Báo cáo thực hành trắc địa

  • 13 trang
  • file .pdf
Baùo caùo thöïc haønh Traéc Ñòa
LÔØI MÔÛ ÑAÀU
Traéc ñòa laø moân khoa hoïc nghieân cöùu, höôùng daãn caùc phöông phaùp xaùc
ñònh hình daùng kích thöôùc traùi ñaát, theå hieän beà maët traùi ñaát döôùi daïng baûn ñoà,
bình ñoà, maët caét; caùc phöông phaùp ño ñaïc nhaèm xaùc ñònh nhöõng ñòa vaät, ñòa
hình, cao ñoä… trong khu vöïc caàn khaûo saùt nhaèm phuïc vuï cho vieäc thieát keá, xaây
döïng caùc coâng trình daân duïng, caàu ñöôøng, caùc coâng trình thuûy lôïi .
Traéc ñòa coøn ñöôïc chia laøm nhieàu ngaønh phuïc vuï cho nhieàu lónh vöïc khaùc
nhau nhö nghieân cöùu thieân vaên ñòa lyù, coâng nghieäp, noâng nghieäp, xaây döïng, quoác
phoøng,giaùo duïc . . .
Ñaëc bieät ñoái vôùi ngaønh xaây döïng caàn quan taâm ñeán traéc ñòa coâng
trình.Traéc ñòa coâng trình nghieân cöùu xaây döïng löôùi traéc ñòa cô sôû phuïc vuï ño veõ,
thieát keá, thi coâng caùc coâng trình, laäp bình ñoà tyû leä lôùn, laäp baûn veõ nghieäm thu,
quan saùt bieán daïng coâng trình . . .
Ñeå giaûi quyeát nhieàu nhieäm vuï khoa hoïc kyõ thuaät khaùc nhau,traéc ñòa ñaõ söû
duïng nhöõng kieán thöùc thuoäc caùc ngaønh khoa hoïc khaùc nhö toaùn, lyù, thieân vaên, ñòa
lyù, ...
Thaønh quaû cuûa coâng taùc Traéc ñòa coù yù nghóa ñaëc bieät quan troïng ñoái vôùi
caùc ngaønh khoa hoïc cuõng nhö trong thöïc tieãn, ñoái vôùi chính trò cuõng nhö kinh teá .
Caùc loaïi baûn ñoà, bình ñoà laø cô sôû ñeå theå hieän keát quaû nghieân cöùu cuûa caùc
ngaønh ñòa chaát, ñòa lyù, ñòa maïo vaø caùc khoa hoïc khaùc veà traùi ñaát.
Coâng taùc xaây döïng hieän ñaïi khoâng theå tieán haønh neáu thieáu coâng taùc traéc
ñòa chính xaùc. Caùc giai ñoaïn khaûo saùt, thieát keá, thi coâng vaø vaän haønh coâng trình
ñeàu caàn ñeán coâng taùc traéc ñòahoaëc thaønh quaû cuûa noù. Traéc ñòa coøn ñoùng vai troø
raát lôùn trong caùc coâng taùc quoác phoøng.
Chính vì vai troø quan troïng cuûa Traéc ñòa, ngay khi coøn ngoài treân gheá nhaø
tröôøng, moãi “kyõ sö xaây döïng töông lai” phaûi khoâng ngöøng hoïc hoûi vaø trau doài,
trang bò nhöõng kieán thöùc toái thieåu ñeå coù theå naém baét ñöôïc khaùi nieäm, duïng cuï,
phöông phaùp ño cuõng nhö phöông phaùp tính toaùn… ñeå coù theå öùng duïng nhöõng gì
ñaõ hoïc ñöôïc vaøo thöïc teá nhaèm ñoùng goùp moät phaàn coâng söùc vaøo coâng cuoäc
“Coâng nghieäp hoùa, hieän ñaïi hoùa” cuûa ñaát nöôùc.
DE
SV:Nguyeãn Thanh Thuûy –20262048
Baùo caùo thöïc haønh Traéc Ñòa
CHÖÔNG I
CAÙC LOAÏI MAÙY TRONG TRAÉC ÑÒA
I/- KHAÙI NIEÄM :
1- Maùy thuûy bình :
Duøng ñeå ño chuyeàn cao ñoä laø chuû yeáu goàm: thaân maùy, chaân maùy, vaø
caùc thieát bò khaùc ñi keøm rieâng maùy thuyû bình khoâng coù baøn ñoä ñöùng .
2- Maùy kinh vó :
a). Taùc duïng cuûa maùy kinh vó : duøng ñeå ño goùc baèng, goùc ñöùng ngoaøi ra
coøn duøng ñeå ño daøi ,ño ñoä cheânh cao (thöù yeáu).
b). Nhöõng boä phaän chính cuûa maùy kinh vó :
- Boä phaän ngaém : goàm oáng kính (vaät kính, thò kính, daây chöõ thaäp).
- Boä phaän ñònh taâm caân baèng maùy : goàm daây, quaû doïi, oáng thaêng baèng
daøi vaø ba oác caân.
- Boä phaän ñoïc : goàm voøng chuaån vaø vaønh ñoä ngang, voøng chuaån vaø
vaønh ñoä ñöùng, oáng thaêng baèng daøi treân vaønh ñoä ñöùng, vít vi ñoäng. Ngoaøi ra coøn
coù oác haõm vaø oác vi ñoäng oáng kính, oác haõm vaø oác vi ñoäng toaøn phaàn, oác haõm vaø
oác vi ñoäng baùn phaàn.
- OÁc vaën maùy vaøo chaân ba vaø chaân ba.
c). Phaân loaïi maùy kinh vó :
- Theo ñoä chính xaùc :
+ Maùy kinh vó coù ñoä chính xaùc cao töø 0.5” - 1” .
+ Maùy kinh vó coù ñoä chính xaùc trung bình töø 2” - 10” .
+ Maùy kinh vó coù ñoä chính xaùc thaáp töø 15” - 30” .
- Theo caáu taïo :
+ Maùy kinh vó cô hoïc.
+ Maùy kinh vó quang hoïc.
+ Maùy kinh vó ñieän töû toaøn ñaïc.
II/- DÖÏNG MAÙY VAØ CAÂN MAÙY :
1- Döïng maùy :
- Döïng maùy phaûi oån ñònh, chaéc chaén, laøm sao cho chaân roäng vöøa ñuû
vöõng ñeå haïn cheá va chaïm laøm laät ñoå.
SV:Nguyeãn Thanh Thuûy –20262048
Baùo caùo thöïc haønh Traéc Ñòa
- Maët phaúng baøn maùy phaûi naèm song song maët ñaát vaø sao cho ngang
taàm ngaém cuûa ngöôøi ñöùng maùy(Chaân ba phaûi taïo thaønh moät tam giaùc ñeàu).
2- Caân baèng :
- Doïi ñieåm: laø ñieàu chænh cho taâm baøn ñoä ngang theo phöông daây doïi
truøng taâm cuûa coät moác ñoùng döôùi ñaát (Noùi caùch khaùc :ñònh taâm maùy laø ñöa truïc
ñöùng cuûa maùy ñi qua ñænh goùc caàn ño nhôø daây doïi hay boä phaän quang hoïc.
- Caân maùy laøm cho baøn ñoä ngang phaûi thaät naèm ngang döïa vaøo oáng
thaêng baèng.
- Caùc thao taùc caân baèng maùy.
+ Ñaët oáng thaêng baèng daøi ôû vò trí song song vôùi 2 oác baát kyø.
+ Xoay hai oác caân theo chieàu ngöôïc nhau ñeå ñöa boït nöôùc vaøo giöõa.
+ Quay voøng chuaån tieáp 90 ñoä, ñeå cho boït nöôùc vaøo giöõa ta xoay
höôùng oác caân thöù 3.
+ Quay laïi tieáp 90 ñoä neáu boït nöôùc naèm giöõa thì hoaøn thaønh, neáu boït
nöôùc naèm leäch thì phaûi ñieàu chænh vaø laøm laïi töø ñaàu .
OÁNG CAÂN
3 3
BOÏÏT NÖÔÙC
1 2 1 2
OÁC CAÂN THÖÙ 2
Böôùc 1 Böôùc 2
- Caùc thao taùc thaùo laép maùy tröôùc vaø sau khi söû duïng xong laø : quay oáng
kính ñöùng theo truïc maùy, khoaù vít haõm, cho vaøo hoäp khoaù vaø di chuyeån nheï
nhaøng.
SV:Nguyeãn Thanh Thuûy –20262048
Baùo caùo thöïc haønh Traéc Ñòa
CHÖÔNG II
CAÙC PHÖÔNG PHAÙP ÑO
I/- ÑO GOÙC BAÈNG : coù 2 caùch
1- Caùch 1 : A B
- Ñaët maùy taïi ñieåm O ngaém ñieåm A
sau ñoù traû maùy veà goùc = 0o 00’00” .
- Ñoùng baùn phaàn, môû toaøn phaàn goùc khoâng chaïy.
- Ñöa maùy ngaém ñieåm B. α
- Môû baùn phaàn ,ñoùng toaøn phaàn vaø ñoïc goùc α.
O
2- Caùch 2 :
- Ñaët maùy taïi ñieåm O.
- Ñöa maùy ngaém ñieåm A vaø ñoïc goùc α1.
- Ñöa maùy ngaém ñieåm B vaø ñoïc goùc α2.
α = α1 - α2
3- Caùch ñoïc goùc baèng :
Goùc = 183o 35’00”
183
184
4- Caùch traû veà goùc baèng = 0 :
Goùc = 0o 0’00”
SV:Nguyeãn Thanh Thuûy –20262048
Baùo caùo thöïc haønh Traéc Ñòa
II – ÑO GOÙC ÑÖÙNG :
θ=θ2-θ1
Goùc = 3o37’00”
- Khi oáng kính höôùng xuoáng :
Goùc = - 3o 23’00”
III/- ÑO KHOAÛNG CAÙCH :
1- Duïng cuï : maùy kinh vó (hoaëc maùy thuûy bình) vaø mia.
2- Coâng thöùc tính :
SV:Nguyeãn Thanh Thuûy –20262048
Baùo caùo thöïc haønh Traéc Ñòa
* Tröôøng hôïp goùc ñöùng v ≠ 0
- Gía trò khoaûng caùch S ñöôïc tính theo coâng thöùc
S = K.n. cos2 v
- Trong ñoù K : heä soá ñoái vôùi maùy kinh vó HT 30 (K = 100)
n : Chæ treân tröø chæ döôùi (chæ treân - chæ döôùi)
* Tröôøng hôïp goùc ñöùng v = 0 (ñoïc treân baøn ñoä ñöùng) thì :
S = K.n
3- Caùch ñoïc mia :
C hæ treân + chæ döôùi
Chæ giöõa =
2
Chæ treân
Chæ giöõa
Chæ döôùi
IV- ÑO CHUYEÀN CAO ÑOÄ :
SV:Nguyeãn Thanh Thuûy –20262048
Baùo caùo thöïc haønh Traéc Ñòa
- Ñaët maùy sao cho khoaûng caùch töø maùy ñeán 2 ñieåm töông ñöông
nhau.
- HA ñaõ bieát cao ñoä, B chöa bieát.
- Mia ñaët taïi ñieåm ñaõ bieát cao ñoä laø mia sau.
- Mia ñaët taïi ñieåm chöa bieát cao ñoä laø mia tröôùc.
HB = HA + mia sau – mia tröôùc
* Chuù yù : Chæ ño khi AB =(20 – 40) m.
Neáu hôn phaûi ñaët nhieàu traïm.
V- ÑO CAO ÖÔÙC LÖÔÏNG :
H = S tg θ1+ S tg θ2
SV:Nguyeãn Thanh Thuûy –20262048
Baùo caùo thöïc haønh Traéc Ñòa
NHAÄN XEÙT HIEÄN TÖÔÏNG & PHÖÔNG HÖÔÙNG
PHAÙT TRIEÅN CUÛA COÂNG VIEÂN LEÂ THÒ RIEÂNG
Y Ò Z
Coâng vieân Leâ Thò Rieâng coù moät vò trí thuaän lôïi-naèm ôû quaän 10 treân
ñöôøng Caùch Maïng Thaùng 8, giaùp vôùi quaän Taân Bình vaø quaän 3, laø nôi coù daân cö
ñoâng ñuùc . Vôùi dieän tích khoâng roäng laém nhöng coù nhieàu caây xanh, thaûm coû taïo
ñöôïc moät khoâng gian xanh trong loøng thaønh phoá. Vôùi dieän tích nhoû , nhöng coâng
vieân Leâ Thò Rieâng laïi coù ñieàu kieän töï nhieân thuaän lôïi . moät hoà nöôùc lôùn ngay
giöõa loøng coâng vieân , moät khu ñaát beân trong hoà , nhöõng goø ñaát taïo neân söï sinh
ñoäng cho coâng vieân cuõng nhö nhöõng caây coå thuï laâu naêm taïo neân nhöõng neùt ñaëc
tröng cho coâng vieân . Beân caïnh nhöõng thuaän lôïi , coâng vieân Leâ Thò Rieâng vaãn coù
nhöõng haïn cheá . Dieän tích hoà nöôùc quaù lôùn maø dieän tích cuûa coâng vieân nhoû laøm
cho dieän tích ñaát cuûa coâng vieân bò giôùi haïn coù nhöõng choã quaù heïp khoâng theå xaây
döïng ñöôïc nhöõng coâng trình giaûi trí lôùn nhaèm ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu tinh thaàn cho
ngöôøi daân. Coù theå vì lyù do ñoù maø hieän nay, coâng vieân Leâ Thò Rieâng thaät söï chöa
thu huùt ñöôïc nhieàu khaùch ñeán vui chôi, sinh hoaït laønh maïnh vaøo caùc buoåi trong
ngaøy (ngoaïi tröø buoåi saùng) cuõng nhö chöa theå caïnh tranh vôùi nhieàu coâng vieân
khaùc trong thaønh phoá. Ñoàng thôøi ôû phía sau coâng vieân, phaàn giaùp vôùi ñöôøng döï
kieán môû laïi coù khoaûng ñaát boû troáng, caây coû thöa thôùt- ñaây laø nôi caàn phaûi caûi taïo
xaây döïng laïi. Vaø coù leõ do tình traïng vaéng khaùch cuûa coâng vieân maø nhieàu loaïi
hình vui chôi giaûi trí ôû coâng vieân ñaõ ngöng hoaït ñoäng laøm cho coâng vieân ngaøy
caøng buoàn teû.
Ñeå khaùch ñeán coâng vieân ngaøy caøng ñoâng hôn, xem coâng vieân nhö laø
moät nôi vui chôi giaûi trí laønh maïnh, haáp daãn ta caàn phaûi caûi taïo xaây döïng vaø ñaëc
bieät laø ñöa ra moät phöông höôùng phaùt trieån cuï theå cho coâng vieân.
Ñaàu tieân ta caàn phaûi naém roõ nhöõng khu vöïc naøo thaät söï thu huùt khaùch,
naém baét ñöôïc nhu caàu giaûi trí cuûa ña soá ngöôøi daân. Neân giöõ laïi khu tennis. Beân
caïnh ñoù caàn phaûi chuù yù ñeán hoà bôi vì thaät söï hoà bôi trong coâng vieân chöa ñöôïc
bieát ñeán nhieàu. Neân goäp coâng vieân nöôùc vaø hoà bôi laø moät, vì coâng vieân nöôùc quaù
nhoû vaø khoâng ñöôïc ñaëc saéc nhö nhöõng loaïi hình giaûi trí nöôùc ñang toàn taïi trong
thaønh phoá.
SV:Nguyeãn Thanh Thuûy –20262048
Baùo caùo thöïc haønh Traéc Ñòa
Thöù hai ta caàn xaùc ñònh roõ coù neân ñeå khu vöïc toå chöùc cöôùi hay khoâng?
Phaûi ñaùnh giaù roõ taàm quan troïng cuûa loaïi hình kinh doanh khu vöïc. Theo em,
chuùng ta neân khu vöïc cöôùi thaønh khu vöïc aåm thöïc ba mieàn. Caûi taïo laïi khu vöïc
naøy chia laøm ba phaàn, moãi phaàn seõ baøy baùn nhöõng moùn aên daân daõ, ñaëc tröng cuû
moãi mieàn. Coù theå trang trí nhöõng neùt ñaëc tröng maø khi nhìn vaøo ta bieát khu vöïc
ñoù thuoäc mieàn naøo. Ví duï mieàn Nam neân coù nhöõng buïi tre, mieàn Baéc neân coù
nhöõng caây ña…. Vì ñaõ coù khu vöïc aåm thöïc naøy, ta neân boû caêng- tin cuõ. Do caêng-
tin cuõ naèm treân baõi coû khi boû ñi ta coù theå taän duïng baõi coû laøm nôi vui chôi cho
sinh vieân- hoïc sinh khi ñi caém traïi, hoïc taäp ngoaøi trôøi. Chuùng ta caàn phaûi caûi taïo
coû ôû ñaây ñeå taïo thaønh moät nôi lyù töôûng, phuø hôïp cho toå chöùc caém traïi, vui chôi
taäp theå cho sinh vieân – hoïc sinh vaøo nhöõng ngaøy cuoái tuaàn. Ôû ñaây, caùc baïn treû coù
theå ñaù caàu, ñaù banh, ñaù caàu maây hoaëc chôi caùc troø chôi taäp theå nhö keùo co…
Ngoaøi ra, hoà roäng, khu ñaát trong loøng hoà laïi khaù nhoû, nhaø haøng thuûy taï
khoâng thích hôïp vaø thaät söï khoâng ñaëc saéc. Ta coù theå tham khaûo caùc giaûi phaùp sau
ñeå khai thaùc lôïi theá naøy.
* Giaûi phaùp 1: toå chöùc thaønh nôi caâu caù thì khu nhaø haøng thuûy
taï neân söûa laïi cho phuø hôïp. Nôi ñoù coù theå laø nôi ñeå cho möôùn caàn caâu vaø baùn
moài, ñoàng thôøi cuõng laø nôi baùn nöôùc giaûi khaùt ñeå phuïc vuï nhöõng ngöôøi caâu caù hay
nhöõng ngöôøi ñi vaõng caûnh ngoài ngaém bôø hoà vaø vì khu vöïc aåm thöïc keá beân bôø hoà
seõ taïo neân söï thích thuù cho nhöõng ngöôøi ñeán caâu caù .Vì du khaùch coù theå vöøa caâu
caù vöøa coù theå thöôûng thöùc nhöõng moùn aên ngon .
* Giaûi phaùp 2: söûa sang laïi thaønh nôi cho möôùn ghe , thuyeàn.
Du khaùch coù theå möôùn thuyeàn ñeå töï cheøo xung quanh hoà hay coù theå thueâ luoân
ngöôøi cheøo . Neáu theo giaûi phaùp naøy ta caàn moät ñoäi nguõ nhaân vieân bieát cheøo
thuyeàn ñeå ñaùp öøng nhu caàu cuûa khaùch khi caàn thieát.Vaø ta vaãn neân coù moät quaùn
nöôùc ôû khu vöïc naøy ñeå coù theå taïo söï thuaän lôïi cho du khaùch khi ngoài ñôïi ñeán löôït
mình hay ñeå nghæ meät khi vöøa cheøo thuyeàn xong. Vaøo nhönõg ngaøy leã hay ngaøy
ñaëc bieät ta coù toå chöùc nhöõng gian haøng löu nieäm treân soâng hay coù theå laø “Chôï
traùi caây”treân soâng ,”AÅm thöïc treân soâng”… Ñoù cuõng laø nhöõng hình thöùc ñeå söû duïng
lôïi theá cuûa coâng vieân.
* Giaûi phaùp 3 : Vôùi thuaän lôïi coù hoà nöôùc roäng,ta coù theå xaây
döïng moät saân khaáu Muùa roái nöôùc.Ñaây laø moät loaïi hình giaûi trí truyeàn thoáng cuûa
daân toäc ta maø hieän nay ñaõ bò mai moït nhieàu do coù quaù ít nhöõng nôi coù theå ñaùp
öùng ñöôïc nhu caàu tinh thaàn cuûa moïi ngöôøi. Neáu choïn giaûi phaùp naøy, ta neân ñaàu tö
veà chaát löôïng xaây döïng cuõng nhö neân thieát keá sao cho thaät phuø hôïp vôùi töï nhieân
cuûa coâng vieân vì ñaây laø loaïi hình giaûi trí kinh doanh laâu daøi . Vaø vôùi xu höôùng
SV:Nguyeãn Thanh Thuûy –20262048
Baùo caùo thöïc haønh Traéc Ñòa
ngaøy caøng coù nhieàu du khaùch nöôùc ngoaøi ñeán tham Vieät Nam, neáu ta bieát ñaàu tö
moät caùch ñuùng möïc coù theå seõ thu huùt nhieàu khaùch ñeán coâng vieân. Ngoaøi ra coøn
coù taùc duïng ñöa loaïi hình giaûi trí truyeàn thoáng naøy ñeán vôùi ñoâng ñaûo moïi ngöôøi
ñaëc bieät laø giôùi treû ñang coù xu höôùng ngaøy caøng bò “ngoaïi hoùa”. Ñaây coù theå seõ
trôû thaønhø ñieåm nhaán cuûa coâng vieân Leâ Thò Rieâng.
Ñaëc bieät laø khu vöïc troáng ôû phía sau coâng vieân- giaùp vôùi ñöôøng döï
kieán môû, ta coù theå veõ caùc saân caàu loâng ñeå taïo thuaän lôïi cho moïi ngöôøi khi ñeán taäp
theå duïc buoåi saùng,Ñoàng thôøi, ta neân caûi taïo coû ñeå coù theå taïo nôi caém traïi cho du
khaùch - nhieàu nhaát coù leõ laø giôùi sinh vieân - hoïc sinh vaø nhöõng ngöôøi taäp theå duïc.
Vaø do coâng vieân tuy nhieàu caây xanh , nhieàu thaûm coû nhöng haàu nhö
khoâng coù hoa. Neân troàng nhieàu hoa vôùi caùc chuûng loaïi khaùc nhau ôû caùc boàn hoa
,xung quanh coâng vieân ñeå taïo maøu saéc cuõng nhö taïo cho coâng vieân moät söùc soáng
môùi.Khu trung taâm cuûa coâng vieân, trong caùc boàn hoa neân coù heä thoáng voøi phun
nöôùc ,nhöõng töôïng ñaù ñeå goùp phaàn caûi taïo boä maët cuûa coâng vieân, laøm cho coâng
vieân ngaøy caøng sinh ñoäng vaø laø nôi giaûi trí laønh maïnh, thuù vò cuûa moïi ngöôøi vaø
ñaëc bieät laø giôùi treû.
ÔÛ phaàn ñoài lôùn cuûa coâng vieân , ta coù theå taïo theâm moät doøng suoái nhoû
chaûy uoán löôïn töø ñænh ñoài ñeán chaân ñoài hay coù theå laøm moät thaùc nöôùc nhoû ñeå
ñieåm vaøo khoâng gian cuûa coâng vieân , laøm cho dieän tích coâng vieân nhö ñöôïc nôùi
roäng ra vôùi ao hoà, thaùc nöôùc , hoøn non boä (ñaõ coù saün), vôùi nhöõng thaûm coû, nhöõng
caây xanh… Ta cuõng coù theå xaây döïng ôû khu vöïc naøy moät “Theá giôùi Ñaïi Döông” ôû
döôùi loøng ñaát, vöøa tieát kieäm dieän tích ñaát voán ñaõ chaät heïp cuûa coâng vieân, vöøa taïo
caûm giaùc vui thích cho moïi ngöôøi khi daïo chôi .Ta coøn coù theå goïi ñaây laø “Thuûy
cung döôùi loøng ñaát” neân thieát keá sao cho thaät aán töôïng, nhöõng hoà nöôùc neân saép
ñaët thaät hôïp lyù ,theo hình chöõ U vôùi phong phuù caùc loaïi caù. Ta cuõng neân caûi taïo
laïi nhöõng nhaø hoùng maùt naèm raûi raùc trong khuoân vieân coâng vieân ñeå moïi ngöôøi coù
theå ngoài hoùng maùt hay ngoài nghæ meät khi ñi daïo coâng vieân.
Beân caïnh ñoù, ta phaûi chuù yù ñeán khu vui chôi thieáu nhi.Coù quaù ít troø
chôi , caàn ñaët theâm nhieàu troø chôi phuø hôïp vôùi löùa tuoåi treû thô, ñoù coù theå laø nhöõng
con thuù nhuùn, moät voøng quay, hay moät ñöôøng ray xe löûa nho nhoû ñeå taïo nieàm
thích thuù cho caùc em khi ñeán ñaây vui ñuøa cuøng vôùi ngöôøi thaân. Cuõng coù theå ñaët
theâm vaøo khu vöïc naøy nhöõng böùc töôïng cuûa caùc nhaân vaät hoaït hình maø treû em raát
yeâu thích nhö : Donal,Mickey,Kitty… hay ta cuõng coù theå ñaët taïi ñaây moät vöôøn thuù
SV:Nguyeãn Thanh Thuûy –20262048