Bảng báo cáo kết quả nghiên cứu marketing về nhu cầu và mong muốn của khách du lịch khi tham gia 1 tour du lich mạo hiểm ở việt nam

  • 42 trang
  • file .doc
Baûng Baùo Caùo keát quaû nghieân cöùu Marketing veà nhu caàu vaø
mong muoán cuûa Khaùch du lòch khi tham gia 1 tour du lich
maïo hieåm ôû vieät nam
Giôùi thieäu : Du lòch maïo hieåm ôû nöôùc ta ñaõ vaø ñang coù chieàu höôùng taêng cao tyû
leä trong heä thoáng caùc hình thöùc du lòch trong nöôùc ñang thu huùt soá löôïng lôùn caùc
du khaùch trong vaø ngoaøi nöôùc .Ñoái vôùi Hoàng Baøng travel ñoù laø 1 cô hoäi lôùn.
Vaán ñeà ñöôïc ñaët ra laø : Vaäy du lòch maïo hieåm thaät söï ñöôïc quan
taâm vaø nhìn nhaän nhö theá naøo töø nhöõng du khaùch trong nöôùc vaø ñoaïn thò tröôøng
troïng taâm cuûa du lòch maïo hieåm laø nhaém vaøo giôùi treû vôùi ñam meâ khaùm phaù coù
taàm tuoåi sung maõn vaø ñaëc bieät laø raát yeâu thieân nhieân . vôùi mong muoán ñöa ngaøy
caøng nhieàu du khaùch ñöôïc tham gia vaøo nhöõng cuoäc haønh höông huyeàn thoaïi
nhö :”Theo goùt YeKSin” hay cuøng thöû caûm giaùc maïnh khi leo nhöõng doác ñaù
thaúng ñöùng (rock clambing), Cheøo thuyeàn vöôït thaùc (canoying), thöû söùc vôùi baûn
naêng sinh toàn khi soáng treân 1 khu vöïc taùch bieät haún vôùi beân ngoaøi : 1 hoang
ñaûo(ñaøo taïo quyù töû )nhoùm Nghieân cöùu marketing : Black Bear ñaõ ñi vaøo nghieân
cöùu ñeå tìm hieåu roõ hôn veà phong caùch soáng , cuõng nhö laø nhu caàu veà du lòch cuûa
nhöõng khaùch haøng ñöôïc coi laø Troïng taâm cuûa caùc Coâng ty kinh doanh dòch vuï du
lòch maïo hieåm
Baùo Caùo ñöôïc thöïc hieän bôûi nhoùm BB : vôùi caùc thaønh vieân :
+ Nguyeãn Buøi Khaùnh Toaøn
+ Nguyeãn Vieát Baùo
+ Nguyeãn Leâ Huy
1
+ Löu Thaønh Coâng
+ Ñoã Quyønh Hoa
+ Leâ Vaên Huy
+ Nguyeãn Vaên Tieán
+ Vuõ Trung Duõng
Baùo Caùo ñöôïc soaïn thaûo döïa treân caùc thoâng tin sô caáp , vaø thöù caáp maø nhoùm BB
ñaõ thu thaäp vaø phaân tích theo söï höôùng daãn cuûa Thaày : NGUYEÃN NGOÏC
QUANG
Baùo Caùo Keát quaû nghieân cöùu bao goàm 2 phaàn :
I . Döïa Vaøo caùc soá lieäu ñaõ phaân tích thuyeát minh caùc keát quaû nghieân cöùu thu
ñöôïc .
II. Phuï Luïc vaø baûng bieåu toång hôïp caùc keát quaû nghieân cöùu thu ñöôïc.
Xin Chaân thaønh caûm ôn caùc caù nhaân vaø taäp theå ñaõ goùp söùc baèng vieäc tham gia ,
uûng hoä vaø goùp yù vôùi nhoùm nghieân cöùu.
Toùm Taét
1. Du lịch mạo hiểm trong nước vẫn còn rất mới mẻ.Trong nước ta đã xuất hiện
nhiều công ty kinh doanh du lịch mạo hiểm với nhiều loại hình du lịch mạo
hỉểm mới lạ xong vẫn chưa thu hút được số lượng rất lớn các du khách mong
muốn tham gia.
2. Nhiều công ty Kinh doanh du lịch mạo hiểm như lửa việt, tre xanh , hồng
bảng đã đi đầu trong quá trình đưa du lịch mạo hiểm vào việt nam , bước đầu
thỏa mãn nhu cầu , nhưng vẫn còn nhiều bất cập trong việc tổ chức và truyền
2
thông đến du khách cũng như chất lượng dịch vụ còn chưa được tốt và
chuyên nghiệp.
3. Thị phần các doanh nghiệp trong nước vẫn là khá lớn , mặc dù chưa được
phát triển và quan tâm đúng mức xong đó là một yếu tố cần có đề phát triển
du lịch mạo hiểm. Nhưng yêu cầu đặt ra ở đây là việc phát triển và hoàn
thiện các loại hình du lịch mạo hiểm gì và theo hướng nào .
4. Đáp ứng yêu cầu cấp bách đó, chúng tôi đã tiến hành một nghiên cứu đánh
giá mức độ ưa thích và quan tâm của khách du lịch tới loại hình du lịch mạo
hiểm .Theo Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển Du lịch : Phạm
Trung Lương thì hiện nay du lịch mạo hiểm ở việt nam vẫn còn rất nghèo
nàn và phân tán , cần có những bước đi vững chắc của các doanh nghiệp kinh
doanh du lịch dựa vào các nghiên cứu lớn để đưa ra được những gì xứng
đáng với nguồn tài nguyên về thiên nhiên và các lợi thế về địa hình hết sức
phong phú như việt nam .
5. Theo khảo sát : VÌ sao khách du lịch nước ngoài đến việt nam thì có 5 lý do
lớn nhất bao gồm :
 Giá hàng hóa dịch vụ thấp 49%
 Phong cảnh thiên nhiên 44%
 Văn hóa 41%
 Du lịch mạo hiểm 38%
 Con người thân thiện 35%
(Theo NG.SA – VietNamNet)
Như vậy : xu hướng du lịch mà các du khách nướ ngoài chọn đã cho thấy được
lợi thế và tiềm năng của du lịch mạo hiểm trong Du lịch nói chung.
Việt nam với hơn 3200 km đường bờ biển và nhiều khu vực đôi núi cheo leo rất
thích
3
Rất thích hợp để phát triển du lịch mạo hiểm , có rất nhiều du khách nước ngoài
quay lại việt nam để tìm lại các cảm giác mạo hiểm và ấn tượng từ lần đâu tiên mà
DLMH tại đây để lại .
KẾT LUẬN :
Qua cuộc nghiên cứu chúng tôi đã có được thông tin quan trọng và cần thiết để
giải quyết những vướng mắc của doanh nghiệp trong qua trình xây dựng và phát
triển du lịch mạo hiểm .:
Những nghiên cứu của chúng tôi cho thấy : du lịch mạo hiểm chưa được các
DN mặn mà khai thác vì con thiếu thông tin về khách hàng, khách hàng chưa
đến với DLMH vè các DN cung cấp cho khách hàng quá it thông tin . Đây là
hạn chế rất lớn cuả các DN nói chung và DN cần có những biện pháp hợp lý
quảng bá đưa thông tin tới gần khách hàng hơn .Để khách hàng thấy được sự lôi
cuốn hấp dẫn của các tour du lịch mạo hiểm , đánh thức những đam mê còn tiềm
ẩn của khách hàng
Ý Kiến đóng góp :
Trên cơ sở của những nhu cầukhách hàng về du lịch mạo hiểm DN chúng tôi sẽ
xây dựng những tour du lịch mạo hiểm tập trung vào việc thỏa mãn cao nhất lợi ích
tìm kiếm của khách hàng vào 1 tour du lịch mạo hiểm , thảo mãn cao nhatá ước
vọng , đam mê của khách hàng đó chính là thành công của 1 tour du lịch mạo hiểm
Du lịch mạo hiểm vẫn còn là 1 tiềm năng rất lớn còn đang ngủ yên của du
lịch Viêt nam , đánh thức tiềm năng vô cùng lớn này , thu hút khách hàng tiềm ẩn ,
thiỏa mãn cầu DLMH cảu giới trẻ sẽ là nhiệm vụ hàng đầu của DN chúng tôi trong
tương lai . Trong tương lai không xa phát triển DLMH thành loại hình du lịch trọng
điểm của Ngành du lịch việt nam
Mục Lục
1.Giới Thiệu :……………………………..1
2.Phân tích số liệu thu được :…………….6
4
3.Giới hạn của cuộc nghiên cứu :………..19
4.Kết luận và kiến nghị :…………………( được nêu trong các
phần nghiên cứu )
Giôùi thieäu Chung :
Muïc Tieâu nghieân cöùu :
Doanh nghieäp Hoàng Baøng Travel (sau nay goïi taét laø DN)
Ñaõ vaø ñang kinh doanh caùc dòch vuï löõ haønh cho du khaùch öa phieâu löu maïo
hieåm mong muoán vôùi ñòa hình ñaày tieàm naêng nhö Vieät Nam seõ giuùp cho DN
phaùt trieån hoaøn thieän caùc tour saün coù vaø môû theâm nhieàu tour môùi ñeå ñaùp öùng
ngaøy caøng cao vôùi nhu caàu cuûa khaùch du lòch .Heä thoáng caùc vaán ñeà maø DN quan
taâm nhö sau :
1. Phong caùch soáng cuûa caùc nhoùm ñoái töôïng muïc tieâu (ñaùnh giaù veà caù tính ,
khaû naêng , mong muoán , ..)
2. Phong caùch tieâu duøng cuûa nhoùm ñoái töôïng muïc tieâu( ñaùnh giaù veà möùc
soáng chung , khaû naêng chi traû , ..)
3. Nhu caàu cuûa nhoùm ñoái töôïng muïc tieâu veà du lòch ( ñaùnh giaù veà tieàm
naêng . khaû naêng phaùt trieån cuûa du lòch , ñaëc bieät laø du lich maïo hieåm.. )
4. Söï öa thích cuûa nhoùm caù nhaân tôùi caùc loaïi hình du lòch seõ phaùt trieån(ñaùnh
giaù trieån voïng cuûa caùc loaïi hình môùi mong muoán seõ ñöôïc phaùt trieån trong
töông lai ..)
Nhö vaäy keát quaû cuoäc nghieân cöùu phaûi traû lôøi ñöôïc veà caùc vaán ñeà :
5
+ Khaû naêng tham gia vaø chi traû cuûa nhoùm khaùch haøng mục tiêu từ đó dự báo
được khả năng phá t triển du lịch mạo hiểm ở Việt Nam.
+ Từ đó đưa ra các giải pháp, chiến lược Mar cụ thể:
-Các gói tour và các loại hình du lịch mạo hiểm.
-Hình thức quảng cáo, khuyến mại.
Ñoái töôïng nghieân cöùu :
Nghieân cöùu ñöôïc ñieàu tra baèng baûng hoûi cuï theå (maãu baûng hoûi vaø höôùng ñieàu tra
ñöôïc neâu ôû phuï luïc 5 ) ñieàu tra ôû moät soá ñoái töôïng sau :
Baûng hoûi maãu 01 ñöôïc nghieân cöùu chung treân caû 3 nhoùm ñoái töôïng
 Nhoùm ñoái töôïng trong caùc taàm tuoåi nhoû hôn 18
 Nhoùm đoái töôïng trong taàm tuoåi töø 18 ñeán 30 : ( laø taàm tuoåi du khaùch troïng
taâm cuûa DN)
 Nhoùm ñoái töôïng taàm tuoåi töø 30 trôû leân
Ñoái töôïng nghieân cöùu ñöôïc chia nhö vaäy laø do : döïa vaøo caùc ñieàu kieän phaân loaïi
choïn nhoùm sau
1 . Ñoä chin cuûa tuoåi tröôûng thaønh
2 . Ñoä chin cuûa cô baép
3. Kinh nghieäm của ứng viên phỏng vấn
Vì leõ ñoù :
+ Nhöõng nhoùm du khaùch tuoåi nhoû hôn 18 chöa ñaït caû 3 ñieàu kieän treân neân
coù theå chöa quan taâm tôùi caùc loaïi hình du lòch maïo hieåm xong vaãn coù 1 soá ngoaïi
leä ñoái vôùi caùc thanh thieáu nieân ñaït ñoä tuoåi naøy nhöng ñaõ tröôûng thaønh khaù hoaøn
6
chænh , .. do ñoù nhoùm khaùch haøng naøy vaãn aån chöùa nhieàu khaû naêng kinh doanh
du lòch maïo hieåm theo Gia ñình , baïn beø.
+ Nhöõng nhoùm du khaùch tuoåi töø 18 ñeán 30 : ñaõ ñaït ñöôïc ít nhaát 2 trong 3 ñieàu
kieän treân. Ngoaøi ra vôùi söï hoã trôï cho kyõ naêng tuø phía DN seõ giuùp ích khoâng nhoû .
Coù theå coi nhoùm khaùch haøng naøy laø nhoùm khaùch haøng trung taâm bôûi hoï ñaõ ñaùp
öùng khaù nay ñuû ñieàu kieän phaân loaïi.
+ Nhöõng nhoùm du khaùch tuoåi lôùn hôn 30 : nhöõng ñoái töôïng thuoäc nhoùm du
khaùch naøy thöôøng ít öa thích maïo hieåm khi ñi du lòch , haàu nhö trong giai ñoaïn
taàm tuoåi naøy con ngöôøi thöôøng öa thích caùc tour du lòch mang tính chaát nheï
nhaøng hôn .
Phaïm Vi nghieân cöùu :
Khu vöïc Haø Noäi vaø ngoaïi thaønh
Khu vöïc chuû yeáu laø khu vöïc thaønh thò : bôûi leõ thò tröôøng ñöôïc mong ñôïi cuûa DN.
Haàu nhö toøan boä nhöõng du khaùch coù khaû naêng chi traû cho caùc chuyeán ñi du lòch
maïo hieåm ñeàu thuoäc phaïm vi naøy. Ngoaøi ra Haø noäi cuõng laø nôi khôi traøo caùc
traøo löu môùi sôùm hôn caùc khu vöïc khaùc trong nöôùc. Ñieàu kieän thuaän lôùi cho vieäc
xaây dựng 1 traøo löu veà du lòch khaùm phaù thieân nhieân
Phương pháp luận :
Coâng vieäc ñieàu tra soá lieäu cuûa cuoäc nghieân cöùu nhaèm muïc ñích ñöa ra ñöôïc döï
baùo chính xaùc cho DN do ñoù caùc böôùc ñieàu tra ñöôïc chia ra laøm 2 böôùc :
7
 1.Böôùc tham khaûo :
ñi vaøo tìm hieåu 1 soá caù nhaân trong vaán ñeà hieåu bieát veà du lòch maïo hieåm . qua
ñoù nhaän ñöôïc 1 soá yù kieán ñeå xaây döïng maãu baûng hoûi .. vôùi maãu baûng hoûi ban
ñaàu ñc chia laøm 4 phaàn :
A . phaàn tìm hieåu veà phong caùch soáng , phong caùch tieâu duøng cuûa caùc ñoái töôïng
tham gia
B. Phaàn tìm hieåu veà soá laàn thöôøng xuyen vaø sôû thích ñi du lòch
C. Phaàn tìm hieåu veà kieán thöùc du lòch maïo hieåm : Hieåu bieát veà DN . veà ñaëc
ñieåm caùc Tour .
D. Phaàn tìm hieåu veà nhu caàu vaø yù kieán , sôû thích veà caùc hình thöùc tour ñöôïc ñeà
caäp
Nhöõng phaàn vieäc troïng taâm :
+Ñi vaøo tìm hieåu yù kieán baûn thaân cuûa töøng caù nhaân thuoäc nhoùm nghieân cöùu :
töø ñoù nhaän thöùc ñöôïc vieäc tham gia cuûa caùc thaønh vieân trong cuoäc nghieân cöùu coù
thích hôïp khoâng !
+Thu thaäp caùc thoâng tin thöù caáp veà du lòch maïo hieåm baèng internet , baùo chí ,
caùc hình thöùc khaùc
+Thu Thaäp veà thoâng tin ñeå phaân loaïi khaùch du lòch : ñoä tuoåi , ngheà nghieäp ,
khu vöïc
+Thu thaäp veà thoâng tin chung veà kinh teá , xaõ hoäi , thò tröôøng du lòch maïo hieåm
noùi chung, ñaëc bieät quan taâm tôùi ñòa baøn Haø Noäi
+Xaùc ñònh soá maãu daïi dieän trong vaán ñeà tìm hieåu nhu caøu ñi du lòch maïo hieåm
cuûa nhoùm khaùch haøng trung taâm
8
 2 . böôùc ñieàu tra sô boä :
Böôùc naøy tieán haønh theo caùc noäi dung chính :
+.Thöïc hieän thu thaäp öùng vieân traû lôøi soá maãu baûo hoûi 01 soá ngöôøi thöïc hieän laø
35.
+.Toång keát sô boä sau khi thu thaäp ñaø ñuû 35 baûo hoûi ñöa ra keát quaû ban ñaàu nhaèm
hoaøn thieän maãu baûo hoûi 01 .soá löôïng caù nhaân thuoäc nhoùm BB tham gia ñieàu tra
laø 4.
+.Toång hôïp caùc keát quaû sô boä vaø ñöa ra keát luaän mang tính döï baùo ban ñaàu.
 3.caùc phöông phaùp ñöôïc söû duïng :
a,Trong böôùc tham khaûo :
+Phoûng vaán tröïc tieáp xin yù kieán töøng caù nhaân trong nhoùm
+Phoûng vaán tröïc tieáp caùc öùng vieân thuoäc nhoùm khaùch haøng troïng taâm
b,Trong böôùc ñieàu tra sô boä :
+Phaùt baûng hoûi vôùi caùc caâu hoûi ñoùng aùp duïng phöông phaùp löïa choïn ngaãu nhieân
ñeå tìm maãu ñaïi dieän hôïp lyù nhaát.
 4.Phaân tích soá lieäu:
+Caùc thoâng tin soá lieäu thu thaäp ñöôïc toång hôïp vaø maõ hoùa baèng chöông trinh
SPSS 10.0.
+Nhaäp döõ lieäu vaø xöû lyù phaân tích thoâng qua chöông trình treân.keát quaû phaân tích
ñöôïc theå hieän baèng baûng bieåu thoáng keâ vaø heä thoáng ñoà thò.
Keát quaû phaân tích seõ ñöôïc laøm soù lieäu cho baùo caùo.
9
Noäi dung cuûa baûn baùo caùo keát quaû cuoái cuøng bao goàm :
1.Tieâu ñeà
2.Muïc luïc
3.Toùm taét:
-Muïc tieâu cuûa cuoäc nghieân cöùu
-Keát quaû cuûa cuoäc nghieân cöùu
-Keát luaän
-Kieán nghò
4.Giôùi thieäu chung
5.Phöông phaùp luaän:
-Thieát keá baûng hoûi
-Thieát keá maãu
-Thieát keá döõ lieäu can thu thaäp
-Phaân tích döõ lieäu thu thaäp ñöôïc
6.Neâu giôùi haïn cuûa cuoäc nghieân cöùu
7.Keát quaû:
-Keát luaän
-Kieán nghò
8.Phuï luïc
-Caáu taïo baûng hoûi
-Phöông phaùp tính
-Baûng bieåu toång hôïp
-Taøi lieäu tham khaûo
10
Phân tích các yếu tố cần nghiên cứu dựa vào bảng hỏi:
11
Phần I : Dự đoán khả năng phát triển du lịch mạo hiểm dựa vao` số
lượng va` nhu cầu của khách hàng mục tiêu.
 a)Số lượng khách hàng tiềm năng dụa trên đặc điểm về nhân khẩu học là
tuổi:
Việt Nam đang trở thaønh 1 trong nhöõng nöôùc coù daân soá treû nhaát theá giôùi vôùi tyû leä
theå hieän treân thaùp daân soá laø 60 % daân soá coù ñoä tuoåi döôùi 30 .nhöõng thay ñoåi
ñang dieãn ra raát nhanh , chaéc chaén coù aûnh höôûng ñeán loái soáng , thaùi ñoä vaø quan
ñieåm tieâu duøng cuûa giôùi treû.
 b)Khách hàng tiềm năng được nghiên cứu trên phương diện về phong
cách sống
-Những nét chung rút ra được về nhóm khách hàng muc tiêu:
Trẻ, năng động, sôi nổi ,không ngại khó, mong muốn khám phá, chinh phục những
thử thách và cái tôi được khẳng định
-Những dẫn chứng cụ thể:
+ Ñoâái vôùi caâu hoûi veà coâng vieäc maø mình yeâu thích:
Khi được hỏi về loại công việc mình ưa thích, 34,6 % người được hỏi khẳng định
họ thích những công việc đòi hỏi sự sáng tạo, có thể theo nhóm và tự do về thời
gian. 40% lựa chọn công việc đa dạng, nhiều cơ hội để hòa đồng hơn, thử thách
hơn, đi nhiều hơn. 8,6% lựa chọn một công việc ổn định, ít có thử thách. 14,8%
thích một công việc độc lập, ổn định lâu dài, ít có sự xáo trộn.
12
- Dựa vào sở thích công việc ta có thể thấy rằng nhóm ng ười thích những công
việc sáng tạo va` công việc đa dạng,thử thách la` những ng ười năng động va` la`
khách hàng mục tiêu của du lịch mạo hiểm .Lượng người này chiếm 74,6%.
+ Ñoái vôùi caâu hoûi veà caùc loaïi nhaïc maø baïn öa thích :
Sự năng động, trẻ trung ,sáng tạo còn được thể hiện rõ trong thể loại nhạc mà họ
nghe. 91,4% người được hỏi trả lời họ yêu thích các dòng nhạc hiện đại như rock,
rap , hiphop, dance, pop, ballat...trong khi chỉ có 8,6% là yêu thích những dòng
nhạc cổ điển như blue, jazz, classical...
+. Nghieân cöùu thoùi quen :
Xu hướng thói quen xem tivi, nghe nhạc và đọc sách trong thanh niên trước kia giờ
đã giảm, mà thay vào đó là sự gia tăng của việc thích ra phố, chơi thể thao, chơi
13
game và lướt net. Họ quan tâm nhiều đến các hoạt động mang tính tập thể .Theo
thống kê từ cuộc điều tra, 62,9% số thanh niên được hỏi cho biết , họ thích tham gia
vào các hoạt động tập thể (chơi thể thao, chat , đi chơi xa cùng bạn bè...) hơn là các
hoạt động mang tính cá nhân (đọc sách , nghe nhạc, xem ti vi...).
+ Theo nghiên cứu, khi đến nhà hàng, 51,4% bạn trẻ chọn món mình thích,
42,9% chọn những món mới lạ độc đáo trong khi chỉ có 5,7% chọn những món
bình thường như hằng ngày.-Sở thích muốn khám phá,tìm hiểu nhứng cái mới
phù hợp với các loại hình du lịch mạo hiểm.
14
+Giới trẻ ngày nay thích những thử thách(56%), thích làm nhưng việc có tính
mạo hiểm(39%). Những thử thách khó khăn chính là cách giúp họ khẳng định được
chính mình , khám phá những khả năng tiềm ẩn mà họ chưa biết. Vì thế, khi được hỏi
bạn sẽ làm gì khi đối mặt với những thử thách vượt quá khả năng, có 65,7% trả lời họ
không ngần ngại chấp nhận thách thức và cảm thấy rất hứng thú.17,1 % trả lời họ sẽ cân
nhắc, có thể sẽ tìm người giúp. Chỉ có 17,1% không muốn đối mặt với thử thách nếu
quá áp lực hay cảm thấy có thể thất bại.
15
Chính vì leõ ñoù : Ñi vaøo nghieân cöùu phong caùch soáng cuûa caùc baïn treû hieän
nay ñaõ thaáy ñöôïc tieàm naêng raát lôùn cuûa giôùi treû , ñoù laø tieàm naêng khoâng theå
khoâng coù ñeå du lòch maïo hieåm coù neàn taûng phaùt trieån :
+ Giôùi treû hieän nay soáng raát phoùng khoaùng , yeâu thieân nhieân vaø töï laäp sôùm
+ Giôùi treû ngaøy caøng öa phieâu löu maïo hieåm , vaø ñoàng thôøi khao khaùt ñöôïc
khaùm phaù baûn thaân, theå hieän mình ,khao khaùt chinh phuïc ñænh cao
 c) khách hàng mục tiêu được nghiên cứu dựa trên phương diện khả năng
tham gia các tour du lich mạo hiêm
Để tham gia những tour du lich mao hiểm bên cạnh việc nghiên cứu những
yếu tố cơ bản như thu nhập ,lối sống, sở thích thi` yếu tố về tình trạng sức khoẻ là
một yếu tố không thể thiếu.Coù ñeán 58%bạn trẻ thường xuyên tập luyện thể thao để
16
giữ cho cơ thể khỏe mạnh, đẹp. Ñoù laø 1 trong nhöõng thông tin quan trọng liên quan
đến khả năng tham gia vào các tour du lịch mạo hiểm của giới trẻ.
17
Phần II :Các chiến lược Mar
 a)chiến lược về quảng cáo,truyền thông:
-Giới trẻ ngày nay đặc biệt luôn muốn khẳng định cái tôi của mình, muốn thể hiện
phong cách của mình qua cử chỉ, cách ăn mặc, lối sống, hành vi, tiêu dùng, sở thích,màu
sắc, vật nuôi...Một bộ đồ hiphop, một chiếc xe thể thao, một chiếc di động đắt tiền, hay
1 chiếc đồng hồ kiểu cách hay trang nhật kí trên mạng... đều thể hiện được phong cách,
cá tính của mỗi người.
- Trong quảng cáo,truyền thông, định vị hình th ức tham gia v ào c ác t our du l
ịch m ạo hiểm gắn với một biểu tượng nào đ ó về phong cách sống,lối sống, địa vị
- Giới trẻ Việt Nam đã bắt đầu quan tâm nhiều đến các phương tiện và sản phẩm kỹ
thuật số, và xu hướng này cũng bắt đầu lấn át các sản phẩm truyền thông truyền
thống. Thống kê từ một cuộc khảo sát khác cho thấy 52% thanh niên cho biết họ
lướt web ít nhất một lần/tuần, con số này rất ấn tượng nếu so với 32% của năm
2002
-Dùng ph ương pháp quảng cáo trên internet
 b) Xúc tiến bán:
-Xu höôùng hieän nay cuûa giôùi treû laø muoán höôûng thuï nhieàu hôn daønh cho tích
luõy .
ta cần có các biện pháp tích cực nh ư ph át tri ên các đội ngũ bán hàng cá nhân đ
ể kích thích v ào nhu c ầu tiêm` ẩn của khách hàng về giải trí.
- Ñoái vôùi giôùi tr ẻ khi choïn mua haøng hoùa dòch vuï thì thöông hieäu vaø söï môùi laï
luoân ñöôïc ñaët leân haøng ñaàu, sau ñoù laø söï ñoøi hoûi cuûa chaát löôïng cao ñi cuøng vôùi
nhöõng thöông hieäu ñaét tieàn ñoù .Xu höôùng mua saém cuûa giôùi treû hieän nay , giaù caû
khoâng coøn laø yeáu toá quan troïng nhaát
Coù 68% khaùch haøng saün saøng chi traû cho nhöõng nhaõn hieäu danh tieáng.
Coù 75% saün saøng traû giaù cao hôn cho nhöõng thöù maø mình yeâu thích
18
- Töø nghieân cöùu veà phong caùch tieâu duøng cuûa giôùi treû, Chuùng toâi xaây döïng
neân 2 nhoùm khaùch haøng ñaïi dieän cho 2 phong caùch tieâu duøng ñaëc tröng :
1. Nhoùm 1 : Khaùch haøng laø nhöõng ngöôøi saønh ñieäu , soâi noåi hieän ñaò vaø raát
model , hoï tieâu tieàn nhieàu vaøo giaûi trí vaø thôøi trang . Nhoùm naøy thöôøng coù
thu nhaäp cao, nhu caàu giaûi trí laø raát lôùn .Hoï luoân tìm kieám söï môùi laï vaø
khaùc bieät , luoân muoán khaúng ñònh phong caùch cuûa mình.Hoï seõ laø nhöõng
khaùch haøng ñaày höùa heïn cho loaïi hình du lòch maïo hieåm vaø ñieàu maø hoï
tìm kieám ôû du lòch maïo hieåm ñoù chính laø caûm giaùc môùi laï , khaùc bieät ,
khaúng ñònh phong caùch soáng soâi noåi , hieän ñaïi vaø baûn lónh chòu chôi .Hoï laø
nhöõng khaùch haøngcoù ñoøi hoûi cao veà chaát löôïng dòch vuï , ñieàu ñaùng möøng
laø hoï khoâng quan taâm veà giaù vaø saün saøng traû cao .Caùc loaïi hình du lòch
maïo hieåm seõ thu huùt hoï neáu taïo ra ñöôïc söï haáp daãn môùi laï vaø treû trung ,
taïo khaùc bieät .
2. Nhoùm 2 : Nhoùm coù phong caùch tieâu duøng thaän troïng , luoân tìm hieåu kyõ
thoâng tin tröôùc khi quyeát ñònh , hoï khoâng phaûi laø ngöôøi haøo phoùng trong
vieäc mua saém vaø giaûi trí .Hoï quan taâm nhieàu ñeán vieäc ñaàu tö tieàn baïc söùc
löïc thôøi gian cho muïc tieâu töông lai. Nhoùm naøy coù thu nhaäp thaáp hôn
nhoùm 1 töø 1 ñeán 2 trieäu nhöng nhu caàu giaûi trí laø raát quan troïng ñoái vôùi
hoï . Söï khaùc bieät vaø môùi laï khoâng phaûi laø ñieàu quan troïng nhaát ñoái vôùi
hoï , nhöng hoï laø nhöõng ngöôøi tieâu duøng thoâng minh vaø hoï seõ quyeát ñònh
choïn du lòch maïo hieåm neáu thaáy ñaït ñöôïc lôïi ích xöùng ñaùng maø noù mang
laïi . Chuùng ta caàn cung caáp ñaày ñuû thoâng tin cho hoï cuøng vôùi ñoù laø 1 möùc
giaù phuø hôïp chaát löôïng töông öùng ñeå kích thích hoï tham gia.
19
20