ngày 07 tháng 5
năm 2015 đoàn thanh tra của Bộ GTVT về việc chấp hành quy định pháp luật về
tải trọng, kích thước giới hạn thùng chở hàng xe ô tô của các chủ thể trong và
ngoài khu vực cảng Chân Mây trong đó có nội dung về công tác ATVSLĐ-
PCCN-MT yêu cầu đơn vị khắc phục tình trạng ô nhiễm bụi khi bốc xếp hàng
clinker đơn vị đã tìm được giải pháp khắc phục bằng sáng kiến chế tạo 2 máng
chứa clinker với tổng mức đầu tư: 850 triệu đồng (nguồn vốn tự có của Công ty)
và đã đưa vào sử dụng vào 26/10/2015.
+ Tình hình giải ngân các dự án:
Công ty Cổ phần Cảng Chân Mây chủ yếu đang triển khai các dự án và đã
được Tổng Công ty có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư. Tính đến hết
tháng 12/2015, số liệu giải ngân như sau:
Tổng mức Thực hiện ước tính
Ghi
TT Tên dự án (BCĐT) đầu tư đến hết tháng
chú
(Triệu đồng) 12/2015 (Triệu đồng)
1 Hệ thống xả thải 1.000 419
2 Nạo vét Khu đậu tàu 5.500 3.837
Gia công máng làm
3 850 850
hàng Clinker 1,2
Kiểm định định kỳ
4 432 390
Bến số 1
5 Sửa chữa bảo trì Bến 503,06 250,54
số 1-Cảng Chân Mây
5
Dự án nâng cấp Bến
6 78.788 47.645
số 1 Cảng Chân Mây
7 Bến số 2 865.000 694
Nguồn vốn sử dụng các các dự án là từ nguồn vốn tự có của doanh nghiệp.
6. Mức chia cổ tức dự kiến
Tỷ lệ cổ tức đề xuất Đại hội đồng cổ đông chia cả năm 2015: 3,846 %/năm
Số tiền chi trả cổ tức thực nhận trong năm báo cáo (từ 26/6/2015 -
31/12/2015): 5.935.757.488 đồng.
7. Công tác quản trị
Củng cố lại mô hình tổ chức sau cổ phần hóa cho phù hợp với tình hình
kinh doanh theo hướng chuyên nghiệp để phục vụ và phát huy tối đa khả năng
của cán bộ trong công ty theo định hướng “Quản trị theo mục tiêu”. Bổ sung,
điều chuyển lao động giữa các xí nghiệp, phòng, đội phù hợp với thực tế sản
xuất kinh doanh của toàn công ty.
Tập trung cao trong công tác sản xuất, đảm bảo thực hiện tốt kế hoạch, có
phương án tăng năng suất bốc xếp, tăng hiệu quả. Đồng thời, xây dựng cụ thể kế
hoạch làm việc hàng tháng.
Xây dựng thang bảng lương mới, cân đối điều chỉnh lao động phù hợp,
mô tả công việc, bố trí chức danh, chú trọng công tác đào tạo, đào tạo lại. Xây
dựng quy chế lương thưởng phù hợp, công tác bổ nhiệm lại cán bộ quản lý các
cấp theo đúng quy định.
Rà soát lại công tác khoán chi phí, tổ chức ban hành Quy chế quản lý chi
tiêu nội của Công ty đảm bảo các khoản chi phí được kiểm soát và phù hợp với
tình hình thức tế.
Tổ chức ban hành các quy chế, quy định như Nội quy lao động, thỏa ước
lao động tập thể, Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Chân
Mây... nhằm làm cơ sở cho công tác quản trị điều hành công ty.
Công ty cũng đã hoàn thiện hồ sơ đăng ký hồ sơ công ty đại chúng tại Ủy
ban chứng khoán nhà nước và hồ sơ giao dịch cổ phiếu của Công ty cổ phần
Cảng Chân Mây tại Sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội.
Công ty đã tổ chức lễ Khánh thành nâng cấp công trình Bến số 1 - Cảng
Chân Mây ngày 21/9/2015 và tổ chức Lễ Bàn giao doanh nghiệp Công ty TNHH
một thành viên Cảng Chân Mây sang Công ty Cổ phần Cảng Chân Mây ngày
24/12/2015
Công tác giải quyết chế độ cho người lao động được Công ty thực hiện
đúng quy định. Công tác chăm lo đời sống CBCNV được đơn vị thường xuyên
quan tâm, giải quyết kịp thời các chế độ BHYT, BHXH và trợ cấp độc hại cũng
như trợ cấp thôi việc theo quy định của Nhà nước đã góp phần giúp người lao
6
động của Công ty yên tâm và tham gia tích cực trong hoạt động sản xuất kinh
doanh của đơn vị.
PHẦN III:
MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP
PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016
Từ tình hình thực tiễn của năm 2015 và căn cứ vào số liệu khảo sát thị
trường cũng như đăng ký của khách hàng, năng lực hiện có, những tồn tại khách
quan và chủ quan; Công ty tiếp tục duy trì mối quan hệ tốt đẹp với các khách
hàng truyền thống, tiếp cận với khách hàng tiềm năng để tìm ra nhiều nguồn hàng
mới và xây dựng kế hoạch năm 2016 theo một số nội dung trọng tâm như sau:
Trên cơ sở kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và căn cứ vào số liệu
khảo sát thị trường cũng như đăng ký của khách hàng, năng lực hiện có, những
tồn tại khách quan và chủ quan;
1. Mục tiêu cơ bản
Mục tiêu cơ bản của công ty trong năm 2016 là phát triển bền vững, đảm
bảo tăng trưởng các chỉ tiêu về sản lượng, doanh thu, nâng cao thu nhập và đời
sống của người lao động, đem lại lợi ích tốt nhất cho Công ty, củng cố và phát
triển vị thế của Cảng Chân Mây trên thị trường dịch vụ cảng biển tại miền Trung
Việt Nam.
- Tiếp tục hoàn thiện theo mô hình Công ty cổ phần để nâng cao hiệu quả
kinh doanh, nâng cao sức cạnh tranh của Công ty.
- Tăng cường công tác quản trị, điều hành, tổ chức sản xuất, kinh doanh.
- Hoàn thiện và đổi mới quy trình hoạt động, khai thác đồng thời nâng cấp
Website để khách hàng dễ truy cập tìm kiếm thông tin. Tăng cường công tác
quảng bá thương hiệu, chú trọng triển khai ứng dụng công nghệ vào công tác
điều hành, quản lý.
- Đầu tư phát triển nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ cán bộ theo hướng
chuyên nghiệp.
2. Định hướng chiến lược
+ Về thị trường: khai thác tối đa lượng hàng tại thị trường Thừa Thiên
Huế, nghiên cứu phương thức tiếp thị và thu hút tốt thị trường Quảng Trị, Quảng
Bình, Đà Nẵng và từng bước tiếp cận và lan toả sang khu vực tuyến hành lang
kinh tế Đông Tây, chú trọng vùng Sanavakhet và Đông bắc Thái Lan.
+ Về cơ sở vật chất trang thiết bị: Đầu tư xây dựng kịp thời bến số 2;
hoàn thành Dự án nâng cấp Bến số 1 để tiếp nhận cỡ tàu Oasis có trọng tải đến
240.000GRT, dài 362m; đồng thời lập phương án nâng cấp cho Bến số 1 tiếp
nhận tàu hàng trọng tải 50.000DWT và phương án khai thác tối đa tuyến bến
phía biển có thể tiếp nhận cùng lúc nhiều tàu với tổng chiều dài 360m.
+ Về cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý: Xây dựng bộ máy quản lý phù hợp,
đảm bảo nâng cao tính linh hoạt và quyền tự chủ, đảm bảo tính kỷ luật, thiết lập
7
mối quan hệ hợp tác hữu cơ giữa các phòng ban chức năng của Công ty, phát
huy sức mạnh tổng hợp trong toàn công ty. Phat huy tinh thần đoàn kết, trau dồi
truyền thống tốt đẹp của Công ty.
+ Về chính sách đối với người lao động: Tiếp tục hoàn thiện các chế độ
khuyến khích và đãi ngộ đối với những lao động có tâm huyết, có trình độ, có
đóng góp cho sự phát triển của công ty đồng thời xử lý nghiêm theo quy định
của pháp luật và Nội quy lao động của Công ty đối với những lao động yếu kém,
vô kỷ luật. Duy trì chế độ phúc lợi, đảm bảo đời sống tinh thần và vật chất cho
người lao động.
+ Về công tác điều hành: Tập trung nâng cao năng lực điều hành sản
xuất; nâng cao chất lượng dịch vụ, năng lực xếp dỡ; khai thác có hiệu quả, đáp
ứng nhu cầu phát triển; mở rộng hoạt động đầu tư góp vốn sản xuất kinh doanh
khi có điều kiện thích hợp nhằm để hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh.
3. Các chỉ tiêu chủ yếu
3.1. Kế hoạch sản lượng
- Tổng sản lượng hàng thông qua: 2.160.000 tấn
3.2. Kế hoạch tài chính
- Tổng doanh thu: 127.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 32.791.000.000 đồng
- Nộp ngân sách: 16.500.000.000 đồng
- Cổ tức cho cổ đông: 5,2%
3.3. Kế hoạch lao động
- Lao động đầu kỳ: 263 người
- Tuyển mới: 05 người
- Lao động cuối kỳ: 268 người
3.4. Kế hoạch đào tạo
- Số lượt đào tào: 350 lượt
- Tổng chi phí đào tạo: 300.000.000 đồng
3.5. Kế hoạch đầu tư XDCB và mua sắm trang thiết bị: 105.000 triệu
đồng; bao gồm các hạng mục sau:
Tổng mức Kế hoạch
đầu tư giải ngân Nguồn
Stt Tên dự án
(triệu năm 2016 vốn
đồng) (triệu đồng)
Vốn vay
1 Dự án: Bến số 2 865.000 81.800
vốn tự có
2 Cải tạo nâng cấp Cửa hàng xăng dầu 2.000 2.000 Vốn tự có
Xây dựng nhà công vụ - nhà nghỉ cho
3 600 600 Vốn tự có
cán bộ nữ - Cảng Chân Mây
Xây dựng nhà - Nhà khách - Cảng Chân
4 1.500 1.500 Vốn tự có
Mây
8