Bàn về nghiệp vụ bảo hiểm nhân thọ và các loại hình bảo hiểm nhân thọ đang được triển khai ở việt nam hiện nay

  • 36 trang
  • file .pdf
LUẬN VĂN:
Bàn về nghiệp vụ Bảo hiểm nhân thọ và
các loại hình Bảo hiểm nhân thọ đang
được triển khai ở Việt Nam hiện nay
LỜI MỞ ĐẦU
Như chúng ta dêu biết,trong cuộc sống sinh hoạt hằng ngày cũng như trong
hoạt dộng sản xuất kinh doanh,dù đã luôn luôn chú ý ngăn ngừa đề phòng nhưng
con người vẫn luôn luôn phải đối mặt với nguy cơ rủi ro trong mọi lĩnh vực.Cảc rủi
ro xảy ra có thể do nhiều nguyên nhân như rủi ro do môi trường,thiên nhiên,xã hôi
như:bão lụt,hạn hán, động đất,bệnh dịch,tai nạn....Tất thảy mọi rủi ro đó đều đe doạ
đến khả năng tài chính của mỗi cá nhân,những con người không may găp tai nạn.Để
ngăn ngừa,khắc phục những rủi ro trên người ta nghỉ đến việc tai sao không đoàn
kết cộng đồng,liên hợp nhiều người lại để chia sẻ mất mát với những con người
kém may mắn đó?Một cá thể hay một tập thể nhỏ nếu đơn phương gánh chịu những
hậu quả nặng nề của một hiểm hoạ thì thiệt hại đó có thể quá lớn thạm chí có thể
dẫn tới phá sản. Nhưng nếu phân tán được cho nhiều người thì rủi ro có thể bớt
nặng nề, ai nấy đều có thể gánh chịu dễ dàng mà không ảnh hưởng gì đến đời sống
và hoạt động sản xuất kinh doanh của cá nhân mình. Như vậy xét trên diện rộng là
cả cộng đồng thì hành động này tận dụng được tối đa mọi nguồn lực xã hội và lợi
ích xã hội thu được là rất lớn. ý niệm cộng đồng hoá các rủi ro phát sinh đã dẫn tới
hình thành các Công ty bảo hiểm. Các công ty bảo hiểm có thể hiểu như một tổ
chức tài chínhmà hoạt động chủ yếu nhằm bảo vệ tài chính cho những người tham
gia hợp đồng bảo hiểm trong trường hợp xảy ra các rủi ro về tử vong thương tật,
tuổi già, tài sản hay các rủi ro khác. Mặt khác, ngày nay khi nền kinh tế hàng hoá -
tiền tệ ngày càng phát triển thì người ta còn biết đến các công ty bảo hiểm như các
tổ chức phi ngân hàng mà trong đó nó thực hiện chức năng như một trung gian tài
chính, tức là góp phần giải quyết hiện tượng thừa thiếu vốn diễn ra thường xuyên
trong nền kinh tế, đảm bảo cho quá trình tuần hoàn vốn được diễn ra troi chảy và
nhanh chónh.
Nói tóm lại chúng ta có thể hiểu các công ty bảo hiểm là một tổ chức hoạt động
chủ yếu nhằm bảo vệ tài chính cho những người tham gia bảo hiểm trong những
trường hợp rủi ro cam kết xảy ra hay là một loại hình tổ chức tài chính phi ngân
hàng đóng vai trò quan trọng tong việc khơi nguồn vốn từ những người cho vay -
những người tiết kiệm tới những người đi vay - những người chi tiêu y như một
ngân hàng. Nó còn có thể hiểu như một tổ chức tiết kiệm theo hợp đồng.
Bảo hiểm ra đời từ rất lâu trên thế giới và xuất hiện đầu tiên ở nước Anh.ở
Việt nam dưới thời kỳ pháp đô hộ năm 1918 Pháp đã thực hiện bảo hiểm cho công
nhân viên chức bị tàn tật. Đến năm 1945 chủ tịch Hồ Chí Minh kí xác lệnh về
BHXH, cho đến năm 1965 tổng công ty Bảo Hiểm việt nam ra đời gọi tắt là Bảo
việt. Đây là đơn vị kd bảo hiểm đầu tiên ở Việt Nam với hình thức là Bảo hiểm nhà
nước. Nhât là từ khi có nghị định 100CP về BHTM thì hàng loạt công ty BHTM ra
đời và từ đó đến nay nganh bảo hiểm của Việt Nam không ngừng phát triển và đóng
góp to lớn cho ngân sách nhà nước. Đặc biệt là gần đây(tháng 8 năm 1996)Bảo Việt
đã triển khai mạnh mẽ nghiệp vụ mới, đó là bảo hiểm nhân thọ, đây là nghiệp vụ
BH rất thiết thực và hiêu quả trong cuộc sống vì nó vừa mang tính tiết kiệm vừa
mang tính Bảo hiểm rủi ro.
Với những ưu điểm của bảo hiểm nói chung và bảo hiểm nhân thọ nói riêng
thì việc tham gia loại hình này luôn là vấn đề cần thiết.
Bảo Hiểm Nhân Thọ là loại hình Bảo hiểm con người mang tính chất một
nghiêp vụ Bảo hiểm bảo đảm phân tán rủi ro theo qui luật số đông trong Bảo hiểm,
đồng thời còn là một hình thức tiết kiệm có kế hoạch. Mục đích chính của Bảo hiểm
nhân thọ là trả số tiền rất lớn ngay khi người tham gia Bảo hiểm mới tiết kiệm được
số tiền nhỏ. Quỹ Bảo hiểm được hình thành trên cở đóng góp chung của cộng đồng
người htam gia Bảo hiểm, trong quá trình sử dụng nó tạo ra khoản lời cho nhà Bảo
hiểm, nó được sử dụng hết vào viẹc trả tiền Bảo hiểm khi có sự cố bảo hiểm xảy ra.
Thực tế ở Việt Nam hiện nay làm thế nào dể cho mọi người hiểu biết rõ về
Bảo Hiểm nhân thọ và thấy được lợi ích to lớn của nó từ đó thu hút được nhiều
người tham gia Bảo hiểm nhân thọ đủ lớn và hiệu quả sử dụng của nó có ý nghĩa
đối với đời sống xã hội, đây là một vấn đề đang gạp nhiêù khó khăn nó phải được
sự quan tâm chung của mọi tổ chức xã hội, không chỉ riêng ngành Bảo Hiểm. Xuất
phát từ những suy nghĩ đó nên việc chọn đề tài “Bàn về nghiệp vụ Bảo hiểm nhân
thọ và các loại hình Bảo hiểm nhân thọ đang được triển khai ở Việt Nam hiện
nay” là rất thiết thực và có ý nghĩa to lớn về mạt lý luận trong lĩnh vực Bảo hiểm
nói chung và trong Bảo hiểm nhân thọ nói riêng.
Nội dung bài viết bao gồm:
Phần A: Lý luận chung.
I- Bảo hiểm nhân thọ và nguyên tác hoạt động.
II - Sự cần thiết và tác dụng của Bảo hiểm nhân thọ.
III - Các loại hình Bảo hiểm nhân thọ cơ bản.
Phần B: Những nội dung cơ bản về loại hình Bảo hiểm nhân thọ đang
được triển khai ở nước ta hiện nay.
I- Bảo hiểm nhân thọ ở Việt Nam - khả năng và triển vọng phát triển.
II - Bảo hiểm nhân thọ có thời hạn hỗn hợp và chương trình AN SINH
Giáo Dục.
III - Một số ý kiến đề xuất.
Phần A
Lý Luận Chung
Bảo hiểm nhân thọ được biết tới từ thế kỷ16 và chính thức ra đời từ năm1583.
Hợp đồng đầu tiên ra đời tại nước Anh. Công ty Bảo hiểm nhân thọ ra đời đầu tiên
tại châu Mỹ(1579). Tuy vậy lúc đầu công ty này chỉ bán cho các con chiên nhà thờ
cho nên nhiều tầng lớp dân cư trong xã hội chưa biết đến. Năm 1762 công ty Bảo
hiểm nhân thọ ở nước Anh đươc thành lập và đã bắt đầu bán Bảo hiểm nhân thọ cho
tât cả mọi người dân. Bắt đầu từ năm này mọi người dân trong xã hội mới biết đến
Bảo hiểm nhân thọ và dần dân cho đến ngày nay Bảo hiểm nhân thọ ở các nước
phát triển chưa từng thấy. Góp phần đáng kể vào GDP của quốc gia.
Vì vậy ta cần làm rõ vấn đề cơ bản sau:
I- Bảo hiểm nhân thọ và nguyên tắc hoạt động:
1- Bảo Hiểm Nhân thọ là gì?
a- Khái niệm:
Bảo hiểm nhân thọ là sự cam kết giữa công ty bảo hiểm với người tham gia
bảo hiểm mà trong đó công ty bảo hiểm có trách nhiệm trả số tiền bảo hiểm (số tiền
bảo hiểm) cho người tham gia khi nguươì tham gia có những sự kiện đã định trước
(chẳng hạn như: chết thương tật toàn bộ vĩnh viễn, hết hạn hợp đồng, sống đến một
thời hạn nhất định. Còn người tham gia Bảo hiểm có trách nhiệm nộp phí Bảo hiểm
đầy đủ và đúng thời hạn.
Như vậy Bảo hiểm nhân thọ đươc hiểu như một sự bảo đảm”một hình thức tiết
kiệm” và mang tính chất tươg hỗ. Mỗi người mua hợp đồng Bảo hiểm nhân thọ
(thường gọi là người được BH) sẽ định kỳ trả những khoản tiền nhỏ ( gọi là phí BH)
trong mọt thời gian dài đã thoả thuận trước (gọi là thời hạn BH) vào một quỹ lớn do
công ty BH quản lý, và công ty BH có trách nhiệm trả một số tiền lớn đã định
trước(gọi là số tiền bảo hiểm) cho người được bảo hiểm khi người được Bảo hiểm
đạt đến một độ tuổi nhất định, khi kết thúc thời hạn Bảo hiểm hay khi có một sự
kiện xảy ra ( người được Bảo hiểm kết hôn hoặc vào đại học hoặc nghỉ hưu... )
hoặc cho thân nhân và gia đình người được Bảo hiểm nếu không may họ chết sớm
hơn.
Số tiền lớn trả cho thân nhân và gia đình người có hợp đồng Bảo hiểm nhân
thọ khi không may họ chết sớm ngay khi họ mới tiết kiệm được một khoản tiền rất
nhỏ sẽ giúp những người còn sống chi trả những khoản phải chi tiêu rất lớn như tiền
thuốc thang, bác sỹ, tiền ma chay, khoản tiền cần thiết cho những người còn sống,
chi phí giáo giục cho con cái nuôi dưỡng cho chúng nên người. Chính vì vậy Bảo
hiểm nhân thọ được coi là một hình thức bảo đảm và mang tính chất tương hỗ, chia
xẻ rủi ro giữa một số đông người với một số ít người trong số họ phải gánh chịu.
Với tính chất như một hình thức tiết kiệm, hợp đồng Bảo hiểm nhân thọ giúp cho
mỗi người, mỗi gia đình có một kế hoạch tài chính dài hạn thực hiện tiết kiệm
thường xuyên có kế hoạch.
Với xã hội như một hình thức Bảo hiểm, Bảo hiểm nhân thọ góp phần xoá bỏ
nhữngđói nghèo, khó khăn của mỗi gia đình khi không may người trụ cột trong gia
đình mất đi. Như một hình thức tiết kiệm, việc triển khai Bảo hiểm nhân thọ là một
hình thức tập trung nguồn vốn tiết kiệm dài hạn trong nhân dân, góp phần tạo nên
nguồn vốn đầu tư dài hạn trong nền kinh tế.
Bảo hiểm nhân thọ được coi là một hình thức tiết kiệm dài hạn nhưng không
phải là hoàn toàn giống hệt nhau. Trong góc độ nghiên cứu ta cần phân biệt rõ về
hai hình thức này vì nó rất thiết thực và gần gũi vơí đời sống của chúng ta. Thực tế
Bảo hiểm nhân thọ xét về mặt tích cực có những điểm giống và khác nhau so với
hình thức tiết kiệm.
b- Sự giống và khác nhau giữa Bảo hiểm nhân thọ và gửi tiền tiết kiệm:
+ Giống nhau:
- Giữa gửi tiền tiết kiệm và Bảo hiểm nhân thọ là đều thu hút được một lượng
tiền mặt rất lớn nằm ở mọi cơ quan dn, ở mọi thành phần kinh tế, mọi htành phần
dân cư từ đó tạo lập được một quỹ. Quỹ này đều góp phần đầu tư pt cho nền kinh tế
từ đó góp phần chống lạm phát, tạo thêm công ăn việc làm cho mọi người trong xã
hội.
- Người gửi tiền tiết kiệm khi kết thúc kì hạn gửi thì dược nhận một hoản tiền
gốc và một khoản lãi xuất nhất định.
Bảo hiểm nhân thọ khi kết thúc các hợp đồng trong đại đa số các nghiệp vụ
người tham gia cũng được nhận một khoản tiền nộp cho Bảo hiểm đồng thời cũng
có thêm một khoản lãi do đầu tư nguồn vốn của công ty Bảo hiểm mang lại.
- Giữa gửi tiền tích kiệm và Bảo hiểm nhân thọ đều góp phần tích cực cho
tăng trưởng và phát triển kinh tế, khắc phục những khó khăn tạo điều kiện thuận lợi
cho mọi người lao động và sinh hoạt hàng ngày có một tương lai đảm bảo ổn định,
thu hút những nguồn vốn nhàn rỗi còn tồn đọng trong dân cư mà chưa được triển
khai. Vì vậy mà cả hai hình thức này đều được nhà nước bảo hộ.
+ Khác nhau:
- Mục đích: cả hai hình thức khác nhau ở nhiều điểm nhiều khía cạnh.
Gửi tiền tiết kiệm mục đích chính là nhận lãi suất và thường được nhận trong
một thời gian thơì kì nhất định.
Bảo hiểm nhân thọ mục đích không chỉ mang tính chất tiết kiệm để lấy lãi mà
còn khắc phục những rủi ro. Nghĩa là Bảo hiểm nhân thọ còn mang tính chất tương
hỗ, tính xã hội to lớn.
- Tính chất:
. Gởi tiền tích kiệm hoàn toàn mang tính kinh tế
. Bảo hiểm nhân thọ ngoài tính chất kinh tế ra nó còn mang tính chất xã hội rõ rệt.
- Phương thư gửi và nộp:
. Gửi tiết kiệm: được tiến hành khi người có tiền mang đi gửi phải đến các quỹ
tiết kiệm hoạc ngân hàng để làm thủ tục.
. Bảo hiểm nhân thọ có ưu thế hơn là làm thủ tục và kí kết hợp đồng tại nhà.
- Người nhận quyền lợi tiền gửi tiết kiệm và người nhận số tiền Bảo hiểm nhân thọ.
Trong gửi tiết kiệm người nhận và người gửi là một hoặc người thừa kế hợp pháp.
Trong Bảo hiểm nhân thọ người tham gia Bảo hiểm và người nhận số tiền bảo
hiểm có nhiều khác nhau. cụ thể:
- Đối với hoạt động Bảo hiểm nhân thọ có thời hạn: thường thì người tham gia
và người nhận là như nhau, chỉ khi người tham gia không may bị chết thì người
nhận là người khác.
- Đối với hợp đồng ASGD thì người tham gia và người nhận là khác nhau.
2- Nguyên tắc hoạt động của Bảo hiểm nhân thọ:
Ta đã biết về nguyên tắc của Bảo hiểm nhân thọ nói chung có rất nhiều điểm
khác biệt và nó phải dựa trên sự tính toán chính xác tỉ lệ chết của dân số. Qua đây ta
thấy được nguyên tắc hoạt động của Bảo hiểm nhân thọ được biểu hiện như sau:
Nguyên tắc vừa Bảo hiểm vừa tiết kiệm: tức là hợp đồng sẽ được kí kết với
người tham gia. Người tham gia Bảo hiểm nhân thọ sẽ tuỳ chọn lấy số tiền bảo hiểm
sẽ nhận về sau và từ đó sẽ thực hiện đóng phí theo mức quy định và nộp phí theo
(tháng quý, năm..). khi hết hạn hợp đồng Bảo hiểm người tham gia Bảo hiểm được
nhận toàn bộ số tiền bảo hiểm. Đó là mức trách nhiệm tối đa mà công ty Bảo hiểm
phải trả, ngoài ra họ còn được nhận thêm một khoản lãi suất từ hoạt động đầu tư
vốn của công ty Bảo hiểm nhân thọ. Vì vậy ý nghĩa tiết kiệm của Bảo hiểm nhân
thọ là ở chỗ khác với loại hình Bảo hiểm khác, người tham gia Bảo hiểm chắc
chắn được nhận số tiền bảo hiểm vào ngày kết thúc của hoạt động..Còn ý nghĩa bảo
hiểm của Bảo hiểm nhân thọ là nếu ngươì tham gia Bảo hiểm nhân thọ bị thương tật
toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn thì công ty sẽ dừng thu phí nhưng hợp đồng vẫn được
duy trì và công ty Bảo hiểm sẽ trả toàn bộ số tiền bảo hiểm khi hết hạn hoạt động.
Mặt khác hoạt động của Bảo hiểm nhân thọ cũng dựa trên quy luật số đông bù
số ít, cụ thể đó là trong trường hợp người tham gia không phải đống phí nhưng hoạt
động vẫn được duy trì. Khi đó Bảo hiểm nhân thọ sẽ dựa vào số đông người để xan
xẻ để bù đắp sự thiếu hụt đó và khắc phục dần trong nhiều năm. Nó thể hiện tính
chất xã hội hoá rất cao đồng thời còn mang cả tính nhân đạo nhân văn cao cả bởi vì
Bảo hiểm nhân thọ luôn ở bên cạnh mỗi cá nhân, mỗi tập thể..những lúc họ gặp khó
khăn.
Ta cứ thử suy ngẫm xem: mỗi khi ta chuẩn bị làm một việc tớn trong những
năm tới mà trong tay chưa có đủ tiền ; rồi khi phải chuẩn bị một khoản tiền lớn đề
phòng khi gia đình có ma chay hiếu hỉ hoặc là ở vào hoàn cảnh phải nương tựa vào
đâu nếu ta là người có thu nhập chính trong gia đình nay không còn có thu nhập
nữa. Hơn nữa ta muốn có thêm một đức tính kiên trì và thói quen tiết kiệm. Để thực
hiện được những công việc đó thì Bảo hiểm nhân thọ luôn là tấm lá chắn hữu hiệu
để giúp ta thực hiện mong muốn đó.
Bảo hiểm nhân thọ còn đảm bảo được nguyên tắc trung thực và tín nhiệm
tuyệt đối, luôn tạo cơ hội và hỗ trợ cho người tham gia có được những ích lợi đích
thực, đảm bảo cho cả hai bên cùng có lợi.
II- Sự cần thiết và tác dụng của bảo hiểm nhân thọ:
1- Tại sao cần thiết mua bảo hiểm nhân thọ
Có thể khẳng định rằng các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ chắc chắn mang lại
lợi ích cho các chủ hợp đồng khi họ tham gia. Mặt khác còn góp phần tăng trưởng
và phát triển kinh tế. Tuy nhiên áp dụng ở Việt Nam nghiệp vụ này cho thấy bảo
hiểm nhân thọ ra đời đáp ứng được những vấn đề cơ bản sau:
Trường hợp người tham gia không may bị chết, gia đình có tiền để trả nợ trả
những khoản chi phí mai táng chôn cất. Bù đắp dược những khoản thu nhập thường
xuyên cho gia đình. Khi người chủ gia đình bị chết hoặc là người tham gia là người
có thu nhập chính trong gia đình nay không còn có thu nhập nữa.
Trường hợp người tham gia không may bị thương tật vĩnh viễn hoặc bị ốm
đau, gia đình sẽ có tiền chi phí để cứu chữa (như tiền thuốc, tiền nằm viện, phẫu
thuật). Đối với cuộc sống bình thường: gia đình sẽ có tiền để trả học phí và các
khoản lệ phí khác trong trường hợp còn học đại học, cưới xin, khởi nghiệp kinh
doanh... Và có được khoản tiền để trả nợ nếu mua một ngôi nhà mới. Ngoài ra còn
có được một khoản tiền lớn khi về hưu đồng tiền góp phần tăng thêm tích luỹ ngân
sách cho gia đình.
Đối với hoạt động của các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ góp phần bù đắp
thiệt hại cho các doanh nghiệp do người chủ dn không may bị chết thì sẽ được trả số
tiền bảo hiểm mà dã được chọn trước cho người được hưởng quyền lợi BH. Trường
hợp tai nạn dẫn đến thương tật toàn bộ vĩnh viễn thì sẽ được trả số tiền BH và hợp
đồng vẫn được duy trì miễn phí với đầy đủ các quyền lợi BH khác và từng năm sẽ
được chia thêm lãi từ kết quả đầu tư phí bảo hiểm nhân thọ của công ty.
2- Tác dụng:
Bảo hiểm nhân thọ ra đời có nhiều tác dụng tuy vậy có thể khái quát ở một số
tác dụng chủ yếu sau:
Đối với từng cá nhân và gia đình, nó thể hiện sự quan tâm lo lắng của người
chủ gia đình với người phụ thuộc, giữa cha mẹ với con cái đồng thời góp phần làm
giảm bớt khó khăn về mặt tài chính của gia đình khi không may gặp rủi ro.
Tham gia bảo hiểm nhân thọ cũng có nghĩa là tiết kiệm một cách thường
xuyên có kế hoạch. Khi quyết định mua một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ thì những
khoản phí nhỏ phải nộp hàng tháng trích từ ngân sách của một gia đình có thể coi
như những khoản chi tiền điện, tiền nước, tiền nhà...
Trong điều kiện kinh tế phát triển và ổn định những gia đình có thu nhập, chi
tiêu ở mức cao trích một khoản tiền dể mua bảo hiểm nhân thọ nó không ảnh
hưởng đến toàn bộ quá trình chi tiêu trong một tháng của gia đình đó và như vậy
hàng tháng họ đã tiết kiệm được một khoản tiền nhất định.
Khoản tiền tiết kiệm được thực chất đã tạo lập được nguồn quỹ nhất định cho
gia đình. Góp phần để giáo dục con cái vàcó tiền để chi dùng khi về hưu.
Đối với nền kinh tế bảo hiểm nhân thọ đã thu hút được một lượng tiền rất lớn
còn nhàn rỗi nằm tản mạn ở các tầng lớp dân cư trong xã hội. Lượng tiền này không
chỉ có ý nghĩa tiết kiệm chống lạm phát mà còn góp phần đáng kể vào nguồn vốn
đầu tư dài hạn giúp nền kinh tế tăng trưởng và phát triển. Qua số liệu thống kê trên
thế giới những năm qua cho thấy nghiệp vụ này chiếm phần lớn trong GDP của một
số quốc gia trong bảng sau:
Đơn vị: Triệu USD
Tên nước Tổng phí %bảo hiểm nhân thọ %so với GDP
Hàn quốc 36, 1 79 8, 68
Nhật bản 320 73 5, 6
Đài loan 9. 9 69 6, 0
Mĩ 522 41 3, 4
Anh 192 64, 5 7, 1
Đối với xã hội: bảo hiểm nhân thọ góp phần tạo thêm công ăn việc làm cho
người lao động nâng cao phúc lợi cộng đồng. Như ở hàn quốc có hơn một người
làm việc ở các công ty bảo hiểm nhân thọ.
III- các loại hình bảo hiểm nhân thọ cơ bản:
1. Bảo hiểm sinh mạng có thời hạn:
a. Khái niệm và đặc điểm:
- Bảo hiểm sinh mạng có thời hạn được hiểu là loại hình bảo hiểm mà trong đó
công ty bảo hiểm có trách nhiệm trả số tiền bảo hiểm cho người tham gia khi họ
không may bi chết. Đó là lúc công ty sẽ thanh toán toàn bộ số tiền bảo hiểm.
Bảo hiểm sinh mạng là một loại bảo đảm tạm thời và thời hạn bảo hiểm đựơc
quy định cụ thể như: 1, 5, 10 hoặc hai mươi măn hoặc độ tuổi đến 60, 65, 70 và có
thể là 75 tuỳ theo từng công ty hoặc hợp đồng.
Ví dụ: Một chủ thầu xây dựng đầu tư một phần lớn tài sản của mình vào một
dự án. Nếu ông ta sống thì sẽ thu được món lợi lớn từ dự án, nhưng nếu không may
ông ta chết thì vốn đầu tư của ông ta sẽ mất và gia đình ông ta sẽ gặp khó khăn về
tài chính. Vì thế ông ta có thể mua hợp đồng bảo hiểm sinh mạng có thời hạn để bảo
vệ cho công việc đầu tư xây dựng của mình cho đến khi hoàn thành.
Đặc điểm:
- Số tiền bảo hiểm trả một lần và chỉ được thanh toán tiền trong trường hợp
người tham gia bảo hiểm bị chết trong thời hạn bảo hiểm.
- Thời hạn xác định
- Phí bảo hiểm không thay đổi trong suốt thời hạn bảo hiểm
- Phí đóng định kỳ
Khác với các loại hình bảo hiểm dài hạn khác như bảo hiểm nhân thọ trọn đơi
và bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp. Hai loại hình này là loại hình bảo hiểm dài hạn có
giá trị hoàn lại khi huỷ bỏ hợp đồng hoặc trả số tiền bảo hiểm khi hết hạn hợp đồng.
b- Các loại hình bảo hiểm sinh mạng:
Bao gồm các loại hình sau:
+bảo hiểm sinh mạng có số tiền bảo hiểm cố định.
+Hợp đồng bảo hiểm siinh mạng có thể tái tục
+Bảo hiểm sinh mạng có thể thay đổi
+Bảo hiểm sinh mạng có số tiền bảo hiểm giảm
+Bảo hiểm sinh mạng có số tiền bảo hiểm tăng
+Bảo hiểm mất giảm thu nhập cho gia đình
2- Bảo hiểm nhân thọ suốt cuộc đời:
a- Khái niệm - đặc điểm:
Bảo hiểm nhân thọ suốt cuộc đời có số tiền bảo hiểm sẽ được trả khi người
được bảo hiểm chết, với điều kiện đã đóng đủ phí bảo hiểm cho đến khi chết và nếu
chết trước tuổi 100. Giá trị của hợp đồng bảo hiểm nhân thọ suốt cuộc đời tăng đều
và sẽ bằng số tiền bảo hiểm nếu người dược bảo hiểm còn sống và đã nộp phí đầy
đủ cho đến tuổi 100. Nếu chủ hợp đồng sống đến 100 tuppỉ và hợp đồng vẫn còn
hiệu lực như hợp đồng bảo hiểm hỗn hợp.
Như vậy hợp đồng bảo hiểm trọn đời là một hình thức bảo vệ lý tưởng trong
nhiều trường hợp. nếu so sánh với các loại bảo hiểm dài hạn khác thì loại nay cung
cấp số tiền bảo hiểm lớn nhất, mà phí bảo hiểm lại nhỏ nhất, hợp đồng có ưu thế
chuyển đổi linh hoạt.
Loại hình naỳ có 3 đặc điểmlà:
- Số tiền bảo hiểm được trả một lần khi người tham gia bảo hiểm bị - chết
- Thời hạn không xác định
- Phí bảo hiểm đóng định kỳ và không thay đổi trong suốt thời hạn bảo hiểm
b- Các loại hình:
+Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ trọn đời có số phí bảo hiểm đóng một lần
+Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ trọn đời được thay đổi
+Bảo hiểm nhân thọ trọn đời có phí tăng dần
3- Bảo hiểm nhân thọ có thời hạn hỗn hợp:
a- Khái niệm- đặc điểm:
Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp cũng là một trong những loại bảo hiểm
dài hạn và có đặc trưng riêng biệt của mình. hợp đồng này đáp ứng nhu cầu của
những người muốn có hợp đồng bảo hiểm nhân thọ có giá trị tiền mặt tăng nhanh
đẻ họ có một khoản tiền nào đó trong tương lai.
Loại hình này có 3 đặc điểm:
+Số tiền bảo hiểm trả một lần khi hết hạn hợp đồng hoặc khi người dược bảo
hiểm bị chết trong thời hạn bảo hiểm.
+Thời hạn bảo hiểm xác định.
+Phí bảo hiểm đóng định kỳ không thay đổi trong suốt thời hạn bảo hiểm.
Như vậy so sánh với tính chất của hợp đồng bảo hiểm nhân thọ trọn đời với
hợp đồng bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp ta thấy.
- Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ trọn đời kết thúc hợp đồng khi người được bảo
hiểm đến tuổi 100, hợp đồng bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp kết thúc trước khi người
được bảo hiểm đến tuổi 100.
- Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ trọn đời bảo vệ cho người được bảo hiểm đến
tuổi 100, hợp đồng bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp chỉ bảo vệ trong thời gian trước khi
người được bảo hiểm đến tuổi 100.
b- Các loại hình:
Hiện nay trên thế giới đang thực hiện nhiều loại hình bảo hiểm nhân thọ hỗn
hợp như sau:
+Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp 10 năm
+Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp 20 năm
+Hợp đông bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp 30 năm
+Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp chấm dứt tại tuổi 55 hoặc 65
Ngoài ra trong bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp người ta còn phân loại theo
phương pháp trả tiền bảo hiểm bao gồm:
Loại 1: Bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp thông thường.
Loại 2: Bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp ứng trước số tiền bảo hiểm.
Hiện nay công ty bảo hiểm nhân thọ - bảo việt nhân thọ- đang triển khai hai
nghiệp vụ bảo hiểm nhân thọ đó là:
- Bảo hiểm nhân thọ có thời hạn 5 năm, mười năm.
- Bảo hiểm trẻ em- chương trình an sinh giáo dục- đảm bảo cho trẻ em đến
tuổi trưởng thành.
Cả hai loại này đều thuộc nhóm bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp nên thể hiện rất
rõ nét tính kết hợp giữa bảo hiểm và tiết kiệm.
4- Hợp đồng tiền trợ cấp hưu trí:
a- Khái niệm- đặc điểm:
Đây là loại hình mà phí bảo hiểm đóng ngay một lần và công ty bảo hiểm có
trách nhiệm trả trợ cấp định kỳ cho người được bảo hiểm về hưu cho đến khi chết.
Người ta thường kết hợp dạng bảo hiểm trợ cấp hưu trí với bảo hiểm hưu trí.
Khi về hưu người được bảo hiểm được nhận số tiền bảo hiểm của hợp đồng bảo
hiểm hưu trí và mua ngay hợp đồng bảo hiểm trợ cấp hưu trí để đảm bảo cuộc sống
khi về hưu cho đến khi chết.
b- Các loại hình:
Có hai loại trợ cấp hưu trí đó là:
+Trợ cấp theo số tiền cố định.
+Số tiền trợ cấp có thể thay đổi.
phần b
các loại hình bảo hiểm nhân thọ đang được triển khai ở nước ta hiện nay
i- bảo hiểm nhân thọ ở việt nam - khả năng và triển vọng phát triển:
Kể từ ngày thành lập thành công ty đến nay trong suốt quá trình triển khai
nghiệp vụ công ty chịu ảnh hưởng của rất nhiều nhân tố thuận lợi cũng như khó
khăn tác động trực tiếp đến tình hình hoạt động và khả năng phát triển nghiệp vụ
của công ty. Cũng trong thời gian này và cho đến nay sau khoảng 2 năm hoạt động,
mới chỉ băng hai sản phẩm bảo hiểm nhân thọ có thời hạn 5 năm, 10 năm và
chương trình bảo hiểm trẻ em- chương trình an sinh giáo dục đã đủ để kết luận
quyết định của bộ tài chính cho phép Bảo Việt triển khai các sản phẩm của bảo
hiểm nhân thọ là đúng lúc và đáp ứng được sự mong đợi của đông đảo quần
chúng(con số đạt đến 30. 000 hợp đồng bảo hiểm nhân thọ đã được ký kết trong
phạm vi toàn quốc). Để có được kết quả đó các cán bộ trong văn phòng công ty,
những cán bộ đại lý đã đầu tư không ít công sức đẻ thiết kế ra những sản phẩm và
giới thiệu về những sản phẩm của mình. Trong thực tế có không ít khách hàng thoạt
đầu còn hoài nghi về sản phẩm bảo hiểm nhân thọ, còn so đo tính toán thiệt hơn với
hình thức gửi vào tiết kiệm nhưng cuối cùng họ đã thấy được sự hấp dẫn của bảo
hiểm nhân thọ mà các loại hình khác không có được đó là quyền lợi bảo hiểm khi
rủi ro xuất hiện trong thời gian hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực, do vậy họ đã đi đến
quyết định tham gia bảo hiểm. Tuy nhiên số lượng hợp đồng bảo hiểm nhân thọ mà
Bảo việt có được mới chỉ là kết quả ban đầu bởi lẽ:
- Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ là những hợp đồng dài hạn 5 năm, 10 năm, 17 năm...
Do đó sản phẩm chỉ thực sự được đánh giá là tốt vào thời điểm kết thúc hợp đồng.
- Trong thời gian hợp đồng có hiẹu lực, nếu Bảo Việt thường xuyên có những
cải tiến nâng cao chất lượng sản phẩm và phấn đấu hạ giá thành thì chắc chắn sẽ
sớm có được con số hàng trăm ngàn hợp đồng. Chưa kể trên cơ sở các sản phẩm
hiện có, Bảo Việt lại phân ra một loạt các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ mới phù
hợp với thị hiếu của khách hàng.
Xu hướng hoạt động và triển khai bảo hiểm nhân thọ ở nước ta đã đạt được
những kết quả khả quan. Song qua quá trình hoạt động của mình bảo hiểm nhân thọ
đã gặp những thuận lợi và khó khăn, cụ thể như sau:
1- Thuận lợi:
Thứ nhất: Theo xu hướng phát triển chung của nền kinh tế nước ta những năm
gần đây, thực hiện công cuộc đổi mới nên kinh tế trong nước bắt đầu ổn định và
phát triển, đời sống nhân dân ngày được nâng nên. Tương ứng với mức thu nhập
tăng lên thì nhu cầu tiết kiệm để dành cho tương lai cũng tăng lên. NHưng do đặc
thù của những khoản tiết kiệm nhỏ này của người dân mà các hình thức huy đông
gửi tiền tiết kiệm khác không phù hợp. Cho nên với những ưu điểm của mình, chắc
chắn bảo hiểm nhân thọ sẽ phát triển ở Việt nam
Thứ hai: Công ty bảo hiểm nhân thọ là công ty bảo hiểm thực thuộc tông công
ty bảo hiểm Việt nam, do đó công ty bảo hiểm nhân thọ được thừa hưởng uy tín hơn
30 năm hoạt động của Bảo việt đem lại. Đây là một thuận lợi mà công ty nào cũng
có được.
Thứ ba: Công ty bảo hiểm nhân thọ được sự quan tâm theo dõi của bộ tài
chính. Hiện tại trong giai đoạn đầu công ty bảo hiểm nhân thọ là công tyBảo hiểm
duy nhất được triển khai nghiệp vụ bảo hiểm nhân thọ trên địa bàn cả nước, nên
trước mắt nghiệp vụ của công ty chưa gặp phải sự cạnh trânh nào trên thị trường khi
công ty mới bước vào hoạt động còn chưa đủ mạnh. Cũng trong giai đọan này bộ tài
chính tạm thơi không tính thuế doanh thu với hoạt động kinh doanh nghiệp vụ bảo
hiểm nhân thọ của công ty. Đây cũng là yếu tố tích cực tạo điều kiện cho nghiệp vụ
của công ty có thể phát triển.
Thứ tư: Công ty có mạng lưới cộng tác viên là các công ty bảo hiểm địa
phương ở các tỉnh trực thuộc hệ thống Bảo Việt. Nó dễ dàng tạo cho công ty triển
khai nghiệp vụ rộng khắp trên cả nước.
Thứ năm: Công ty hiện là công ty bảo hiểm đầu tiên triển khai nghiệp vụ bảo
hiểm nhân thọ nên rất được các công ty bảo hiểm nhân thọ nước ngoài quan tâm
để hợp tác hoạt động. Do vậy thời gian đầu công ty đã được các công ty bảo hiểm
nhân thọ nước ngoài cung cấp cho nhiều tài liệu để nghiên cứu học hỏi. Ngoài ra họ
còn tạo điều kiện cho cán bộ công ty đi học để nâng cao trình độ nghiệp vụ.
2- Những khó khăn:
Thứ nhất: Nhìn chung nhận thức của mọi người về bảo hiểm nhân thọ còn hạn
chế, do vậy việc triển khai mở rộng của nghiệp vụ vẫn còn nhiều khó khăn.
Thứ hai: Người dân chưa thực sự tin tưởng vào giá trị của đồng tiền sau một
thời gian dài, do vậy họ nghĩ rằng số tiền nhận được trong tương lai sẽ có giá trị
giảm đi rất nhiều.
Thứ ba: Việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế sang nền kinh tế thị trường tuy có tác
động tích cực song cũng tạo ra sự phân hoá sâu sắc giữa các tầng lớp dân cư, để lại
khoảng cách giầu nghèo lớn. Mặc dù những năm gần đây thu nhập bình quân đầu
người có tăng lên song thực tế mức sống của người dân lao động và cán bộ công
nhân viên chức vẫn còn ở mức thấp trong khi họ là những người rất có ý thức tiết
kiệm cho tương lai nhưng mức phí phần nào không phù hợp với khả năng tài chính
của họ.
Thứ tư: Đội ngũ cán bộ có chuyên môn được đào tạo cơ bản còn ít trong khi
đó phạm vi hoạt động của công ty lại quá rộng. Do vậy việc quản lý rất khó khăn
đòi hỏi số đông cán bộ phải có năng lực.
3- Triển vọng phát triển:
Đã qua gần hai năm triển khai nghiệp vụ Bảo hiểm nhân thọ trên toàn quốc,
công ty đã thu được một số kết quả rất khả quan cho dù đó là những bước đi đầu
tiên.
Nhìn chung lại nhân dân đánh giá cao ý nghĩa của sản phẩm bảo hiểm nhân thọ.
Khắc phục được nhiều mặt yếu, khó khăn thì công ty sẽ có một tương lai phát
triển thị trường rộng lớn. Như việc nâng cao chất lượng của công tác khai thác sẽ
dẫn tới số lượng khách hàng hiểu biết về Bảo hiểm nhân thọ nhiều hơn, số người
tham gia bảo hiểm nhân thọ sẽ tăng lên. Cụ thể qua bảng số liệu của năm 1996 cho
biết kết quả khai thác như sau:
Bảng 1: Kết qủa khai thác theo loại hình bảo hiểm năm 1996.
Đơn vị: Hợp đồng
Loại hình bảo Loại hình bảo Loại hình bảo Tổng
Tên công ty
hiểm trẻ em hiểm 5 năm hiểm 10 năm cộng
Văn phòng công ty 264 189 81 534
tại Hà Nội
Các công ty bảo 315 249 167 371
hiểm ở các tỉnh
Tổng cộng 579 438 248 1265
Nguồn số liệu: Công ty bảo hiểm nhân thọ
Do có sự thay đổi trong khâu khai thác mà số lượng hợp đồng đã tăng lên rõ
rệt. Không chỉ số lượng hợp đồng tăng lên mà cả chất lượng hợp đồng cũng tăng
lên: Trong 1265 hợp đồng bảo hiểm công ty phát hành năm 1996 thì có:
+ 579 hợp đồng bảo hiểm trẻ em, chiếm 48% tổng số hợp đồng nhìn vào số
liệu này thì hợp đồng bảo hiểm trẻ em hấp dẫn hơn.
+ Hợp đồng 5 năm là 438, chiếm 31, 5%.
+ Hợp đồng 10 năm là 248, chiếm 21%.
Mặc dù hợp đồng 5 năm phí cao hơn hợp đồng 10 năm nhưng số lượng tham
gia đông hơn là vì khách hàng chưa quen hợp đồng có thời hạn dài, họ muốn kết
thúc hợp đồng nhanh do đó trong số hợp đồng 5 năm có rất nhiều người tham gia
mức số tiền bảo hiểm cao và đóng phí theo năm.
Trong 1265 hợp đồng với số phí gần 1 tỷ đồng thì có:
+ 65% số hợp đồng có số tiền bảo hiểm từ 10 triệu đến 20 triệu đồng.
+ 25% số hợp đồng có số tiền bảo hiểm từ 3 đến 5 triệu đồng.
+ 10% số hợp đồng có số tiền bảo hiểm trên 20 triệu đồng.
Sở dĩ như vậy thu nhập của mọi người phù hợp với mức phí của số tiền bảo
hiểm từ 10 đến 20 triệu đồng. Nhưng trong năm tháng 1997, số lượng hợp đồng có
số tiền bảo hiểm trên 30 triệu đồng đã tăng lên 20% chứng tỏ mọi người chú trọng
nhiều đến Bảo hiểm nhân thọ, nhất là những người có thu nhập cao mà trước đây họ
không quan tâm nhiều đến bảo hiểm nhân thọ, vì số tiền bảo hiểm nhận được trong
tương lai theo họ không phải là lớn lắm. Số hợp đồng có số tiền bảo hiểm từ 3 triệu
đến 5 triệu đồng giảm xuống không còn nhiều người tỏ thái độ nghi ngờ mua Bảo
hiểm nhân thọ với số tiền bảo hiểm nhỏ để thăm dò.
Nhìn chung theo xu hướng phát triển của xã hội, Bảo hiểm nhân thọ sẽ phát
triển mạnh và mang ý nghĩa kinh tế xã hội hết sức to lớn. Nhằm mục tiêu cấp bách
hiện nay là huy động nguồn vốn cho đầu tư phát triển, phục vụ sự nghiệp công
nghiệp hoá, hiện đại hoá và khuyến khích sự phát triển của Bảo hiểm nhân thọ ở
Việt Nam cho ngang tầm với bảo hiểm nhân thọ của các nước trong khu vực có điều
kiện kinh tế xã hội tương tự mà lĩnh vực Bảo hiểm nhân thọ đã rất phát triển như:
Hàn Quốc, Malaixia, Philippin, Singapore...
Theo quan điểm của tôi, ở Việt Nam trong thời gian tới Bảo hiểm nhân thọ sẽ
phát triển tốt hơn vì theo kinh nghiệm một số nước, thời gian đầu các công ty Bảo
hiểm nhân thọ mới thành lập chỉ bán được lượng hợp đồng ít và tăng rất chậm
nhưng sau đó bảo hiểm nhân thọ đã phát triển nhanh đáp ứng nhu cầu của xã hội.
Mặt khác khi trình độ dân trí càng được nâng cao thì việc tham gia Bảo hiểm nhân
thọ như một thói quen và là một nhu cầu không thể thiếu thì khi đó Bảo hiểm nhân
thọ sẽ thực sự vững mạnh.
Bảng 2: Thống kê phí bảo hiểm năm 1993
ở một số nước trên thế giới