Báo cáo tổng kết nghiên cứu thiết kế và chế tạo ống mẫu nòng đôi để nâng cao chất lượng lấy mẫu đất đá trong khoan thăm dò địa chất

  • 68 trang
  • file .pdf
Bé c«ng nghiÖp
C«ng ty cp khoan vµ dÞch vô kü thuËt khai th¸c má
B¸o c¸o tæng kÕt
®Ò tµi: nghiªn cøu thiÕt kÕ vµ chÕ t¹o èng mÉu nßng
®«i ®Ó n©ng cao chÊt l−îng lÊy mÉu ®Êt ®¸ trong
khoan th¨m dß ®Þa chÊt
6753
10/3/2007
Hµ néi 2007
1
Bé c«ng nghiÖp
C«ng ty cp khoan vµ dÞch vô kü thuËt khai th¸c má
B¸o c¸o tæng kÕt
®Ò tµi: nghiªn cøu thiÕt kÕ vµ chÕ t¹o èng mÉu nßng
®«i ®Ó n©ng cao chÊt l−îng lÊy mÉu ®Êt ®¸ trong
khoan th¨m dß ®Þa chÊt
c¬ quan chñ tr× c¬ quan qu¶n lý ®Ò tµi
Chñ nhiÖm ®Ò tµi
KS NguyÔn V¨n TiÕn
Hµ néi 2007
2
Môc lôc
Trang
+ Më ®Çu ............................................................................................. 2
+ PhÇn I: Môc tiªu nhiÖm vô vµ ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu ............ 3
+ PhÇn II: KÕt qu¶ nghiªn cøu
- Thu thËp tµi liÖu ........................................................................... 4
- KÕt qu¶ nghiªn cøu mÉu ............................................................... 5
- KÕt qu¶ ph©n tÝch vËt liÖuvµ c«ng nghÖ chÕ t¹o ........................... 7
- KÕt qu¶ gia c«ng chÕ t¹o .............................................................. 11
+ PhÇn III: Tæ chøc thùc hiÖn .......................................................... 11
+ Tæng hîp néi dung kÕt qu¶ vµ thêi gian thùc hiÖn ..................... 13
+ PhÇn IV: Kinh phÝ ®Ò tµi ................................................................ 14
+ PhÇn V: S¶n phÈm ®¹t ®−îc .......................................................... 15
+ PhÇn VI: §¸nh gi¸ kÕt qu¶ ............................................................ 15
+ PhÇn VII: KÕt luËn vµ ®Ò nghÞ ...................................................... 16
+ H−íng dÉn sö dông c¸c bé èng mÉu ............................................. 18
+ Biªn b¶n thö nghiÖm s¶n phÈm .................................................... 22
+ Biªn b¶n xÐt duyÖt ®Ò tµi cÊp c¬ së .............................................. 24
+ NhËn xÐt cÊp c¬ së .......................................................................... 26
+ QuyÕt ®Þnh thµnh lËp héi ®ång nghiÖm thu cÊp Bé .................... 29
+ Biªn b¶n héi nghÞ nghiÖm thu cÊp Bé .......................................... 31
+ NhËn xÐt ®Ò tµi cña thµnh viªn héi ®ång nghiÖm thu cÊp Bé .... 32
+ B¶n vÏ chÕ t¹o bé èng mÉu ............................................................ 36
1
Më ®Çu
Trong c«ng t¸c kh¶o s¸t ®Þa chÊt vµ t×m kiÕm kho¸ng s¶n ®Ó ®¸nh gi¸
®óng chÊt l−îng, tû lÖ mÉu lÊy ®−îc lµ mét viÖc v« cïng quan träng. Nh÷ng
n¨m tr−íc chóng ta vÉn th−êng sö dông nh÷ng bé èng mÉu do Liªn X« cò s¶n
xuÊt nh− èng mÉu nßng ®¬n, nßng ®«i, b¬m tia... song kÕt qu¶ ®¹t ®−îc kh«ng
®−îc nh− mong muèn víi nh÷ng ®Þa tÇng phøc t¹p.
Khi Nhµ n−íc thùc hiÖn chÝnh s¸ch më cöa, c¸c h·ng cña nh÷ng n−íc cã
nÒn c«ng nghiÖp ph¸t triÓn trªn thÕ giíi nh− Mü, NhËt, §øc, Australia,
Canada, Trung Quèc... ®· giíi thiÖu m¸y khoan vµ dông cô khoan th¨m dß
kho¸ng s¶n víi c«ng nghÖ khoan tiªn tiÕn. C«ng ty cæ phÇn Khoan vµ DÞch vô
kü thuËt khai th¸c má ®· nhËp thiÕt bÞ vµ dông cô cña Cana®a, NhËt, Nam Phi,
Trung Quèc trong qu¸ tr×nh th¨m dß kho¸ng s¶n ®· t¹o ®−îc sù tÝn nhiÖm víi
c¸c ®èi t¸c nhÊt lµ ®èi t¸c n−íc ngoµi ®Çu t− vµo ViÖt Nam.
Khoan th¨m dß kho¸ng s¶n sö dông c¸c bé èng mÉu nßng ®«i T2- 76,
T2- 86 rÊt phï hîp víi c¸c lo¹i m¸y khoan c«ng suÊt nhá vµ cã lîi cho viÖc thi
c«ng ë ®é cao, gi¶m gi¸ thµnh vËn chuyÓn ®Æc biÖt b¶o vÖ tèt cho m«i tr−êng
sinh th¸i.
N¨m 2007 Bé C«ng nghiÖp ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho C«ng ty nghiªn cøu
thiÕt kÕ chÕ t¹o nh÷ng bé èng mÉu trªn ®Ó t¹o tÝnh chñ ®éng trong c«ng viÖc,
gi¶m gi¸ thµnh ph¶i nhËp ngo¹i.
2
PhÇn I
Môc tiªu NhiÖm vô vµ ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu
I- Môc tiªu:
Môc tiªu cña ®Ò tµi lµ nghiªn cøu, thiÕt kÕ vµ chÕ t¹o mét sè bé phËn cña
c¸c bé èng mÉu nßng ®«i theo c«ng nghÖ khoan míi ®Ó n©ng cao chÊt l−îng
mÉu trong c«ng t¸c th¨m dß ®Þa chÊt víi sè l−îng cô thÓ lµ:
- 02 bé èng mÉu T 2 - 76.
- 02 bé èng mÉu T 2 - 86.
- 02 bé èng mÉu T 6 - 116.
- 02 bé èng mÉu T 6 - 131.
II-NhiÖm vô:
- Tæng hîp, nghiªn cøu tµi liÖu, kh¶o s¸t c¸c bé èng mÉu phôc vô
cho yªu cÇu thiÕt kÕ.
- LËp, tr×nh duyÖt, ®¨ng ký vµ thuyÕt minh ®Ò tµi, ký hîp ®ång.
- Mua c¸c phô tïng dông cô nguyªn mÉu cña h·ng Longyear.
- Ph©n tÝch vËt liÖu cña c¸c chi tiÕt: ®é cøng, thµnh phÇn nguyªn tè x¸c
®Þnh møc thÐp cho phï hîp.
- ThiÕt kÕ c¸c chi tiÕt cña bé èng mÉu theo mÉu ®· nhËp .
- Mua s¾m nguyªn vËt liÖu, chÕ t¹o hoµn thiÖn c¸c bé èng mÉu vµ thö
nghiÖm c«ng nghiÖp.
III-Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu:
- Trªn c¬ së nh÷ng bé èng mÉu ®· nhËp tõ Cana®a – Nam Phi nghiªn
cøu thiÕt kÕ chÕ t¹o theo mÉu.
- Ph−¬ng ph¸p tiÕn hµnh nh− sau:
C¸c bé èng mÉu c¨n cø theo nh÷ng bé èng ®· nhËp cña n−íc ngoµi
®Ó x¸c ®Þnh c¸c kÝch th−íc cña chóng lËp b¶n vÏ thiÕt kÕ. §ång thêi c¨n
3
cø vµo kÕt qu¶ ph©n tÝch vËt liÖu vµ ®é cøng ®Ó chän m¸c thÐp ®óng nh−
mÉu hoÆc t−¬ng ®−¬ng.
VËt liÖu th× c¨n cø vµo nguyªn t¾c chän vËt liÖu cña ngµnh c¬ khÝ chÕ
t¹o vµ dùa vµo tÝnh n¨ng t¸c dông cña chi tiÕt ®Ó chän cho phï hîp
- Thö nghiÖm c¸c chi tiÕt ®−îc gia c«ng trong n−íc ®Ó ®¸nh gi¸ kh¶
n¨ng lµm viÖc vµ ®é tin cËy cña chóng.
PhÇn II
KÕt qu¶ nghiªn cøu ®Ò tµi
I-Thu thËp tµi liÖu kh¶o s¸t c¸c bé èng mÉu:
Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y nh÷ng bé èng mÉu do h·ng BoartLongyear
s¶n xuÊt th¨m dß kho¸ng s¶n chÊt l−îng cao ®· nhËp vµo ViÖt nam. Nh−ng gi¸
thµnh nhËp rÊt cao so víi gi¸ thµnh khoan th¨m dß kho¸ng s¶n t¹i ViÖt Nam.
Trong khi ®ã, gi¸ thµnh c«ng t¸c khoan ®ßi hái ph¶i gi¶m míi c¹nh tranh ®−îc
trong thÞ tr−êng khu vùc. Nh−ng nÕu cø tiÕp tôc ph¶i nhËp ngo¹i nh÷ng dông
cô, phô tïng mµ theo chóng t«i ViÖt Nam cã thÓ chÕ t¹o ®−îc th× kh¶ n¨ng
c¹nh tranh vÒ gi¸ c¶ rÊt khã kh¨n. Tõ n¨m 2004 ®−îc sù quan t©m cña Bé
C«ng NghiÖp, C«ng ty cæ phÇn Khoan vµ DÞch vô kü thuËt khai th¸c má ®· tiÕn
hµnh nghiªn cøu thiÕt kÕ vµ chÕ t¹o c¸c s¶n phÈm phô tïng thay thÕ cho m¸y
khoan Longyear vµ bé èng mÉu luæn ®· ®¹t d−îc kÕt qu¶ kh¶ quan. C¸c vËt t−
trõ phÇn ®éng lùc khoan vµ l−ìi khoan, èng mÉu ph¶i nhËp cßn l¹i lµ gia c«ng
chÕ t¹o trong n−íc. §Ò tµi tiÕp theo nµy chóng t«i ®· ®Æt ra yªu cÇu thiÕt kÕ vµ
chÕ t¹o ®−îc c¸c chi tiÕt cña c¸c bé èng mÉu khoan ®¸p øng ®−îc c¸c ®iÒu
kiÖn:
- §¸p øng ®−îc c¸c yªu cÇu tû lÖ mÉu theo hîp ®ång ≥ 95%.
- Sö dông thuËn tiÖn.
- Ho¹t ®éng an toµn, tiÕt kiÖm.
- KÕt cÊu ®ñ bÒn, ®Ñp t−¬ng ®−¬ng 80% chÊt l−îng hµng nhËp ngo¹i.
4
II- KÕt qu¶ nghiªn cøu mÉu, ph©n tÝch vËt liÖu, gia c«ng chÕ
t¹o:
1- KÕt qu¶ nghiªn cøu mÉu:
Sau khi nghiªn cøu tµi liÖu cña c¸c bé èng mÉu nh»m n¾m v÷ng nguyªn
lý ho¹t ®éng, tÝnh n¨ng t¸c dông vµ ®Æc tÝnh kü thuËt. Chóng t«i ®· tiÕn hµnh
nghiªn cøu c¸c mÉu cña h·ng Longyear chÕ t¹o b»ng c¸ch th¸o rêi c¸c chi tiÕt ,
®o vÏ trùc tiÕp c¸c kÝch th−íc ®Ó lËp b¶n vÏ chÕ t¹o, kiÓm tra ®é cøng cña tõng
chi tiÕt ®Ó lùa chän ph−¬ng ¸n thiÕt kÕ vµ gia c«ng cho phï hîp. §ång thêi qua
nghiªn cøu mÉu chän ph−¬ng ¸n c«ng nghÖ gia c«ng, chän cÊp chÝnh x¸c, ®é
bãng bÒ mÆt thÝch hîp víi tõng chi tiÕt.
a- Ph¹m vi ¸p dông bé èng mÉu T2- 76, T2- 86, T6-116, T6- 131.
Bé èng mÉu nßng ®«i T2- 76, T2- 86, T6-116, T6- 131 ®−îc sö dông trong
c«ng t¸c khoan t×m kiÕm, th¨m dß kho¸ng s¶n r¾n, khoan kiÓm tra ®Þa tÇng
phôc vô cho nhiÒu môc ®Ých kh¸c nhau.
C¸c bé èng dïng víi l−ìi khoan h¹t kim, kim c−¬ng ®Ó khoan ®Êt ®¸ cøng
tõ cÊp IV – XII theo ®é khoan.
b - Bé èng mÉu T2 - 76 vµ T2 – 86.:
Bé èng mÉu T2 - 76 vµ T2 – 86 vÒ nguyªn lý lµm viÖc vµ cÊu t¹o gièng
nhau, chØ kh¸c nhau vÒ kÝch th−íc:
§Æc tÝnh kü thuËt bé èng mÉu T2 - 76 vµ T2 – 86
§Æc tÝnh kü thuËt T2 - 76 T2 - 86
§−êng kÝnh khoan, mm 76,00 86,00
§−êng kÝnh mÉu khoan, mm 62,00 72,00
CÇn khoan, mm ≥ 50,00 ≥50,00
èng mÉu ngoµi, mm
75,00 85,00
5
- §−êng kÝnh ngoµi 69,00 79,00
- §−êng kÝnh trong
èng mÉu trong, mm 68,00 78,00
- §−êng kÝnh ngoµi 63,00 73,00
- §−êng kÝnh trong 1500 1500
- ChiÒu dµi, mm
c - Bé èng mÉu T6 - 116 vµ T6 –131:
Bé èng mÉu T6 - 116 vµ T6 – 131 vÒ nguyªn lý lµm viÖc vµ cÊu t¹o gièng
nhau, chØ kh¸c nhau vÒ kÝch th−íc:
§Æc tÝnh kü thuËt bé èng mÉu T6 - 116 vµ T6 – 131
§Æc tÝnh kü thuËt T6 - 116 T6 - 131
§−êng kÝnh khoan, mm 116,00 131,00
§−êng kÝnh mÉu khoan, mm 94,00 108,00
CÇn khoan, mm 67,00 67,00
èng mÉu ngoµi, mm
- §−êng kÝnh ngoµi 110,00 128,00
- §−êng kÝnh trong 101,00 119,00
èng mÉu trong, mm
99,00 115,00
- §−êng kÝnh ngoµi
95,00 109,00
- §−êng kÝnh trong
1500 1500
- ChiÒu dµi, mm
CÊu t¹o vµ nguyªn lý lµm viÖc:
6
Bé èng mÉu T2 – 76, T2 – 86, T6 – 116, T6- 131 gåm hai bé phËn: Bé
phËn èng ngoµi vµ bé phËn èng trong. èng ngoµi quay cïng cét cÇn khoan
trong qu¸ tr×nh khoan, èng trong ®øng yªn ®Ó ®ãn mÉu.
CÊu t¹o cña c¸c bé èng ë h×nh 1 & 2.
èng ngoµi gåm c¸c bé phËn: C¸c ®Çu nèi chuyÓn tiÕp tõ èng mÉu tíi cÇn
khoan, èng mÉu, l−ìi khoan më réng thµnh vµ l−ìi khoan kim c−¬ng ( hîp
kim).
C¸c bé phËn chÝnh cña èng trong gåm: èng ®ùng mÉu, cèc ®ãn mÉu, ®Çu
nèi èng trong, bé phËn vßng bi, do¨ng vµ ªcu ®iÒu chØnh.
Trong qu¸ tr×nh khoan m« men xo¾n vµ ¸p lùc ®¸y ®−îc truyÒn tõ ®Çu
m¸y qua cÇn khoan, èng ngoµi xuèng l−ìi khoan. L−ìi khoan quay vµ c¾t ®¸.
Nh− vËy èng ngoµi cïng víi l−ìi khoan quay theo cét cÇn, èng trong ®øng yªn
®ãn mÉu nhê cã bé phËn vßng bi ®ì.
Nguyªn lý chñ yÕu cña bé èng mÉu nßng ®«i lµ n−íc röa ®−îc truyÒn tõ m¸y
b¬m xuèng cÇn khoan khi tíi ®Çu èng trong n−íc röa ch¶y theo c¸c lç tho¸t
n−íc ë ®Çu èng trong ra khe hë gi÷a èng trong vµ èng ngoµi xuèng ®¸y lç
khoan lµm m¸t l−ìi khoan, kh«ng ch¶y trùc tiÕp vµo mÉu g©y ph¸ huû mÉu.
Trong ph¹m vi ®Ò tµi nµy chóng t«i tËp trung gia c«ng c¸c ®Çu nèi èng ngoµi,
®Çu nèi èng trong, trôc xoay, æ ®ì bi, ªcu ®iÒu chØnh, èng nèi, cèc ®ãn mÉu.
Riªng èng ngoµi vµ èng trong ®ãn mÉu ph¶i nhËp ngo¹i v× víi chiÒu dµi cña
èng mÉu ®Ó ®¹t kÝch th−íc chuÈn chóng t«i ®· thö nghÖm nh−ng kh«ng thÓ gia
c«ng b»ng c¸c m¸y hiÖn cã t¹i ViÖt Nam.
2- KÕt qu¶ ph©n tÝch vËt liÖuvµ c«ng nghÖ chÕ t¹o:
Toµn bé c¸c chi tiÕt cña ®Çu nèi vµ dông cô c¸c bé èng mÉu nßng ®«i T2
– 76, T2 – 86, T6 – 116, T6- 131 sau khi kiÓm tra ®é cøng cña c¸c mÉu nhËp vÒ
chóng t«i sö dông thÐp 45, sau gia c«ng nhiÖt luyÖn ®¹t ®é cøng 40 - 42 HRC,
7
®é ®ång t©m gi÷a c¸c ®−êng kÝnh sai sè ≤ 0,02. Sau nhiÖt luyÖn nhuém ®en
toµn bé bÒ mÆt.
Sau khi ph©n tÝch chän vËt liÖu viÖc nghiªn cøu chän ph−¬ng ¸n c«ng
nghÖ gia c«ng ®¹t tÝnh chÝnh x¸c cao nhÊt chóng t«i xin ®−îc tr×nh bµy tiÕn
tr×nh c«ng nghÖ gia c«ng c¸c chi tiÕt cña mét bé èng mÉu T2 – 76.
a. §Çu nèi cÇn khoan vµ èng ngoµi:
+ ChuÈn bÞ ph«i: Ph«i thÐp trßn thÐp CT45 kÝch th−íc Φ80 x 155.
+ TiÖn kho¶ mÆt ®Çu, khoan lç Φ16 dµi 50mm ®Ó tiÖn ren lç ®¹t kÝch
th−íc chuÈn Φ 25+0,1 b−íc ren t = 1.814 chiÒu dµi ren 45 mm.
+ TiÖn ren l¾p èng ngoµi cã Φ71,5 b−íc ren t = 4,25 chiÒu dµi ren 71
mm. TiÕp tôc tiÖn tiÕp ®−a kÝch th−íc ph«i xuèng Φ67-0,5 dµi 12 mm vµ sÊn
r·nh vu«ng ®¹t 360.
+ TiÖn ren nèi cÇn khoan: Khoan lç Φ30 s©u 75mm mãc réng lç 39,2
mm s©u 60mm. TiÖn vª h×nh cÇu R= 18 mm. TiÖn ren c«n l¾p ®Çu nèi cÇn
khoan cã di = 46,5 mm, ®é c«n 10054,. TiÕp tôc tiÖn ®−êng kÝnh ngoµi cña ®Çu
nèi ®¹t Φ75+0,1.
+ Khoan lç Φ8 dÉn n−íc lµm m¸t l−ìi khoan sè l−îng 7 lç mçi lç c¸ch
nhau 450 vµ lç Φ4 tho¸t n−íc èng mÉu trong sè l−¬ng 1 lç. Khoan trªn ®−êng
kÝnh 75 mm sè l−îng 6 lç Φ8 ®Ó g¾n h¹t kim chèg mµi mßn ®Çu nèi trong qu¸
tr×nh khoan.
+ Söa nguéi toµn bé chi tiÕt sau khi gia c«ng, tiÕn hµnh nhiÖt luyÖn toµn
bé ®¹t ®é cøng tõ 40 – 42 HRC.
+ G¾n 6 h¹t kim BK – 8 cã kÝch th−íc Φ8 ®¹t ®−êng kÝnh toµn bé lµ 78
mm. Sau ®ã ®−a mµi trßn c¸c ®Ønh h¹t kim vÒ kÝch th−íc 76 mm.
+ KiÓm tra toµn bé.
b. §Çu nèi èng trong:
+ ChuÈn bÞ ph«i: dïng ph«i thÐp trßn thÐp CT45 kÝch th−íc Φ70 x 132.
8
+ TiÖn kho¶ mÆt ®Çu, khoan lç Φ30 thñng toµn bé ph«i. TiÖn mãc lç ®¹t
kÝch th−íc Φ 52+0,03 ®Ó l¾p ®Æt c¸c vßng bi dÉn h−íng 205 vµ vßng bi chÆn mét
d·y chÞu t¶i 8305. TiÖn mÆt ngoµi ®¹t Φ67+0.1 dµi 128 vµ tiÖn ren nèi èng mÉu
trong Φ64,5 b−íc ren t = 4,25 chiÒu dµi ren 30 mm. TiÖn mãc lç ®Çu ®¹t Φ40
dµi 20 mm vµ Φ44 dµi 2,5 mm l¾p phít.
+ Khoan ta r« vÞ trÝ l¾p vó mì ®Ó b¬m mì cho c¸c vßng bi.
+ NhiÖt luyÖn toµn bé chi tiÕt ®¹t ®é cøng 38 HRC.
+ KiÓm tra toµn bé.
c.Trôc ren:
+ ChuÈn bÞ ph«i: dïng ph«i thÐp trßn thÐp CT45 kÝch th−íc Φ42 x 170.
+ Khoan lç Φ6 x 150 vµ Φ16 x 7.
+ Kho¶ mÆt, tiÖn ®−êng kÝnh Φ25,3 x 95, tiÖn ®−êng kÝnh Φ40 x 15 vµ
Φ24 x 8.
+ TiÖn ren nèi víi ®Çu nèi cÇn vµ èng ngoµi Φ 25+0,1 b−íc ren t = 1.814
chiÒu dµi ren 35 mm.
+ TiÖn ®−êng kÝnh Φ25,3 x 72 ®¹t chiÒu dµi chi tiÕt 175mm.
+ Khoan lç Φ14 x 30 vµ ®ét lç lôc l¨ng S = 14.
+ NhiÖt luyÖn toµn chi tiÕt ®¹t 40 – 42 HRC.
+ Mµi trßn phÇn trô ®¹t Φ25+0,015
+ KiÓm tra toµn bé.
d. B¹c chÆn:
+ ChuÈn bÞ ph«i: dïng ph«i thÐp trßn thÐp CT45 kÝch th−íc Φ65 x 35.
+ TiÖn kho¶ mÆt, khoan lç Φ30. TiÖn mãc lç Φ40 x 20 vµ Φ44 x 2,5.
+ TiÖn ren ngoµi Φ55 b−íc ren t = 1.814 chiÒu dµi ren 22 mm.
+ TiÖn Φ52-0,05 dµi 8 mm.
9
+ Khoan 2 lç Φ3 x 3 ®Ó v¨n ren.
+ Lµm nguéi hoµn thiÖn vµ kiÓm tra toµn bé.
e. L¾p r¸p c¸c chi tiÕt thµnh côm ®Çu nèi T2 – 76:
L¾p c¸c vßng bi 205 vµ 8305, phít ch¾n mì 25 x 40 x 7 vµo ®Çu nèi èng
trong, c¸c vßng phanh vµo b¹c chÆn. L¾p c¸c trôc ren , ®Çu nèi èng trong vµ
®Çu nèi èng ngoµi vµo víi nhau th«ng qua mèi ghÐp ren ®¶m b¶o quay nhÑ
nhµng, tr¬n tru.
g.èng nèi:
+ ChuÈn bÞ ph«i: dïng ph«i thÐp èng trßn thÐp CT45 kÝch th−íc Φ70 x 5
dµi 190mm.
+ TiÖn mãc lç trong ®¹t Φ63+0.1 toµn chiÒu dµi. tiÖn ngoµi Φ65,8 x 30.
+ §ãng cèt tiÖn ®−êng kÝnh ngoµi ®¹t Φ65,8 x 21 vµ Φ65 x 139.
+ KiÓm tra toµn bé.
h. Cèc ®ãn mÉu:
+ ChuÈn bÞ ph«i: dïng ph«i thÐp èng trßn thÐp CT45 kÝch th−íc Φ70 x 5
dµi 70mm.
+ TiÖn ®−êng kÝnh ngoµi ®¹t Φ69 trªn toµn chiÒu dµi. TiÖn vuèt c«n ®Çu
®ãn mÉu dµi 15 mm ®é c«n 6036,.
+ TiÖn ®−êng kÝnh trong ®¹t Φ65,8+0,1x 21 l¾p èng nèi. TiÖn Φ63 x 3 gê
chÆn vµnh bÎ mÉu. TiÖn c«n lßng trong ®Ó l¾p vµnh bÎ mÉu dµi 46 mm víi ®é
c«n 1054,.
+ KiÓm tra toµn bé.
10
3- KÕt qu¶ gia c«ng chÕ t¹o:
Sau khi hoµn thµnh b−íc thiÕt kÕ chi tiÕt ®−îc Héi ®ång khoa häc c¬ së
duyÖt. C¸c s¶n phÈm cña ®Ò tµi ®−îc tiÕn hµnh chÕ t¹o theo hîp ®ång sè
100/H§KT ngµy 24 th¸ng 08 n¨m 2007 gi÷a C«ng ty Cæ phÇn Khoan vµ DÞch
vô Kü thuËt Khai th¸c má vµ C«ng ty Th−¬ng m¹i DÞch vô Trµng thi kÕt hîp
cïng C«ng ty cæ phÇn c¬ khÝ xuÊt khÈu víi néi dung gia c«ng c¸c chi tiÕt ®¶m
b¶o c¸c yªu cÇu kü thuËt vµ hoµn thiÖn c¸c bé èng mÉu. Cã biªn b¶n kiÓm tra
chÊt l−îng chi tiÕt cña C«ng ty cæ phÇn c¬ khÝ xuÊt khÈu. Trong qu¸ tr×nh chÕ
t¹o chóng t«i ®· th−êng xuyªn ®Õn n¬i gia c«ng cïng bµn b¹c thèng nhÊt c¸c
vÊn ®Ò c«ng nghÖ chÕ t¹o cho tõng chi tiÕt. Sau khi gia c«ng chÕ t¹o ®−îc hoµn
thiÖn mçi lo¹i mét bé èng mÉu ®Çu th¸ng 11 chóng t«i ®· ®−a vµo thö nghiÖm
t¹i c«ng tr×nh khoan th¨m dß kho¸ng s¶n t¹i Xµ KhÝa - L©m Thuû – LÖ Thuû –
Qu¶ng B×nh.
Ngµy 21 th¸ng 12 n¨m 2007 Ban nghiÖm thu s¶n phÈm ®Ò tµi cña C«ng
ty Cæ phÇn Khoan vµ DÞch vô Kü thuËt Khai th¸c má sau khi xem xÐt s¶n
phÈm cña ®Ò tµi ®−îc chÕ t¹o ®· kÕt luËn c¸c s¶n phÈm ®Òu ®−îc chÕ t¹o ®¹t
yªu cÇu kü thuËt ®Ò tµi ®Æt ra.
PhÇn III
tæ chøc thùc hiÖn
C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 3474 /Q§- BCN ngµy 05/12/2006 cña Bé tr−ëng Bé
C«ng nghiÖp vÒ viÖc phª chuÈn ®Ò c−¬ng nghiªn cøu, thiÕt kÕ vµ chÕ t¹o èng
mÉu nßng ®«i ®Ó n©ng cao chÊt l−îng lÊy mÉu ®Êt ®¸ trong khoan th¨m dß ®Þa
chÊt víi néi dung cô thÓ lµ:
1. Kh¶o s¸t, nghiªn cøu mÉu thiÕt bÞ n−íc ngoµi bao gåm:
- Bé èng mÉu T2 – 76
- Bé èng mÉu T 2 - 86.
11
- Bé èng mÉu T 6 - 116.
- Bé èng mÉu T 6 - 131.
2. ThiÕt kÕ chÕ t¹o c¸c thiÕt bÞ nªu trªn.
3. Tæ chøc thö nghiÖm, ®¸nh gi¸ chÊt l−îng s¶n phÈm.
4. Tæng kÕt, x©y dùng quy tr×nh chÕ t¹o, c«ng nghÖ sö dông.
C¨n cø vµo hîp ®ång nghiªn cøu khoa häc vµ ph¸t triÓn c«ng nghÖ sè
171.07.R§/H§- KHCN ngµy 13 th¸ng 02 n¨m 2007 cña C«ng ty cæ phÇn
Khoan vµ DÞch vô kü thuËt khai th¸c má víi Bé C«ng nghiÖp thùc hiÖn thiÕt kÕ
chÕ t¹o hoµn chØnh 08 bé èng mÉu nßng ®«i vµ thö nghiÖm c«ng nghiÖp.
Sau khi hoµn thµnh b−íc thiÕt kÕ c¸c chi tiÕt cña c¸c bé èng mÉu nßng
®«i. S¶n phÈm ®−îc tiÕn hµnh chÕ t¹o theo hîp ®ång sè 100/H§KT ngµy 24
th¸ng 08 n¨m 2007 gi÷a C«ng ty Cæ phÇn Khoan vµ DÞch vô Kü thuËt Khai
th¸c má vµ C«ng ty Th−¬ng m¹i DÞch vô Trµng thi kÕt hîp cïng C«ng ty cæ
phÇn c¬ khÝ xuÊt khÈu.
Nhãm t¸c gi¶ gåm:
- NguyÔn V¨n TiÕn: Kü s− c¬ khÝ - Chñ nhiÖm ®Ò tµi
- Ph¹m Xu©n Thµnh: Kü s− khoan.
- TrÞnh Ngäc Thanh: Kü s− khoan.
- NguyÔn V¨n Ch©u: Kü s− khoan
- Vò Kim Ho¹ch: Kü s− khoan
§· tÝch cùc cïng c¬ quan chñ tr× ®Ò tµi tæ chøc thùc hiÖn ®Ò tµi nµy. C¸c s¶n
phÈm ®−îc chÕ t¹o ra cã chÊt l−îng tèt, ®¹t yªu cÇu ®Ò tµi ®Æt ra.
12
tæng hîp néi dung kÕt qu¶ vµ thêi gian thùc hiÖn
TT Néi dung c«ng viÖc KÕt qu¶ ®¹t ®−îc Thêi gian TH
1 LËp, tr×nh duyÖt, ®¨ng §Ò tµi ®−îc cho phÐp thùc hiÖn vµ ký hîp ®ång B¾t ®Çu tõ:
ký vµ thuyÕt minh ®Ò 01/01/2007
tµi, ký hîp ®ång
2 Thu thËp tµi liÖu,chän Hoµn thµnh c¸c c«ng viÖc : thiÕt kÕ chi tiÕt. Tõ 01/5/2007
ph−¬ng ¸n thiÕt kÕ, ThiÕt kÕ ®−îc phª duyÖt ®Õn 30/7/2007
thiÕt kÕ.
3 TÝnh to¸n lùa chän vµ Mua ®ñ nguyªn vËt liÖu phï hîp. Tõ 01/8/2007
mua s¾m nguyªn vËt ®Õn 15/8/2007
liÖu phï hîp ®Ó chÕ
t¹o.
5 ChÕ t¹o vµ mua s¾m ThiÕt kÕ, chÕ t¹o ®−îc : Tõ 16/8/2007
hoµn chØnh c¸c lo¹i -02 Bé èng mÉu T2-76 ®Õn 05/10/2007
dông cô, phô tïng. -02 Bé èng mÉu T2-86
L¾p r¸p hoµn chØnh.
-02 Bé èng mÉu T6-116
-02 Bé èng mÉu T6-131
7 Thö nghiÖm . Hoµn X¸c ®Þnh ®−îc kh¶ n¨ng lµm viÖc cña c¸c s¶n Tõ 05/10/2007
thiÖn quy tr×nh sö phÈm, hiÖu chØnh c¸c thiÕu sãt trong qu¸ tr×nh ®Õn 15/12/2007
dông thiÕt bÞ thiÕt kÕ chÕ t¹o vµ l¾p r¸p .LËp xong quy tr×nh
h−íng dÉn sö dông.
8 ViÕt b¸o c¸o tæng kÕt Hoµn thµnh b¸o c¸o Tõ 01/12/2007
®Ò tµi ®Õn 30/12/2007
9 Tr×nh duyÖt, nghiÖm §Ò tµi ®−îc nghiÖm thu Tõ 01/1/2008
thu ®Ò tµi ®Õn 31/1/2008
13
PhÇn IV
kinh phÝ ®Ò tµi
§¬n vÞ tÝnh : ngh×n ®ång
H¹ng Néi dung c¸c kho¶n Thµnh tiÒn Gi¶i tr×nh
môc chi
I Thanh to¸n c¸ nh©n 25.300
101 TiÒn c«ng, phô cÊp 25.300 TiÒn c«ng nhãm ®Ò tµi, chi
c«ng kh¸c.
II Chi nghiÖp vô 74.700
chuyªn m«n
109 Thanh to¸n dÞch vô 2.150 §iÖn tho¹i, ®iÖn n−íc, nhiªn
c«ng céng liÖu,...
110 VËt t− v¨n phßng 1.550 V¨n phßng phÈm, tµi liÖu,
dông cô, vËt t− v¨n phßng
112 Chi phÝ héi nghÞ 5.900 In, mua tµi liÖu, thuª héi
tr−êng, ph¶n biÖn, c¸c kho¶n
thuª m−ín, xÐt duyÖt, nghiÖm
thu vµ chi phÝ kh¸c
113 C«ng t¸c phÝ 2.100 Tµu xe, phô cÊp l−u tró, thuª
phßng trä vµ c¸c chi phÝ kh¸c
114 Chi phÝ thuª m−ín 1.700 Thuª thiÕt bÞ, m¸y mãc,
ph−¬ng tiÖn vËn t¶i,nhµ
kho,lao ®éng,chuyªn gia vµ
c¸c chi phÝ kh¸c
119 Chi phÝ chuyªn m«n 61.300 Chi phÝ mua vËt t−, thiÕt bÞ,
thiÕt kÕ, chÕ t¹o s¶n phÈm,
kiÓm tra.
Tæng céng 100.000
Tæng dù to¸n kinh phÝ ®Ò tµi : 100.000.000,®
(Mét tr¨m triÖu ®ång ch½n )
14
PhÇn V
S¶n phÈm ®¹t ®−îc
Hoµn thµnh c¸c c«ng viÖc:
1- ThiÕt kÕ chi tiÕt c¸c bé phËn cña bé èng mÉu theo néi dung cña ®Ò
tµi ( tËp b¶n vÏ thiÕt kÕ vµ chÕ t¹o ).
2- ChÕ t¹o hoµn thiÖn c¸c chi tiÕt cña ®Ò tµi.
3- Thö nghiÖm c«ng nghiÖp c¸c s¶n phÈm chÕ t¹o ra.
4- LËp quy tr×nh sö dông c¸c bé èng.
5- B¸o c¸o tæng kÕt ®Ò tµi.
PhÇn VI
®¸nh gi¸ kÕt qu¶
Trong thêi gian thùc hiÖn ®Ò tµi nghiªn cøu, thiÕt kÕ vµ chÕ t¹o mét
sè bé phËn cña c¸c bé èng mÉu nßng ®«i theo c«ng nghÖ khoan míi ®Ó n©ng
cao chÊt l−îng mÉu trong c«ng t¸c th¨m dß ®Þa chÊt ®· ®¹t ®−îc:
- C¸c c¸n bé tham gia vµo thùc hiÖn ®Ò tµi ®· ®i s©u nghiªn cøu, lµm
quen víi s¶n phÈm c¬ khÝ cña h·ng t− b¶n.
- N¾m b¾t ®−îc qui tr×nh c«ng nghÖ ®Ó chÕ t¹o ®−îc c¸c s¶n phÈm cña
®Ò tµi.
- ThiÕt kÕ hoµn thiÖn b¶n vÏ chi tiÕt .
- ChÕ t¹o ®−îc thµnh c«ng c¸c chi tiÕt theo c¸c yªu cÇu kÜ thuËt cña ®Ò
tµi. C¸c s¶n phÈm cña ®Ò tµi khi mang thö nghiÖm thùc tÕ ®−îc c¸c
15
c¸n bé kü thuËt vµ c«ng nh©n bËc cao ®¸nh gi¸ ®ñ kh¶ n¨ng thay thÕ
s¶n phÈm nhËp ngo¹i.
- §¹t ®−îc hiÖu qu¶ kinh tÕ. B¶ng so s¸nh sau cho thÊy râ ®iÒu ®ã:
§¬n vÞ tÝnh: Ngh×n ®ång
TT Tªn s¶n phÈm Gi¸ nhËp ngo¹i/bé Gi¸ gia c«ng/bé
1 Bé èng mÉu T2 - 76 13.291.000 6.195.000
2 Bé èng mÉu T2 - 86 15.482.266 7.245.000
3 Bé èng mÉu T6 - 116 20.209.000 8.295.000
4 Bé èng mÉu T6 - 131 23.696.200 8.925.000
PhÇn VII
KÕt luËn vµ ®Ò nghÞ
1- KÕt luËn:
§Ò tµi: Nghiªn cøu, thiÕt kÕ vµ chÕ t¹o mét sè bé phËn cña c¸c bé èng mÉu
nßng ®«i theo c«ng nghÖ khoan míi ®Ó n©ng cao chÊt l−îng mÉu trong c«ng
t¸c th¨m dß ®Þa chÊt lµ mét ®Ò tµi nghiªn cøu øng dông thùc tiÔn. S¶n phÈm
cña ®Ò tµi gióp cho C«ng ty gi¶i quyÕt ®−îc nhu cÇu dông cô khoan phôc vô thi
c«ng kh«ng ph¶i nhËp ngo¹i, gi¸ thµnh rÎ vµ chñ ®éng trong thay thÕ. Trong
qu¸ tr×nh thùc hiÖn gióp cho c¸c c¸n bé nghiªn cøu trau dåi thªm kiÕn thøc
ngoaÞ ng÷ còng nh− c«ng nghÖ chÕ t¹o, tù n©ng cao kh¶ n¨ng ¸p dông thùc tiÔn
16
®Ó hoµn thiÖn thiÕt bÞ c«ng nghÖ ®¸p øng yªu cÇu khoan c«ng nghÖ cao trong
c¬ chÕ thÞ tr−êng.
2- §Ò nghÞ:
Th«ng qua viÖc nghiªn cøu ®Ò tµi nµy chóng t«i nhËn thÊy tÝnh øng dông
thùc tiÔn cña ®Ò tµi rÊt cao. Dùa trªn nh÷ng m¸y khoan cã s½n C«ng ty tiÕp
tôc thùc hiÖn chÕ t¹o tiÕp c¸c chi tiÕt cña ®Ò tµi ®Ó sö dông khoan c«ng nghÖ
cao sö dông lÊy mÉu trong th¨m dß kho¸ng s¶n vµ sö dông trong thi c«ng
c¸c c«ng tr×nh x©y dùng cÇu ®−êng, nhµ m¸y. §Ò nghÞ L·nh ®¹o Bé C«ng
nghiÖp t¹o ®iÒu kiÖn gióp ®ì C«ng ty cæ phÇn Khoan vµ DÞch vô kü thuËt
khai th¸c má kinh phÝ ®Ó tiÕp tôc nghiªn cøu thiÕt kÕ vµ chÕ t¹o c¸c bé phËn
kh¸c cña dµn khoan theo mÉu cña t− b¶n ®Ó n©ng cao kh¶ n¨ng thi c«ng vµ
chÊt l−îng mÉu ®¸p øng yªu cÇu cña c¸c ®èi t¸c liªn doanh trong c¬ chÕ thÞ
tr−êng.
17
H−íng dÉn sö dông c¸c bé èng mÉu nßng ®«i
T2-76 &T2-86 & T6 -116 & T6 - 131
*******
Bé èng nßng ®«i T2- 76, T2- 86, T6-116, T6- 131 ®−îc chÕ t¹o ®Ó sö
dông trong khoan kh¶o s¸t vµ th¨m dß kho¸ng s¶n. Bé èng ®−îc nhiÒu n−íc
ph¸t triÓn vµ ®ang ph¸t triÓn s¶n xuÊt víi nhiÒu chñng lo¹i kh¸c nhau. HiÖn nay
ë ViÖt Nam èng nßng ®«i T2- 76, T2- 86, T6-116, T6- 131 chñ yÕu sö dông
cña Nam Phi vµ Trung Quèc s¶n xuÊt, víi nguyªn lý vµ h×nh d¹ng t−¬ng ®èi
gièng nhau, kÝch th−íc kh¸c nhau.
Trong khoan th¨m dß kÐo th¶ th«ng th−êng, môc ®Ých sö dông bé èng mÉu
nßng ®«i lµ nh»m n©ng cao tû lÖ thu håi mÉu, tÝnh nguyªn d¹ng vµ n¨ng suÊt
khoan. §Ó nhËn biÕt bé èng nßng ®«i T2- 76, T2- 86, T6-116, T6- 131 ng−êi ta
th−êng dùa vµo cÊu tróc, kiÓu ren, ®é dµy vá èng vµ kÝch th−íc ®−êng kÝnh
èng.
- Bé èng T2 - 76 lµ lo¹i èng nßng ®«i dïng cho khoan ®−êng kÝnh lç
khoan 76 mm.
- Bé èng T2- 86 lµ lo¹i èng nßng ®«i dïng cho khoan ®−êng kÝnh lç
khoan 86 mm.
- Bé èng T6 - 116 lµ lo¹i èng nßng ®«i dïng cho khoan ®−êng kÝnh lç
khoan 116 mm.
- Bé èng T6 - 131 lµ lo¹i èng nßng ®«i dïng cho khoan ®−êng kÝnh lç
khoan 131 mm.
C¸c bé èng mÉu nßng ®«i T2- 76, T2- 86, T6-116, T6- 131 nhÑ, tiÖn lîi,
dÔ sö dông. ChiÒu dµi khoan ®−îc tõ 1,5m ®Õn 3m theo chiÒu dµi èng mÉu.
18