Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đường dây 500kv vĩnh tân – sông mây

  • 128 trang
  • file .pdf
Báo cáo đánh giá tác động môi trường
Dự án Đường dây 500kV Vĩnh Tân – Sông Mây
MỤC LỤC
MỤC LỤC .................................................................................................................. I
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT .................................................................... V
MỞ ĐẦU ................................................................................................................... 1
1. Xuất xứ của dự án: .......................................................................................... 1
2. Căn cứ pháp luật và kỹ thuật của việc thực hiện ĐTM: ................................. 2
3. Tổ chức thực hiện ĐTM:................................................................................. 3
CHƯƠNG 1: MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN ............................................................. 4
1.1 TÊN DỰ ÁN ................................................................................................... 4
1.2 CHỦ DỰ ÁN .................................................................................................. 4
1.3 VỊ TRÍ ĐỊA LÝ CỦA DỰ ÁN ....................................................................... 4
1.4 NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA DỰ ÁN ........................................................... 5
1.4.1 Tổng quan ............................................................................................................. 5
1.4.2 Tuyến đường dây theo phương án chọn ............................................................... 6
1.5 THIẾT BỊ, CÔNG NGHỆ, KỸ THUẬT ...................................................... 16
1.5.1 Dây dẫn điện ....................................................................................................... 16
1.5.2 Dây chống sét ..................................................................................................... 17
1.5.3 Dây nối đất ......................................................................................................... 18
1.5.4 Cách điện và phụ kiện ........................................................................................ 19
1.5.5 Nguồn cung cấp vật tư, thiết bị .......................................................................... 21
1.5.6 Xe máy, thiết bị thi công .................................................................................... 22
1.6 CÁC GIẢI PHÁP XÂY DỰNG CHÍNH...................................................... 23
1.6.1 Các giải pháp cho kết cấu cột ............................................................................. 23
1.6.2 Các giải pháp cho kết cấu móng ......................................................................... 26
1.6.3 Công tác lắp dựng cột ......................................................................................... 26
1.7 BỒI THƯỜNG - GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG ............................................. 27
1.8 TỔ CHỨC THI CÔNG ................................................................................. 27
1.8.1 Kho bãi – lán trại tạm ......................................................................................... 27
i
Tập đoàn Điện lực Việt Nam – EVN
BQLDA các công trình Điện miền Nam - AMN
Báo cáo đánh giá tác động môi trường
Dự án Đường dây 500kV Vĩnh Tân – Sông Mây
1.8.2 Mặt bằng và đường tạm thi công ........................................................................ 28
1.8.3 Công tác vận chuyển .......................................................................................... 28
1.8.4 Khối lượng đào, đắp, san gạt và các thiết bị liên quan ....................................... 29
1.8.5 Nguồn điện nước thi công .................................................................................. 31
1.8.6 Tiến độ xây dựng ................................................................................................ 31
1.8.7 Tổng vốn đầu tư của dự án ................................................................................. 32
CHƯƠNG 2: ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, MÔI TRƯỜNG VÀ KINH TẾ -
XÃ HỘI ................................................................................................................... 34
2.1 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ............................................. 34
2.1.1 Điều kiện về địa lý, địa chất ............................................................................... 34
2.1.2 Điều kiện về khí tượng - thuỷ văn ...................................................................... 36
2.1.3 Hiện trạng các thành phần môi trường tự nhiên ................................................. 38
2.2 ĐIỀU KIỆN KINH TẾ - XÃ HỘI ................................................................ 44
2.2.1 Sơ bộ về tình hình kinh tế xã hội khu vực dự án ................................................ 44
2.2.2 Tình hình kinh tế xã hội của những hộ dân trong khu vực hành lang tuyến ...... 48
CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ CÁC TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG ......................... 49
3.1 NGUỒN GÂY TÁC ĐỘNG ......................................................................... 49
3.2 ĐỐI TƯỢNG QUY MÔ BỊ TÁC ĐỘNG..................................................... 53
3.2.1 Các tác động bởi chất thải .................................................................................. 53
3.2.2 Các tác động không liên quan đến chất thải ....................................................... 60
3.2.3 Những rủi ro về sự cố môi trường do dự án gây ra ............................................ 67
3.3 ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG ............................................................................. 68
3.3.1 Môi trường sinh thái ........................................................................................... 68
3.3.2 Tổng hợp các tác động........................................................................................ 69
3.4 ĐÁNH GIÁ VỀ PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG............................................. 70
3.4.1 Phương pháp nhận dạng tác động....................................................................... 70
3.4.2 Phương pháp tiên đoán – đánh giá ..................................................................... 71
CHƯƠNG 4: BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG XẤU, PHÒNG
NGỪA VÀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG ................................................. 72
ii
Tập đoàn Điện lực Việt Nam – EVN
BQLDA các công trình Điện miền Nam - AMN
Báo cáo đánh giá tác động môi trường
Dự án Đường dây 500kV Vĩnh Tân – Sông Mây
4.1 CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU ĐỐI VỚI CÁC TÁC ĐỘNG CÓ
LIÊN QUAN ĐẾN CHẤT THẢI ............................................................................ 72
4.1.1 Không khí ........................................................................................................... 72
4.1.2 Nước thải ............................................................................................................ 73
4.1.3 Chất thải rắn ....................................................................................................... 73
4.2 CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU ĐỐI VỚI CÁC TÁC ĐỘNG
KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN CHẤT THẢI ............................................................. 74
4.2.1 Giai đoạn tiền thi công ....................................................................................... 74
4.2.2 Giai đoạn thi công .............................................................................................. 75
4.2.3 Giai đoạn vận hành ............................................................................................. 82
4.3. CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU ĐỐI VỚI RỦI RO SỰ CỐ VỀ MÔI
TRƯỜNG ................................................................................................................. 86
4.3.1 Giai đoạn thi công .............................................................................................. 86
4.3.2 Giai đoạn vận hành ............................................................................................. 87
4.4 TÓM TẮT CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG ........................ 88
CHƯƠNG 5: CAM KẾT THỰC HIỆN BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI
TRƯỜNG ................................................................................................................ 94
CHƯƠNG 6: CÁC CÔNG TRÌNH XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG, CHƯƠNG
TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG ......................................... 97
6.1 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG ...................... 97
6.2 CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG ............... 97
6.2.1 Chương trình quản lý môi trường ....................................................................... 97
6.2.2 Chương trình giám sát môi trường ..................................................................... 98
6.3 NHÂN LỰC GIÁM SÁT ............................................................................ 104
CHƯƠNG 7: DỰ TOÁN KINH PHÍ CHO CÁC CÔNG TRÌNH MÔI
TRƯỜNG .............................................................................................................. 106
7.1 KINH PHÍ CHO HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA GIÁM SÁT MÔI
TRƯỜNG ............................................................................................................... 106
7.2 KINH PHÍ CHO QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG ....................................... 106
CHƯƠNG 8: THAM VẤN Ý KIẾN CỘNG ĐỒNG ......................................... 108
iii
Tập đoàn Điện lực Việt Nam – EVN
BQLDA các công trình Điện miền Nam - AMN
Báo cáo đánh giá tác động môi trường
Dự án Đường dây 500kV Vĩnh Tân – Sông Mây
8.1 TỔNG QUAN ............................................................................................. 108
8.2 Ý KIẾN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ ........................................ 109
8.3 Ý KIẾN CỦA UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC CẤP XÃ ..................... 110
8.4 TIẾP NHẬN SỰ PHẢN HỒI TỪ THAM VẤN CỘNG ĐỒNG ............... 110
CHƯƠNG 9: CHỈ DẪN NGUỒN CUNG CẤP SỐ LIỆU, DỮ LIỆU VÀ
PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ ............................................................................. 117
9.1 NGUỒN CUNG CẤP SỐ LIỆU, DỮ LIỆU ............................................... 117
9.1.1 Nguồn tài liệu, dữ liệu tham khảo .................................................................... 117
9.1.2 Nguồn tài liệu, dữ liệu chủ dự án tạo lập.......................................................... 117
9.2 PHƯƠNG PHÁP ÁP DỤNG TRONG QUÁ TRÌNH ĐTM ...................... 118
9.2.1 Thu thập số liệu về môi trường tự nhiên, kinh tế -xã hội và kiểm tra thực
địa .......................................................................................................................... 118
9.2.2 Kiểm tra thực địa và phân tích trong phòng thí nghiệm ................................... 118
9.2.3 Các phương pháp về đánh giá tác động môi trường ......................................... 118
9.3 NHẬN XÉT VỀ MỨC ĐỘ CHI TIẾT, ĐỘ TIN CẬY CỦA CÁC
ĐÁNH GIÁ ............................................................................................................ 118
KẾT LUẬN - KIẾN NGHỊ .................................................................................. 120
PHỤ LỤC .............................................................................................................. 121
iv
Tập đoàn Điện lực Việt Nam – EVN
BQLDA các công trình Điện miền Nam - AMN
Báo cáo đánh giá tác động môi trường
Dự án Đường dây 500kV Vĩnh Tân – Sông Mây
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
BTTN Bảo tồn thiên nhiên
BVMT Bảo vệ môi trường
BQL Ban Quản lý
CTR Chất thải rắn
ĐD Đường dây
ĐTM Đánh giá tác động môi trường
EVN Tập đoàn Điện lực Việt Nam
G1, G2… Góc lái số 1, số 2…
KCN Khu công nghiệp
KT-XH Kinh tế – xã hội
KV Kilo Volt
NĐ-CP Nghị định – Chính phủ
NMĐ Nhà máy điện
NMNĐ Nhà máy nhiệt điện
PECC 2 Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2
QCKT Quy chuẩn kỹ thuật
QHĐ Quy hoạch điện
TBA Trạm biến áp
TBK Tuocbin khí
TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam
TNMT Tài nguyên môi trường
TTĐL Trung tâm Điện lực
TP Thành phố
UBND Uỷ ban Nhân dân
UBMTTQ Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc
VITTEP Viện kỹ thuật nhiệt đới và bảo vệ môi trường
VQG Vườn Quốc Gia
v
Tập đoàn Điện lực Việt Nam – EVN
BQLDA các công trình Điện miền Nam - AMN
Báo cáo đánh giá tác động môi trường
Dự án Đường dây 500kV Vĩnh Tân – Sông Mây
DANH MỤC BẢNG
Bảng 1. Lưới điện truyền tải đồng bộ TTĐL Vĩnh Tân ........................................ 1
Bảng 1.1 Ưu nhược điểm của 2 phương án lựa chọn thiết kế................................. 6
Bảng 1.2 Mô tả tuyến Đường dây 500kV Vĩnh Tân – Sông Mây theo
phương án chọn .......................................................................................................... 8
Bảng 1.3 Đặc tính kỹ thuật của dây dẫn điện........................................................ 17
Bảng 1.4 Đặc tính kỹ thuật của các loại bát cách điện.......................................... 20
Bảng 1.5 Đặc tính kỹ thuật của cách điện Composite yêu cầu ............................. 20
Bảng 1.6 Các loại chuỗi cách điện ........................................................................ 21
Bảng 1.7 Nguồn cung cấp vật tư thiết bị............................................................... 22
Bảng 1.8 Tổng hợp xe máy thiết bị thi công chính ............................................... 22
Bảng 1.9 Khối lượng nguyên vật liệu, thiết bị phụ kiện chính cho xây lắp
Dự án ............................................................................................................... 29
Bảng 1.10 Vốn đầu tư của dự án ............................................................................. 32
Bảng 2.1 Mẫu nước mặt đo tại các điểm quan trắc ............................................... 39
Bảng 2.2 Kết quả quan trắc không khí tại các điểm quan trắc............................. 41
Bảng 2.3 Bảng thống kê lũ quét ở Bình Thuận và Đồng Nai (từ 1975-2005) ...... 43
Bảng 3.1. Mối liên hệ giữa nguồn gây tác động và đối tượng chịu tác động ........ 49
Bảng 3.2. Tóm tắt mô tả các nguồn gây tác động theo giai đoạn thực hiện
dự án. ............................................................................................................ 50
Bảng 3.3 Khối lượng đào đắp, san gạt mặt bằng móng theo từng huyện ............. 53
Bảng 3.4 Tổng lượng bụi phát sinh từ khối lượng đào đắp .................................. 54
Bảng 3.5. Hệ số ô nhiễm do các phương tiện giao thông sử dụng dầu DO
(kg/1000km) ............................................................................................................. 55
Bảng 3.6 Dự báo khí thải từ các phương tiện vận chuyển .................................... 55
Bảng 3.7 Tính toán và dự báo ồn cho các khu vực xây dựng ............................... 56
Bảng 3.8 Tính toán lượng nước thải sinh hoạt trong quá trình thi công ............... 57
Bảng 3.9 Thành phần đặc trưng nước thải sinh hoạt ............................................ 58
Bảng 3.10 Tính toán lượng rác thải sinh hoạt trong quá trình thi công. ................. 59
vi
Tập đoàn Điện lực Việt Nam – EVN
BQLDA các công trình Điện miền Nam - AMN
Báo cáo đánh giá tác động môi trường
Dự án Đường dây 500kV Vĩnh Tân – Sông Mây
Bảng 3.11 Thống kê đất canh tác trong hành lang tuyến ĐD 500kV ..................... 62
Bảng 3.12 Thống kê thiệt hại nhà cửa, đất đai trong hành lang tuyến.................... 64
Bảng 3.13 Thống kê số nhà cửa nằm trong phạm vi ảnh hưởng 100m .................. 65
Bảng 3.14 Cường độ điện trường và giới hạn cho phép làm việc trong 1
ngày đêm ............................................................................................................... 66
Bảng 3.15 Các cấp độ tác động lên hệ sinh vật....................................................... 69
Bảng 3.16 Ma trận các tác động đến môi trường .................................................... 69
Bảng 4.1 Thống kê ảnh hưởng đến đất và chính sách đền bù ............................... 79
Bảng 4.2 Tổ chức triển khai kế hoạch bồi thường – tái định cư ........................... 81
Bảng 4.3 Ma trận các biện pháp giảm thiểu .......................................................... 90
Bảng 6.1 Kế hoạch giám sát trong thời gian xây dựng và hoạt động ................. 102
Bảng 7.1 Dự toán chi phí cho việc giám sát môi trường cho dự án.................... 106
Bảng 8.1 Tóm tắt các ghi nhận phản hồi từ các cuộc họp tư vấn cộng đồng
Đường dây 500kV Vĩnh Tân – Sông Mây ............................................................. 111
DANH MỤC HÌNH
Hình 3.1 Cường độ điện trường cách mặt đất 1m của đường dây 500Kv
Sơn La - Hiệp Hoà ................................................................................................... 66
Hình 4.1 Kiểm tra phân bố điện từ trường cách mặt đất 1m khi điểm thấp
nhất của dây dẫn đến mặt đất là 12m ....................................................................... 84
Hình 4.2 Kiểm tra phân bố điện từ trường cách mặt đất 1m khi điểm thấp
nhất của dây dẫn đến mặt đất là 14m ....................................................................... 84
Hình 4.3 Kiểm tra phân bố điện từ trường cách mặt đất 1m khi điểm thấp
nhất của dây dẫn đến mặt đất là 16m ....................................................................... 85
vii
Tập đoàn Điện lực Việt Nam – EVN
BQLDA các công trình Điện miền Nam - AMN
Báo cáo đánh giá tác động môi trường
Dự án Đường dây 500kV Vĩnh Tân – Sông Mây
MỞ ĐẦU
1. Xuất xứ của dự án:
Theo dự báo nhu cầu phụ tải điện toàn quốc và các miền, tiến độ các công
trình nguồn điện giai đoạn 2010-2025 và Quyết định 1195/QĐ-TTg ngày 9/11/2005
của Thủ tướng Chính phủ, theo tính toán cân bằng công suất và năng lượng, trong
trường hợp không có nguồn công suất than Miền Nam và nguồn khí cấp cho Trung
tâm Điện lực Ô Môn được đưa vào đúng tiến độ thì miền Nam sẽ thiếu điện sau
năm 2011 và phải nhận điện từ miền Bắc và Trung. Tuy nhiên, sau năm 2016 cả
nước sẽ thiếu điện trầm trọng.
Theo danh mục các nguồn điện trong Quy hoạch phát triển Điện lực Quốc gia
giai đoạn 2006-2015 có xét đến năm 2025 (QHĐ VI.) đã được Thủ tướng Chính
phủ phê duyệt tại Quyết định số: 110/2007/QĐ-TTg ngày 18/07/2007, các trung tâm
nhiệt điện than miền Nam lần lượt sẽ được xây dựng và đưa vào vận hành sau năm
2010, trong đó có Trung tâm Điện lực (TTĐL) than Vĩnh Tân - tỉnh Bình Thuận bao
gồm 3 nhà máy với tổng công suất 4400MW.
Căn cứ Quyết định số: 110/2007/QĐ-TTg ngày 18/07/2007 của Thủ tướng
Chính phủ về việc phê duyệt QHĐ VI.; Quyết định số: 1532/QĐ-BCN ngày
04/05/2007 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương) về việc phê duyệt Quy
hoạch tổng thể TTĐL Vĩnh Tân - tỉnh Bình Thuận, các nhà máy điện Vĩnh Tân 1, 2,
3 thuộc TTĐL Vĩnh Tân - tỉnh Bình Thuận với quy mô công suất, cấp điện áp đấu
nối sẽ được đưa vào vận hành năm 2011-2016.
Theo Báo cáo Phương án đấu nối Trung tâm điện lực Vĩnh Tân - tỉnh
Bình Thuận vào hệ thống điện Quốc Gia do Công ty CP TVXD Điện 2 lập đang
trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt, các công trình lưới điện đấu nối dự kiến đưa
vào phù hợp với tiến độ các nhà máy điện thuộc TTĐL Vĩnh Tân như sau:
Bảng 1. Lưới điện truyền tải đồng bộ TTĐL Vĩnh Tân
Số Tiết diện/ Chiều Năm vận
Đường dây / trạm
mạch quy mô dài hành
ĐD 500KV Vĩnh Tân - Sông Mây 2 4×ACSR400 240km 2011
Mở rộng ngăn tại trạm 500kV Sông Mây 2 ngăn 2011
ĐD 220KV Tháp Chàm-Vĩnh Tân–Phan Rí 2 2×ACSR500 80km 2013
ĐD 220KV Phan Rí - Phan Thiết 2 2×ACSR400 60km 2013
ĐD 220KV Phan Thiết - Hàm Tân 2 ACSR500 60km 2013
Mở rộng ngăn tại trạm 220kV Phan Thiết 4 ngăn 2013
Trạm biến áp 220/110kV Tháp Chàm 2×125MVA 2013
ĐD 220KV Hàm Tân - Bà Rịa 2 2×ACSR500 70km 2014
ĐD 500KV Vĩnh Tân-Rẽ Sông Mây_Tân Định 2 4×ACSR400 260km 2015
1
Tập đoàn Điện lực Việt Nam – EVN
BQLDA các công trình Điện miền Nam - AMN
Báo cáo đánh giá tác động môi trường
Dự án Đường dây 500kV Vĩnh Tân – Sông Mây
Trong đó, vai trò của đường dây 500kV Vĩnh Tân – Sông Mây là truyền tải
công suất TTĐL Vĩnh Tân vào hệ thống điện Quốc gia, trước mắt cần phải được
triển khai khẩn trương và hoàn thành năm 2011 nhằm đảm bảo tiến độ phát điện nhà
máy điện Vĩnh Tân 1 - 2×600MW vào hệ thống điện miền Nam.
Đường dây 500kV Vĩnh Tân – Sông Mây dự kiến dài 236km đi qua địa phận
2 tỉnh Bình Thuận và Đồng Nai. Theo Luật bảo vệ môi trường của nước Cộng hòa
Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2005, và Nghị định 21/2008/NĐ-CP ngày
28/02/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số
80/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng
dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, các Dự án xây dựng tuyến
đường dây tải điện cao áp có chiều dài lớn hơn 100km và nằm trên địa bàn 2 tỉnh
phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và do Bộ Tài nguyên và Môi trường
thẩm định, phê duyệt. Cấu trúc báo cáo đánh giá tác động môi trường – ĐTM thực
hiện theo hướng dẫn của Bộ TNMT.
2. Căn cứ pháp luật và kỹ thuật của việc thực hiện ĐTM:
Các văn bản pháp lý
- Luật đất đai năm 2003 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt
Nam thông qua ngày 26/11/2003, có hiệu lực ngày 01/7/2004.
- Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi
thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.
- Thông tư số 116/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính hướng
dẫn thực hiện Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về
bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
- Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 của Chính phủ về sửa đổi bổ
sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật đất đai.
- Luật BVMT được ban hành theo quyết định của Chủ tịch nước
CHXHCNVN ngày 29/11/2005.
- Nghị định 80/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006 của Chính phủ về Quy định
chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BVMT.
- Thông tư số 08/2006/TT-BTNMT ngày 08/09/2006 của Chính phủ về
Hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam
kết bảo vệ môi trường.
- Nghị định 21/2008/NĐ-CP ngày 28/02/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ
sung một số điều của Nghị định 80/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006 của Chính phủ
về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BVMT
2
Tập đoàn Điện lực Việt Nam – EVN
BQLDA các công trình Điện miền Nam - AMN
Báo cáo đánh giá tác động môi trường
Dự án Đường dây 500kV Vĩnh Tân – Sông Mây
- Nghị định số 106/2005/NĐ-CP ngày 17/08/2005 của Chính Phủ Quy định
chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật Điện lực về bảo vệ an toàn công
trình lưới điện cao áp.
- Nghị định số 169/2003/NĐ-CP, của Chính phủ ra ngày 24/12/2003 về An
toàn điện
Các tiêu chuẩn môi trường áp dụng:
- Quyết định 22/2006/QĐ-BTNMT về việc bắt buộc áp dụng Tiêu chuẩn Môi
trường Việt Nam
- Tiêu chuẩn Việt Nam về môi trường ban hành năm 1995, 1996, 2001, 2005.
Tài liệu kỹ thuật:
- Các số liệu điều tra, khảo sát Đường dây 500kV Vĩnh Tân – Sông Mây do
Xí nghiệp khảo sát tổng hợp Miền nam - Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 2
thực hiện - 2008
- Báo cáo Dự án đầu tư xây dựng Đường dây 500kV Vĩnh Tân – Sông Mây
do Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 2 lập - 2008
- Niên giám thống kế năm 2006 của tỉnh Bình Thuận, Đồng Nai.
- “Kết quả quan trắc môi trường không khí và môi trường nước dọc theo
tuyến đường dây 500kV Vĩnh Tân – Sông Mây” do Viện Kỹ thuật Nhiệt đới và Bảo
vệ Môi trường thực hiện tháng 05/2008
- Đợt khảo sát hiện trạng môi trường dọc tuyến Đường dây 500kV Vĩnh Tân
– Sông Mây tháng 05/2008 do Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 và Viện
Kỹ thuật Nhiệt đới và Bảo vệ Môi trường thực hiện
3. Tổ chức thực hiện ĐTM:
Báo cáo ĐTM do chủ đầu tư phối hợp với Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng
điện 2 và Viện Kỹ thuật Nhiệt đới và Bảo vệ Môi trường lập, với sự tham gia của
các thành viên sau:
- Cơ quan chủ đầu tư: Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN)
- Đại diện chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Nam
(AMN)
- Cơ quan thiết kế kỹ thuật và chủ trì lập báo cáo ĐTM: Công ty Cổ Phần Tư
vấn Xây dựng Điện 2.
- Cơ quan quan trắc môi trường nền: Viện Kỹ thuật Nhiệt đới và Bảo vệ Môi
trường.
(Danh sách các thành viên xem Phụ lục 1.2 – Danh sách tổ chức và cá nhân tham
gia lập báo cáo ĐTM)
3
Tập đoàn Điện lực Việt Nam – EVN
BQLDA các công trình Điện miền Nam - AMN
Báo cáo đánh giá tác động môi trường
Dự án Đường dây 500kV Vĩnh Tân – Sông Mây
CHƯƠNG 1:
MÔ TẢ
TÓM TẮT DỰ ÁN
1.1 TÊN DỰ ÁN
ĐƯỜNG DÂY 500kV Vĩnh Tân – Sông Mây
1.2 CHỦ DỰ ÁN
- Chủ đầu tư: Tập đoàn Điện lực Việt Nam - EVN
- Điều hành dự án: Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Nam
Địa chỉ liên hệ: Ông Nguyễn Tiến Hải - Trưởng Ban Ban Quản Lý Dự Án Các
công trình Điện miền Nam
Địa chỉ: 383 Bến Chương Dương Q1 – Tp.HCM
Số điện thoại: (08) 22100714; Số Fax: (08) 38361096
1.3 VỊ TRÍ ĐỊA LÝ CỦA DỰ ÁN
- Điểm đầu (ĐĐ): Vị trí dự kiến Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân (Xã Vĩnh Tân,
huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận).
- Điểm cuối (ĐC): Vị trí dự kiến xây dựng trạm biến áp 500kV Sông Mây (Xã
Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai).
Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân đã được BTNMT phê duyệt báo cáo đánh giá tác
động môi trường theo quyết định số 133/QĐ-BTNMT ngày 22/01/2008.
Sân phân phối 500/220kV và TBA 500/220kV tại xã Vĩnh Tân - huyện Tuy
Phong - tỉnh Bình Thuận đã được UBND huyện Tuy Phong cấp Giấy phép xác nhận
đăng ký Cam kết bảo vệ môi trường số 1485/UBND-KT, ngày 03/12/2008.
Tuyến đường dây 500kV có chiều dài khoảng 237km, đi qua địa phận hai tỉnh
Bình Thuận và tỉnh Đồng Nai. (xem Hình 1.1 Bản đồ mặt bằng tuyến trong Phụ lục
các hình vẽ)
Đoạn qua tỉnh Bình Thuận gồm huyện Tuy Phong (xã Vĩnh Tân, Vĩnh Hảo,
Phú Lạc, Phong Phú), huyện Bắc Bình (xã Phan Hoà, Hải Ninh, Phan Thanh, Lương
Sơn, Sông Bình, Sông Luỹ, Bình Tân), huyện Hàm Thuận Bắc (xã Hồng Liêm,
Hồng Sơn, Thuận Hoà, Hàm Trí, Hàm Phú, Thuận Minh, Hàm Chính, Hàm Liêm,
Hàm Hiệp), huyện Hàm Thuận Nam (xã Hàm Cần, Hàm Thạnh, Hàm Kiệm, Hàm
Cường, Hàm Minh, Tân Lập), huyện Hàm Tân (xã Sông Phan, Tân Phúc, Tân Đức)
4
Tập đoàn Điện lực Việt Nam – EVN
BQLDA các công trình Điện miền Nam - AMN
Báo cáo đánh giá tác động môi trường
Dự án Đường dây 500kV Vĩnh Tân – Sông Mây
Đoạn qua tỉnh Đồng Nai gồm huyện Xuân Lộc (xã Xuân Hoà, Xuân Hưng,
Xuân Tâm, Xuân Trường, Xuân Thành, Suối Cao, Xuân Thọ), thị xã Long
Khánh (xã Bảo Quang, Bảo Vinh, Bình Lộc, Suối Tre), huyện Thống Nhất (xã Xuân
Thạnh, Bàu Hàm 2, Quang Trung), huyện Trảng Bom (xã Bàu Hàm 1, Sông Thao,
Tây Hoà, Sông Trầu, Bắc Sơn), huyện Vĩnh Cửu (xã Vĩnh Tân).
Tuyến đường dây 500kV Vĩnh Tân - Sông Mây đi qua vùng địa hình tương
đối bằng phẳng, tuy nhiên cũng có nhiều đoạn tuyến cắt qua một số đồi núi có địa
hình phức tạp, có nhiều đá tảng (đoạn đi qua huyện Tuy Phong).
Hướng tuyến được chọn căn cứ vào các tiêu chí: chiều dài tuyến nhỏ nhất,
điều kiện địa hình, địa chất thuận lợi; phù hợp với qui hoạch phát triển hệ thống
điện quốc gia; không ảnh hưởng nhiều đến các khu vực dân cư, khu qui hoạch;
tránh các khu quân sự, di tích lịch sử - văn hóa, rừng quốc gia; không tác động xấu
đến môi trường, cảnh quan… đảm bảo được phương án tuyến chọn là hướng tuyến
khả thi nhất.
Thực phủ trên tuyến chủ yếu là rừng tạp, rừng trồng (cao su, bạch đàn, tràm...),
cây ăn trái (thanh long, nho, xoài, mãng cầu, điều, tiêu, nhãn…), hoa màu và lúa.
Điều kiện dân sinh kinh tế được phân bố khá đa dạng trên suốt chiều dài hành
lang tuyến đi qua, phụ thuộc vào điều kiện địa hình tại mỗi vùng. Dân cư sống thưa
thớt trên vùng sát chân đồi và đông đúc dưới đồng bằng, phần lớn là lao động nông
nghiệp theo mùa nên đời sống nhân dân trong vùng còn gặp nhiều khó khăn và phát
triển không đồng đều. Điều kiện giao thông trên tuyến tương đối thuận lợi, do tuyến
đường dây đi song song và gần với Quốc lộ 1, 28, 55, 20 và nhiều đường liên tỉnh,
liên xã cắt ngang tuyến.
Tuyến đường dây không đi qua các khu bảo tồn tự nhiên, dự trữ sinh quyển
(Hình 2.1 – phần Phụ lục).
1.4 NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA DỰ ÁN
1.4.1 Tổng quan
Đường dây 500kV Vĩnh Tân – Sông Mây được xây dựng nhằm các mục đích:
đấu nối Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân vào hệ thống điện quốc gia, cấp điện cho
khu vực vùng kinh tế trọng điểm miền Nam, nâng cao khả năng tải điện liên tục và
đáp ứng nhu cầu phụ tải cho khu vực các tỉnh phía nam của đất nước. Ngoài ra,
trong tương lai đường dây 500kV Vĩnh Tân – Sông Mây còn tham gia vào giải
phóng công suất của trung tâm Điện Hạt Nhân và khép vòng lưới điện 500kV trong
khu vực.
Tuyến đường dây được khảo sát theo 2 phương án với tổng chiều dài
299,92km. Trong đó phương án 1 dài 236,03km, phương án 2 dài 63,89km (đoạn
không đi chung với phương án 1). Từ TBA - ĐĐ – G13 tuyến đi theo một phương
5
Tập đoàn Điện lực Việt Nam – EVN
BQLDA các công trình Điện miền Nam - AMN
Báo cáo đánh giá tác động môi trường
Dự án Đường dây 500kV Vĩnh Tân – Sông Mây
án duy nhất. Từ G13 – G22 tuyến đi theo 2 phương án riêng biệt. Từ G22 - ĐC, 2
phương án tuyến nhập lại làm một (xem Hình 1.1 Bản đồ mặt bằng tuyến trong Phụ
lục các hình vẽ).
Bảng 1.1 Ưu nhược điểm của 2 phương án lựa chọn thiết kế
Chỉ tiêu Phương án 1 (PA1) Phương án 2 (PA2)
Chiều dài tuyến 61.406m. 63.894m.
Số góc lái 08 11
-Giảm chiều dài tuyến, giảm số lượng -Địa hình bằng phẳng, giao thông
nhà cửa bị ảnh hưởng trong hành lang rất thuận lợi do bám theo Quốc lộ
-Đi qua khu vực dân cư rất thưa thớt, 1A và cách QL1A từ 500 - 5000m
Ưu điểm tránh khu trung tâm huyện xã, rừng  Thuận lợi cho công tác quản lý
phòng hộ đầu nguồn của khu vực. vận hành.
 giảm các tác động đến môi trường
tự nhiên cũng như xã hội
-Tuyến chủ yếu đi qua khu vực đồi -Chiều dài lớn, tác động đến đất đai,
núi thấp, rừng tạp. Địa hình khó khăn hoa màu, cây cối và nhà cửa trong
hơn PA2 hành lang nhiều hơn để đảm bảo
Nhược điểm hàng lang an toàn.
-Đi qua khu vực đông dân cư, chi
phí đền bù, tác động đến dân cư,
cộng đồng lớn.
Ở đây chỉ so sánh và chọn 2 phương án tuyến của đoạn tuyến không đi chung
Với các đặc điểm trên, sau khi so sánh 2 phương án (chỉ so sánh đoạn tuyến
chênh lệch) dựa trên các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật và môi trường, tuyến đường dây
được UBND tỉnh Bình Thuận lựa chọn và đề xuất theo phương án 1 (dài 236,03km)
để thiết kế. Phương án này đã được sự đồng tình của các địa phương mà tuyến đi
qua và được cụ thể hóa bằng các văn bản thỏa thuận tuyến của các tỉnh và sở ban
ngành liên quan. (xem Phụ lục các văn bản pháp lý).
1.4.2 Tuyến đường dây theo phương án chọn
Các đặc điểm chính của phương án chọn:
Cấp điện áp : 500kV
Số mạch : 2 mạch
Chiều dài tuyến : 236,03 km.
Điểm đầu : Vị trí dự kiến TTĐL Vĩnh Tân (Xã Vĩnh Tân,
huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận).
Điểm cuối : Vị trí dự kiến xây dựng trạm biến áp 500kV
Sông Mây (Xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom,
Tỉnh Đồng Nai).
Số góc lái : 42 góc (không kể điểm đầu và điểm cuối).
Góc lái lớn nhất : G38 - lái trái t = 81017’06’’
6
Tập đoàn Điện lực Việt Nam – EVN
BQLDA các công trình Điện miền Nam - AMN
Báo cáo đánh giá tác động môi trường
Dự án Đường dây 500kV Vĩnh Tân – Sông Mây
Góc lái nhỏ nhất : G34 – lái trái t = 00053’34’’
Cạnh dài nhất : G7 – G8 = 12893.0 m
Cạnh ngắn nhất : G40-ĐC = 590.0 m
Số lần cắt qua đường bộ, đường sắt : 63 lần
- Giao chéo với Quốc lộ 1 : 01 lần
- Giao chéo với Quốc lộ 20 : 01 lần
- Giao chéo với Quốc lộ 28 : 01 lần
- Giao chéo với Quốc lộ 55 : 01 lần
- Giao chéo với Đường sắt Bắc Nam : 03 lần
- Giao chéo với Đường sắt cao tốc : 05 lần
TP.HCM – Nha Trang (dự kiến XD)
- Giao chéo với các tỉnh lộ và đường khác : 51 lần
Số lần vượt sông lớn : 10 lần (sông Lòng Sông, sông Mao, sông Cà
Giây, sông Ma Hý, sông Lũy, sông Cái, sông
Kaoêt, sông Phan, sông Dinh, sông Giêng)
Số lần cắt qua đường dây điện : 69 lần, trong đó:
+ Cắt qua đường dây 110-220kV : 06 lần.
+ Cắt qua đường dây 0,4kV-22kV. : 67 lần.
+ Cắt qua đường dây thông tin : 07 lần
Số nhà bị ảnh hưởng trong hành lang : 276 nhà.
tuyến (hành lang tuyến = 30,45m)
Số nhà ngoài hành lang tuyến bị ảnh : 456 nhà.
hưởng (từ hành lang ra mỗi phía 69,55m)
Mô tả tuyến chọn theo từng địa phương mà tuyến đường dây đi qua được tóm
tắt trong Bảng 1.2. Hướng tuyến xem Hình 1. Bản đồ mặt bằng tuyến - Phần phụ
lục hình vẽ
7
Tập đoàn Điện lực Việt Nam – EVN
BQLDA các công trình Điện miền Nam - AMN
Báo cáo đánh giá tác động môi trường
Dự án Đường dây 500kV Vĩnh Tân – Sông Mây
Bảng 1.2 Mô tả tuyến Đường dây 500kV Vĩnh Tân – Sông Mây theo phương án chọn
Nhà bị ảnh
Chiều hưởng giới hạn từ
Đơn vị hành Khoảng dài Giao chéo Sông/Đường dây tim về mỗi phía
TT Thảm thực vật
chính góc tuyến điện/Đường giao thông (m)
(m)
0 -20 20-100
A BÌNH THUẬN 158.576 85 157
I Huyện Tuy Phong 24.726 8 11
- ĐD trung thế 3 pha Đoạn đầu địa hình tương đối bằng
phẳng, giao thông đi lại thuận lợi;
1 Xã Vĩnh Tân ĐĐ – G1A 1.626 - ĐD 110kV Tháp Chàm - Phan Thiết 1 2
Thực phủ chủ yếu cây tạp, cỏ dại,
- Quốc Lộ 1A bạch đàn, hoa màu xen lẫn bụi rậm.
- Kênh xả Hồ Đá Bạc: 45m Địa hình có độ dốc vừa phải, bề mặt
- ĐD thông tin không bằng phẳng, lồi lõm bất thường
- Đường sắt Bắc Nam do bị chia cắt bởi các tảng đá lộ thiên;
2 Xã Vĩnh Hảo G1A-G4 10.105 1 1
- Đường sắt cao tốc TPHCM - Nha giao thông đi lại tương đối khó khăn
Trang (dự kiến): 02lần do cắt qua đường sắt Bắc Nam.
- Đường nhựa vào đập Hồ Đá Bạc Thực phủ chủ yếu cây tạp, cỏ dại, xen
lẫn vườn cây ăn trái (mãng cầu, điều,
3 Xã Phú Lạc G4-G5 2.733 0 5 nho), xoan đào, ruộng lúa và bụi rậm.
- Sông Lòng Sông: 80m
- Đập tràn hồ Thủy lợi Địa hình tương đối bằng phẳng. Giao
- ĐD trung thế 3 pha: 02 lần thông đi lại thuận lợi do có một số
5 Xã Phong Phú G5-G7 10.262 - Đường sắt cao tốc TPHCM - Nha 6 3 đường đất, đá cắt ngang.
Trang (dự kiến): 01 lần Thực phủ trên tuyến chủ yếu là hoa
- Đường bêtông/đường đất: 01/01 lần màu, lúa, cây tạp, cỏ dại.
- Đường đá liên xã: 02 lần
8
Tập đoàn Điện lực Việt Nam – EVN
BQLDA các công trình Điện miền Nam - AMN
Báo cáo đánh giá tác động môi trường
Dự án Đường dây 500kV Vĩnh Tân – Sông Mây
Nhà bị ảnh
Chiều hưởng giới hạn từ
Đơn vị hành Khoảng dài Giao chéo Sông/Đường dây tim về mỗi phía
TT Thảm thực vật
chính góc tuyến điện/Đường giao thông (m)
(m)
0 -20 20-100
II Huyện Bắc Bình 35.115 24 20
6 Xã Phan Hoà 0 0 Địa hình tuyến đoạn đầu tương đối
- Sông Mao: 85m dốc, bề mặt không đồng nhất do nhiều
- Sông Cà Giây: 110m đá tảng, đoạn sau khá bằng phẳng.
- ĐD trung thế 3 pha: 02 lần Giao thông đi lại khó khăn do bị chia
G7-G9 19.433
7 Xã Hải Ninh - ĐD 110kV Đại Ninh - Phan Rí 7 5 cắt bởi các khe, suối nhỏ.
- Đường nhựa vào xã Hải Ninh Thực phủ chủ yếu là cây màu, lúa,
xen lẫn cây điều, cây tạp, bụi rậm, cỏ
dại.
8 Xã Phan Thanh 1 2
G9-G11 10.582 - Sông Ma Hý: 60m Địa hình trên tuyến tương đối bằng
Xã Lương Sơn 5 6
phẳng. Giao thông đi lại khó khăn do
9 Xã Sông Bình - Sông Lũy: 100m 0 0
bị chia cắt bởi các khe, sông, suối.
- ĐD thông tin
G11-G12 5.100 Thực phủ là xoan đào, điều, hoa màu,
10 Xã Sông Luỹ - ĐD trung thế 3 pha 10 7
bạch đàn, lúa, xen lẫn cây tạp, cỏ dại.
- Đường nhựa vào xã Hải Ninh
11 Xã Bình Tân G12-G13 1 0
Địa hình tương đối bằng phẳng. Giao
III Huyện Hàm Thuận Bắc 38.909 32 61
thông đi lại thuận lợi.
- Sông Cây Mít: 40m
Thực phủ chủ yếu là thanh long, bạch
12 Xã Hồng Liêm G12-G13 11.060 - Đường dây trung thế 3 pha 3 24
đàn, xen lẫn cây tạp và cỏ dại.
- Đường đất liên xã: 02 lần
13 Xã Hồng Sơn G13-G14 8.611 - ĐD trung thế 1 pha/3 pha: 01/01 lần 0 0 Địa hình tương đối bằng phẳng. Giao
9
Tập đoàn Điện lực Việt Nam – EVN
BQLDA các công trình Điện miền Nam - AMN
Báo cáo đánh giá tác động môi trường
Dự án Đường dây 500kV Vĩnh Tân – Sông Mây
Nhà bị ảnh
Chiều hưởng giới hạn từ
Đơn vị hành Khoảng dài Giao chéo Sông/Đường dây tim về mỗi phía
TT Thảm thực vật
chính góc tuyến điện/Đường giao thông (m)
(m)
0 -20 20-100
14 Xã Thuận Hoà - Đường nhựa ĐT 711 1 0 thông đi lại tương đối thuận lợi do có
- Đường đất liên xã đường nhựa và nhiều đường đất nhỏ
cắt ngang.
15 Xã Hàm Trí 7 5
Thực phủ trên tuyến chủ yếu là hoa
màu, lúa, cây ăn trái (thanh long,
- Sông Cái: 60m xoài), vv…
- ĐD trung thế 1 pha/3 pha: 02/02 lần
- ĐD thông tin: 02 lần
16 Xã Hàm Phú G14-G15 6.307 9 7
- Quốc Lộ 28
- Đường nhựa ĐT 714
- Đường đất liên xã
17 Xã Thuận Minh - Kênh Sông Quao: 30m 5 23
- ĐD hạ thế: 02 lần
- ĐD trung thế 1 pha/3pha: 02/01 lần
Địa hình tương đối bằng phẳng. Giao
G15-G16 7.066 - ĐD 110kV Hàm Thuận - Phan Thiết thông đi lại tương đối thuận lợi do có
18 Xã Hàm Chính (hiện hữu) 3 2
nhiều đường đất nhỏ cắt ngang.
- ĐD 220kV Hàm Thuận - Phan Thiết
(đang XD) Thực phủ trên tuyến chủ yếu là điều,
bạch đàn, lúa, xoài, cây tạp.
- Đường đất liên xã: 03 lần
19 Xã Hàm Liêm 4 0
G16-G17 5.865 - Đường đất liên xã
20 Xã Hàm Hiệp 0 0
IV Huyện Hàm Thuận Nam 33.557 11 35
10
Tập đoàn Điện lực Việt Nam – EVN
BQLDA các công trình Điện miền Nam - AMN
Báo cáo đánh giá tác động môi trường
Dự án Đường dây 500kV Vĩnh Tân – Sông Mây
Nhà bị ảnh
Chiều hưởng giới hạn từ
Đơn vị hành Khoảng dài Giao chéo Sông/Đường dây tim về mỗi phía
TT Thảm thực vật
chính góc tuyến điện/Đường giao thông (m)
(m)
0 -20 20-100
Địa hình tương đối bằng phẳng. Giao
- ĐD trung thế 3 pha thông đi lại tương đối thuận lợi do có
21 Xã Hàm Cần G17-G19 15.508 - ĐD trung thế (đang XD) 0 8 nhiều đường đất nhỏ cắt ngang.
- Đường đất liên xã: 02 lần Thực phủ trên tuyến chủ yếu là điều,
bạch đàn, xoài, cây tạp.
- Sông Kaoêt: 125m
- Sông Móng: 40m Địa hình trên tuyến tương đối bằng
22 Xã Hàm Thạnh - ĐD trung thế 1 pha/3 pha: 01/01 lần 0 17 phẳng. Giao thông đi lại tương đối
- ĐD hạ thế khó khăn do không có đường, tuyến
G19-G20 9.741 - ĐD thông tin đường sắt cắt qua 2 sông Kaoêt và sông Mông
- Đường sắt Bắc Nam và nhiều khe suối.
23 Xã Hàm Cường - Đường sắt cao tốc TPHCM - Nha 8 7 Thực phủ trên tuyến chủ yếu là cao
Trang (dự kiến) su, hoa màu, lúa, cây tạp vv ...
- Đường đất liên xã
24 Xã Hàm Minh 0 0 Địa hình: độ dốc lớn, bề mặt không
đồng nhất lồi lõm bất thường. Giao
thông đi lại khó khăn vì không có
G20-G22 8.308 đường và tuyến cắt qua, nhiều khe
25 Xã Tân Lập 3 3 suối.
Thực phủ trên tuyến chủ yếu là rừng
cây gỗ tạp và hoa màu.
V Huyện Hàm Tân 26.269 9 25
11
Tập đoàn Điện lực Việt Nam – EVN
BQLDA các công trình Điện miền Nam - AMN
Báo cáo đánh giá tác động môi trường
Dự án Đường dây 500kV Vĩnh Tân – Sông Mây
Nhà bị ảnh
Chiều hưởng giới hạn từ
Đơn vị hành Khoảng dài Giao chéo Sông/Đường dây tim về mỗi phía
TT Thảm thực vật
chính góc tuyến điện/Đường giao thông (m)
(m)
0 -20 20-100
Địa hình tương đối bằng phẳng. Giao
thông đi lại tương đối khó khăn.
26 Xã Sông Phan G22-G23 7.731 - Sông Phan: 80m 2 13
Thực phủ trên tuyến chủ yếu là điều,
bạch đàn - tràm, hoa màu và cây tạp.
Địa hình trên tuyến có độ dốc lớn.
- Sông Dinh: 50m Giao thông đi lại khó khăn.
27 Xã Tân Phúc G23-G25 10.129 - ĐD trung thế 3 pha 4 4 Thực phủ chủ yếu: hoa màu, điều,
- Đường đất liên xã mía, bạch đàn, hoa màu và rừng cây
gỗ tạp.
- Sông Giêng: 50m Địa hình tương đối bằng phẳng. Giao
- ĐD trung thế 3 pha/ hạ thế: 01/02 lần thông đi lại tương đối khó khăn.
28 Xã Tân Đức G25-G26 8.409 3 8
- Quốc lộ 55 Thực phủ trên tuyến chủ yếu là cây ăn
- Đường nhựa/đất: 01/01 lần trái, điều, hoa màu, cây tạp.
B ĐỒNG NAI 77.457 191 293
I Huyện Xuân Lộc 33.131 46 120
1 Xã Xuân Hoà 1 3 Địa hình tương đối bằng phẳng. Giao
thông đi lại khó khăn do tuyến cắt qua
G26-G27 6.696 nhiều khe suối nhỏ và suối Đá Lớn.
2 Xã Xuân Hưng 3 4
Thực phủ trên tuyến chủ yếu là bạch
đàn, điều, xen lẫn hoa màu, cây tạp.
- ĐD trung thế 3 pha Địa hình tương đối bằng phẳng. Giao
3 Xã Xuân Tâm G27-G28 9.672 8 14
- Đường nhựa thông đi lại khó khăn.
12
Tập đoàn Điện lực Việt Nam – EVN
BQLDA các công trình Điện miền Nam - AMN
Báo cáo đánh giá tác động môi trường
Dự án Đường dây 500kV Vĩnh Tân – Sông Mây
Nhà bị ảnh
Chiều hưởng giới hạn từ
Đơn vị hành Khoảng dài Giao chéo Sông/Đường dây tim về mỗi phía
TT Thảm thực vật
chính góc tuyến điện/Đường giao thông (m)
(m)
0 -20 20-100
- ĐD Thông tin đường sắt Thực phủ trên tuyến chủ yếu là điều,
4 Xã Xuân Trường 3 5 cao su, càphê, hoa màu, cây tạp.
- Đường sắt Bắc Nam
- ĐD 220kV Đa Mi - Long Thành Địa hình tương đối bằng phẳng. Giao
- Đường đất: 02 lần thông đi lại tương đối thuận lợi do có
5 Xã Xuân Thành G28-G29 7.043 7 15 nhiều đường đất nhỏ cắt ngang.
- ĐD trung thế 3 pha: 02 lần
Thực phủ trên tuyến chủ yếu là điều,
- TL766 bạch đàn, lúa, hoa màu, cây tạp.
- ĐD trung thế 3 pha: 02 lần
Địa hình tương đối bằng phẳng. Giao
- ĐD hạ thế-Ấp Phượng Vĩ thông đi lại tương đối thuận lợi do có
6 Xã Suối Cao G29-G30 6.269 - ĐD hạ thế-Ấp Cây Da 9 23 đường nhựa và nhiều đường đất nhỏ
- Đường nội bộ Ấp Phượng Vĩ: 02 lần cắt ngang
- Đường Trung Trị - Suối Cao Thực phủ trên tuyến chủ yếu là hoa
màu, cây ăn trái, điều.
7 Xã Xuân Thọ G30-G31 3.451 15 56
II Thị xã Long Khánh 15.253 34 92
- ĐD hạ thế-Ấp Thọ Hòa: 02 lần
- ĐD trung thế 1 pha/3 pha: 01/02 lần
Địa hình tương đối bằng phẳng. Giao
8 Xã Bảo Quang G31-G32 7.815 - Đường nội bộ Ấp Thọ Hòa: 02 lần 15 36
thông đi lại tương đối thuận lợi.
- TL 763
- Đường liên xã Thực phủ trên tuyến chủ yếu là lúa,
hoa màu, cây ăn trái, điều.
- ĐD trung thế 3 pha/hạ thế: 03/02 lần
9 Xã Bảo Vinh G32-G33 3.633 16 43
- Đường liên xã: 03 lần
13
Tập đoàn Điện lực Việt Nam – EVN
BQLDA các công trình Điện miền Nam - AMN