Báo cáo thực tập tại công ty tnhh phát triển công nghệ

  • 10 trang
  • file .pdf
Báo cáo thực tập
LỜI NÓI ĐẦU
“ Học đi đôi với hành”. Để giúp sinh viên có kiến thức và kinh
nghiệm sau khi ra trường, nhà trường đã tổ chức 1 khóa thực tập với mục
đích để sinh viên có cơ hội cọ sát thực tế. Từ đó vận dụng linh hoạt những
kiến thức của mình đang có vào thực tế. Đồng thời nắm bắt cách thức tổ
chức công tác kế toán trong từng doanh nghiệp.Trong thời thực tập em đã
học hỏi được nhiều kinh nghiệm đồng thời đã có cơ hội vận dụng những
lý thuyết đã được học trên sách vở vào thực tế.Trong quá trình thực tập
sinh viên phải làm quen với công tác tổ chức kế toán của công ty.Từ đó so
sánh với lý thuyết nhằm giúp sinh viên có cách nhìn tổng quát về công tác
kế toán trong thực tế.Đây là thời gian để sinh viên nắm bắt với những kiến
thức đã học trên thực tế.
Em đã thực tập tại Công ty TNHH Phát triển Công Nghệ. Sau thời
gian thưc tế và nắm bắt được công tác kế toán của Công ty em đã hoàn
thành báo cáo thực tập.
Báo cáo của em bao gồm:
Phần I: Tổng quan về hoạt động kinh doanh của Công ty
Phần II: Đặc điểm tổ chức công tác hạch toán kế toán
I. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán
II. Đặc điểm hình thức hạch toán kế toán và phần hành công việc kế
trong từng bộ phận
III. Đặc điểm phần hành kế toán thông qua hệ thống chứng từ
SV: Hồ Thị Thuý 1 Lớp: 8KTB
Báo cáo thực tập
Phần III: Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh và tổ chức công
tác kế toán của công ty.
PHẦN I. TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
CỦA CÔNG TY
1. LỊCH SỬ RA ĐỜI CỦA DOANH NGHIỆP
­ Tên gọi đầy đủ: Công ty TNHH Phát triển Công nghệ
­ Tên giao dịch quốc tế: Company for Technology & Development Ltd
­ Tên viết tắt: CFTD Ltd., Co
­ Ngày thành lập: 22/09/1994
­ Vốn điều lệ: 600 tỷ đồng VN.
­ Địa chỉ giao dịch: tầng 4, tòa nhà Thành Công, 57 Láng Hạ, Ba
Đình, Hà Nội.
­ Điện thoại: + 84 4 38353 203 Fax: +84 4 38353 743
­ Website: http://www.cftd.com
2. LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY
­ Cung cấp các thiết bị và giải pháp tổng thể trong lĩnh vực điện tử tin
học.
SV: Hồ Thị Thuý 2 Lớp: 8KTB
Báo cáo thực tập
­ Cung cấp các giải pháp tổng thể bao gồm: xây dựng, thiết kế và
triển khai hạ tầng mạng máy tính, cung cấp thiết bị vật tư và các dịch vụ
kèm theo.
­ Cung cấp giải pháp tổng thể, xây dựng, tư vấn các quy trình nghiệp
vụ, thiết kế, thi công các giải pháp về an ninh mạng trong lĩnh vực an ninh
quốc phòng và ngân hàng tài chính.
­ Cung cấp các thiết bị và giải pháp xử lý tiền mặt lớn cho hệ thống
các ngân hàng Việt Nam.
­ Cung cấp thiết bị và chuyển giao công nghệ tự động hóa trong
nghành công nghiệp điện lực.
­ Thiết kế, cung cấp và lắp đặt các hệ thống kiểm tra giám sát, bảo
vệ chuyên dùng, các hệ thống camera giám sát.
­ Kinh doanh các loại hóa chất, mực in trang thiết bị phòng thí
nghiệm, các loại máy móc, thiết bị công nghệ cao của các nước tiên tiến
trên thế giới.
­ Kinh doanh xuất nhập khẩu trực tiếp với các thiết bị kỹ thuật phục
vụ cho các ngành kinh tế quốc dân, nghiên cứu khoa học.
­ Cung cấp linh kiện, thiết bị điện tử, điện lạnh, viễn thông, phát
sóng và điều khiển.
Trải qua 15 năm hoạt động, công ty đã trực tiếp tham gia và hoàn
thành nhiều hợp đồng, dự án cung cấp các giải pháp, máy móc, thiết bị,
hệ thống tin học, hệ thống trang thiết b ị k ỹ thu ật công nghệ cao của các
nước tiên tiến trên thế giới, phục vụ công tác sản xuất điều tra, nghiên
SV: Hồ Thị Thuý 3 Lớp: 8KTB
Báo cáo thực tập
cứu, giám định hình sự, thiết bị nghiệp vụ cho các đơn vị trong ngành
công an, quốc phòng, hải quan, nhà máy in tiền quốc gia, ngân hàng nhà
nước và các ngân hàng thương mại khác.
3. TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY
Công ty CFTD được thành lập dựa trên nền tảng vững chắc, kinh
nghiệm lâu năm và tư duy sáng tạo không ngừng của ban lãnh đạo và đội
ngũ cán bộ công nhân viên nhiệt tình năng động . Bộ máy quản lý của công
ty được khái quát qua sơ đồ sau:
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
BAN GIÁM ĐỐC
HỆ THỐNG NC & HỆ THỐNG DỰ ÁN HỆ THỐNG PHÂN PHỐI
GIẢI PHÁP
HỆ THỐNG HÀNH CHÍNH HỆ THỐNG KỸ THUẬT HỆ THỐNG KẾ TOÁN
SV: Hồ Thị Thuý 4 Lớp: 8KTB
Báo cáo thực tập
­ Hội đồng quản trị: đây là cơ quan quản trị toàn bộ mọi hoạt động
của công ty, các chiến lược kế hoạch sản xuất và kinh doanh tỏng nhiệm
kì của mình. Đây cũng là đại diện pháp lý của công ty trước pháp luật.
­ Ban Giám đốc: chức năng của ban giám đốc là thực hiện các chiến
lược kinh doanh mà hội đồng quản trị đã đặt ra. Điều hành công ty đạt
được các mục tiêu cuối cùng giải quyết công việc hàng ngày của công ty.
­ Hệ thống nghiên cứu và giải pháp: bộ phận này có nhiệm vụ
nghiên cứu và khai thác hệ thống các thiết bị giải pháp tổng thể và chuyển
giao công nghệ về điện tử tin học và các hệ thống bảo vệ giám sát an ninh
quốc phòng và hệ thống các ngân hàng trong toàn quốc.
­ Hệ thống dự án: có trách nhiệm tổ chức mạng lưới các đại lý của
hệ thống nhằm phân phối các sản phẩm do hệ thống nghiên cứu.
­ Hệ thống phân phối: gồm đội ngũ cán bộ nhân viên có trình độ cao,
có bề dày trong lĩnh vực kinh doanh. Bộ phận này có nhiệm vụ lập phương
án sản xuất kinh doanh, tìm nguồn khách hàng, đối tác có liên quan đến
hoạt động nhập khẩu.
­ Hệ thống hành chính: phòng hành chính có chức năng và nhiệm vụ
bố trí nhân sự, tham gia lập kế hoạch lao động tiền lương, kế hoạch lao
động…..đáp ứng kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty.
­ Hệ thống kế toán: tham mưu cho lãnh đạo công ty trong lĩnh vực
quản lý các hoạt động tài chính kế toán trong định giá sử dụng tài sản, tiền
vốn theo đúng chế độ quản lý tài chính của nhà nước.
SV: Hồ Thị Thuý 5 Lớp: 8KTB
Báo cáo thực tập
­ ­ Hệ thống kĩ thuật: cung cấp kịp thời các giải pháp kĩ thuật, các
thiết bị máy móc cũng như thực hiện bảo dưỡng bảo trì, bảo hành nhanh
chóng.
4. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP
TRONG 2 NĂM GẦN ĐÂY
Do sự phấn đấu không ngừng của toàn thể cán bộ công nhân viên
trong công ty nên trong 2 năm: 2006 và 2007 công ty đã đạt được những kết
quả đáng kể. Điều này được thể hiện qua bảng sau:
ST
CHỈ TIẺU 2006 2007
T
Doanh thu bán hàng và cung
1 22.626.225.704 25.329.046.571
cấp dịch vụ
2 Giá vốn hàng bán 18.811.648.529 21.040.713.391
Lãi gộp bán hàng và cung cấp
3 3.814.577.175 4.288.333.180
dịch vụ
4 Doanh thu hoạt động tài chính 30.502.953
SV: Hồ Thị Thuý 6 Lớp: 8KTB
Báo cáo thực tập
5 Chi phí tài chính 231.571.110 77.175.684
6 Chi phí bán hàng
7 Chi phí quản lý doanh nghiệp 3.127.521.027 3.609.136.921
LN/(lỗ) thuần từ hoạt động
8 455.485.038 632.532.528
kinh doanh
9 Thu nhập khác 15.726.000
10 Chi phí khác 21.395.000 15.726.000
11 LN khác 21.395.000 15.726.000
Tổng LN/(lỗ) trước thuế 434.090.038 648.249.528
Thuế thu nhập doanh nghiệp
121.545.000 206.888.626
phải nộp
Lợi nhuận/(lỗ) sau thuế 312.545.038 441.360.902
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ = 25.329.046.571 x 100%
năm 2006 so với năm 2007 22.626.225.704
= 112%
Lợi nhuận sau thuế = 441.360.902 x 100% = 141,22%
312.545.038
Nhìn vào bảng báo cáo kết quả kinh doanh của công ty ta thấy rằng:
­ Doanh thu của năm 2007 tăng so với năm 2006 là 12%. Điều này
chứng tỏ công ty hoạt động tốt góp phần làm tăng lợi nhuận sau thuế giúp
nâng cao chất lượng cuộc sống của toàn thể cán bộ công nhân viên trong
công ty.Nhìn vào bảng kết quả trên ta thấy tất cả các chỉ tiêu từ doanh thu
bán hàng đến lợi nhuận trước thuế của năm 2007 đều tăng so với năm
2006.Điều này chứng tỏ công ty đã có những chiến lược phát triển tốt và đã
SV: Hồ Thị Thuý 7 Lớp: 8KTB
Báo cáo thực tập
đạt được những kết quả đáng kể.Ta thấy thu nhập khác của năm 2007
tăng so với năm 2006.Điều này chứng tỏ công ty đã không ngừng phát triển
trên những lĩnh vực truyền thống của công ty mà công ty còn mở rộng trên
các lĩnh vực mới như công ty còn có dự định sẽ mở rộng trong lĩnh vực
ngân hàng. Mặt khác công ty đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của công ty với
nhà nước thông qua thuế thu nhập doanh nghiệp. Thuế thu nhập doanh
nghiệp năm 2007 tăng so với năm 2006.Tổng số thuế thu nhập doanh
nghiệp của năm 2007 tăng 70% so với năm 2006 tương đương với
85.343.626 đồng.
5. XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TRONG NHỮNG
NĂM TỚI
Với sự phát triển của thị trường cùng với sự phát triển của nền kinh
tế hiện nay cũng như với các mục tiêu của mình, công ty đã đề ra chiến
lược phát triển trong thời gian tới như sau:
­ Phát triển mạnh thị trường trong nước, tạo một vị thế vững chắc
trên thị trường tin học và giải pháp ngành công an và ngân hàng.
­ Tập trung nghiên cứu và phát triển quan hệ với các đối tác trong và
ngoài nước, phấn đấu là nhà cung cấp hàng đầu trong các thiết bị và dịch
vụ điện tử, tin học, các giải pháp an ninh quốc phòng.
­ Tập trung phát triển nguồn nhân lực cả về chiều rộng lẫn chiều
sâu bao gồm: nâng cao chất lượng tuyển dụng, tổ chức và phối hợp với các
đối tác tiến hành chiến lược đào tạo.
SV: Hồ Thị Thuý 8 Lớp: 8KTB