Bài toán thực tế tổng hợp có lời giải chi tiết – lê viết nhơn

  • 35 trang
  • file .pdf
www.dethithptquocgia.com website chia sẻ tài liệu đề thi miễn phí – file word
Giáo viên sưu tầm và biên soạn: Lê Viết Nhơn
BÀI TOÁN THỰC TẾ
BÀI TOÁN TỐI ƯU MIN - MAX
Tài liệu có tham khảo nguồn:
1) Bài toán tối ưu Min_max của thầy Lê Bá Bảo.
2) Tuyển chọn các bài toán thực tế của thầy Nguyễn Văn Rin.
3) Một số bài toán của thầy Hồ Hà Đặng
A. BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA
PHẦN 1. BÀI TOÁN THỰC TẾ_TỐI ƯU
Ví dụ 1. (SGK 12 CB) Trong số các hình chữ nhật có cùng chu vi 16  cm  , hãy tìm hình chữ
nhật có diện tích lớn nhất.
Hướng dẫn giải
Hình vuông có cạnh bằng 4  cm  là hình có diện tích lớn nhất và max S  16 cm2  
 
Ví dụ 2. (SGK 12 CB) Trong tất cả các hình chữ nhật có diện tích 48 m2 , hãy xác định hình
chữ nhật có chu vi nhỏ nhất.
Hướng dẫn giải:
Hình vuông có cạnh bằng 4 3  m  là hình có chu vi nhỏ nhất và min P  16 3  m  .
Ví dụ 3. (SGK BT 12 CB) Trong các hình trụ nội tiếp hình cầu bán kính R , hãy tìm hình trụ có
thể tích lớn nhất.
Hướng dẫn giải:
Kí hiệu chiều cao, bán kính đáy và thể tích của hình trụ nội tiếp hình cầu lần lượt là h , r và V .
Khi đó: V  h r 2 .
h2  2 h2   2 h3 
Vì r  R   V  h  R      hR   .
2 2
4  4  4
 h3 
Ví dụ trở thành tìm giá trị lớn nhất của hàm số V  h     hR2   , h   0; 2 R  .
 4
 3h 
2
Ta có: V '  h     R2 
2R
0h .
 4  3
Bảng biến thiên:
h 0 2R 2R
3
V'  0 
4 R 3
V 3 3
0 0
Facebook: www.facebook.com/viet.nhon Trang 1
Truy cập www.dethithptquocgia.com để cập nhật tài liệu đề thi mới mỗi ngày
www.dethithptquocgia.com website chia sẻ tài liệu đề thi miễn phí – file word
Giáo viên sưu tầm và biên soạn: Lê Viết Nhơn
 2 R  4 R3
Từ BBT, suy ra max V  V   .
 0;2 R  3 3 3
2R
Vậy hình trụ nội tiếp hình cầu bán kính R có thể tích lớn nhất khi chiều cao của nó bằng .
3
4 R 3
Khi đó, thể tích khối trụ là .
3 3
Ví dụ 4. (Team 12 Huế) Một tấm kẽm hình vuông ABCD có cạnh bằng 30 cm . Người ta gập
tấm kẽm theo hai cạnh EF và GH cho đến khi AD và BC trùng nhau như hình vẽ dưới đây để
được một hình lăng trụ khuyết hai đáy.
Giá trị của x để thể tích khối lăng trụ lớn nhất là
A. x 5 cm . B. x 9 cm . C. x 8 cm . D. x 10 cm .
Hướng dẫn giải:
Ta có: DF CH x, FH 30 2x pΔDHF 15.
Thể tích khối lăng trụ như hình vẽ là
V SFDH .EF 30 15 15 x 15 x 15 30 2x
2 15
30 15 15 x 2 x 15 , x ;15
2
2
Xét hàm số f x 15 x 2x 15
2
f' x 2 15 x 2 x 15 2 15 x 2 15 x 3x 30
x 10
f' x 0 .
x 15
Bảng biến thiên:
Facebook: www.facebook.com/viet.nhon Trang 2
Truy cập www.dethithptquocgia.com để cập nhật tài liệu đề thi mới mỗi ngày
www.dethithptquocgia.com website chia sẻ tài liệu đề thi miễn phí – file word
Giáo viên sưu tầm và biên soạn: Lê Viết Nhơn
Dựa vào BBT, max f x 125 khi x 10.
15
;15
2
Do đó thể tích khối lăng trụ như hình vẽ lớn nhất khi x 10 cm .
Khi đó Vmax 750 3 cm3 .
Lựa chọn đáp án D.
Ví dụ 5. (SGK BT 12 CB) Một chất điểm chuyển động theo quy luật s  t   6t 2  t 3 . Tính thời
điểm t (giây) tại đó vận tốc v  m / s  của chuyển động đạt giá trị lớn nhất.
Hướng dẫn giải:
Theo giả thiết: s  t   6t 2  t 3 , t   0;   .
Vận tốc của chuyển động là v  t   s '  t   12t  3t 2 .
Ta có: v '  t   12  6t  0  t  2.
Bảng biến thiên:
t 0 2 
v ' t   0 
12
v t 
Dựa vào BBT, ta có max v t v 2 12 m / s . Vậy vận tốc đạt giá trị lớn nhất khi t  2  s  .
0;
Ví dụ 6. (SGK BT 12 CB) Cho số dương m . Hãy phân tích m thành tổng của hai số dương sao
cho tích của chúng là lớn nhất.
Hướng dẫn giải:
Cho m  0. Đặt x là số thứ nhất, 0  x  m, số thứ hai là m  x.
Xét tích P  x   x  m  x  , x   0; m  . Ta có: P '  x   2 x  m  0  x  .
m
2
Bảng biến thiên:
x 0 m m
2
P '  x  0 
m2
P  x 4
 m  m2
Từ BBT, ta có max P  x   P   
m
. Vậy phân tích m thành tổng hai số .
 0; m 2 4 2
Ví dụ 7. (SGK BT 12 CB) Tìm hai số có hiệu là 13 sao cho tích của chúng là bé nhất.
Hướng dẫn giải:
Gọi một trong hai số phải tìm là x , ta có số kia là x  13.
Xét tích P  x   x 13  x  . Ta có: P '  x   2 x  13  0  x   .
13
2
Bảng biến thiên:
Facebook: www.facebook.com/viet.nhon Trang 3
Truy cập www.dethithptquocgia.com để cập nhật tài liệu đề thi mới mỗi ngày
www.dethithptquocgia.com website chia sẻ tài liệu đề thi miễn phí – file word
Giáo viên sưu tầm và biên soạn: Lê Viết Nhơn
x  
13 
2
P '  x  0 
 
P  x
169

4
 13 
Từ BBT, ta có min P  x   P     
169 13
. Vậy tích hai số là bé nhất khi một số là 
 2  4 2
13
và số kia là .
2
Ví dụ 8. (SGK BT 12 CB) Hãy tìm tam giác vuông có diện tích lớn nhất nếu tổng của một cạnh
góc vuông và cạnh huyền bằng hằng số a  a  0  .
Hướng dẫn giải:
 a B
Kí hiệu cạnh góc vuông AB là x , x   0;  .
 2
Khi đó, cạnh huyền BC  a  x, cạnh góc vuông kia là
 a  x   x  a  2ax .
2
AC  BC 2  AB2  2 2
 a x
Diện tích tam giác ABC là S  x  
1
x a2  2ax , x   0;  .
2  2
a  a  3x 
Ta có: S '  x  
a
0x .
2 a2  2ax 3
A C
Bảng biến thiên:
x 0 a a
3 2
S'  x  0 
a2
S  x 6 3
a2
Từ BBT, suy ra max S  x  
a 2a
khi AB  , BC  .
 a 3 3
 0;  6 3
 2
Ví dụ 9. (SGK 12 NC) Cho một tam giác đều ABC cạnh a. Người ta dựng một hình chữ nhật
MNPQ có cạnh MN nằm trên cạnh BC , hai đỉnh P và Q theo thứ tự nằm trên hai cạnh AC
và AB của tam giác. Xác định vị trí của điểm M sao cho hình chữ nhật có diện tích lớn nhất và
tìm giá trị lớn nhất đó.
Hướng dẫn giải:
 a
Đặt BM  x; x   0;  ta được MN  a  2x; QM  x 3.
 2

Diện tích hình chữ nhật MNPQ là: S  x   MN.QM   a  2x  x 3  3 ax  2x2 . 
Ta có: S '  x   3  a  4 x   0  x  .
a
4
Facebook: www.facebook.com/viet.nhon Trang 4
Truy cập www.dethithptquocgia.com để cập nhật tài liệu đề thi mới mỗi ngày
www.dethithptquocgia.com website chia sẻ tài liệu đề thi miễn phí – file word
Giáo viên sưu tầm và biên soạn: Lê Viết Nhơn
Bảng biến thiên:
x 0 a a
4 2
S'  x  0 
3 a2
S  x 8
Từ BBT, suy ra S  x  đạt giá trị lớn nhất tại điểm x 
a
và giá trị lớn nhất của diện tích
4
a 3 a2
hình chữ nhật là max S  x   S    .
 a
 0;   4  8
 2 
Ví dụ 10. (SGK 12 NC) Khi nuôi cá thí nghiệm trong hồ, một nhà sinh vật học thấy rằng: Nếu
trên mỗi đơn vị diện tích mặt hồ có n con cá thì trung bình mỗi con cá sau một vụ cân nặng
P  n  480  20n  gam  . Hỏi phải thả bao nhiêu cá trên một đơn vị diện tích của mặt hồ để sau
một vụ thu hoạch được nhiều cá nhất?
Hướng dẫn giải:
Nếu trên mỗi đơn vị diện tích của mặt hồ có n con cá thì sau một vụ, số cá trên mỗi đơn
vị diện tích mặt hồ trung bình cân nặng f  n  nP  n  480n  20n2  gam  .
Xét hàm số f  x   480x  20x2 ; x   0;   .
(Biến số n lấy các giá trị nguyên dương được thay thế bởi biến số x lấy các giá trị trên khoảng
 0;   ).
Ta có: f '  x   480  40x  0  x  12.
Bảng biến thiên:
x 0 12 
f '  x  0 
2880
f  x
Từ BBT, trên  0;   , hàm số f đạt giá trị lớn nhất tại điểm x  12 . Từ đó, suy ra f  n  đạt giá
trị lớn nhất tại điểm n  12.
Ví dụ 11. (SGK 12 NC) Độ giảm huyết áp của một bệnh nhân được cho bởi công thức
G  x   0,025x2  30  x  , trong đó x là liều lượng thuốc được tiêm cho bệnh nhân ( x được tính
bằng miligam). Tính liều lượng thuốc cần tiêm cho bệnh nhân để huyết áp giảm nhiều nhất và
tính độ giảm đó.
Hướng dẫn giải:
Ta có: G  x   0,75x2  0,025x3 x  0. G '  x   1,5x  0,075x2  0  x  0  x  20.
Bảng biến thiên:
x 0 20 
Facebook: www.facebook.com/viet.nhon Trang 5
Truy cập www.dethithptquocgia.com để cập nhật tài liệu đề thi mới mỗi ngày
www.dethithptquocgia.com website chia sẻ tài liệu đề thi miễn phí – file word
Giáo viên sưu tầm và biên soạn: Lê Viết Nhơn
G '  x  0 
100
G  x
Từ BBT, suy ra max G  x   G  20   100. Vậy liều lượng thuốc cần tiêm cho bệnh nhân để
 0;  
huyết áp giảm nhiều nhất là 20 mg. Khi đó, độ giảm huyết áp là 100.
Ví dụ 12. (SGK 12 NC) Một con cá hồi bơi ngược dòng để vượt một khoảng cách là 300 km. Vận
tóc dòng nước là 6 km/h. Nếu vận tốc của cá bơi khi nước đứng yên là v (km/h) thì năng lượng
tiêu hao của cá trong t giờ được cho bởi công thức E  v   cv3t , trong đó c là một hằng số, E
được tính bằng jun. Tìm vận tốc bơi của cá khi nước đứng yên để năng lượng tiêu hao là ít nhất.
Hướng dẫn giải:
Vận tốc cá bơi khi ngược dòng là v  6 (km/h). Thời gian cá bơi để vượt khoảng cách 300
300
km là t  (giờ).
v6
v3
Năng lượng tiêu hao của cá để vượt khoảng cách đó là E  v   cv 3 .
300
 300c. (jun), v  6.
v6 v6
v9
Ta có: E '  v   600cv 2  0  v  9  v  0 (loại do v  6 ).
 v  6
2
Bảng biến thiên:
v 6 9 
E'  v  0 
 
E v
E 9
Từ BBT, để ít tiêu hao năng lượng nhất, cá phải bơi với vận tốc (khi nước đứng yên) là 9 (km/h).
Ví dụ 13. (SGK 12 NC) Sau khi phát hiện một bệnh dich, các chuyên gia y tế ước tính số người
nhiễm bệnh kể từ ngày xuất hiện bệnh nhân đầu tiên đến ngày thứ t là
f  t   45t 2  t 3 , t  0, 1, 2,..., 25. Nếu coi f là hàm số xác định trên 0; 25  thì f '  t  được xem
là tốc độ truyền bệnh (người/ngày) tại thời điểm t.
a) Tính tốc độ truyền bệnh vào ngày thứ 5.
b) Xác định ngày mà tốc độ truyền bệnh là lớn nhất và tính tốc độ đó.
c) Xác định các ngày mà tốc độ truyền bệnh lớn hơn 600.
d) Xét chiều biến thiên của hàm số f trên đoạn 0; 25  .
Hướng dẫn giải:
Số người nhiễm bệnh kể từ ngày xuất hiện bệnh nhân đầu tiên đến ngày thứ t là
f  t   45t 2  t 3 , t  , t  0; 25 . Để xét tốc độ truyền bệnh, người ta xem hàm số f là xác định
trên đoạn 0; 25  .
a) f '  t   90t  3t 2  3t  30  t  .
Facebook: www.facebook.com/viet.nhon Trang 6
Truy cập www.dethithptquocgia.com để cập nhật tài liệu đề thi mới mỗi ngày
www.dethithptquocgia.com website chia sẻ tài liệu đề thi miễn phí – file word
Giáo viên sưu tầm và biên soạn: Lê Viết Nhơn
Tốc độ truyền bệnh vào ngày thứ năm là f '  5   375 (người/ngày).
b) f ''  t   90  6t  0  t  15.
Bảng biến thiên:
t 0 15 
f ''  t   0 
675
f ' t 
Từ BBT, tốc độ truyền bệnh là lớn nhất vào ngày thứ 15.
Tốc độ đó là f ' 15   675 (người/ngày).
c) f '  t   600  90t  3t 2  600  t 2  30t  200  0  10  t  20.
Từ ngày 11 đến ngày thứ 19, tốc độ truyền bệnh là lớn hơn 600 người mỗi ngày.
Ví dụ 14. (SGK 12 NC) Cho parabol  P  : y  x2 và điểm A  3; 0  . Xác định điểm M thuộc
parabol  P  sao cho khoảng cách AM là ngắn nhất và tìm khoảng cách ngắn nhất đó.
Hướng dẫn giải:
 
Gọi M x; x 2 là một điểm bất kì của parabol  P  .
Ta có: AM 2   x  3   x4  x4  x2  6x  9 . Khoảng cách AM đạt giá trị nhỏ nhất khi và chỉ khi
2
f  x   AM 2 đạt giá trị nhỏ nhất.
 
Xét f  x   x4  x2  6x  9  f '  x   4x3  2x  6   x  1 4x2  4x  6  0  x  1 .
Bảng biến thiên:
x  1 
f '  x  0 
 
f  x
5
Dựa vào BBT, ta suy ra f  x  đạt giá trị nhỏ nhất tại điểm x  1 và f  1  5 . Do đó,
khoảng cách AM đạt giá trị nhỏ nhất khi M nằm ở vị trí của điểm M0  1;1 ; AM0  5.
Ví dụ 15. (SGK 12 NC) Một viên đạn được bắn
ra với vận tốc ban đầu v0  0 từ một nòng súng
đặt ở gốc tọa độ O , nghiêng một góc  với
mặt đất (nòng súng nằm trong mặt phẳng
thẳng đứng Oxy và tạo với trục hoành Ox góc
 ).
Biết quỹ đạo chuyển động của viên đạn là
parabol
g
 
   : y   2v2 1  tan2  x2  x tan 
0
( g là gia tốc trọng trường).
Facebook: www.facebook.com/viet.nhon Trang 7
Truy cập www.dethithptquocgia.com để cập nhật tài liệu đề thi mới mỗi ngày
www.dethithptquocgia.com website chia sẻ tài liệu đề thi miễn phí – file word
Giáo viên sưu tầm và biên soạn: Lê Viết Nhơn
 
Chứng minh rằng với mọi    0;  ,     luôn tiếp xúc với parabol    có phương trình là
 2
g 2 v02
y 2 x  và tìm tọa độ tiếp điểm. (    được gọi là parabol an toàn).
2v0 2g
Hướng dẫn giải:
Hoành độ tiếp điểm của hai parabol là nghiệm của hệ phương trình:
 g g 2 v02
 
 2 1  tan  x  x tan    2 x 
 2v0
2 2
2v0 2g
(1)

 
 g 1  tan 2  x  tan    g x
 v2 v02
(2)
 0
v02  
Từ (2)  x  . Dễ thấy đó cũng là nghiệm của phương trình (1). Vậy với mọi x   0; 
g tan   2
hai parabol luôn tiếp xúc với nhau.
v02
Hoành độ tiếp điểm là x  .
g tan 
2
g  v02  v02 v02  1 
Tung độ của tiếp điểm là y   2      1 .
2v0  g tan   2 g 2 g  tan 2  
 v02 v02  1   
Điểm  ; 1   là tiếp điểm của hai parabol với mọi x   0;  .
 g tan  2 g  tan   
2
 2
Ví dụ 16. (SGK 12 NC) Một tạp chi được bán với giá 20 nghìn đồng một cuốn. Chi phí xuất bản
x cuốn tạp chí (bao gồm: lương cán bộ, công nhân viên, giấy in, <) được cho bởi công thức
C  x   0,0001x2  0,2x  10000, C  x  được tính theo đơn vị vạn đồng. Chi phí phát hành cho
mỗi cuốn là 4 nghìn đồng.
1) a) Tính tổng chi phí T  x  (xuất bản và phát hành) cho x cuốn tạp chí.
T  x
b) Tỉ số M  x   được gọi là chi phí trung bình cho một cuốn tạp chí khi xuất bản x
x
cuốn. Tính M  x  theo x và tìm số lượng tạp chi cần xuất bản sao cho chi phí trung bình là thấp
nhất.
2) Các khoản thu bao gồm tiền bán tạp chí và 90 triệu nhận được từ quảng cáo và sự trợ giúp
cho báo chí. Giả sử số cuốn in ra đều được bán hết.
a) Chứng minh rằng số tiền lãi khi in x cuốn tạp chí là L  x   0,0001x2  1,8x  1000.
b) Hỏi in bao nhiêu cuốn thì có lãi?
c) In bao nhiêu cuốn thì lãi nhiều nhất? Tính số tiền lãi đó.
Hướng dẫn giải:
1) a) Tổng chi phí cho x cuốn tạp chí là T  x   C  x   0,4x  0,0001x2  0,2 x  10000.
b) Ta có: M  x   0,0001x 
10000
 0, 2 với x  1,2,... (6)
x
Facebook: www.facebook.com/viet.nhon Trang 8
Truy cập www.dethithptquocgia.com để cập nhật tài liệu đề thi mới mỗi ngày
www.dethithptquocgia.com website chia sẻ tài liệu đề thi miễn phí – file word
Giáo viên sưu tầm và biên soạn: Lê Viết Nhơn
Ta xét hàm số y  M  x  trên khoảng  0;   (trong đó M  x  được xác định bởi công thức (6)
với mọi x  0 ) và tìm x  0, trong đó hàm số M đạt giá trị nhỏ nhất trên  0;   .
Ta có: M '  x   0,0001 
10000
 0  x  10000.
x2
Bảng biến thiên:
x 0 10 000 
M '  x  0 
M  x
2, 2
Từ BBT, suy ra min M  x   M 10 000   2, 2. Vậy chi phí trung bình cho x cuốn tạp chí thấp
 0; 
nhất khi x  10 000 (cuốn). Chi phí cho mỗi cuốn khi đó là 2,2 vạn đồng  22 000 (đồng).
2) a) Tổng số tiền thu được khi bán x cuốn tạp chí ( x nguyên dương) là 2x  9 000 (vạn
đồng).
Số tiền lãi khi bán x cuốn là: L  x   2x  9 000  T  x   0,0001x2  1,8 x  1000.
0,9  0,71 0,9  0,71
b) Có lãi khi L  x   0, tức là: 0,0001x2  1,8 x  1000  0  x
0,0001 0,0001
 9 000  71000 000  x  9 000  71000 000 .
Vì x lấy giá trị nguyên dương và
9 000  71000 000  573,85 và 9 000  71000 000  17426,15
nên 573  x  17427.
c) Ta xét hàm số: L  x   0,0001x2  1,8x  1000; x   0;   và tìm x  0 để tại đó L  x 
đạt giá trị lớn nhất trên  0;   .
Ta có: L '  x   0,0002x  1,8  0  x  9 000.
Bảng biến thiên:
x 0 9 000 
L'  x  0 
7 100
L  x
Từ BBT, suy ra max L  x   L  9 000   7 100. Vậy muốn lãi nhiều nhất thì phải in 9 000 cuốn.
 0;  
Khi đó tiền lãi thu được là: 7 100 vạn đồng  71000 000 (đồng).
Ví dụ 17. (SGK 12 NC) Người ta định làm một cái hộp hình trụ bằng tôn có thể tích V cho
trước. Tìm bán kính đáy r và chiều cao h của hình trụ sao cho tốn ít nguyên liệu nhất.
Hướng dẫn giải:
Thể tích hình trụ là V  h r 2 .
Facebook: www.facebook.com/viet.nhon Trang 9
Truy cập www.dethithptquocgia.com để cập nhật tài liệu đề thi mới mỗi ngày
www.dethithptquocgia.com website chia sẻ tài liệu đề thi miễn phí – file word
Giáo viên sưu tầm và biên soạn: Lê Viết Nhơn
V 2V
Diện tích toàn phần của hình trụ là: S  2 r 2  2 rh  2 r 2  2 r 2  2 r 2  .
r r
Ta tìm r  0 sao cho tại đó S đạt giá trị nhỏ nhất.
Xét hàm số S  r   2 r 2  ; r   0;   . Ta có: S '  r   4 r  2  0  r  3
2V 2V V
.
r r 2
Bảng biến thiên:
r 0 V 
3
2
S' r   0 
S r 
 V 
S 3
 2 
 
 V 
Từ BBT, min S  r   S  3
V V 4V
  khi r  3 . Khi đó h  2  3 .
 0;    2  2 r 
Ví dụ 18. (SGK 12 NC) Chu vi một tam giác là 16 cm, độ dài cạnh tam giác là 6 cm. Tìm độ dài
hai cạnh còn lại của tam giác sao cho tam giác có diện tích lớn nhất
Hướng dẫn giải:
Gọi x , y là độ dài hai cạnh còn lại của tam giác.
Ta có: x  y  16  6  10, x  0, y  0.
Diện tích tam giác là: S  p  p  6  p  x  p  y   8.2  8  x  8  y   4  8  x  8  y .
Thay y  10  x , ta được: S  4  8  x  x  2   4 x2  10x  16; x   0;10  .
Ta có: S '  x   4  8  x  x  2   4 x2  10x  16; x   0;10  .
Đặt f  x   x2  10x  16 ; x   0;10  . Ta có: f '  x   2x  10  0  x  5.
Bảng biến thiên:
x 0 5 10
f '  x  0 
9
f  x
Từ BBT, suy ra tam giác có diện tích lớn nhất khi x  5  cm  và y  5  cm  ; max f  x   f  5   9.
 0;10 
Khi đó diện tích tam giác là S  4 9  12 cm2 .  
Ví dụ 19. (SGK BT 12 NC) Hình thang cân ABCD có đáy nhỏ AB và hai cạnh bên đều dài 1 m.
Tính góc   DAB  CBA sao cho hình thang có diện tích lớn nhất và tính diện tích đó.
Hướng dẫn giải:
Facebook: www.facebook.com/viet.nhon Trang 10
Truy cập www.dethithptquocgia.com để cập nhật tài liệu đề thi mới mỗi ngày
www.dethithptquocgia.com website chia sẻ tài liệu đề thi miễn phí – file word
Giáo viên sưu tầm và biên soạn: Lê Viết Nhơn

Dựng AH  CD . Đặt x  ADC ; 0  x  ,
2
ta được:
AH  sin x; DH  cos x; DC  1  2cos x.
Diện tích hình thang là:
AB  CD  
S .AH   1  cos x  sin x; x   0;  .
2  2
 
Đặt S  x    1  cos x  sin x 
1
sin 2 x  sin x; x   0;  .
2  2
cos x  1
  
Ta có: S '  x   cos 2 x  cos x  2 cos x  cos x  1  0  
2
1  x    0;  .
cos x  3  2
 2
2
Suy ra hình thang có diện tích lớn nhất khi   . Khi đó, diện tích hình thang là
3
S
3 3
4
 cm  .
2
Ví dụ 20. (SGK BT 12 NC) Trong các tam giác vuông mà cạnh huyền có độ dài bằng 10 cm, hãy
xác định tam giác có diện tích lớn nhất.
Hướng dẫn giải:
Gọi x , y là độ dài hai cạnh góc vuông của tam giác vuông có cạnh huyền bằng 10  cm  ,
0  x  10 và 0  y  10.
Diện tích tam giác là: S 
1
2
 
xy cm2 . Ta có x2  y 2  100.
 
S đạt giá trị lớn nhất khi và chỉ khi tích x2 y 2  x2 100  x2 đạt giá trị lớn nhất.
 
Ví dụ quy về: Tìm x   0;10  sao cho tại đó hàm số z  x2 100  x2 ; x   0;10  đạt giá trị lớn
nhất. Kết quả: Tam giác vuông cân có diện tích lớn nhất. Độ dài hai cạnh góc vuông của tam
giác đó là x  y  5 2  cm  .
Ví dụ 21. (SGK BT 12 NC) Một hành lang giữa
hai tòa nhà có hình dạng của một hình lăng trụ
đứng. Hai mặt bên ABB ' A ' và ACC ' A ' là hai
tấm kính hình chữ nhật dài 20 m, rộng 5 m.
Gọi x (mét) là độ dài cạnh BC.
a) Tính thể tích V của hình lăng trụ theo x.
b) Tìm x sao cho hình lăng trụ có thể tích
lớn nhất và tính giá trị lớn nhất đó.
Hướng dẫn giải:
a) V  5x 100  x2  m  ; 0  x  10.
3
Facebook: www.facebook.com/viet.nhon Trang 11
Truy cập www.dethithptquocgia.com để cập nhật tài liệu đề thi mới mỗi ngày
www.dethithptquocgia.com website chia sẻ tài liệu đề thi miễn phí – file word
Giáo viên sưu tầm và biên soạn: Lê Viết Nhơn
 0;10 
 
b) Hình lăng trụ có thể tích lớn nhất khi x  5 2  m  và max V  V 5 2  250 m3 .  
Ví dụ 22. (SGK BT 12 NC) Cắt bỏ hình quạt
tròn AOB (hình phẳng có nét gạch trong hình
bên) từ một mảnh các tông hình tròn bán kính
R rồi dán hai bán kính OA và OB của hình
quạt tròn còn lại với nhau để được một cái
phễu có dạng của một hình nón. Gọi x là góc
ở tâm của quạt tròn dùng làm phểu,
0  x  2 .
a) Hãy biểu diễn bán kính r của hình tròn đáy và đường cao h của hình nón theo R và x.
b) Tính thể tích hình nón theo R và x.
c) Tìm x để hình nón có thể tích lớn nhất và tính giá trị lớn nhất đó.
Hướng dẫn giải:
a) Vì độ dài của đường tròn đáy hình nón bằng độ dài AB của quạt tròn dùng làm phễu,
R R2 x 2 R
nên ta có: 2 r  Rx  r  ; h  R2  r 2  R2   4 2  x 2 .
2 4 2
2
1 R3 2
b) Thể tích hình nón là: V   r 2 h  x 4 2  x2 ; 0  x  2 .
3 24 2
c) Ta tìm x   0; 2  sao cho tại đó V đạt giá trị lớn nhất.
Đặt V  x  
R3 2
x 4  x  V '  x  
2 2 
R3 x 8  3x
2 2
.

24 2 24 2 4 2  x2
2 6
Với 0  x  2 , ta có: V  x   0  x   1,63   0; 2  .
3
Bảng biến thiên:
x 0 2 6 2
3
V'  0 
2 3 R3
V 27
2 6  2 6  2 3 R3
Từ BBT, suy hình trụ có thể tích lớn nhất khi x  và max V  V  
 3 
.
3  0;2  27
 
Ví dụ 23. (SGK BT 12 NC) Cho hình vuông
ABCD với cạnh có độ dài bằng 1 và cung AB
là một phần tư đường tròn tâm A , bán kính
AB chứa trong hình vuông. Tiếp tuyến tại
điểm M của cung BD cắt đoạn thẳng CD tại
điểm P và cắt đoạn thẳng BC tại điểm Q. Đặt
x  DP và y  BQ.
a) Chứng minh rằng: PQ2  x2  y 2  2x  2 y  2 và PQ  x  y. Từ đó tính y theo x.
b) Tính PQ theo x và tìm x để PQ có độ dài nhỏ nhất.
Facebook: www.facebook.com/viet.nhon Trang 12
Truy cập www.dethithptquocgia.com để cập nhật tài liệu đề thi mới mỗi ngày
www.dethithptquocgia.com website chia sẻ tài liệu đề thi miễn phí – file word
Giáo viên sưu tầm và biên soạn: Lê Viết Nhơn
Hướng dẫn giải:
1 x
a) y  ; 0  x  1.
1 x
x2  1
b) PQ  ; 0  x  1. Đoạn thẳng PQ có độ dài nhỏ nhất khi x  2  1.
x1
Ví dụ 24. (SGK BT 12 NC) Thể tích V của 1 kg nước ở nhiệt độ T ( T nằm giữa 0 0 và 30 0 ) được
 
cho bởi công thức V  999,87  0,06426T  0,0085043T 2  0,0000679T 3 cm3 . Ở nhiệt độ nào thì
nước có khối lượng riêng lớn nhất?
Hướng dẫn giải:
Ví dụ trở thành: Tìm T   0; 30  sao cho tại đó V đạt giá trị nhỏ nhất.
Kết quả: T  3,9665  C.
0
Ví dụ 25. (SGK BT 12 NC) Lưu lượng xe ôtô vào đường hầm được cho bởi công thức
f  v 
209, 4v
(xe/giây), trong đó v (km/h) là vận tốc trung bình của các xe khi
0, 36v  13, 2v  264
2
vào đường hầm. Tính vận tốc trung bình của các xe khi vào đường hầm sao cho lưu lượng xe là
lớn nhất và tính giá trị lớn nhất đó.
Hướng dẫn giải:
0, 36v 2  264
Ta có: f '  v   290, 4. ; v  0.
 
2
0, 36v 2  13, 2v  264
 264 
f ' v  0  v 
264 264
. f đạt giá trị lớn nhất khi v   27,08 (km/h) và f   8,9.
0,6 0,6  0,6 
 
Ví dụ 26. (SGK BT 12 NC) Một ngọn hải đăng đặt ở vị
trí A cách bờ biển một khoảng AB  5  km  . Trên bờ
biển có một cái kho ở vị trí C cách B một khoảng là
7  km  . Người canh hải đăng có thể chèo đó từ A đến
điểm M trên bờ biển với vận tốc 4  km / h  rồi đi bộ
đến C với vận tốc 6  km / h  . Xác định vị trí của điểm
M để người đó đến kho nhanh nhất.
Hướng dẫn giải:
Đặt x  BM , 0  x  7. Khi đó, AM  x2  25 , MC  7  x.
x2  25 7  x
Thời gian người canh hải đăng đi từ A đến C là T  x    (giờ), 0  x  7.
4 6
Hàm số T đạt giá trị nhỏ nhất tại điểm x  2 5  4,472 (km).
Facebook: www.facebook.com/viet.nhon Trang 13
Truy cập www.dethithptquocgia.com để cập nhật tài liệu đề thi mới mỗi ngày
www.dethithptquocgia.com website chia sẻ tài liệu đề thi miễn phí – file word
Giáo viên sưu tầm và biên soạn: Lê Viết Nhơn
Ví dụ 27. (SGK BT 12 NC) Một hình chóp tứ giác đều ngoại tiếp
hình cầu bán kính a.
a) Chứng minh rằng thể tích của hình chóp là
4a2 x 2
V ; trong đó x là chiều cao của hình chóp.
3  x  2a 
b) Với giá trị nào của x , hình chóp có thể tích nhỏ nhất?
Hướng dẫn giải:
Gợi ý: a) Mặt phẳng đi qua đường cao SH của hình chóp và trung điểm M của một cạnh đáy
cắt hình chóp theo tam giác cân SMN và cắt hình cầu theo hình tròn tâm O , bán kính a nội
tiếp tam giác SMN .
Có thể tính thể tích hình chóp theo x và   SNH. Sau đó sử dụng đẳng thức x  a  SO
để tìm hệ thức giữa a, x và  .
1 4
a) Ta có HN  x cot  ; MN  2x cot  . Thể tích hình chóp là V  MN 2 .SH  x 3 cot 2  .
3 3
Ta tính cot  theo a và x .
2
a x2  2ax
Từ đẳng thức: SH  OH  SO  x  a   sin 2   1  cos2   ;
cos   x  a
2
cos 2  a2
cot 2    . Từ đó suy ra công thức cần chứng minh.
sin 2  x  x  2a 
b) Cần chú ý V xác định khi x  2a.
Ví dụ 28. (SGK BT 12 NC) Một sợi dây kim loại dài 60  cm  được cắt thành hai đoạn. Đoạn dây
thứ nhất được uốn thành hình vuông, đoạn thứ hai được uốn thành vòng tròn. Phải cắt sợi dây
như thế nào để tổng diện tích của hình vuông và hình tròn là nhỏ nhất?
Hướng dẫn giải:
Độ dài cạnh hình vuông là x 
60
 4
 cm . Đoạn dây được uốn thành hình vuông là
 33,6  cm  . Bán kính đường tròn là r   cm .
240 30
 4  4
 26, 4  cm  .
60
Đoạn dây được uốn thành vòng tròn có độ dài là
 4
30   r 30
Ta có: 4 x  2 r  60  x  ; 0r .
2 
Tổng diện tích hình vuông và hình tròn là S   r 2  x2   r 2   30   r  .
1 2
4
30
Dễ thấy S đạt giá trị nhỏ nhất tại điểm r  .
 4
Ví dụ 29. (SGK BT 12 NC) Một công ty bất động sản có 50 căn hộ cho thuê. Biết rằng nếu cho
thuê mỗi căn hộ với giá 2 000 000 đồng/1 tháng thì mọi căn hộ đều có người thuê và cứ mỗi lần
tăng giá cho thuê mỗi căn hộ 100 000 đồng/1 tháng thì có thêm hai căn hộ bị bỏ trống. Hỏi
muốn có thu nhập cao nhất, công ty đó phải cho thuê mỗi căn hộ với giá bao nhiêu một tháng?
Khi đó, có bao nhiêu căn hộ được cho thuê?
Facebook: www.facebook.com/viet.nhon Trang 14
Truy cập www.dethithptquocgia.com để cập nhật tài liệu đề thi mới mỗi ngày
www.dethithptquocgia.com website chia sẻ tài liệu đề thi miễn phí – file word
Giáo viên sưu tầm và biên soạn: Lê Viết Nhơn
Hướng dẫn giải:
2x
Gợi ý: Nếu tăng giá cho thuê mỗi căn hộ x (đồng/tháng) thì sẽ có căn hộ bị bỏ trống.
100 000
 2x 
Khi đó, số tiền công ty thu được là S   2 000 000  x   50   (đồng/tháng).
 100 000 
Kết quả: 2 250 000 (đồng/1 tháng) và có 45 căn hộ.
PHẦN 2. CÁC VÍ DỤ THỰC TẾ LIÊN QUAN ĐẾN TÍCH PHÂN
Ví dụ 1. (SGK 12 NC) Giả sử một vât chuyển động có vận tốc thay đổi theo thời gian,
v  f  t   0  t  T  . Chứng minh rằng quãng đường L vật đi được trong khoảng thời gian từ
thời điểm t  a đến thời điểm t  b  0  a  b  T  là: L  F  b   F  a  , trong đó F là một nguyên
hàm bất kì của f trên khoảng  0; T  .
Hướng dẫn giải:
Gọi s  s  t  là quãng thời đường đi được của vật cho đến thời điểm t. Quãng đường vật đi
được trong khoảng thời gian từ thời điểm t  a đến thời điểm t  b là L  s  b   s  a  . Mặt khác,
ta đã biết s '  t   f  t  , do đó s  s  t  là một nguyên hàm của f . Thành thử, tồn tại một hằng số
C sao cho s  t   F  t   C. Vậy L  s  b   s  a    F  b   C    F  a   C   F  b   F  a  .
Ví dụ 2. (SGK 12 NC) Một ô tô đang chạy với vận tốc 20  m / s  thì người người đạp phanh
(còn gọi là “thắng”). Sau khi đạp phanh, ô tô chuyển động chậm dần đều với vận tốc
v  t   40t  20  m / s  , trong đó t là khoảng thời gian tính bằng giây kể từ lúc bằng đầu đạp
phanh. Hỏi từ lúc đạp phanh đến khi dừng hẳn, ô tô còn di chuyển bao nhiêu mét?
Hướng dẫn giải:
Lấy mốc thời gian là lúc ô tô bắt đầu được đạp phanh. Gọi T là thời điểm ô tô dừng. Ta có
v T   0 suy ra 20  40T  T  0,5 . Như vậy, khoảng thời gian từ lúc đạp phanh đến khi dừng
hẳn của ô tô là 0,5 giây. Trong khoảng thời gian 0,5 giây đó, ô tô di chuyển được quãng đường
0,5

là L    20  40t  dt  20t  20t 2   5  m .
0,5
0
0
Ví dụ 3. (SGK 12 NC) Một vật chuyển động với vận tốc v  t   1  2 sin 2t  m / s  . Tính quãng
3
đường vật di chuyển trong khoảng thời gian từ thời điểm t  0  s  đến thời điểm t   s .
4
Hướng dẫn giải:
3
4
3
Quãng đường S    1  2 sin 2t  dt   1.
0
4
Ví dụ 4. (SGK 12 NC) Một vật chuyển động chậm dần với vận tốc v  t   160  10t  m / s  . Tính
quãng đường vật di chuyển được thời điểm t  0  s  đến thời điểm mà vật dừng lại.
Facebook: www.facebook.com/viet.nhon Trang 15
Truy cập www.dethithptquocgia.com để cập nhật tài liệu đề thi mới mỗi ngày
www.dethithptquocgia.com website chia sẻ tài liệu đề thi miễn phí – file word
Giáo viên sưu tầm và biên soạn: Lê Viết Nhơn
Hướng dẫn giải:
Gọi t0 là thời điểm vật dừng lại. Ta có v  t0   0. Suy ra t0  16.
16
Vậy S    160  10t  dt  1280  m  .
0
Ví dụ 5. (SGK 12 NC) Một vật đang chuyển động với vận tốc 10  m / s  thì tăng tốc với gia tốc
 
a  t   3t  t 2 m / s2 . Tính quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian 10 giây kể từ lúc
bắt đầu tăng tốc.
Hướng dẫn giải:
3t 2 t 3
Gọi v  t  là vận tốc của vật. Ta có v '  t   a  t   3t  t 2 . Suy ra v  t    C .
2 3
3t 2 t 3
Vì v  0   10 nên suy ra C  10. Vậy v  t  
  10.
2 3
10
 3t t 3
2

Thành thử quãng đường vật đi được là S   
2
  10  dt 
3
4300
3
 m .
0  
Ví dụ 6. (SGK 12 NC) Một viên đạn được bắn lên theo phương thẳng đứng với vận tốc ban đầu

25  m / s  . Gia tốc trọng trường là 9,8 m / s2 . 
a) Sau bao lâu thì viên đạn đạt tới độ cao lớn nhất?
b) Tính quãng đường viên đạn đi được từ lúc bắn lên cho đến khi chạm đất (tính chính
xác đến hàng phần trăm).
Hướng dẫn giải:
Gọi v  t  là vận tốc của viên đạn. Ta có v '  t   a  t   9,8.
Suy ra v  t   9,8t  C. Vì v  0   25 nên C  25. Vậy v  t   9,8t  25.
Gọi T là thời điểm viên đạn đạt độ cao lớn nhất. Tại đó viên đạn có vận tốc bằng 0.
Vậy v T   0 . Suy ra T 
25
 2, 55 (giây).
9,8
Vậy quãng đường viên đạn đi được cho đến khi rơi xuống đất là 2S  31,89  m  .
Ví dụ 7. (SGK 12 NC) Giả sử một vật từ trạng nghỉ khi t  0  s  chuyển động thẳng với vận tốc
v  t   t  5  t   m / s  . Tìm quảng đường vật đi được cho tới khi nó dừng lại.
Hướng dẫn giải:
5
Vật dừng lại tại thời điểm t  5. Quãng đường vật đi được là S   t  5  t  dt   m .
125
0
6
Ví dụ 8. (SGK 12 NC) Một chất điểm A xuất phát từ vị trí O , chuyển động thẳng nhanh dần
đều; 8 giây sau nó đạt đến vận tốc 6  m / s  . Từ thời điểm đó nó chuyển động thẳng đều. Một
chất điểm B xuất phát từ cùng vị trí O nhưng chậm hơn 12 giây so với A và chuyển động
thẳng nhanh dần đều. Biết rằng B đuổi kịp A sau 8 giây (kể từ lúc B xuất phát). Tìm vận tốc
của B tại thời điểm đuổi kịp A.
Hướng dẫn giải:
Facebook: www.facebook.com/viet.nhon Trang 16
Truy cập www.dethithptquocgia.com để cập nhật tài liệu đề thi mới mỗi ngày
www.dethithptquocgia.com website chia sẻ tài liệu đề thi miễn phí – file word
Giáo viên sưu tầm và biên soạn: Lê Viết Nhơn
Thời điểm A và B gặp nhau là 20 giây kể từ
lúc A xuất phát.
Đồ thị vận tốc của A là đường gấp khúc
OMN. Quãng đường A đã đi được là diện
tích hình thang OMNQ.
Diện tích của nó là  20  12   96 , do đó lúc
6
2
gặp B , A đi được 96  m  . Đồ thị vận tốc của
B là đường thẳng HP.
Vì B xuất phát cùng vị trí với A nên quãng
đường B đi được là 96  m  .
Mặt khác, quãng đường B đã đi được bằng diện tích hình tam giác HPQ với HQ  8 và PQ
8 PQ
chính là vận tốc của B tại thời điểm đuổi kịp A. Suy ra 96   4 PQ nên PQ  24. Vậy vận
2
tốc của B tại thời điểm nó đuổi kịp A là 24  m / s  .
Ví dụ 9. (SGK BT 12 NC) Một đám vi trùng tại ngày thứ t có số lượng là N  t  . Biết rằng
N ' t  
4000
và lúc đầu đám vi trùng có 250000 con. Hỏi sau 10 ngày số lượng vi trùng là
1  0, 5t
bao nhiêu?
Hướng dẫn giải:
Ta có: N  t   8000 ln 1  0,5t   250 000 .
N 10   8000 ln 6  250 000  264334.
Kết quả:  264334.
Ví dụ 10. (SGK BT 12 NC) Một vật chuyển động với vận tốc v  t   m / s  có gia tốc
v ' t  
3
t 1
 
m / s2 . Vận tốc ban đầu của vật là 6  m / s  . Hỏi vận tốc của vật sau 10 giây (làm
tròn kết quả đến hàng đơn vị).
Hướng dẫn giải:
Ta có: v  t   3ln  t  1  6 .
v 10   3ln11  6  13  m / s  .
Kết quả:  13  m / s  .
Ví dụ 11. (SGK BT 12 NC) Gọi h  t   cm  là mức nước ở bồn chứa sau khi bơm được t giây.
Biết rằng h '  t  
13
t  8 và lúc đầu bồn không có nước. Tìm mức nước ở bồn sau khi bơm nước
5
được 6 giây (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).
Hướng dẫn giải:
4
h t   t  8 3  .
3 12
20 5
Kết quả: 2,66  m  .
Facebook: www.facebook.com/viet.nhon Trang 17
Truy cập www.dethithptquocgia.com để cập nhật tài liệu đề thi mới mỗi ngày
www.dethithptquocgia.com website chia sẻ tài liệu đề thi miễn phí – file word
Giáo viên sưu tầm và biên soạn: Lê Viết Nhơn
1 sin  t 
Ví dụ 12. (SGK BT 12 NC) Vận tốc của một vật chuyển động là v  t     m / s  . Tính
2 
quãng đường di chuyển của vật đó trong khoảng thời gian 1,5 giây (làm tròn kết quả đến hàng
phần trăm).
Hướng dẫn giải:
 2  0, 34  m  .
3 1
Kết quả:
4 
t2  4
Ví dụ 13. (SGK BT 12 NC) Vận tốc của một vật chuyển động là v  t   1, 2   m / s  . Tính
t3
quãng đường di chuyển của vật đó trong khoảng thời gian 4 giây (làm tròn kết quả đến hàng
phần trăm).
Hướng dẫn giải:
Kết quả: 0,8  13ln 3  13ln7  11,81  m .
PHẦN 3. BÀI TOÁN THỰC TẾ LIÊN QUAN ĐÊN MŨ LÔGARIT
Ví dụ 1: (VÍ DỤ LÃI KÉP) Một người gửi số tiền 1 triệu đồng vào một ngân hàng với lãi suất
7%/năm. Biết rằng nếu không rút tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi năm, số tiền lãi sẽ được
nhập vào vốn ban đầu (người ta gọi là lãi kép). Hỏi người đó được lĩnh bao nhiêu tiền sau n
năm ( n * ), nếu trong khoảng thời gian này không rút tiền ra và lãi suất không thay đổi ?
Hướng dẫn giải:
Giả sử n 2 . Gọi số vốn ban đầu là P, lãi suất là r . Ta có P 1 (triệu đồng), r 0,07.
+ Sau năm thứ nhất : Tiền lãi là T1 P.r 1.0,07 0,07 (triệu đồng).
Số tiền được lĩnh (còn gọi là vốn tích lũy) là P1 P T1 P P.r P 1 r 1,07 (triệu đồng).
+ Sau năm thứ hai : Tiền lãi là T2 P1 .r 1,07.0,07 0,0749 (triệu đồng).
2
Vốn tích lũy là P2 P1 T2 P1 P1 .r P 1 r 1,1449 (triệu đồng).
n n
Tương tự, vốn tích lũy sau n năm là Pn P 1 r 1,07 (triệu đồng).
n
Vậy sau n năm người đó được lĩnh 1,07 (triệu đồng).
Ví dụ 2: Trong Vật lí, sự phân rã của các chất phóng xạ được biểu diễn bằng công thức
t
1 T
m t m0 trong đó m0 là khối lượng phóng xạ ban đầu (tại thời điểm t 0 ), m t là khối
2
lượng chất phóng xạ tại thời điểm t , T là chu kì bán rã (tức là khoảng thời gian để một nửa số
nguyên tử của chất phóng xạ bị biến thành chất khác).
Ví dụ 3: Dân số thế giới được tính theo công thức S A.e ni , trong đó A là dân số của năm lấy
làm mốc tính, S là dân số sau n năm, i là tỉ lệ tăng dân số hằng năm.
Ví dụ 4: Cho biết năm 2003, Việt Nam có 80.902.400 người và tỉ lệ tăng dân số là 1,47%. Hỏi
năm 2010 Việt Nam sẽ có bao nhiêu người, nếu tỉ lệ tăng dân số hằng năm không đổi ?
Facebook: www.facebook.com/viet.nhon Trang 18
Truy cập www.dethithptquocgia.com để cập nhật tài liệu đề thi mới mỗi ngày
www.dethithptquocgia.com website chia sẻ tài liệu đề thi miễn phí – file word
Giáo viên sưu tầm và biên soạn: Lê Viết Nhơn
Hướng dẫn giải :
Vào năm 2010, tức là sau 7 năm, dân số của Việt Nam là 80902400.e7.0,0147 89670648 người.
Ví dụ 5: Một người gửi tiết kiệm với lãi suất 8,4%/năm và lãi hàng năm được nhập vào vốn. Hỏi
sau bao nhiêu năm người đó thu được gấp đôi số tiền ban đầu ?
Hướng dẫn giải :
n n
Gọi số tiền gửi ban đầu là P. Sau n năm, số tiền thu được là Pn P. 1 0,084 P. 1,084 .
n
Để Pn 2 P thì phải có 1,084 2.
Do đó n log1,084 2 8,59 . Vì n là số tự nhiên nên ta chọn n 9.
Ví dụ 6: Cho biết chu kì bán rã của một chất phóng xạ là 24 giờ (1 ngày đêm). Hỏi 250 gam chất
đó sẽ còn lại bao nhiêu sau :
a) 1,5 ngày đêm ? b) 3,5 ngày đêm ?
Hướng dẫn giải:
t
1 T
Ta biết công thức tính khối lượng chất phóng xạ tại thời điểm t là m t m0 , trong đó m0
2
là khối lượng phóng xạ ban đầu (tại thời điểm t 0 ), m t là khối lượng chất phóng xạ tại thời
điểm t , T là chu kì bán rã.
Ta có T 24 giờ 1 ngày đêm, m0 250 gam.
Do đó :
1,5
1 1
a) Khối lượng chất phóng xạ còn lại sau 1,5 ngày đêm là m 1, 5 250. 88, 388 gam.
2
3,5
1 1
b) Khối lượng chất phóng xạ còn lại sau 3,5 ngày đêm là m 1, 5 250. 22,097 gam.
2
Ví dụ 7: Một khu rừng có trữ lượng gỗ 4.105 mét khối. Biết tốc độ sinh trưởng của các cây ở
khu rừng đó là 4%/mỗi năm. Hỏi sau 5 năm, khu rừng đó sẽ có bao nhiêu mét khối gỗ ?
Bài giải :
Gọi trữ lượng gỗ ban đầu là V0 , tốc độ sinh trưởng hằng năm của rừng là i phần trăm. Ta có :
+ Sau 1 năm, trữ lượng gỗ là V1 V0 V0 i V0 1 i ;
2
+ Sau 2 năm, trữ lượng gỗ là V2 V1 V1i V0 1 i ;
...
5
+ Sau 5 năm, trữ lượng gỗ là V5 V0 1 i .
5
Thay V0 4.105 ( m3 ), i 4% 0,04 , ta được V5 4.105 1 0,04 4,8666.105 ( m3 ).
Ví dụ 8 : Sự tăng trưởng của một loại vi khuẩn tuân theo công thức S A.e rt , trong đó A là số
lượng vi khuẩn ban đầu, r là tỉ lệ tăng trưởng ( r 0 ), t là thời gian tăng trưởng. Biết rằng số
lượng vi khuẩn ban đầu là 100 con và sau 5 giờ có 300 con. Hỏi sau 10 giờ có bao nhiêu con vi
khuẩn ? Sau bao lâu số lượng vi khuẩn ban đầu sẽ tăng gấp đôi ?
Bài giải :
Facebook: www.facebook.com/viet.nhon Trang 19
Truy cập www.dethithptquocgia.com để cập nhật tài liệu đề thi mới mỗi ngày
www.dethithptquocgia.com website chia sẻ tài liệu đề thi miễn phí – file word
Giáo viên sưu tầm và biên soạn: Lê Viết Nhơn
Trước tiên, ta tìm tỉ lệ tăng trưởng mỗi giờ của loài vi khuẩn này. Từ giả thiết 300 100.e 5r suy
ln 300 ln100 ln 3
ra r 0, 2197. Tức là tỉ lệ tăng trưởng của loại vi khuẩn này là
5 5
21,97% /mỗi giờ.
Sau 10 giờ, từ 100 con vi khuẩn sẽ có 100.e10.0,2197 900 (con).
Từ 100 con, để có 200 con thì thời gian cần thiết là
ln 200 ln100
t 3,15 giờ 3 giờ 9 phút.
0, 2197
Bài tập 9 : Cho biết chu kì bán rã của chất phóng xạ plutôni Pu239 là 24360 năm (tức là một
lượng Pu239 sau 2430 năm phân hủy thì chỉ còn lại một nửa). Sự phân hủy được tính theo công
thức S A.e rt , trong đó A là lượng chất phóng xạ ban đầu, r là tỉ lệ phân hủy hằng năm
( r 0 ), t là thời gian phân hủy, S là lượng còn lại sau thời gian phân hủy t . Hỏi 10 gam Pu239
sau bao nhiêu năm phân hủy sẽ còn 1 gam ?
Bài giải :
Trước tiên, ta tìm tỉ lệ phân hủy hằng năm của Pu239 .
Ta có Pu239 có chu kì bán hủy là 24360 năm, do đó ta có 5 10.e r .24360 .
ln 5 ln10
Suy ra : r 2,84543.10 5 0,000028.
2430
Vậy sự phân hủy của Pu239 được tính theo công thức S A.e 0,000028t , trong đó S và A tính bằng
gam, t tính bằng năm.
ln10
Theo bài ra, ta có : 1 10.e 0,000028t t 82235 (năm)
0,000028
Vậy sau khoảng 82235 năm thì 10 gam chất Pu239 sẽ phân hủy còn 1 gam.
Ví dụ 10 : (Trích Đề minh họa 2017) Ông A vay ngắn hạn ngân hàng 100 triệu đồng, với lãi suất
12% /năm. Ông muốn hoàn nợ cho ngân hàng theo cách : Sau đúng một tháng kể từ ngày vay,
ông bắt đầu hoàn nợ; hai lần hoàn nợ liên tiếp cách nhau đúng một tháng, số tiền hoàn nợ ở
mỗi lần là như nhau và trả hết tiền nợ sau đúng 3 tháng kể từ ngày vay. Hỏi, theo cách đó, số
tiền m mà ông A sẽ phải trả cho ngân hàng theo cách đó là bao nhiêu ? Biết rằng, lãi suất ngân
hàng không thay đổi trong thời gian ông A hoàn nợ.
3 3
100. 1,01 1,01
A. m (triệu đồng). B. m 3 (triệu đồng).
3 1,01 1
3
100.1,03 120. 1,12
C. m (triệu đồng). D. m 3 (triệu đồng).
3 1,12 1
Hướng dẫn giải :
Lãi suất 12%/1năm 1%/tháng. (do vay ngắn hạn).
Sau tháng 1, ông A còn nợ: 100.1,01 m (triệu đồng).
Sau tháng 2, ông A còn nợ: 100.1,01 m .1,01 m (triệu đồng).
Sau tháng 3, ông A hết nợ, do đó ta có :
100.1,012 2,01m .1,01 m 100.1,013 3,0301m 0
100.1,013
m (triệu đồng).
3
Facebook: www.facebook.com/viet.nhon Trang 20
Truy cập www.dethithptquocgia.com để cập nhật tài liệu đề thi mới mỗi ngày