Báo cáo giám sát chất lượng môi trường định kỳ 6 tháng đầu năm 2014 doanh nghiệp tư nhân khách sạn king star copy

  • 24 trang
  • file .pdf
Báo cáo giám sát chất lượng môi trường định kỳ 6 tháng đầu năm 2014
Doanh nghiệp tư nhân Khách sạn King Star
MỤC LỤC
MỤC LỤC ....................................................................................................................... 1
DANH MỤC BẢNG ....................................................................................................... 3
DANH MỤC HÌNH ........................................................................................................ 3
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ........................................................................................ 4
I. THÔNG TIN CHUNG ............................................................................................... 5
1.1. Thông tin liên lạc ...................................................................................................... 5
1.2. Tính chất và quy mô hoạt động................................................................................. 6
1.3. Nhu cầu nguyên liệu và nhiên liệu ............................................................................ 7
1.4. Nhu cầu lao động của Khách sạn .............................................................................. 7
II. CÁC NGUỒN GÂY TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG ............................................. 10
2.1.Tóm lược số lượng, thực trạng, diễn biến các nguồn gây tác động có liên quan
đến chất thải ............................................................................................................. 10
2.1.1. Khí thải ................................................................................................................. 10
2.1.2. Nước thải .............................................................................................................. 13
2.1.3. Chất thải rắn và chất thải nguy hại....................................................................... 15
2.1.4. Tiếng ồn, độ rung ................................................................................................. 16
2.2. Tóm lược số lượng, thực trạng, diễn biến các nguồn gây tác động không liên
quan đến chất thải (sụt lở, xói mòn, …)................................................................... 17
2.2.1. Tai nạn lao động ................................................................................................... 15
2.2.2. Sự cố cháy nổ ....................................................................................................... 15
III. BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU VÀ XỬ LÝ CÁC TÁC ĐỘNG MÔI
TRƯỜNG TIÊU CỰC ĐANG ÁP DỤNG VÀ KẾT QUẢ ĐO ĐẠC, PHÂN
TÍCH, LẤY MẪU ĐỊNH KỲ CÁC THÔNG SỐ MÔI TRƯỜNG .......................... 18
3.1. Biện pháp giảm thiểu và xử lý các tác động môi trường tiêu cực đang áp dụng .... 18
3.1.1. Đối với khí thải .................................................................................................... 18
3.1.2. Đối với nước thải ................................................................................................. 19
3.1.3. Đối với chất thải rắn và chất thải nguy hại .......................................................... 20
1
Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh
Báo cáo giám sát chất lượng môi trường định kỳ 6 tháng đầu năm 2014
Doanh nghiệp tư nhân Khách sạn King Star
3.1.4. Đối với tiếng ồn, độ rung ..................................................................................... 20
3.1.5. Đối với các tác động khác không liên quan đến chất thải .................................. 21
1.5.3.2. Kết quả đo đạc, phân tích lấy mẫu định kỳ các thông số môi trường ............... 21
3.2.1. Chất lượng không khí-tiếng ồn ............................................................................ 21
3.2.2. Chất lượng môi trường nước................................................................................ 24
IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ............................................................................... 26
1. Kết luận ...................................................................................................................... 26
2. Cam kết ...................................................................................................................... 26
3. Kiến nghị .................................................................................................................... 27
PHỤ LỤC ..................................................................................................................... 28
2
Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh
Báo cáo giám sát chất lượng môi trường định kỳ 6 tháng đầu năm 2014
Doanh nghiệp tư nhân Khách sạn King Star
DANH MỤC BẢNG
Bảng 1. Danh mục máy móc thiết bị của Khách sạn ...................................................... 7
Bảng 2. Nhu cầu sử dụng điện của khách sạn................................................................. 8
Bảng 3. Nhu cầu sử dụng nước của khách sạn ............................................................... 9
Bảng 4. Đặc tính kỹ thuật của máy phát điện dự phòng ............................................... 12
Bảng 5. Hệ số phát thải khi sử dụng dầu DO ( kg/1000 lít) ......................................... 12
Bảng 6. Kết quả đo vi khí hậu, tiếng ồn........................................................................ 20
Bảng 7. Kết quả phân tích bên trong và khu vực xung quanh khách sạn ..................... 20
Bảng 8. Kết quả chất lượng khí thải máy phát điện ...................................................... 24
Bảng 9. Kết quả phân tích chất lượng nước thải sinh hoạt ........................................... 21
DANH MỤC HÌNH
Hình 1. Sơ đồ xử lý nước thải sinh hoạt Khách sạn ..................................................... 17
3
Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh
Báo cáo giám sát chất lượng môi trường định kỳ 6 tháng đầu năm 2014
Doanh nghiệp tư nhân Khách sạn King Star
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
BTNMT : Bộ Tài nguyên và Môi trường
BVMT : Bảo vệ môi trường
NTSH : Nước thải sinh hoạt
COD : Nhu cầu ôxy hóa học
CTNH : Chất thải nguy hại
CTR : Chất thải rắn
BOD : Nhu cầu ôxy sinh hóa
KCX : Khu chế xuất
HTXLNT : Hệ thống xử lý nước thải
N : Nitơ
P : Photpho
TSS : Tổng chất rắn lơ lửng
NĐ-CP : Nghị định Chính phủ
PCCC : Phòng cháy chữa cháy
QCVN : Quy chuẩn Việt Nam
TCVN : Tiêu chuẩn Việt Nam
TP.HCM : Thành phố Hồ Chí Minh
VN : Việt Nam
4
Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh
Báo cáo giám sát chất lượng môi trường định kỳ 6 tháng đầu năm 2014
Doanh nghiệp tư nhân Khách sạn King Star
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KHÁCH SẠN KING STAR Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.Hồ Chí Minh, tháng 07 năm 2014
BÁO CÁO GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG ĐỊNH KỲ
06 THÁNG ĐẦU NĂM 2014
I. THÔNG TIN CHUNG
1.1. Thông tin liên lạc
Tên doanh nghiệp: Doanh nghiệp tư nhân Khách sạn King Star
Địa chỉ: 8A/4D2, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
Người đại diện: Nguyễn Thị Lệ Hoa
Chức vụ: Giám đốc
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0300921594 đăng ký thay đổi lần thứ 3
ngày 25 tháng 07 năm 2011
Ngành nghề: Kinh doanh khách sạn phục vụ trong và ngoài nước
Các mặt tiếp giáp của Khách sạn:
- Phía trái giáp nhà dân
- Phía phải giáp nhà dân
- Phía sau giáp nhà dân
- Phía trước giáp đường Thái Văn Lung
Mặt bằng tổng thể của công ty được thể hiện trong Phụ lục.
 Cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất
- Diện tích sàn là 769,7 m2;
- Diện tích xây dựng là 103 m2;
- Kết cấu nhà: Tường gạch, sàn bê tông cốt thép, mái bê tông cốt thép
- Các hạng mục xây dựng của Khách sạn bao gồm:
5
Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh
Báo cáo giám sát chất lượng môi trường định kỳ 6 tháng đầu năm 2014
Doanh nghiệp tư nhân Khách sạn King Star
 01 tầng hầm dùng làm nhà để xe, nhà bếp và kho chứa đồ (với diện tích 105
m2);
 01 tầng lửng làm khu vực tiếp tân (diện tích 105 m2)
 08 tầng lầu với tầng 01 có diện tích là 119 m2, tầng 2 đến tầng 8 có diện
tich mỗi tầng là 119 m2
- Hệ thống cấp điện bao gồm điện 3 pha.
- Hệ thống thông tin liên lạc: internet, điện thoại, fax
- Hệ thống PCCC:
 Nước thủy cục, xây bồn chứa nước dưới tầng hầm thể tích 15 m3
 Bình chữa cháy CO2, bình bột khô được phân bổ đều ở các khu vực
 Đội ngũ nhân viên được đào tạo nghiệp vụ PCCC theo quy định
1.2. Tính chất và quy mô hoạt động
a. Quy mô hoạt động
- Ngành nghề: Kinh doanh khách sạn (đạt tiêu chuẩn sao)
- Vốn điều lệ: 500.000.000 đồng (Năm trăm triệu đồng).
- Lượng khách lưu trú trung bình hàng ngày của Khách sạn khoảng 25 người
Với thiết kế kiến trúc dự án là một khối nhà cao 08 tầng lầu, bao gồm 28
phòng. Như vậy, sức chứa tối đa của Khách sạn khoảng 66 người
b. Danh mục các thiết bị của Khách sạn
Danh mục máy móc thiết bị khách sạn được trình bày trong bảng 1,
Bảng 1. Danh mục máy móc thiết bị của Khách sạn
Tình trạng hoạt
STT Máy móc và thiết bị Số lượng (cái)
động
1 Máy lạnh 30 80%
2 Tủ lạnh 30 80%
3 Tivi 29 80%
6
Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh
Báo cáo giám sát chất lượng môi trường định kỳ 6 tháng đầu năm 2014
Doanh nghiệp tư nhân Khách sạn King Star
4 Máy bơm 04 80%
1.3 Nhu cầu sử dụng nguyên, nhiên liệu
a. Nhu cầu sử dụng điện
- Nguồn cung cấp điện: Nguồn điện của toàn bộ khách sạn sau khi đi vào sử
dụng được lấy từ lưới điện Quốc gia thông qua trạm biến áp của Công ty
Điện Lực TP.HCM.
- Nhu cầu sử dụng điện: Điện sử dụng cho mục đích chiếu sáng, hoạt động
của các thiết bị văn phòng, chiếu sáng công cộng và chạy máy điều hòa
không khí trung tâm. Nhu cầu sử dụng điện của khách sạn trung bình trong
01 tháng như sau:
Bảng 2. Nhu cầu sử dụng điện của khách sạn
STT Thời gian Đơn vị tính Số lượng sử dụng
1 Tháng 04/2014 KWh/tháng 12.650
2 Tháng 05/2014 KWh/tháng 14.048
3 Tháng 06/2014 KWh/tháng 11.498
Trung bình kWh/tháng 12.732
b. Nhu cầu sử dụng nước
- Mục đích sử dụng nước
Lượng nước cung cấp cho Khách sạn chủ yếu dùng cho nhu cầu sinh hoạt
của khách lưu trú, nhu cầu sinh hoạt của nhân viên làm việc tại khách sạn,
không phục vụ cho việc giặt chăn ra, màn trong khách sạn (vì chăn ra, màn
của khách sạn được đem ra ngoài giặt). Ngoài ra còn có nước dự phòng cho
PCCC...
- Nhu cầu sử dụng nước
7
Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh
Báo cáo giám sát chất lượng môi trường định kỳ 6 tháng đầu năm 2014
Doanh nghiệp tư nhân Khách sạn King Star
 Mạng lưới cấp nước cho Khách sạn Sao Vương được lấy từ Công ty CP cấp
nước Bến Thành. Nhu cầu sử dụng nước thực tế trung bình 1 tháng của
Khách sạn được liệt kê trong bảng dưới đây;
Bảng 3. Nhu cầu sử dụng nước của khách sạn
STT Thời gian Đơn vị tính Số lượng sử dụng
1 Tháng 04/2014 m3/tháng 233
2 Tháng 05/2014 m3/tháng 272
3 Tháng 06/2014 m3/tháng 255
Trung bình m3/tháng 253
1.4. Nhu cầu lao động của KS
Số lượng công nhân viên làm việc tại khách sạn khoảng 10 ngưởi
8
Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh
Báo cáo giám sát chất lượng môi trường định kỳ 6 tháng đầu năm 2014
Doanh nghiệp tư nhân Khách sạn King Star
II. CÁC NGUỒN GÂY TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG
2.1. Tóm lược số lượng, thực trạng, diễn biến các nguồn gây tác động có liên
quan đến chất thải
2.1.1. Khí thải
a. Nguồn phát sinh khí thải
Nguồn phát sinh khí thải từ quá trình hoạt động của dự án bao gồm:
- Khí thải từ các hoạt động giao thông vận tải: Các loại phương tiện động cơ
sử dụng nhiên liệu (xe ra vào Khách sạn) sẽ phát sinh một lượng khí thải ra
môi trường không khí. Thành phần khí thải phát sinh từ các phương tiện giao
thông vận tải bao gồm bụi, SOx, NOx, THC... Tải lượng các chất ô nhiễm phụ
thuộc vào lưu lượng, tình trạng kỹ thuật xe qua lại và tình trạng đường giao
thông;
- Khí sinh ra từ hệ thống thiết bị điều hoà nhiệt độ: Khí NH3 rò rỉ;
- Mùi hôi, thối (amoniac, các mêcaptan (HS-)…) sinh ra do phân hủy nước
thải tại các hố ga, khu vệ sinh, nơi tập trung chất thải rắn thực phẩm.
- Khí thải từ hoạt động nấu nướng: Khách sạn không nấu nướng thức ăn nên
khí thải từ khâu nấu nướng hầu như không có
b. Đánh giá mức độ ô nhiễm của khí thải
- Khí thải từ hoạt động giao thông
 Khi khách sạn hoạt động, mật độ giao thông của khu vực sẽ tăng lên do có
sự hoạt động của nhân viên văn phòng làm việc tại khách sạn và khách
hàng ra vào, lưu trú tại đây. Các phương tiện giao thông sử dụng nhiên liệu
chủ yếu là xăng và dầu Diesel, thải ra môi trường một lượng khói thải chứa
các chất gây ô nhiễm đến không khí.
 Thành phần của khí thải chủ yếu là COx, NOx, SOx, CxHy, Aldehyd, bụi.
Lượng khí thải này rất khó định lượng vì đây là nguồn phân tán và không
gian phân bố rộng
9
Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh
Báo cáo giám sát chất lượng môi trường định kỳ 6 tháng đầu năm 2014
Doanh nghiệp tư nhân Khách sạn King Star
- Khí sinh ra từ hệ thống điều hòa nhiệt độ
Máy điều hòa nhiệt độ (máy lạnh) thường đặt tại các tầng, khu văn phòng
nhằm làm giảm nhiệt độ không khí. Dung môi thường sử dụng là NH 3, quá trình
hoạt động lâu dài sẽ làm NH3 bị rò rỉ ra môi trường không khí, loại khí này rất
có hại cho bầu khí quyển. Vì vậy, cần có biện pháp quản lý nhằm hạn chế phát
sinh loại khí này.
- Mùi hôi, thối sinh ra do phân hủy nước thải tại các hố ga, khu vệ sinh,
nơi tập trung chất thải rắn thực phẩm
 Quá trình phân hủy kỵ khí rác sinh ra các khí có mùi như: H2S, CH4.
 Đối với mùi hôi từ các hố ga và bể tự hoại, tại đó có xảy ra quá trình phân
hủy kỵ khí. Thành phần của các hơi khí độc hại này rất đa dạng như NH 3,
H2S, CH4… trong đó, H2S và Mercaptane là các chất gây mùi hôi, CH4 là
chất gây cháy nổ.
 Nhìn chung, mùi hôi phát sinh điều không thể tránh khỏi trong bất kỳ hoạt
động của dự án nào. Tuy nhiên, nếu Khách sạn bố trí các thùng rác phù
hợp và thu gom theo định kỳ sẽ hạn chế được lượng khí thải này phát tán ra
môi trường không khí. Ngoài ra, bể tự hoại được bố trí tại tầng hầm của tòa
nhà và được xây kín. Mặt khác, chủ dự án cũng sẽ áp dụng các biện pháp
quản lý nội vi thích hợp nhằm hạn chế đến mức thấp nhất mức độ tác động
của mùi hôi.
c. Tác động của các loại khí thải
- Bụi: Bụi vào phổi gây kích thích cơ học và phát sinh phản ứng xơ hóa phổi
gây nên những bệnh hô hấp.
- Các khí axít (SOx, NOx): SO2, NOx là các chất khí kích thích, khi tiếp xúc
với niêm mạc ẩm ướt tạo thành các axít, SO2, NOx vào cơ thể qua đường hô
hấp hoặc hòa tan vào nước bọt rồi vào đường tiêu hoá sau đó phân tán vào
máu tuần hoàn. SO2, NOx khi kết hợp với bụi tạo thành các hạt bụi axít lơ
 10 
Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh
Báo cáo giám sát chất lượng môi trường định kỳ 6 tháng đầu năm 2014
Doanh nghiệp tư nhân Khách sạn King Star
lửng, nếu kích thước nhỏ hơn 2-3 µm sẽ vào tới phế nang, bị đại thực bào
phá hủy hoặc đưa đến hệ thống bạch huyết.
- Oxyd cacbon (CO) và khí cacbonic (CO2): Oxyd cacbon dễ gây độc do kết
hợp khá bền vững với hemoglobin thành cacboxyhemoglobin dẫn đến giảm
khả năng vận chuyển oxy của máu đến các tổ chức, tế bào. Nồng độ CO
trong không khí lớn hơn1000 ppm. Ở nồng độ thấp hơn, CO cũng có thể
gây nguy hiểm lâu dài đối với con người. Nồng độ tối đa cho phép của CO2
là 0,1 %.
Nhận xét chung
Ô nhiễm không khí do giao thông tại dự án là chủ yếu. Tuy nhiên, mức độ
ảnh hưởng do ô nhiễm không khí sẽ được giảm thiểu khi áp dụng các biện pháp vệ
sinh như tưới nước tại mặt đường ra vào vào mùa khô, vệ sinh mặt đường và quản
lý chất lượng xe cộ. Lượng khí thải sinh ra từ các nguồn khác như sự phân huỷ của
rác thải, hệ thống máy điều hoà… có tải lượng nhỏ, ảnh hưởng không đáng kể.
2.1.2. Nước thải
a. Nguồn phát sinh nước thải
- Nước thải sinh hoạt thải ra từ khu vệ sinh, hoạt động của nhân viên, khách
lưu trú v.v… có chứa các thành phần cặn bã (TSS), các chất hữu cơ
(BOD/COD), các chất dinh dưỡng (N,P) và vi sinh gây bệnh. Lượng nước
thải sinh hoạt của khách sạn khoảng 8,4 m3/ngày,
- Nước mưa chảy tràn trên toàn bộ mặt bằng của Dự án, nước mưa chảy tràn
cuốn theo đất cát và các tạp chất rơi vãi trên mặt đất xuống nguồn nước.
Thành phần chủ yếu của nước mưa chảy tràn là cặn, chất dinh dưỡng... và
các rác thải cuốn trôi trên khu vực khách sạn.
b. Đánh giá mức độ ô nhiễm của nước thải
- Các chất dinh dưỡng N, P: Nguồn nước có mức dinh dưỡng vừa phải sẽ là
điều kiện tốt cho rong, tảo, thủy sinh phát triển. Khi nồng độ các chất dinh
 11 
Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh
Báo cáo giám sát chất lượng môi trường định kỳ 6 tháng đầu năm 2014
Doanh nghiệp tư nhân Khách sạn King Star
dưỡng quá cao sẽ gây hiện tượng phú dưỡng hóa. Hiện tượng này sẽ làm
giảm sút chất lượng nước của nguồn tiếp nhận do gia tăng độ đục, tăng hàm
lượng hữu cơ và có thể độc tố do tảo tiết ra gây cản trở đời sống thủy sinh
và ảnh hưởng tới nước cấp sinh hoạt. Nếu lượng nước thải này không được
xử lý triệt để cũng sẽ gây ra các tác động đến nguồn tiếp nhận nước thải.
- Vi khuẩn: Luôn tồn tại trong nước thải đặc biệt là nước thải sinh hoạt, môi
trường nước bị ô nhiễm sẽ là môi trường thuận lợi để phát triển. Phát tán
các vi trùng gây bệnh gây hại đến con người và động vật. Nước thải có lẫn
vi khuẩn gây bệnh là nguyên nhân của các dịch bệnh thương hàn, phó
thương hàn, lỵ, tả
- Dầu mỡ: Dầu mỡ khi xả vào nguồn nước sẽ loang trên mặt nước tạo thành
màng dầu, một phần nhỏ hoà tan trong nước hoặc tồn tại trong nước ở dạng
nhũ tương. Cặn chứa dầu khi lắng xuống sông, rạch sẽ tích tụ trong bùn
đáy. Dầu mỡ không những là những hợp chất hydrocarbon khó phân huỷ
sinh học, mà còn chứa các chất phụ gia độc hại như các dẫn xuất của
phenol, gây ô nhiễm môi trường nước, có tác động tiêu cực đến đời sống
thuỷ sinh bao gồm cả tôm cá và ảnh hưởng tới mục đích cấp nước sinh
hoạt, nuôi trồng thuỷ sản.
- Các chất hữu cơ: Mức độ ô nhiễm chất hữu cơ trong nguồn nước được biểu
hiện thông qua thông số BOD5 và COD. Khi hàm lượng chất hữu cơ cao sẽ
dẫn đến suy giảm nồng độ oxy hòa tan trong nước do vi sinh sử dụng lượng
oxy này để phân hủy các chất hữu cơ. Ngoài ra, nồng độ oxy hòa tan thấp
còn ảnh hưởng đến khả năng tự làm sạch của nguồn tiếp nhận.
- Chất rắn lơ lửng: Chất rắn lơ lửng cũng là một trong những tác nhân tiêu
cực gây ô nhiễm đến tài nguyên thủy sinh, đồng thời gây tác hại về mặt
cảm quan, làm tăng độ đục nguồn nước.
 Nhận xét chung
 12 
Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh
Báo cáo giám sát chất lượng môi trường định kỳ 6 tháng đầu năm 2014
Doanh nghiệp tư nhân Khách sạn King Star
- Ô nhiễm nước thải chủ yếu là do nước thải sinh hoạt từ hoạt động của nhân
viên làm việc bên trong tòa nhà. Để đảm bảo yêu cầu về chất lượng nước
thải trước khi xả vào cống thoát nước chung của khu vực, chủ dự án sẽ xây
dựng bể tự hoại ba ngăn để xử lý loại nước thải này.
- Nước mưa chảy tràn chủ yếu là chứa hàm lượng chất rắn lơ lửng. Việc xây
dựng hệ thống thoát nước mưa riêng là điều kiện rất thuận tiện và dễ dàng
cho việc thoát toàn bộ lượng nước mưa chảy tràn trên bề mặt. Cụ thể sẽ
được trình bày trong phần III – Biện pháp giảm thiểu các tác động môi
trường.
2.1.3. Chất thải rắn
a. Nguồn phát sinh CTR
Trong khách sạn, các nguồn sinh ra CTR chủ yếu như sau:
- CTR từ hoạt động sinh hoạt của nhân viên, khu vực văn phòng bao gồm các
loại bao bì, giấy, túi nilông, thủy tinh, vỏ lon nước giải khát...
- CTR phát sinh từ dịch vụ phục vụ ăn uống của nhân viên làm việc trong
khách sạn: Các loại chất thải rắn thực phẩm như thức ăn thừa…
- CTNH bao gồm các loại như: Bóng đèn hư các loại...số lượng rất ít.
b. Đánh giá mức độ ô nhiễm của chất thải rắn
 Chất thải rắn sinh hoạt
- CTR sinh hoạt có thành phần chất hữu cơ cao nên dễ phân hủy gây mùi hôi,
khó chịu. Lượng nước thải rò rỉ từ rác có nồng độ chất ô nhiễm rất cao nên
rất dễ gây ô nhiễm môi trường đất và mạch nước ngầm. Trong thành phần
của CTR sinh hoạt có những thành phần rất khó phân hủy nên sẽ là một
nguồn gây ô nhiễm lâu dài đến môi trường đất như nilon, nhựa…
- Ước tính lượng khách tối đa và nhân viên của khách sạn bao gồm 66 người,
lượng rác thải tiêu chuẩn trung bình lấy bằng 0,5 kg/người.ngày. Lượng rác
thải được tính theo công thức sau:
 13 
Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh
Báo cáo giám sát chất lượng môi trường định kỳ 6 tháng đầu năm 2014
Doanh nghiệp tư nhân Khách sạn King Star
Q  m  D (kg/ngày)
Trong đó:
Q: Lượng rác thải trong ngày (kg/ngày)
m: Số người phát thải tối đa của Khách sạn(người), m = 66 người (bao gồm
nhân viên của KS và lượng khách lưu trú tối đa của KS)
D: Định mức phát thải của một người (kg/người.ngày). D = 0,5  1,05
Vậy tổng lượng rác phát sinh trong ngày:
Q = 66 x 0,5 = 33 kg/ngày
Tuy nhiên, lượng rác thải sinh hoạt phát sinh thực tế của Khách sạn (theo hóa
đơn tiền rác) khoảng 20 kg/ngày. Lượng rác này có thể gây ô nhiễm do vậy cần
được được tập trung vào các bô rác để các đơn vị dịch vụ đến thu gom đem đi xử
lý. Biện pháp xử lý sẽ được trình bày cụ thể ở phần bên dưới,
2.1.4. Tiếng ồn, độ rung
a. Nguồn phát sinh
Tiếng ồn phát sinh do hoạt động của dự án từ nhiều nguồn khác nhau gồm:
- Hoạt động giao thông, hoạt động của các thiết bị, máy móc (máy bơm,
động cơ thang máy, máy lạnh …). Mức độ ồn từ các nguồn này rất khó xác
định, nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: Loại thiết bị, tình trạng chất
lượng thiết bị, sự cộng hưởng của tiếng ồn...
b. Tác động của tiếng ồn, độ rung
- Tiếng ồn và rung động cũng là yếu tố có tác động lớn đến sức khỏe con
người. Tác hại của tiếng ồn là gây nên những tổn thương cho các bộ phận
trên cơ thể người. Trước hết là cơ quan thính giác chịu tác động trực tiếp
của tiếng ồn làm giảm độ nhạy của tai, thính lực giảm sút, gây nên bệnh
điếc nghề nghiệp. Ngoài ra, tiếng ồn gây ra các chứng đau đầu, ù tai, chóng
mặt, buồn nôn, rối loạn thần kinh, rối loạn tim mạch và các bệnh về hệ
thống tiêu hóa. Rung động gây nên các bệnh về thần kinh, khớp xương.
 14 
Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh
Báo cáo giám sát chất lượng môi trường định kỳ 6 tháng đầu năm 2014
Doanh nghiệp tư nhân Khách sạn King Star
Do đó, đối với các nguồn gây ồn kể trên, chủ đầu tư sẽ có biện pháp khống
chế hữu hiệu. Nội dung cụ thể sẽ được trình bày trong phần sau,
2.2. Tóm lược số lượng, thực trạng, diễn biến các nguồn gây tác động không
liên quan đến chất thải (sụt lở, xói mòn…)
2.2.1. Tai nạn lao động
Các tai nạn ở đây có thể xảy ra do sự bất cẩn trong việc sử dụng nguồn điện,
trong việc vận hành các thiết bị và một số tai nạn khác của nhân viên trong công
việc. Tuy nhiên xác suất xảy ra sự cố này rất thấp.
2.2.2. Sự cố cháy nổ
Nguy cơ cháy nổ, chập điện đến từ hệ thống máy móc của Khách sạn nếu hệ
thống dẫn điện của Khách sạn không tốt và không được quản lý nghiêm ngặt.
Mặc dù xác suất xảy ra hỏa hoạn trong quá trình hoạt động của Khách sạn thấp,
nhưng nếu có sự cố xảy ra thì sẽ gây thiệt hại lớn đến con người và tài sản.
 15 
Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh
Báo cáo giám sát chất lượng môi trường định kỳ 6 tháng đầu năm 2014
Doanh nghiệp tư nhân Khách sạn King Star
III. Biện pháp giảm thiểu và xử lý các tác động môi trường đang và sẽ áp
dụng
3.1. Biện pháp giảm thiểu và xử lý các tác động môi trường tiêu cực đang áp
dụng
3.1.1. Đối với khí thải
 Giảm thiểu ô nhiễm không khí từ hoạt động giao thông
- Để đảm bảo lượng xe tập trung khá lớn của các khách lưu trú, nhân viên
khách sạn, Chủ đầu tư cho xây dựng 01 tầng hầm để chứa xe gắn máy và xe
ô tô khi ra vào khách sạn, có nhân viên hướng dẫn ra vào, không để xảy ra
tình trạng ùn tắc gây ô nhiễm môi trường.
- Việc phân bố lưu lượng xe vào khu vực dịch vụ sẽ được thực hiện một cách
có khoa học, phù hợp với phân luồng giao thông, theo đúng quy hoạch thiết
kế và phù hợp với tình hình hoạt động của dự án...
- Thường xuyên quét dọn mặt đường ra vào tầng hầm và tầng hầm để giảm
lượng bụi phát sinh.
 Giảm thiểu ô nhiễm không khí từ máy điều hòa nhiệt độ
Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm từ hoạt động của các máy lạnh như sau:
- Lựa chọn thiết bị phù hợp, tiết kiệm điện.
- Lựa chọn vị trí đặt dàn nóng tránh bị ánh nắng mặt trời chiếu vào, không bị
cản gió.
- Dàn lạnh nên lắp ở vị trí có thể toả lạnh đều trong phòng và đường gió cũng
không bị cản trở.
- Dàn nóng và dàn lạnh lắp càng gần nhau càng tốt, độ cao chênh lệch giữa 2
dàn càng nhỏ càng tốt, như thế sẽ tiết kiệm điện.
- Bảo trì, bảo dưỡng theo định kỳ.
- Vận hành đúng yêu cầu kỹ thuật.
 Giảm thiểu ô nhiễm khí thải từ quá trình phân hủy rác
 16 
Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh
Báo cáo giám sát chất lượng môi trường định kỳ 6 tháng đầu năm 2014
Doanh nghiệp tư nhân Khách sạn King Star
Biện pháp giảm thiểu khí thải từ quá trình phân hủy rác được trình bày như
sau:
- Bố trí thùng rác tại từng tầng của tòa nhà;
- Lắp đặt các thùng rác kín, có nắp đậy;
- Bố trí thùng rác nơi thông thoáng;
- Bố trí 2 loại thùng rác
- Chủ đầu tư sẽ hợp đồng với đơn vị thu gom đến thu gom hàng ngày và vận
chuyển đi xử lý tại bãi chôn lấp CTR của thành phố
3.1.2. Đối với nước thải
- Biện pháp kiểm soát ô nhiễm nước thải của công ty là: Hệ thống thoát nước
thải sinh hoạt và nước mưa được tách rời nhau
- Mạng luới thoát nước mưa được thiết kế với các hố ga nhằm loại bỏ các cặn
bẩn trước khi dẫn vào hệ thống thoát nước mưa của Thành Phố.
- Nước thải từ các nhà vệ sinh của Công ty được xử lý sơ bộ qua bể tự hoại 3
ngăn xây dựng theo đúng quy cách. Nước thải sau bể tự hoại và nước thải
sinh hoạt được thoát ra hệ thống cống thoát nước chung tại hố ga nằm trên
đường Thái Văn Lung. Sơ đồ bể tự hoại được thể hiện trong Hình 1 dưới
đây;
Hình 1. Sơ đồ xử lý nước thải sinh hoạt Khách sạn
1- Ống dẫn nước thải vào bể. 2- Ống thông hơi. 3- Nắp thăm (để hút cặn).
4- Ngăn định lượng xả nước thải đến công trình xử lý tiếp theo.
Thuyết minh quy trình hoạt động của bể tự hoại
 17 
Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh
Báo cáo giám sát chất lượng môi trường định kỳ 6 tháng đầu năm 2014
Doanh nghiệp tư nhân Khách sạn King Star
- Bể tự hoại có hai chức năng chính là lắng và phân hủy cặn lắng với hiệu
suất xử lý 40 - 50%. Thời gian lưu nước trong bể khoảng 20 ngày thì 95%
chất rắn lơ lửng sẽ lắng xuống đáy bể.
- Cặn được giữ lại trong đáy bể từ 3 - 6 tháng, dưới ảnh hưởng của các vi
sinh vật kị khí, các chất hữu cơ bị phân hủy một phần, một phần tạo ra các
chất khí và một phần tạo thành các chất vô cơ hoà tan.
- Nước thải ở trong bể một thời gian dài để đảm bảo hiệu suất lắng cao rồi
mới chuyển qua ngăn lọc và thoát ra ngoài đường ống dẫn. Mỗi bể tự hoại
đều có ống thông hơi để giải phóng khí từ quá trình phân hủy.Sau khi qua
bể tự hoại thì hàm lượng các chất ô nhiễm BOD5, COD và SS giảm đáng
kể, lượng nước sau xử lý được thải ra hệ thống thoát nước của khu vực.
3.1.3. Đối với chất thải rắn và Chất thải nguy hại
 Chất thải rắn sinh hoạt
- CTR của khách sạn chủ yếu là chất thải sinh hoạt. Thành phần chính là các
loại bao bì, hộp nhựa, bao nylon, giấy thải dạng chất hữu cơ khó phân hủy
và các loại vỏ lon kim loại, thủy tinh và lượng bùn.
- Để giải quyết lượng rác thải và đảm bảo vệ sinh sạch đẹp cho toàn khu
công trình, bố trí một nơi thu gom rác tập trung ở từng tầng (có thể có cửa
đổ rác ở cổng thu rác) để thu gom rác thải trong hoạt động và sinh hoạt của
công trình.
- Toàn bộ rác thải tập trung cố định dưới tầng hầm của Khách sạn và được xe
chứa rác chuyên dụng của Công Ty Công Ích Quận 1 đến thu gom và xử lý.
 Chất thải nguy hại
- Đối với CTNH: bóng đèn hư, hộp mực…số lượng rất ít, Khách sạn thu gom
đựng trong thùng rác 50 lít để ở một khu vực riêng tại tầng hầm, khi đủ số
lượng sẽ ký hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom và xử lý định kì.
3.1.4. Đối với các tác động khác không liên quan đến chất thải
 18 
Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh
Báo cáo giám sát chất lượng môi trường định kỳ 6 tháng đầu năm 2014
Doanh nghiệp tư nhân Khách sạn King Star
 Tác động do cháy nổ
- Các nguyên nhân dẫn đến cháy nổ có thể do các sự cố về thiết bị điện: dây
trần, dây điện, động cơ, quạt,…bị quá tải trong quá trình vận hành, phát
sinh nhiệt và dẫn đến cháy, tàng trữ nhiên liệu không đúng quy định, sự bất
cẩn của công nhân viên như vứt bừa bãi tàn thuốc lá trong các khu vực như
nhà xưởng, nhà kho chứa đồ dùng.
- Các sự cố gây cháy nổ khi xảy ra sẽ ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản
của người dân. Do đó, chủ đầu tư đưa ra các biện pháp phòng ngừa và ứng
cứu sự cố môi trường như sau:
 Quy định khu vực được hút thuốc lá riêng biệt.
 Hệ thống cấp điện cho công ty và hệ thống chiếu sáng được thiết kế độc
lập, an toàn, có bộ phận ngắt mạch khi có sự cố chập mạch điện.
 Trang bị hệ thống chữa cháy đầy đủ theo đúng quy định.
 Tuân thủ nghiêm ngặt Luật PCCC và các qui định của TP. HCM về công
tác PCCC .
 Thường xuyên tuyên truyền, tập huấn cho cán bộ công nhân viên phương
pháp PCCC.
 Bố trí hệ thống thiết bị cứu chữa cháy nổ
 Lắp đặt thiết bị báo cháy tự động cho toàn Khách sạn
3.2. Kết quả đo đạc, phân tích lấy mẫu định kỳ các thông số môi trường
Công ty CP Tư Vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh đã đến khảo sát và lấy mẫu
phân tích môi trường định kỳ 6 tháng đầu năm 2014 đối với KS King Star. Đơn
vị lấy mẫu và phân tích là Công Ty TNHH DV PTKT Môi trường Công nghệ
Mới
- Số lượng mẫu: 02 mẫu khí và 01 mẫu nước.
3.2.1. Chất lượng môi trường không khí-tiếng ồn
 Kết quả đo vi khí hậu và tiếng ồn
 19 
Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh