Ban nghiên cứu phát triển nguồn nhân lực và các vấn đề xã hội

  • 24 trang
  • file .doc
Báo cáo thức tập tổng hợp -1-
LỜI MỞ ĐẦU
Bộ Kế Hoạch và đầu tư là cơ quan của chính phủ, thực hiện các chức năng
quản lý Nhà Nước và kế hoạch và đầu tư, bao gồm: Tham gia tổng hợp về chiến
lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội chung của cả nước, về cơ
chế chính sách quản lý kinh tế chung và một số lĩnh vực cụ thể, và đầu tư trong
nước, nước ngoài, khu công nghiệp, khu chế xuất và quản lý nguồn hỗ trợ phát
triển chính thức, đấu thầu, doanh nghiệp, đăng ký kinh doanh trong phạm vi cả
nước, quản lý Nhà Nước các dịch vụ công trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý
của Bộ Kế Hoạch và Đầu tư với các chức năng nghiên cứu khoa học và tổng
hợp, tham gia về lĩnh vực chiến lược và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của
cả nước và các vùng lãnh thổ.
Trong thời gian thực tập tại Ban nghiên cứu nghiên cứu phát triển nguồn
nhân lực và các vấn đề xã hội thuộc Viện chiến lược Phát Triển, em đã nhận
được sự quan tâm, giúp đỡ, chỉ bảo và hướng dẫn tận tình của cán bộ trong Viện,
em đã tìm hiểu và nghiên cứu tài liệu và đã nắm bắt được một số vấn đề về cơ
cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ, tình hình hoạt động và phương hướng hoạt
động trong những năm tới của Viện cũng như của Ban. Em xin được trình bày
trong bản báo cáo thực tập tổng hợp, bản báo cáo được chia làm 4 phần:
Phần I : Tổng quan chung về Viện Chiến Lược Phát Triển.
Phần II: Ban nghiên cứu phát triển nguồn nhân lực và các vấn đề xã hội.
Phần III: Quy trình đưa một đề tài nghiên cứu khoa học vào thực tiễn.
Do trong thời gian thực tập ban đầu nên em không tránh khỏi những sai
sót, vi vậy em mong được sự chỉ bảo và giúp đỡ của quý cơ quan cùng thầy
Phạm Xuân Hoà để em hoàn thành việc thực tập và báo cáo chuyên đề sau này.
____________________________________________________________________________
TRẦN TRUNG DŨNG LỚP KẾ HOẠCH 46B
Báo cáo thức tập tổng hợp -2-
Em xin chân thành cảm ơn quý cơ quan và thầy giáo Phạm Xuân Hoà đã
giúp đỡ em hoàn thành bản báo cáo thực tập tổng hợp này.
Sinh viên : Trần Trung Dũng
____________________________________________________________________________
TRẦN TRUNG DŨNG LỚP KẾ HOẠCH 46B
Báo cáo thức tập tổng hợp -3-
I. TỔNG QUAN CHUNG VỀ VIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN
1. Lịch sử hình thành.
Viện Chiến lược phát triển thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư được hình thành
trên cơ sở tiền thân là hai Vụ của Uỷ ban kế hoạch Nhà Nước( nay là Bộ Kế
hoạch và Đầu tư ) là Vụ tổng hợp kế hoạch kinh tế quốc dân dài hạn và vụ kế
hoạch phân vùng kinh tế. Quá trình hình thành và phát triển từ hai Vụ nêu trên
cho đến Viện Chiến lược phát triển hiện nay như sau:
Theo quyết định số 47 – CP ngày 09 tháng 03 năm 1964 của hội đồng
Chính Phủ, Vụ tổng hợp kế hoạch kinh tế quốc dân dài hạn và Vụ kế hoạch phân
vùng kinh tế được thành lập. Hoạt động liên tục từ hai hướng lớn đó là về việc
xây dựng kế hoạch dài hạn và phân bố lực lượng sản xuất.
Trong thời gian từ năm 1964 đến 1983 Vụ tổng hợp kế hoạch kinh tế quốc
dân dài hạn đã làm tốt chức năng tham mưu tổng hợp, chuẩn bị kế hoạch dài hạn.
Tạ quyết định số 69 – HĐBT ngày 09 tháng 07 năm 1983 của hội đồng bộ
trưởng về việc sửa đổi, bổ sung tổ chức trực thuộc Ủy ban Kế hoạch Nhà nước,
giải thể Vụ tổng hợp kế hoạch kinh tế quốc dân dài hạn để thành lập Viện nghiên
cứu kế hoạch dài hạn theo văn bản số 2982 – V15 ngày 12 tháng 6 năm 1985 của
Hội đồng Bộ trưởng quy định co vị trí, chức năng, Bộ lãnh đạo Viện tương
đương cấp cục, và cán bộ lãnh đạo các Ban, Văn phòng trực thuộc Viện tương
Dương cấp Vụ.
Trong thời gian từ năm 1964 đến năm1974, Vụ Kế hoạch phân vùng kinh tế
đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, đặc biệt là chuẩn bị các luận cứ cho
việc công tác phân vùng kinh tế và phân bố lực lượng sản xuất. Tại nghị định số
49-CP ngày 25 tháng 3 năm 1974 của hội đồng Chính Phủ, thành lập Viện phân
____________________________________________________________________________
TRẦN TRUNG DŨNG LỚP KẾ HOẠCH 46B
Báo cáo thức tập tổng hợp -4-
vùng và quy hoạch. Đếan năm 1977 Hội đồng Chính phủ có quyết định số
269_CP ngày 30 tháng 9 năm1977 thành lập Ủy ban phân vùng kinh tế Trung
ương do Phó Thủ tươngd Lê Thanh Nghị làm chủ nhiệm Uỷ ban. Tại quyết định
số 236 – TTG ngày 25 tháng 4 năm 1978 của Thủ tướng Chính Phủ, quyết định
trong một số thời gian cần thiết Viện phân vùng và quy hoạch thuộc Uỷ ban kế
hoạch Nhà Nước được đặt dưới sự chỉ đạo và quản lý trực tiếp cảu thường trực
Uỷ Ban phân vùng kinh tế Trung ương.
Tại Nghị Định số 151 – HĐBT ngày 27 tháng 11 năm 1986 của Hội đồng
Bộ trưởng về việc sửa đổi tổ chức bộ máy làm nhiệm vụ phân vùng kinh tế, giải
thể Uỷ Ban phân vùng kế hoạch Nhà Nước thành Viện phân bố lực lượng sản
xuất.
Thực hiện Quyết định số 66 – HĐBT ngày 18 tháng 4 năm 1988 cảu Hội
đồng Bộ Trưởng về việc sắp xếp lại bộ máy cảu Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước,
Chủ nhiệm Uỷ ban kế hoạch Nhà nước đã có quyết định số 198 – UB/TCCB
ngày 19 tháng 8 năm 1988, giải thể Viện nghiên cứu Kế hoạch dài hạn và giải
thể Viện phân bố lực lượng sản xuất để thành lập Viện kế hoạch dài hạn và phân
bổ lực lượng sản xuất.
Thực hiện Nghị Định số 86/CP ngày 12 tháng 8 năm 1994 của Chính Phủ
về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Uỷ ban Kế hoạch
Nhà nước, Chủ nhiệm Uỷ ban Kế hoạch Nhà nướcđã có quyết định số 116
UB/TCCB ngày 01 thang 10 năm1994 đổi tên Viện Kế hoạch dài hạn và phân bố
lực lượng sản xuất thành lập Viện Chiến lược phát triển, vị trí tương đương tổng
cục loại 1, và quyết định 169UB/TCCB ngày 03 tháng 12 năm 1994 về chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn cùng với tổ chức bộ máy của Viện Chiến lược phát
triển.
____________________________________________________________________________
TRẦN TRUNG DŨNG LỚP KẾ HOẠCH 46B
Báo cáo thức tập tổng hợp -5-
2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Viện Chiến lược phát triển.
Viện Chiến lược phát triển đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển, và ở mỗi
giai đoạn một tên gọi khác nhau, nhưng nhiệm vụ bao trùm xuyên suốt phát triển
của Viện đó là nghiên cứu chiến lược và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của
các vùng lãnh thổ nói riêng, của cả nước nói chung, cũng như của các ngành, từ
đó làm cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch dài hạn, kế hoạch 5 năm và hàng năm.
a.Vị trí và chức năng
Viện Chiến lược phát triển là Viện cấp quốc gia, trực thuộc Bộ Kế hoạch
và Đầu tư, có chức năng nghiên cứu và đề xuất về chiến lược, quy hoạch phát
triển kinh tế - xã hội của cả nước, các vùng lãnh thổ; tổ chức nghiên cứu khoa
học, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chuyên ngành và tổ chức hoạt động tư vấn về lĩnh
vực chiến lược, quy hoạch theo quy định của pháp luật.
Viện Chiến lược phát triển là đơn vị sự nghiệp khoa học, có tư cách pháp
nhân, con dấu và tài khoản riêng, hoạt động tự chủ theo quy định của pháp luật.
b. Nhiệm vụ và quyền hạn
Viện Chiến lược phát triển có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:
- Tổ chức nghiên cứu và xây dựng các đề án về chiến lược, quy hoạch phát
triển kinh tế - xã hội của cả nước, các vùng lãnh thổ theo sự phân công của Bộ
trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Giúp Bộ trưởng thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến chiến lược, quy
hoạch; hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho các đơn vị chức năng của Bộ,
ngành, địa phương lập quy hoạch phát triển của mình phù hợp với chiến lược,
quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của cả nước đã được phê duyệt;
____________________________________________________________________________
TRẦN TRUNG DŨNG LỚP KẾ HOẠCH 46B
Báo cáo thức tập tổng hợp -6-
theo dõi, thu thập thông tin, tổng hợp tình hình thực hiện chiến lược, quy hoạch
tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của cả nước và vùng lãnh thổ;
- Tham gia thẩm định các dự án quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các dự án quy hoạch phát triển ngành,
khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế thuộc địa phương quản lý theo phân
công của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Tổ chức triển khai thực hiện các chương trình nghiên cứu khoa học về
lĩnh vực chiến lược, quy hoạch được giao và nghiên cứu các lĩnh vực khoa
học khác theo quy định của pháp luật;
- Nghiên cứu lý luận và phương pháp luận về xây dựng chiến lược, quy
hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;
- Phân tích, tổng hợp và dự báo các biến động kinh tế - xã hội, khoa học,
công nghệ, môi trường và các yếu tố khác tác động đến chiến lược, quy hoạch để
phục vụ nghiên cứu chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;
- Thực hiện nhiệm vụ hợp tác quốc tế về lĩnh vực chiến lược, quy hoạch
theo sự phân công của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Tổ chức thực hiện hoạt động tư vấn về lĩnh vực chiến lược, quy hoạch;
tham gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chuyên ngành và đào tạo sau đại học theo
quy định của pháp luật;
- Quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp
đồng của Viện và quản lý tài chính, tài sản, kinh phí được giao theo quy định của
pháp luật và phân cấp quản lý của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao.
____________________________________________________________________________
TRẦN TRUNG DŨNG LỚP KẾ HOẠCH 46B
Báo cáo thức tập tổng hợp -7-
3. Cơ cấu tổ bộ máy máy của Viện Chiến lược phát triển .
Cơ cấu của Viện Chiến lược phát triển được thể hiện qua sơ đồ sau:
Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Viện Chiến lược phát triển
Viện trưởng
Văn Các phó Viện trưởng Hội đồng khoa học
phòng
Viện
Các Ban nghiên cứu Các trung tâm
Ban Ban Ban Ban Trung
nghiên nghiên nghiên nghiên Ban Trung tâm
Ban Ban cứu và cứu và cứu cứu nghiên tâm thông
Tổng Dự phát phát phát phát cứu nghiên tin tư
Hợp Báo triển triển triển triển phát cứu liệu đào
vùng NNLvà các các triển hạ kinh tế tạo và
lãnh thổ các vấn ngành ngành tầng miền tư ván
đề XH sản dịch vụ Nam phát
xuất triển
3.1. Lãnh đạo Viện.
Viện Chiến lược phát triển có Viện Trưởng và các phó Viện trưởng. Viện
trưởng Viện Chiến lược phát triển do Thủ Tướng Chính Phủ bổ nhiệm, miễn
nhiệm theo đề nghị của Bộ Trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và chịu trách nhiệm
trước Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về toàn bộ hoạt động của Viện Chiến
____________________________________________________________________________
TRẦN TRUNG DŨNG LỚP KẾ HOẠCH 46B
Báo cáo thức tập tổng hợp -8-
lược phát triển. Hiện nay TS. Ngô Doãn Vịnh đang đảm nhiệm chức vụ Viện
trưởng Viện Chiến lược phát triển.
Phó Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và
Đầu tư bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Viện trưởng Viện Chiến lược
phát triển và chịu trách nhiệm trước Viện trưởng về cương lĩnh công tác được
phân công. Hiện nay ở Viện Chiến lược phát triển có TS. Lê Anh Sơn,TS.
Nguyễn Bá Ân, TS. Hoàng Ngọc Phong đang đảm nhiệm chức Phó Viện trưởng
Viện Chiến lược phát triển.
3.2. Hội Đồng khoa học.
Giúp Viện trưởng xây dựng các chương trình khoa học của Viện, đánh giá
các kết quả nghiên cứu khoa học và dự án.
3.3. Các phòng ban.
a. Ban tổng hợp.
Có chức năng và nhiệm vụ nghiên cứu, tổng hợp các kết quả nghiên cứu,
xây dựng các báo cáo về chiến lược, quy hoạch – phát triển kinh tế xã hội của
đất nước. Nghiên cứu báo cáo kinh tế vĩ mô, phối hợp các Cục, Vụ, Viện thuộc
Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng kế hoạch về công tác quy hoạch, đầu mối tổng
hợp, tham mưu về các vấn đề chung liên quan đến quản lý Nhà nước hàng năm.
Nghiên cứu lý luận, phương pháp luận, phương pháp phát triển tổng hợp chiến
lược, quy hoạch. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.
b. Ban dự báo.
Có chức năng và nhiệm vụ là phân tích, tổng hợp, dự báo về biến động
kinh tế, công nghệ, môi trường,liên kết quốc tế với Thế Giới phục vụ nghiên cứu
chiến lược, quy hoạch. Phân tích tổng hợp và dự báo các biến động kinh tế - xã
____________________________________________________________________________
TRẦN TRUNG DŨNG LỚP KẾ HOẠCH 46B
Báo cáo thức tập tổng hợp -9-
hội trong nước phục vụ nghiên cứu chiến lược, quy hoạch. Dự báo các khả năng
phát triển, hội nhập kinh tế khu vực và Thế Giới của nền kinh tế Việt Nam.
Tham gia nghiên cứu xây dựng kế hoạch 5 năm, hàng năm về các vấn đề có liên
quan nghiên cứu lý luận, phương pháp luận và phương pháp dự báo và thực hiện
các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.
c. Ban nghiên cứu phát triển các ngành sản xuất.
Có nhiệm vụ nghiên cứu chiến lược và quy hoạch tổng thể phát triển công
nghiệp, nông nghiệp cùng các ngành công nghiệp chế biến trên phạm vi cả nước
và các vùng lãnh thổ. Tham gia nghiên cứu xây dựng và triển khai thực hiện dự
án cụ thể hoá chiến lược, quy hoạch phát triển công, nông lâm ngư nghiệp cùng
các ngành dịch vụ khác.
d. Ban nghiên cứu phát triển các ngành dịch vụ.
Có chức năng nghiên cứu chiến lược và quy hoạch tổng thể phát triển một
số lĩnh vực thương mại, dịch vụ trên phạm vi cả nước và các vùng lãnh thổ.
e. Ban nghiên cứu và phát triển vùng.
Có chức năng và nhiệm vụ nghiên cứu, tổng hợp các kết quả nghiên cứu
và xây dựng các đề án chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội,
quy hoạch sử dụng đất các vùng lãnh thổ, đầu mối giao thong, tỉnh, đầu mối xây
dựng kế hoạch 5, hàng năm về phát triển vùng lãnh thổ, tỉnh, đầu nối tổng hợp,
tham mưu các vấn đề liên quan về quản lý Nhà nước đối với công tác quy hoạch
vùng lãnh thổ, tỉnh. Tham gia thẩm định các dự án quy hoạch phát triển kinh tế -
xã hội của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Xây dựng hệ thống các bản đồ
quy hoạch phục vụ công tác lập quy hoạch đồng thời thực hiện nhiệm vụ khác do
Viện trưởng giao.
____________________________________________________________________________
TRẦN TRUNG DŨNG LỚP KẾ HOẠCH 46B
Báo cáo thức tập tổng hợp - 10 -
f. Ban nghiên cứu phát triển hạ tầng.
Có chức năng, nhiệm vụ là nghiên cứu tổng hợp các kết quả nghiên cứu và
xây dựng chiến lược, quy hoạch phát triển hạ tầng của cả nước và trên các vùng
lãnh thổ, làm đầu mối tham mưu các vấn đề quản lý Nhà nước lien quan đến lĩnh
vực hạ tầng. Tham gia thẩm định quy hoạch các ngành có lien quan. Tham gia
nghiên cứu kế hoạch 5 năm, hàng năm. Nghiên cứu xây dựng chiến lược quy
hoạch hạ tầng và bảo vệ môi trường.
g. Trung tâm nghiên cứu kinh tế Miền Nam và trung tâm thong tin tư liệu,
đào tạo và tư vấn phát triển.
Có nhiệm vụ nghiên cứu, tổng hợp các kết quả nghiên cứu về sự phát triển
kinh tế của các vùng, lãnh thổ trong Miền Nam, và đào tạo, tư vấn về các lĩnh
vực chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội theo quy định của pháp luật.
Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội cho các
ngành các địa phương. Hai trung tâm này được hình thành theo quyết định của
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư dưới sự đề nghị của Viện trưởng Viện Chiến
lược phát triển và Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ.
h. Văn phòng Viện.
Có chức năng, nhiệm vụ tổng hợp, xây dựng và theo dõi, đôn đốc việc
thực hiện chương trình kế hoạch công tác và quản lý khoa học của Viện, lập báo
cáo với cấp trên về việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Viện. Thực hiện công
tác hành chính, quản trị, thư viện – tư liệu, lưu trữ, lễ tân. Quản lý cơ sở vật chất
cảu Viện. Đầu mối tổ chức thực hiện công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế của
Viện. Thực hiện công tác tổ chức và nhân sự.
i. Ban nghiên cứu phát triển nguồn nhân lực và các vấn đề xã hội.
____________________________________________________________________________
TRẦN TRUNG DŨNG LỚP KẾ HOẠCH 46B
Báo cáo thức tập tổng hợp - 11 -
* Chức năng, nhiệm vụ.
- Nghiên cứu, tổng hợp các kết quả nghiên cứu và xây dựng chiến lược,
quy hoạch phát triển con người, nguồn nhân lực và các vấn đề xã hội trên phạm
vi cả nước và trên các vùng lãnh thổ.
- Nghiên cứu, tổng hợp các kết quả nghiên cứu để xây dựng các giải pháp
đảm bảo thực hiện chiến lược, quy hoạch phát triển con người, nguồn nhân lực
và các vấn đề xã hội.
- Tham gia các nghiên cứu, xây dựng các kế hoạch 5 năm, hàng năm về
các vấn đề có liên quan.
- Đầu mối tổng hợp, tham mưu các vấn đề lien quan về quản lý Nhà nước
đối với công tác quy hoạch phát triển con người, nguồn nhân lực và các vấn đề
xã hội.
- Nghiên cứu lý luận, phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu phát
triển con người, nguồn nhân lực và các vấn đề xã hội.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.
* Cơ cấu tổ chức.
(1) Lãnh đạo ban
- Trưởng ban: lãnh đạo toàn bộ công việc của Ban, trực tiếp chỉ đạo và
nghiên cứu tổng hợp các vấn đề phát triển nguồn nhân lực.
- Phó trưởng ban: Phụ trách nhóm và trực tiếp xử lý tổng hợp về phát triển
con người, nòi giống.
- Phó trưởng ban: Phụ trách nhóm và trực tiếp xử lý tổng hợp các vấn đề
xã hội.
(2) Nhóm nghiên cứu chiến lược phát triển con người và nòi giống.
____________________________________________________________________________
TRẦN TRUNG DŨNG LỚP KẾ HOẠCH 46B
Báo cáo thức tập tổng hợp - 12 -
- Nghiên cứu phương hướng phát triển phát triển và những giải pháp nâng
cao chất lượng nòi giống của con người Việt Nam.
- Nghiên cứu phương hướng phát triển dân số và chất lượng dân số của cả
nước và vùng lãnh thổ.
(3) Nhóm nghiên cứu chiến lược và quy hoạch phát triển nguồn nhân lực.
- Nghiên cứu phát triển nguồn nhân lực của cả nước.
- Nghiên cứu phát triển nguồn nhân lực của các vùng lãnh thổ và phương
hướng điều chỉnh giữa các vùng.
(4) Nhóm nghiên cứu các vấn đề xã hội cơ bản của chiến lược và quy
hoạch.
- Nghiên cứu chiến lược và xây dựng cộng đồng.
- Nghiên cứu chiến lược phát triển dân tộc và tôn giáo.
- Nghiên cứu cơ cấu và các giai tầng xã hội. Trong mỗi lĩnh vực nghiên
cứu đều phải bao trùm phạm vi cả nước, cụ thể hoá trên từng vùng, kinh nghiệm
quốc tế và so sánh Việt Nam với các nước.
4. Một số thành tựu chính mà Viện đã đạt được trong những năm qua.
- Chủ trì các chương trình khoa học cấp Nhà nước 70-01, 70A và nhiều đề tài
cấp Nhà nước, cấp Bộ.
- Chủ trì xây dựng Tổng sơ đồ phân bố lực lượng sản xuất thời kỳ 1986-1990
phục vụ xây dựng kế hoạch 5 năm 1986-1990 và Đại hội lần thứ VI của Đảng.
- Tham gia xây dựng chiến lược ổn định và phát triển kinh tế-xã hội 1991-2000;
Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội thời kỳ 2001-2010 và tham gia chuẩn bị các
báo cáo, đề án phục vụ một số Hội nghị Trung ương các khóa.
____________________________________________________________________________
TRẦN TRUNG DŨNG LỚP KẾ HOẠCH 46B
Báo cáo thức tập tổng hợp - 13 -
- Làm đầu mối giúp Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về công tác qui hoạch
trên phạm vi cả nước.
- Chủ trì soạn thảo Nghị định của Chính phủ về công tác qui hoạch, Thông tư
của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về nội dung, trình tự thành lập, thẩm định
và quản lý qui hoạch phát triển ngành và qui hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã
hội lãnh thổ.
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan Trung ương triển khai lập dự án qui hoạch
tổng thể phát triển kinh tế-xã hội đến năm 2010 cho 8 vùng kinh tế lớn, 3 vùng
trọng điểm. Chủ trì xây dựng qui hoạch phát triển công nghiệp và kết cấu hạ tầng
thời kỳ 1996-2010. Các kết quả nghiên cứu này đã đóng góp thiết thực cho việc
chỉ đạo kinh tế theo lãnh thổ của Chính phủ và định hướng phát triển kinh tế -
hội của các địa phương.
- Chủ trì các đề án phát triển kinh tế-xã hội các vùng theo chỉ đạo của Thủ tướng
Chính phủ: Tây Nguyên, Đồng bằng Sông Hồng, Bắc Trung Bộ và Duyên hải
miền Trung, Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long, huyện đảo Phú Quốc,
Côn Đảo, khu vực vịnh Cam Ranh, khu vực vịnh Văn Phong.
- Triển khai nhiều đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, trong đó bao gồm
các đề tài thuộc chương trình trọng điểm cấp Nhà nước KC-08, KC-09 và KX-02
và hàng chục đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ.
- Nghiên cứu một số vấn đề lý luận và phương pháp luận phân vùng kinh tế và
qui hoạch phát triển ở Việt Nam
____________________________________________________________________________
TRẦN TRUNG DŨNG LỚP KẾ HOẠCH 46B
Báo cáo thức tập tổng hợp - 14 -
II. BAN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC VÀ CÁC
VẤN ĐỀ XÃ HỘI
1. Nhân sự của ban.
Ban nghiên cứu phát triển nguồn nhân lực và các vấn đề xã hội gồm có 10
thành viên trong đó :
- 2 người là Tiến sĩ
- 2 người là Thạc sĩ
- 6 người là cử nhân ( các nghiên cứu viên )
Các thành viên trong ban được phân chia ra thành các nhóm nghiên cứu
khác nhau:
- Nhóm nghiên cứu chiến lược phát triển con người và nòi giống gồm 3
người.
- Nhóm nghiên cứu chiến lược và quy hoạch phát triển nguồn nhân lực
gồm 3 người.
- Nhóm nghiên cứu các vấn đề xã hội cơ bản của chiến lược và quy
hoạch gồm 3 người.
2. Tình hoạt động của Ban trong những năm qua
Ban tham gia và đóng góp vào khá nhiều các dự án và các đề tài nghiên
cứu cấp Quốc gia và cấp bộ. Dưới đây là tình hình hoạt động của ban qua 3 năm
gần đây (2005, 2006, 2007).
2.1.Năm 2005.
a. Tư vấn về quy hoạch và chiến lược.
____________________________________________________________________________
TRẦN TRUNG DŨNG LỚP KẾ HOẠCH 46B
Báo cáo thức tập tổng hợp - 15 -
- Đóng góp vào việc nghiên cứu, cung cấp tài liệu và góp ý kiến cho việc
xây dựng kế hoạch 5 năm 2006 – 2010.
- Làm đầu mối giúp lãnh đạo Viện và trực tiếp triển khai các hoạt động
nghiên cứu điều tra nguồn nhân lực cốt yếu. Đã hoàn thành những công việc về
bổ sung, cập nhật và xử lý thông tin, số liệu. Đã sơ bộ soạn thảo Báo cáo tổng
hợp cuối cùng.
- Tham gia thực hiện một số chuyên đề thuộc đề án nghiên cứu phân tích
các lợi thế so sánh của Việt Nam… phục vụ xây dựng chiến lược quy hoạch.
- Tham gia vào việc chuẩn bị tài liệu, số liệu để nghiên cứu xây dựng quy
hoạch phát triển kinh tế - xã hội vùng Miền núi – trung du Bắc Bộ, vùng Miền
Trung và Đồng bằng Sông Cửu Long.
- Tham gia triển khai nghiên cứu đề án phát triển kinh tế - xã hội vành đai
Côn Minh – Hà Nội - Hải phòng và vùng đô thi Hà Nội.
- Làm đầu mối, thực hiện các công tác chuẩn bị và bước đầu triển khai
việc xây dựng chương trình quốc gia phát triển nhân lực đến năm 2020.
- Làm đầu mối tổ chức nghiên cứu soạn thảo Quyết định của Thủ tướng
Chính Phủ về sửa đổi, bổ sung một số chính sách ưu đãi và khuyến khích đầu tư
phát triển kinh tế - xã hội khu kinh tế đảo Phú Quý.
- Làm thương trực giúp lãnh đạo Viện xây dựng đề án thành lập trường
Đại Học trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chức năng của Ban được lãnh đạo
Viện Và Bộ giao: Góp ý quy hoạch ngành y tế, Chiến lược phát triển y tế dự
phòng, Dự thảo Nghị định của Chính Phủ về phối hợp trong công tác xây dựng
chiến lược, quy hoạch, kế hoạch …
____________________________________________________________________________
TRẦN TRUNG DŨNG LỚP KẾ HOẠCH 46B
Báo cáo thức tập tổng hợp - 16 -
- Tham gia các hoạt động của Dự án hợp tác “ Chia sẻ tri thức ” với Hàn
Quốc về phần nội dung Chiến lược phát triển nguồn nhân lực.
b. Công tác nghiên cứu khoa học
- Thực hiện Đề tài khoa học cấp Bộ “ Thực trạng và giải pháp nâng cao
chất lượng con người Việt Nam ”.
- Làm đầu mối, giúp lãnh đạo Viện thực hiện đề tài khoa học cấp Bộ “ Cơ
sở khoa học và thực hiện xây dựng chương trình quốc gia phát triển nhân lực
Việt Nam đến năm 2020”( đề tài 2 năm 2005 – 2006 ).
- Tham gia nghiên cứu chuyên đề của đề tài độc lập cấp Nhà nước “Phát
triển kinh tế - xã hội bền vững vùng Tây Bắc sau khi có thuỷ điện Sơn La”.
- Tham gia nghiên cứu chuyên đề nhánh về chính sách phát triển đội ngũ
trí thức khoa học công nghệ, do Ban Khoa Giáo Trung ương chủ trì.
- Tham gia một số hoạt động nghiên cứu và viết bài dự hội thảo với các cơ
quan khác như Viện Chiến lược và chương trình giáo dục, Viện nghiên cứu con
người, Viện chiến lược và chính sách y tế, Viện nghiên cứu khoa học lao động
TB và XH, Ban Khoa Giáo Trung ương…
- Chuẩn bị tài liệu tập huấn và tham gia giảng bài về phương pháp dự báo
nhu cầu lao động cho cán bộ quy hoạch tỉnh, huyện ( tỉnh Bắc Giang ).
- Phân phối, tham gia với Vụ LĐ – VX chuẩn bị tài liệu và tham gia cá
hoạt động tập huấn về long ghép dân số trong KHH phát triển bền vững cảu Dự
án VIE/P14 “Tăng cường năng lực cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư về lồng ghép dân
số trong kế hoạch hóa phát triển”.
2.2. Năm 2006.
a. Tư vấn về quy hoạch và chiến lược.
____________________________________________________________________________
TRẦN TRUNG DŨNG LỚP KẾ HOẠCH 46B
Báo cáo thức tập tổng hợp - 17 -
- Làm đầu mối về tổ chức triển khai xây dựng quy hoạch tổng thể phát
triển vùng kinh tế - xã hội vùng Bắc Trung Bộ, DHTB và KTTĐ Miền Trung.
- Làm đầu mối, thực hiện các công việc về tổ chức phối hợp và nghiên cứu
xây dựng Chương trình quốc gia phát triển nhân lực đến năm 2020.
- Tham gia thực hiện một số chuyên đề thuộc các đề án Quy hoạch vùng
Trung du miền núi Bắc Bộ, Đồng bằn Sông Hồng, Đồng Bằng Sông Cửu Long,
Đông Nam Bộ và Vịnh Thái Lan.
- Tham gia vào việc xây dựng đề cương nghiên cứu xây dựng Quy hoạch
phát triển kinh tế - xã hội vùng ven biển Miền Trung, Cơ sở khoa học xây dựng
Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ 2011 – 2020.
- Làm đầu mối tổ chức nghiên cứu soạn thảo quyết định của Thủ tướng
Chính Phủ về sửa đổi, bổ sung một số chính sách ưu đãi và khuyến khích đối với
đảo Phú Quý.
- Làm thường trực và tham gia giúp lãnh đạo Viện xây dựng về đề án
thành lập Học Viện Chính Sách và phát triển trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
- Thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng của Ban được lãnh đạo Viện và
Bộ giao : Góp ý quy hoạch ngành y tế, Chiến lược phát triển thể thao thành tích
cao, Dự thảo Nghị định hướng dẫn luật đầu tư, soạn thảo Thông tư tư hướng dẫn
thực hiện Nghị định 92 về công tác quy hoạch…
b. Công tác nghiên cứu khoa học.
- Thực hiện Đề tài khoa học cấp Bộ “Nguồn nhân lực chất lượng cao: hiện
trạng phát triển, sử dụng và các giải pháp tăng cường”
____________________________________________________________________________
TRẦN TRUNG DŨNG LỚP KẾ HOẠCH 46B
Báo cáo thức tập tổng hợp - 18 -
- Làm đầu mối, giúp lãnh đạo Viện thực hiện đề tài khoa học cấp Bộ “Cơ
sở khoa học và thực tiễn xây dựng chương trình quốc gia phát triển nhân lực Việt
Nam đến năm 2002” (đề tài 2 năm 2005 – 2006 ).
____________________________________________________________________________
TRẦN TRUNG DŨNG LỚP KẾ HOẠCH 46B
Báo cáo thức tập tổng hợp - 19 -
2.3. Năm 2007.
a. Những công việc theo chức năng, nhiệm vụ.
- Làm đầu mối, thực hiện các công việc về xây dựng Chiến lược phát triển
nhân lực Việt Nam đến năm 2020 trình Thủ tướng Chính Phủ.
- Tham gia nghiên cứu đề xuất ý tưởng và đề cương Chiến lược phát triển
kinh tế - xã hội Việt Nam đến năm 2020.
- Tham gia thực hiện một số chuyên dề thuộc các đề án quy hoạch vùng
ven biển Bắc Bộ, vùng Tây Nguyên, Vịnh Thái Lan và khu kinh tế cửa khẩu.
- Tham gia vào việc xây dựng đề cương nghiên cứu sửa đổi, bổ sung một
số điều của Nghị định 92/ NĐ-CP về việc xây dựng và quản lý quy hoạch phát
triển kinh tế - xã hội.
- Soạn thảo Báo cáo về kết quả thực hiện Nghị quyết 39/NQ-TW của Bộ
Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Nam
Trung Bộ.
- Tham gia giúp lãnh đạo Viện xây dựng đề án thành lập Học Viện Chính
sách và phát triển trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
- Thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng của Ban được lãnh đạo Viện và
Bộ giao: Góp ý 12 văn bản về dự thảo Nghị định của Chính Phủ , Dự thảo quyết
định của Thủ tướng Chính Phủ, các Quy hoạch ngành…
b. Công tác nghiên cứu khoa học.
- Thực hiện đề tài khoa học cấp Bộ “giải pháp đảm bảo nguồn lao động
chất lượng cao cho các khu kinh tế , khu công nghiệp và khu chế xuất”.
- Tham gia nghiên cứu một số đề tài khoa học cấp Bộ của Viện Chiến lược
và Chương trình giáo dục ( Bộ GD-ĐT).
____________________________________________________________________________
TRẦN TRUNG DŨNG LỚP KẾ HOẠCH 46B