Bài tập vẽ biểu đồ luyện thi đại học môn địa lý

  • 7 trang
  • file .pdf
30 BÀI TẬP VẼ BIỂU ĐỒ - LUYỆN THI ĐẠI HỌC
Bài 1: Cho bảng số liệu sau :
DÂN SỐ NƯỚC TA PHÂN THEO NHÓM TUỔI NĂM 1979, 1989, 2005
Nhóm tuổi ( %)
Năm Tổng số ( nghìn người)
0 – 14 15- 59 Từ 60 trở lên
1979 52.472 41,7 51,3 7,0
1989 64.405 38,7 54,1 7,2
2005 84.156 27,1 63,9 9,0
Nhận xét và giải thích sự thay đổi cơ cấu dân số qua các năm kể trên ?
Bài 2 : (2 điểm )Cho bảng số liệu sau :
Một số chỉ tiêu sản xuất công nghiệp của Hà Nội và TP Hồ Chí Minh- Năm 2005
Các chỉ tiêu Cả nước Hà Nội TP Hồ Chí Minh
Sản lượng công nghiệp
416562,8 34559,9 98403
(tỉ đồng)
Tổng số lao động trong các doanh
6240,6 839,2 1496,8
nghiệp(nghìn người)
Số doanh nghiệp 112952 18214 31292
a. Tính tỉ lệ % các chỉ tiêu sản xuất công nghiệp của Hà Nội và TP Hồ Chí Minh
b. So sánh 2 trung tâm công nghiệp Hà Nội và TP Hồ Chí Minh
Bài 3: : (3 điểm) Cho bảng số liệu sau :
Cơ cấu sản lượng lúa phân theo các vùng ở nước ta Năm 2005 (đơn vị : %)
Các vùng Cơ cấu sản lượng lúa
Cả nước 100
Đồng bằng sông Hồng 17,3
Trung du và miền núi Bắc Bộ 8,6
Bắc Trung Bộ 8,9
Duyên hải Nam Trung bộ 4,9
Tây Nguyên 2,0
Đông Nam Bộ 4,5
Đồng Bằng Sông Cửu Long 53,8
a. Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu sản lượng lúa phân theo các vùng nước ta- năm 2005
b. Nhận xét và giải thích cơ cấu sản lượng lúa ở các vùng nước ta
Bài 4: (3 điểm) Cho bảng số liệu về mật độ dân số các vùng trong năm 2006
( đơn vị: người/ km2 )
ĐB
Vùng ĐBSH ĐB TB BTB DH NTB TN ĐNB
SCL
Mật độ
1225 148 69 207 200 89 551 429
Dân số
a. Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện mật độ dân số của các vùng trong năm 2006.
b. Nhận xét
Bài 5: ( 3 điểm) Cho bảng số liệu sau:
TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN CỦA NG ÀNH TRỒNG LÚA Ở NƯỚC TA, Thời kì 1980 -2005.
Tiêu chí 1980 1990 2000 2002 2005
Diện tích( 1000 ha) 5600 6043 7654 7504 7329
Năng suất lúa cả năm ( tạ/ ha) 20,8 31,8 42,5 45,9 49
Sản lượng lúa cả năm( triệu ha) 11,6 19,2 32,6 34,4 35,8
a/ Tính chỉ số tăng trưởng diện tích, năng suất và sản lượng lúa qua các năm ( lấy năm 1980 =
100%).
b/ Từ số liệu đã tính, hãy vẽ trên cùng một hệ toạ độ các đường biểu diễn diện tích, năng suất và
sản lượng lúa từ năm 1980 – 2005.
c/ Qua bảng số liệu, hãy nêu tình hình phát triển của ngành trồng lúa và cho biết nguyên nhân dẫn
đến sự phát triển mạnh mẽ của ngành sản xuất lúa trong những năm gần đây.
Bài 6:
Cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế ở nước ta, giai đoạn 1990-2005.
( Đơn vị: %)
Năm 1990 1991 1995 1997 1998 2000 2005
Nông - Lâm - Ngư 38,7 40,5 27,2 25,8 25,8 23,0 21,0
Công nghiệp - Xây dựng 22,7 23,8 28,8 32,1 32,5 38,5 41,0
Dịch vụ 38,6 35,7 44,0 42,1 41,7 38,5 38,0
a) Vẽ biểu đồ miền thể hiện sự thay đổi cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế ở nước ta, giai đoạn
1990- 2005.(1,5 điểm)
b) Nhận xét và giải thích sự thay đổi đó.(1,5 điểm)
Bài 7:
Cho bảng số liệu dưới đây về diện tích và sản lượng cà phê nhân nước ta thời kì 1990 - 2005.
Năm 1990 1995 2001 2005
Diện tích trồng cà phê 119 186 565 497
(nghìn ha)
Sản lượng cà phê nhân 92 218 840 752
(nghìn tấn)
a.Vẽ biểu đồ kết hợp tốt nhất thể hiện sự phát triển diện tích và sản lượng cà phê nhân của nước ta thời
lì 1990- 2005.
b.Qua biểu đồ đã vẽ hày nhận xét, giải thích về sự biến động diện tích và sản lượng cà phê nhân của
nước ta thời kì trên.(1.5đ)
Bài 8:
Cho bảng số liệu dưới đây về giá trị sản xuất công nghiệp theo thành phần kinh tế ở Đông Nam Bộ thời
kì 1995- 2005.Đơn vị: tỉ đồng
Năm/ thành phần kinh tế Tổng số Nhà nước Ngoài nhà Có vốn đầu tư
nước nước ngoài
1995 50.508 19.607 9.942 20.959
2005 199.622 48.058 46.738 104.826
a.Tính ra cơ cấu % theo các thành phần kinh tế (0.5đ)
b.Nhận xét, giải thích về sự chuyển dịch cơ cấu trên ở Đông Nam Bộ (1.5
Bài 9:
Cho bảng số liệu về cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp ( Đơn vị %)
Năm 1990 2005
Trồng trọt 79.3 73.5
Chăn nuôi 17.9 24.7
Dịch vụ nông nghiệp 2.8 1.8
Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp của nước ta năm 1990 và 2005 . Nhận xét
Bài 10: Dựa vào bảng số liệu dưới đây:
SỐ DÂN CỦA VIỆT N AM,GIAI ĐOẠN 1901- 2006 (Đơn vị: triệu người)
Năm Số dân Năm Số dân
1901 13,0 1970 41,0
1921 15,5 1979 52,7
1936 18,8 1989 64,4
1956 27,5 1999 76,3
1960 30,2 2006 84,2
Nhận xét về tình hình gia tăng dân số ở nước ta.
Bài 11: Cho bảng số liệu sau:
Địa điểm Lượng mưa Lượng bốc hơi Cân bằng ẩm
(mm) (mm) (mm)
Hà Nội 1676 989 +687
Huế 2868 1000 +1868
TP.Hồ Chí Minh 1931 1686 +245
a) Vẽ biểu đồ thể hiện lượng mưa, lượng bốc hơi và cân bằng ẩm của Hà Nội, Huế, TP.Hồ Chí Minh.
b) Qua biểu đồ, so sánh và giải thích sự khác nhau về lượng mưa, lượng bốc hơi và cân bằng ẩm của ba
địa điểm trên.
Bài 12 a .Cho bảng số liệu sau đây :
CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT CỦA TRUNG DU MIỀN NÚI BẮC BỘ VÀ TÂY NGUYÊN, NĂM
2006
(Đơn vị nghìn ha )
Trung du miền núi Bắc Bộ Tây Nguyên
TỔNG SỐ 10155,8 5466,0
Đất nông nghiệp 1478,3 1597,1
Đất lâm nghiệp 5324,6 3067,8
Đất chuyên dùng 245,0 124,5
Đất thổ cư 112,6 41,6
Đất chưa sử dụng 2995,3 635,0
Anh, (Chị) hãy :
1.Tính cơ cấu sử dụng đất của trung du miền núi Bắc Bộ và Tây Nguyên .
2.Vẽ biểu đồ cơ cấu sử dụng đất của trung du miền núi Bắc Bộ và Tây Nguyên .
Dựa vào biểu đồ đã vẽ ; so sánh và giải thích đặc điểm cơ cấu sử dụng đất ở hai vùng trên .
Bài 13
Cho bảng số liệu sau: Hiện trạng sử dụng đất của nước ta
Loại đất sử dụng Năm 1993 (%) Năm 2000 (nghìn ha)
Tổng số 100,0 33121,2
Đất nông nghiệp 22,2 9412,2
Đất lâm nghiệp 30,3 14437,3
Đất chuyên dùng và thổ cư 5,6 2003,7
Đất chư sử dụng 42,2 7268,0
1. Tính cơ cấu các loại đất năm 2000 của nước ta
2. Vẽ biểu đồ thể hiện sự thay đổi cơ cấu vốn đất của nước ta
Nhận xét sự biến động các loại đất nói trên
Bài 14: Cho bảng số liệu sau:
GIÁ TRỊ HÀNG XUẤT KHẨU VIỆT NAM PHÂN THEO NHÓM HÀNG
NĂM 2000 VÀ 2005 Đơn vị: triệu USD
Hàng xuất khẩu 2000 2005
Công nghiệp nặng và khoáng sản 5.382,1 14.000,0
Công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công 4.903,1 16.202,.0
nghiệp
Nông sản-lâm sản 2.719,0 6.266,1
Thuỷ sản 1.478,5 3.358,1
Tổng số 14.482,7 39.826,2
a. Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện cơ cấu giá trị xuất khẩu phân theo nhóm hàng của nước ta năm
2000 và 2005.
b. Nhận xét và giải thích sự thay đổi về quy mô và cơ cấu hàng xuất khẩu trong thời gian trên
Bài 15: Cho bảng số liệu: Cơ cấu dân số phân theo thành thị và nông thôn (đơn vị %)
Năm Thành thị Nông thôn
1990 19,5 80,5
1995 20,8 79,2
2003 25,8 74,2
2005 26,9 73,1
Hãy so sánh và nhận xét về sự thay đổi tỷ trọng dân số thành thị, nông thôn giai đoạn 1990 –
2005 ở nước ta.
Bài 16 Cho bảng số liệu sau:
Giá trị sản xuất công nghiệp phân theo thành phần kinh tế của vùng Đông Nam Bộ (giá so sánh 1994)
Đơn vị : tỉ đồng
Năm
1995 2005
Thành phần kinh tế
Khu vực nhà nước 19607 48058
Khu vực ngoài nhà nước 9942 46738
Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 20959 104826
1. Vẽ biểu đồ thể hiện sự thay đổi giá trị sản xuất công nghiệp phân theo thành phần kinh tế của
Đông Nam Bộ qua các năm 1995 – 2005.
2. Nêu nhận xét.
Bài 17: Sự biến động diện tích rừng qua một số năm
Năm Tổng diện tích có Diện tích rừng tự Diện tích rừng Độ che phủ (%)
rừng (triệu ha) nhiên (triệu ha) trồng (triệu ha)
1943 14,3 14,3 0 43,0
1983 7,2 6,8 0,4 22,0
2005 12,7 10,2 2,5 38,0
Hãy nhận xét về biến động diện tích rừng qua các giai đoạn 1943 – 1983 và 1983 – 2005. Vì sao
có sự biến động đó?
Bài 18:
Cho bảng số liệu sau:
CƠ CẤU GIÁ TRỊ SẢN XUẤT NGÀNH TRỒNG TRỌT ( Đơn vị %)
Loại cây Năm 1990 Năm 2005
Cây lương thực 67,1 59,2
Cây rau đậu 7,0 8,3
Cây công nghiệp 13,5 23,7
Cây ăn quả 10,1 7,3
Cây khác 2,3 1,5
a, Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu giá trị sản xuất ngành trồng trọt nước ta năm 1990 và năm 2005
b, Nhận xét về sự thay đổi giá trị sản xuất ngành trồng trọt qua các năm 1990 và 2005
Bài 19 Cho bảng số liệu về Tổng diện tích rừng Việt Nam :
Năm 1943 1983 2005
Tổng diện tích rừng ( Triệu ha ) 14,3 7,2 12,7
a/ Biết diện tích phần đất liền và hải đảo của nước ta là 33,1 triệu ha, hãy tính độ che phủ rừng nước ta
( % ) trong các năm nói trên ?
b/ Nêu hậu quả của việc suy giảm tài nguyên rừng và biện pháp bảo vệ rừng nước ta?
Bài 20 Cho bảng số liệu về giá trị xuất nhập khẩu của nước ta qua các năm ( Tỉ USD) :
Năm 1990 1992 1996 1998 2000 2005
Giá trị xuất khẩu 2,4 2,6 7,3 9,4 14,7 32,4
Giá trị nhập khẩu 2,8 2,5 11,1 11,5 15,6 36,8
a/ Vẽ biểu đồ biểu thị tốc độ tăng trưởng của giá trị xuất khẩu và giá trị nhập khẩu của nước ta qua các
năm ( Lấy 1990 = 100%)
b/ Nhận xét tốc độ tăng trưởng của giá trị xuất khẩu và giá trị nhập khẩu của nước ta qua các
năm ?
Bài 21 Cho bảng số liệu:
Giá trị sản xuất công nghiệp phân theo thành phần kinh tế (giá thực tế)
(Đơn vị: tỉ đồng)
Năm 1996 2005
Thành phần kinh tế
Nhà nước 74161 249085
Ngoài nhà nước( tập thể, tư nhân, cá thể) 35862 308854
Khu vực có vốn đầu tư của nước ngoài 39589 433110
Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp phân theo thành phần kinh tế của
nước ta năm 1996-2006. Nêu nhận xét.