Bài tập trắc nghiệm sinh học lớp 10 cả năm theo từng bài có đáp án

  • 59 trang
  • file .doc
PhÇn i
Giíi thiÖu chung vÒ thÕ giíi sèng
Bµi c¸c cÊp tæ chøc cña thÕ giíi sèng
1. Tổ chức sống nào sau đây có cấp thấp nhất so với các tổ chức còn lại ?
a. Quần thể b. Quần xã
c. Cơ thể d. Hệ sinh thái
2. Cấp tổ chức cao nhất và lớn nhất của hệ sống là :
a. Sinh quyến b. Hệ sinh thái
c. Loài d. Hệ cơ quan
3. Tập hợp nhiều tế bào cùng loại và cùng thực hiện một chức năng nhất định tạo thành :
a. Hệ cơ quan b. Mô
c. Cơ thể d. Cơ quan
4. Tổ chức sống nào sau đây là bào quan ?
a. Tim b. Phổi
c. Ribôxôm d. Não bộ
5. Tổ chức nào sau đây là đơn vị phân loại của sinh vật trong tự nhiên ?
a. Quần thể c. Quần xã
b. Loài d. Sinh quyển
6. Hoạt động nào sau đây xảy ra ở tế bào sống ?
a. Trao đổi chất b. Sinh trưởng và phát triển
c. Cảm ứng và sinh trưởng d. Tất cả các hoạt động nói trên
7. Điều nào dưới đây là sai khi nói về tế bào ?
a. Là đơn vị cấu tạo cơ bản của sự sống
b. Là đơn vị chức năng của tế bào sống
c. Được cấu tạo từ các mô
d. Được cấu tạo từ các phân tử , đại phân tử vào bào quan
8. Tập hợp các cơ quan , bộ phận của cơ thể cùng thực hiện một chức năng được gọi là:
a. Hệ cơ quan c. Bào quan
b. Đại phân tử d. Mô
9. Đặc điểm chung của prôtêtin và axit nuclêic là :
a. Đại phân tử có cấu trúc đa phân
b. Là thành phần cấu tạo của màng tế bào
c. Đều được cấu tạo từ các đơn phân axít a min
d. Đều được cấu tạo từ các nuclêit
10. Phân tử ADN và phân tử ARN có tên gọi chung là :
a. Prôtêin c. A xít nuclêic
b. Pôlisaccirit d. Nuclêôtit
11. Hệ thống các nhóm mô được sắp xếp để thực hiện một loại chức năng thành lập nên .....
và nhiều ....... tạo thành hệ .......
Từ đúng để điền vào chố trống của câu trên là:
a. Tê bào c. Cơ quan
b. Cơ thể d. Bào quan
12. Đặc điểm chung của trùng roi , a mip, vi khuẩn là :
Trang 1
a. Đều thuộc giới động vật
b. Đều có cấu tạo đơn bào
c. Đều thuộc giới thực vật
d. Đều là những cơ thể đa bào
13. Tập hợp các cá thể cùng loài , cùng sống trong một vùng địa lý nhất định ở một thời
điểm xác định và cơ quan hệ sinh sản với nhau được gọi là :
a. Quần thể c. Quần xã
b. Nhóm quần thể d. Hệ sinh thái
14. Một hệ thống tương đối hoàn chỉnh bao gồm quần xã sinh vật và môi trường sống
của nó được gọi là :
a. Quần thể c. Loài sinh vật
b. Hệ sinh thái d. Nhóm quần xã
15. Hãy chọn câu sau đây có thứ tự sắp xếp các cấp độ tổ chức sống từ thấp đến cao:
a. Cơ thể, quần thể, hệ sinh thái, quần xã
b. Quần xã , quần thể, hệ sinh thái, cơ thể
c. Quần thể, quần xã, cơ thể, hệ sinh thái
d. Cơ thể, quần thể, quần xã, hệ sinh thái .
16. Ở sinh vật, đơn vị quần xã dùng để chỉ tập hợp của :
a. Toàn bộ các sinh vật cùng loài
b. Toàn bộ các sinh vật khác loài
c. Các quần thể sinh vật khác loài trong 1 khu vực sống
d. Các quần thể sinh vật cùng loài .
17. Tập hợp các sinh vật và hệ sinh thái trên trái đất được gọi là :
a. Thuỷ Quyển c. Khí quyển
b. Sinh quyển d. Thạch quyển
18. Điều dưới đây đúng khi nói về một hệ thống sống :
a. Một hệ thống mở
b. Có khả năng tự điều chỉnh
c. Thường xuyên trao đổi chất với môi trường
d. Cả a,b,c, đều đúng
bµi giíi thiÖu c¸c giíi sinh vËt
1. Nhà phân loại học Caclinê đã phân chia sinh vật làm hai giới :
a. Giới khởi sinh và giới nguyên sinh
b. Giới động vật và giới thực vật
c. Giới nguyên sinh và giới động vật
d. Giới thực vật và giới khởi sinh
2. Vi khuẩn là dạng sinh vật được xếp vào giới nào sau đây ?
a. Giới nguyên sinh b. Giới thực vật
c. Giới khởi sinh d. Giới động vật
3. Đặc điểm của sinh vật thuộc giới khởi sinh là :
a. Chưa có cấu tạo tế bào
b. Tế bào cơ thể có nhân sơ
Trang 2
c. Là những có thể có cấu tạo đa bào
d. Cả a,b,c đều đúng
4. Sinh vật thuộc giới nào sau đây có đặc điểm cấu tạo nhân tế bào khác hẳn với các giới còn
lại ?
a. Giới nấm b. Giới động vật
c Giới thực vật d. Giới khởi sinh
5. Điểm giống nhau của các sinh vật thuộc giới Nguyên sinh , giới thực vật và giới động
vật là :
a. Cơ thể đều có cấu tạo đa bào
b. Tế bào cơ thể đều có nhân sơ
c. Cơ thể đều có cấu tạo đơn bào
d. Tế bào cơ thể đều có nhân chuẩn .
6. Điểm giống nhau của các sinh vật thuộc giới nấm và giới thực vật là:
a. Đều có lối sống tự dưỡng
b. Đều sống cố định
c. Đều có lối sống hoại sinh
d. Cơ thể có cấu tạo đơn bào hay đa bào
7. Sinh vật nào sau đây có cấu tạo cơ thể đơn bào và có nhân chuẩn ?
a. Động vật nguyên sinh c. Virut
b. Vi khuẩn d. Cả a, b , c đều đúng
8. Những giới sinh vật có đặc điểm cấu tạo cơ thể đa bào và có nhân chuẩn là:
a. Thực vật, nấm, động vật
b. Nguyên sinh , khởi sinh , động vật
c. Thực vật , nguyên sinh , khởi sinh
d. Nấm, khởi sinh, thực vật
9. Hiện nay người ta ước lượng số loài sinh vật đang có trên Trái đất vào khoảng:
a. 1,5 triệu c. 3,5 triệu
b. 2,5 triệu d. 4,5 triệu
10. Trong các đơn vị phân loại sinh vật dưới đây, đơn vị thấp nhất so với các đơn vị còn lại
là:
a. Họ c. Lớp
b. Bộ d. Loài
11. Bậc phân loại cao nhất trong các đơn vị phân loại sinh vật là :
a. Loài c. Giới
b. Ngành d. Chi
12. Đặc điểm của động vật khác biệt so với thực vật là:
a. Có cấu tạo cơ thể đa bào
b. Có phương thức sống dị dưỡng
c. Được cấu tạo từ các tế bào có nhân chuẩn
d. Cả a, b, c đều đúng
13. Phát biểu nào sau đây đúng với nấm ?
a. Là những sinh vật đa bào
b. Cấu tạo tế bào có chứa nhân chuẩn
c. Sống dị dưỡng theo lối hoại sinh
Trang 3
d. Cả a, b, c đều đúng
14. Câu có nội dung đúng trong các câu sau đây là :
a. Chỉ có thực vật mới sống tự dưỡng quang hợp
b. Chỉ có động vật theo lối dị dưỡng
c. Giới động vật gồm các cơ thể đa bào và cùng có cơ thể đơn bào
d. Vi khuẩn không có lối sống cộng sinh .
15. Sống tự dưỡng quang hợp cơ ở :
a. Thực vật , nấm b. Động vật , tảo
c. Thực vật , tảo d. Động vật , nấm
16. Nhóm nào sau đây có cấu tạo cơ thể đơn bào ?
a. Thực vật bậc nhất b. Động vật nguyên sinh
c Thực vật bậc cao d. Động vật có xương sống
bµi – Giíi khëi sinh, giíi nguyªn sinh vµ giíi nÊm .
1. Điều sau đây đúng khi nói về đặc điểm của vi khuẩn là:
a. Có tốc độ sinh sản rất nhanh
b. Tế bào có nhân chuẩn
c. Cơ thể chưa có cấu tạo tế bào
d. Cơ thể đa bào
2. Môi trường sống của vi khuẩn là :
a. Đất và nước
b. Có thể sống được trong điều kiện môi trường khắc nghiệt
c. Có thể có nhân chuẩn
d. Cả a, b , c đều đúng
4. Sinh vật nào sau đây có khả năng quang hợp tự dưỡng ?
a. Vi khuẩn hình que b. Vi khuẩn hình cầu
c. Vi khuẩn lam d . Vi khuẩn hình xoắn
5. Đặc điểm nào sau đây không phải của tảo ?
a. Cơ thể đơn bào hay đa bào ?
b. Có chứa sắc tố quang hợp
c. Sống ở môi trường khô cạn
d. Có lối sống tự dưỡng
6. Điểm gióng nhau giữa nấm nhày với động vật nguyên sinh là:
a. Có chứa sắc tố quang hợp
b. Sống dị dưỡng
c. Có cấu tạo đa bào
d. Tế bào cơ thể có nhiều nhân
7. Đặc điểm nào sau đây là chung cho tảo, nấm nhày và động vật nguyên sinh ?
a.Có nhân chuẩn
b. Sống dị dưỡng theo lối hoại sinh
c. Có khả năng quang hợp
d. Cả a,b, và c đều đúng
8. Sinh vật có cơ thể tồn tại ở hai pha : pha đơn bào và pha hợp bào (hay cộng bào) là:
Trang 4
a. Vi khuẩn b. Nấm nhày
c.Tảo d. Động vật nguyên sinh
9. Đặc điểm có ở giới nguyên sinh là :
a.Cơ thể đơn bào
b.Thành tế bào có chứa chất kitin
c.Cơ thể đa bào
d.Có lối sống dị thường
10. Nấm có lối sống nào sau đây?
a. Kí sinh b. Cộng sinh
c. Hoại sinh d. Cả a,b,c đều đúng
11. Địa y là tổ chức cộng sinh giữa nấm với sinh vật nào sau đây ?
a. Nấm nhày
b.Động vật nguyên sinh
c.Tảo hoặc vi khuẩn lam
d.Vi khuẩn lam hoặc động vật nguyên sinh
12. Nấm sinh sản vô tính chủ yếu theo phương thức nào dưới đây ?
a. Phân đôi b. Nẩy chồi
c. Bằng bào tử d. Đứt đoạn
13.Trong các sinh vật dưới đây, sinh vật nào không được xếp cùng giới với các sinh vật còn
lại?
a. Nấm men b. Nấm nhày
c. Nấm mốc d. Nấm ăn
14. Đặc điểm chung của sinh vật là:
a. Kích thước rất nhỏ bé
b.Sinh trưởng nhanh , phát triển mạnh
c.Phân bố rộng và thích hợp cao với môi trường sống
d. Cả a,b, và c đều đúng
15. Sinh vật nào sau đây có lối sống ký sinh bắt buộc
a.Virút b.Vi khuẩn
c. Động vật nguyên sinh d.Nấm
16. Sinh vật nào sau đây có cầu tạo cơ thể đơn giản nhất là:
a. Nấm nhày b. Vi rút
c.Vi khuẩn d. Động vật nguyên sinh
17. Điểm giống nhau giữa virút với các vi sinh vật khác là:
a. Không có cấu tạo tế bào
b. Là sinh vật có nhân sơ
c. Có nhiều hình dạng khác nhau
d. Là sinh vật có nhân chuẩn
18. Đặc điểm có ở vi rút và không có ở các vi sinh vật khác là:
a. Sống tự dưỡng b.Sống kí sinh bắt buộc
c. Sống cộng sinh d.Sống hoại sinh
19. Từ nào sau đây được xem là chính xác nhất để dùng cho virut:
a. Cơ thể sống b.Tế bào sống
c.Dạng sống d.Tổ chức sống
Trang 5
Sử dụng đoạn câu dưới đây để trả lời các câu hỏi từ 20 đến 25 :
Động vật nguyên sinh thuộc giới ………(I) là những sinh vật……… (II),sống ……….(III).
Tảo thuộc giới……… (IV) là những sinh vật………. (V), sống……. (VI)
20. Số(I) là :
a. Nguyên sinh b. Động vật
c. Khởi sinh d. Thực vật
21. Số(II) là :
a. Đa bào bậc cấp b. Đa bào bậc cao
c. Đơn bào d. Đơn bào và đa bào
22. Số (III) là :
a.Tự dưỡng b.Dị dưỡng
c. Kí sinh bắt buộc d.Cộng sinh
23. Số (IV) là :
a. Thực vật b. Nguyên sinh
c.Nấm d.Khởi sinh
24. Số (VI) là :
a. Tự dưỡng theo lối hoá tổng hợp
b.Tự dưỡng theo lối quang tổng hợp
c. Dị dưỡng theo lối hoại sinh
d.Kí sinh bắt buộc
Bµi giíi thùc vËt
1. Đặc điểm cấu tạo có ở giới thực vật mà không có ở giới nấm là :
a. Tế bào có thành xenlulôzơ và chức nhiều lục lạp
b. Cơ thể đa bào
c. Tế bào có nhân chuẩn
d. Tế bào có thành phần là chất kitin
2. Đặc điểm nào dưới đây không phải là của giới thực vật
a. Sống cố định
b. Tự dưỡng theo lối quang tổng hợp
c. Cảm ứng chậm trước tác dụng môi trường
d. Có lối sống dị thường
Sử dụng đoạn câu sau đây để trả lời các câu hỏi số 3,4,5:
Nhờ có chứa…….. (I) nên thực vật có khả năng tự tổng hợp……. (II) từ chất vô cơ thông qua
hấp thụ…….. (III)
3. Số (I) là :
a. Chất xenlulzơ b. Kitin
c. Chất diệp lục d. Cutin
4. Số (II) là :
a. Chất hữu cơ b. Prôtêin
c. Thành xenlulôzơ d. Các bào quan
5. Số (III) là :
a. Nước b. Năng lượng mặt trời
Trang 6
c. Khí oxi d.Khí cacbônic
6. Sắp xếp nào sau đây đúng theo thứ tự tiến hoá từ thấp đến cao của các ngành thực vật:
a. Quyết, rêu, hạt trần, hạt kín
b. Hạt trần , hạt kín , rêu , quyết
c.Rêu, hạt kín, quyết, hạt trần
d. Râu, quyết , hạt trần hạt kín
7. Nguồn gốc phát sinh các ngành thực vật là :
a. Nấm đa bào b. Tảo lục nguyên thuỷ đơn bào
c. Động vật nguyên sinh d. Vi sinh vật cổ
8. Đặc điểm của thực vật ngành rêu là :
a. Đã có rễ, thân lá phân hoá
b. Chưa có mạch dẫn
c. Có hệ mạch dẫn phát triển
d. Có lá thật và lá phát triển
9. Điểm giống nhau giữa thực vật ngành rêu với ngành quyết là :
a. Sinh sản bằng bào tử b. Đã có hạt
c. Thụ tinh không cần nước d. Cả a,b, và c đều đúng
10. Hạt được bảo vệ trong quả là đặc điểm của thực vật thuộc ngành
a. Rêu c. Hạt trần b. Quyết d. Hạt kín
11. Thực vật thuộc ngành nào sau đây sinh sản bằng hạt ?
a. Hạt trần b. Rêu
c. Quyết d. Hạt trần và hạt kín
12. Đặc điểm nào sau đây đúng với thực vật ngành Hạt trần ?
a. Gồm có 2 lớp : Lớp một lá mầm và lớp hai lá mầm
b. Chưa có hệ mạch dẫn
c. Cây thân gỗ, có hệ mạch phát triển
d. Thân gỗ nhưng không phân nhánh
13. Hoạt động nào sau đây chỉ có ở thực vật mà không có ở động vật?
a. Hấp thụ khí ô xy trong quá trình hô hấp
b. Tổng hợp chất hữu cơ từ chất vô cơ
c. Thải khó CO2 qua hoạt động hôp hấp
d. Cả 3 hoạt động trên
14. Hệ thống rễ của thực vật giữ vai trò nào sau đây ?
a. Hấp thụ năng lượng mặt trời để quang hợp
b. Tổng hợp chất hữu cơ
c. Cung cấp khí ô xy cho khí quyển
d. Giữ đất, giữ nước, hạn chế xói mòn đất
15. Điểm đặc trưng của thực vật phân biệt với động vật là :
a. Có nhân chuẩn
b. Cơ thể đa bào phức tạp
c. Sống tu dưỡng
d. Có các mô phân hoá
16. Ngành thực vật chiếm ưu thế hiện nay trên trái đất là :
a. Rêu c. Hạt trần
Trang 7
b. Quyết d. Hạt kín
17. Ngành thực vật có phương thức sinh sản hoàn thiện nhất
a. Hạt kín c. Quyết
b. Hạt trần d. Rêu
18. Thực vật nào sau đây thuộc ngành hạt trần?
a. Cây lúa c. Cây thông
b. Cây dương sỉ d. Cây bắp
19. Thực vật nào sau đây thuộc ngành hạt kín ?
a. Cây thiên tuế c. Cây dương sỉ
b. Cây rêu d. Cây sen
20. Hai ngành thực vật có mối quan hệ nguồn gốc gần nhất là :
a. Rêu và hạt trần c. Hạt trần và hạt kín
b. Hạt kín và rêu d. Quyết và Hạt kín
Bµi giíi ®éng vËt
1. Đặc điểm nào sau đây không phải của giới động vât ?
a. Cơ thể đa bào phức tạp
b. Tế bào có nhân chuẩn
c. Có khả năng di chuyển tích cực trong môi trường
d. Phản ứng chậm trước môi trường
2. Đặc điểm nào sau đây ở động vật mà không có ở thực vật ?
a. Tế bào có chứa chất xenlucôzơ
b. Không tự tổng hợp được chất hữu cơ
c. Có các mô phát triển
d. Có khả năng cảm ứng trước môi trường
3. Đặc điểm nào sau đây được dùng để phân biệt giữa động vật với thực vật .
a. Khả năng tự di chuyển
b. Tế bào có thành bằng chất xen lu cô zơ
c. Khả năng tự tổng hợp chất hữu cơ .
d. Cả a,b,c đều đúng
4. Động vật kiểu dinh dưỡng hoặc lối sống nào sau đây ?
a. Tự dưỡng c. Dị dưỡng
b. Luôn hoại sinh d. Luôn ký sinh
5. Đặc điểm cấu tạo nào sau đây là của động vật ?
a. Có cơ quan dinh dưỡng
b. Có cơ quan sinh sản
c. Có cơ quan gắn chặt cơ thể vào môi trường sống
d. Có cơ quan thần kinh
6. Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về giới động vật ?
a. Phát sinh sớm nhất trên trái đất
b. Cơ thể đa bào có nhân sơ
c. Gồm những sinh vật dị dưỡng
d. Chi phân bố ở môi trường cạn
7. Giới động vật phát sinh từ dạng sinh vật nào sau đây ?
Trang 8
a. Trùng roi nguyên thuỷ c. Vi khuẩn
b. Tảo đa bào d. Nấm
8. Trong các ngành động vật sau đây, ngành nào có mức độ tiến hoá thấp nhất so với các
ngành còn lại ?
a. Ruột khoang c. Thân mềm
b. Giun tròn d. Chân khớp
9. Sinh vật dưới đây thuộc ngành ruột khoang là :
a. Bò cạp c. Sứa biến
b. Châu chấu d. Tôm sông
10. Trong giới động vật, ngành có mức độ tiến hoá nhất là:
a. Thân mềm c. Chân khớp
b. Có xương sống d. Giun dẹp
11. Sinh vật dưới đây thuộc ngành giun đốt là:
a. Giun đũa c. Giun đất
b. Đĩa phiến d. Giun kim
12.Con chấu chấu được xếp vào ngành động vật nào sau đây?
a. Ruột khoang c. Thân mềm
b. Da gai d. Chân khớp
13. Phát biểu nào sau đây đúng với động vật ngành thân mềm
a. Là ngành động vật tiến hoá nhất
b. Chỉ phân bố ở môi trường nước
c. Cơ thể không phân đốt
d. Cơ thể luôn có vỏ kitin bao bọc
14. Động vật thuộc ngành nào sau đây có cơ thể đối xứng toả tròn?
a. Chân khớp c. Ruột khoang
b. Dãy sống d. Giun dẹp
15.Lớp động vật dưới đây không được xếp vào ngành động vật có xương sống là :
a. Lưỡng cư c. Bò sát
b. Sâu bọ d. Thú
16. Động vật dưới đây có cơ thể không đối xứng hai bên là :
a. Hải quỳ c. Bò cạp
b. Ếch đồng d. Cua biển
17. Cấu trúc nào sau đây được xem là đặc điểm cơ bản nhất để phân biệt giữa động vật
có xương sống với động vật thuộc các ngành không có xương sống ?
a. Vỏ kitin của cơ thể c. Vỏ đá vôi
b. Hệ thần kinh d. Cột sống
18. Động vật có vai trò nào sau đây ?
a . Tự tổng hợp chất hữu cơ cung cấp cho hệ sinh thái
b. Làm tăng lượng ô xy của không khí
c. Cung cấp thực phẩm cho con người
d. Cả a, b , và c đều đúng
19. Phát biểu nào sau đây sau khi nói về vai trò của động vật ?
a. Góp phần tạo ra sự cân bằng sinh thái
Trang 9
b. Nhiều loài cung cấp thực phẩm cho con người
c. Nhiều loài có thể là tác nhân truyền bệnh cho con người
d. Khi tăng số lượng đều gây hại cho cây trồng
PhÇn ii: Sinh häc tÕ bµo
Chương I : Thµnh phÇn ho¸ häc cña tÕ bµoBµi c¸c chÊt v« c¬
1. Có khoảng bao nhiêu nguyên tố hoá học cần thiết cấu thành các cơ thể sống ?
a. 25 b.35 c.45 d.55
2. Nhóm các nguyên tố nào sau đây là nhóm nguyên tố chính cấu tạo nên chất sống ?
a. C,Na,Mg,N c.H,Na,P,Cl
b.C,H,O,N d.C,H,Mg,Na
3. Tỷ lệ của nguyên tố các bon (C) có trong cơ thể người là khoảng
a. 65% b.9,5% c.18,5% d.1,5%
4. Trong các nguyên tố hoá học sau đây, nguyên tố nào chiếm tỷ lệ cao nhất trong cơ
thể người ?
a. Cacbon c. Nitơ
b.Hidrô d. Ô xi
5. Các nguyên tố hoá học chiếm lượng lớn trong khối lượng khô của cơ thể được gọi
là :
a. Các hợp chất vô cơ
b. Các hợp chất hữu cơ
c. Các nguyên tố đại lượng
d. Các nguyên tố vi lượng
6. Nguyên tố nào dưới đây là nguyên tố đại lượng ?
a. Mangan c.Kẽm
b.Đồng d.Photpho
7. Nguyên tố nào sau đây không phải là nguyên tố vi lượng ?
a. Canxi c. Lưu huỳnh
b. Sắt d. Photpho
8. Nguyên tố hoá học đặc biệt quan trọng tham gia cấu tạo nên các đại phân tử hữu cơ
là :
a. Cacbon c. Hidrô
b.Ô xi d. Nitơ
9. Các nguyên tố tham gia cấu tạo các chất hữu cơ đầu tiên trên trái đất là:
a. C,H,O,N c.Ca,Na,C,N
b.C,K,Na,P d .Cu,P,H,N
10. Những chất sống đầu tiên của trái đất nguyên thuỷ tập trung ở môi trường nào sau đây?
a. Không khí c. Biển
b. Trong đất d. Không khí và đất
11. Trong các cơ thể sống , tỷ lệ khối lượng của các nguyên tố C, H,O,N chiếm vào khoảng
a. 65% b.70% c.85% d.96%
12.Nguyên tố Fe là thành phần của cấu trúc nào sau đây ?
a. Hê môglôbin trong hồng cầu của động vật
b. Diệp lục tố trong lá cây
c. Sắc tố mêlanin trong lớp da
Trang 10
d. Săc tố của hoa , quả ở thực vật
13. Cấu trúc nào sau đây có thành phần bắt buộc là các nguyên tố vi lượng?
a. Lớp biếu bì của da động vật
b. Enzim
c. Các dịch tiêu hoá thức ăn
d. Cả a, b, c đều sai
14. Trong các cơ thể sống , thành phần chủ yếu là :
a. Chất hữu cơ c. Nước
b. Chất vô cơ d. Vitamin
15. Trong tế bào , nước phân bố chủ yếu ở thành phần nào sau đây ?
a. Màng tế bào b. Chất nguyên sinh
c. Nhân tế bào d. Nhiễm sắc thể
16. Nước có vai trò sau đây ?
a. Dung môi hoà tan của nhiều chất
b. Thành phần cấu tạo bắt buộc của tế bào
c. Là môi trường xảy ra các phản ứng sinh hoá của cơ thể
d. Cả 3 vai trò nêu trên
17. Để cho nước biến thành hơi, phải cần năng lượng:
a. Để bẻ gãy các liên kết hiđrô giữa các phân tử
b. Để bẻ gãy các liên kết cộng hoá trị của các phân tử nước .
c. Thấp hơn nhiệt dung riêng của nước
d. Cao hơn nhiệt dung riêng của nước .
18. Nước có đặc tính nào sau đây ?
a. Dung môi hoà tan của nhiều chất
b. Thành phần cấu tạo bắt buộc của tế bào
c Là môi trường xảy ra các phản ứng sinh hoá của cơ thể
d. Cả 3 vai trò nêu trên
19. Khi nhiệt độ môi trường tăng cao , có hiện tượng nước bốc hơi khỏi cơ thể. Điều này
có ý nghĩa :
a. Làm tăng các phản ứng sinh hóa trong tế bào
b. Tao ra sự cân bằng nhiệt cho tế bào và cơ thể
c. Giảm bớt sự toả nhiệt từ cơ thể ra môi trường
d. Tăng sự sinh nhiệt cho cơ thể
bµi c¸c chÊt h÷u c¬ trong tÕ bµo
Cacbonhiđrat(Sacacrit) và lipit
1. Cacbonhiđrat là tên gọi dùng để chỉ nhóm chất nào sau đây?
a. Đường c. Đạm
b. Mỡ d. Chất hữu cơ
2. Các nguyên tố hoá học cấu tạo của Cacbonhiđrat là :
a. Các bon và hidtô b. Hidrô và ôxi
c. Ôxi và các bon d. Các bon, hidrô và ôxi
3. Thuật ngữ nào dưới đây bao gồm các thuật ngữ còn lại ?
a. Đường đơn c.Đường đa
Trang 11
b. Đường đôi d. Cácbonhidrat
4. Đường đơn còn được gọi là :
a.Mônôsaccarit c. Pentôzơ
b.Frutôzơ d. Mantôzơ
5. Đường Fructôzơ là :
a. Glicôzơ c.Pentôzơ
b.Fructôzơ d. Mantzơ
6. Đường Fructôzơ là :
a. Một loại a xít béo c. Một đisaccarit
b. Đường Hê xôzơ d. Một loại Pôlisaccarit
7.Hợp chất nào sau đây có đơn vị cấu trúc là Glucôzơ
a. Mantôzơ c. Lipit đơn giản
b.Phốtpholipit d. Pentôzơ
8.Chất sau đây thuộc loại đường Pentôzơ
a. Ribôzơ và fructôzơ b.Glucôzơ và đêôxiribôzơ
c.Ribô zơ và đêôxiribôzơ d.Fructôzơ và Glucôzơ
9. Đường sau đây không thuộc loại hexôzơ là :
a.Glucôzơ c. Galactôzơ
b.Fructôzơ d. Tinh bột
10. Chất nào dưới đây thuộc loại đường Pôlisaccarit
a. Mantôzơ c.Điaccarit
b. Tinh bột d.Hêxôzơ
12. Sắp xếp nào sau đây đúng theo thữ tự các chất đường từ đơn giản đến phức tạp ?
a.Đisaccarit, mônôsaccarit, Pôlisaccarit
b. Mônôsaccarit, Điaccarit, Pôlisaccarit
c.Pôlisaccarit, mônôsaccarit, Đisaccarit
d.Mônôsaccarit, Pôlisaccarit, Điaccarit
13. Loại đường nào sau đây không cùng nhóm với những chất còn lại?
a.Pentôzơ c.Mantôzơ
b.Glucôzơ d.Fructôzơ
14.Fructôzơ thuộc loại :
a. Đường mía c. Đường phức
b. Đường sữa d. Đường trái cây
15. Đường mía do hai phân tử đường nào sau đây kết hợp lại ?
a. Glucôzơ và Fructôzơ b. Xenlucôzơ và galactôzơ
c. Galactôzơ và tinh bột d. Tinh bột và mantôzơ
16. Khi phân giải phân tử đường factôzơ , có thể thu được kết quả nào sau đây?
a. Hai phân tử đường glucôzơ
b. Một phân tử glucôzơ và 1 phân tử galactôzơ
c. Hai phân tử đường Pentôzơ
d. Hai phân tử đường galactôzơ
17. Chất sau đây được xếp vào nhóm đường pôlisaccarit là :
a. Tinh bột c.Glicôgen
b.Xenlucôzơ d. Cả 3 chất trên
Trang 12
18. Chất dưới đây không được cấu tạo từ Glucôzơ là :
a.Glicôgen c.Fructôzơ
b.Tinh bột d.Mantôzơ
Bỏ câu 19,20
21. Hai phân tử đường đơn liên kết nhau tạo phân tử đường đôi bằng loại liên kết nào
sau đây ?
a. Liên kết peptit c. Liên kết glicôzit
b. Liên kết hoá trị d. Liên kết hiđrô
22. Nhóm chất nào sau đây là những chất đường có chứa 6 nguyên tử các bon ?
a. Glucôzơ , Fructôzơ , Pentôzơ
b.Fructôzơ , galactôzơ, glucôzơ
c.Galactôzơ, Xenlucôzơ, Tinh bột
d.Tinh bột , lactôzơ, Pentôzơ
23. Phát biểu nào sau đây có nôi dung đúng ?
a. Glucôzơ thuộc loại pôlisaccarit
b.Glicôgen là đường mônôsaccarit
c. Đường mônôsaccarit có cấu trúc phức tạp hơn đường đisaccarit
d. Galactôzơ, còn được gọi là đường sữa
24. Trong cấu tạo tế bào , đường xenlulôzơ có tập trung ở :
a. Chất nguyên sinh c. Nhân tế bào
b. Thành tế bào d. Mang nhân
25. Chức năng chủ yếu của đường glucôzơ là :
a. Tham gia cấu tạo thành tế bào
b. Cung cấp năng lượng cho hoạt động tế bào
c. Tham gia cấu tạo nhiễm sắc thể
d. Là thành phần của phân tử ADN
26. Lipit là chất có đặc tính
a. Tan rất ít trong nước b. Tan nhiều trong nước
c. Không tan trong nước d. Có ái lực rất mạnh với nước
27. Chất nào sau đây hoà tan được lipit?
a. Nước c. Ben zen
b. Rượu d. Cả 2 chất nêu trên
28. Thành phần cấu tạo của lipit là :
a. A xít béo và rượu c. Đường và rượu
b. Gliêrol và đường d. Axit béo và Gliêrol
29. Các nguyên tố hoá học cấu tạo nên lipit là :
a. Cacbon, hidrô, ôxi b. Nitơ , hidrô, Cacbon
c. Ôxi,Nitơ ,hidrô, d. Hidrô, ôxi, phốt pho
30 . Phát biểu sau đây có nội dung đúng là :
a. Trong mỡ chứa nhiều a xít no
b. Phân tử dầu có chứa 1glixêrol
c. Trong mỡ có chứa 1glixêrol và 2 axit béo
d. Dầu hoà tan không giới hạn trong nước .
31. Photpholipit có chức năng chủ yếu là :
Trang 13
a. Tham gia cấu tạo nhân của tế bào .
b. Là thành phần cấu tạo của màng tế bào
c. Là thành phần của máu ở động vật
d. Cấu tạo nên chất diệp lục ở lá cây
32. Nhóm chất nào sau đây là những lipit phức tạp ?
a. Triglixêric, axit béo , glixêrol b. Mỡ , phôtpholipit
c.Stêroit và phôtpholipit d. Cả a,b,c đều đúng
33. Chất dưới đây tham gia cấu tạo hoocmôn là :
a.Stêroit c.Triglixêric
b.Phôtpholipit d. Mỡ
34. Loại liên kết hoá học giữa axit béo và glixêrol trong phân tử Triglixêric
a. Liên kết hidrô c. Liên kết peptit
b. Liên kết este d. Liên kết hoá trị
35. Chất dưới đây không phải lipit là :
a. Côlestêron c. Hoocmon ostrôgen
b. Sáp d. Xenlulôzơ
36. Chất nào sau đây tan được trong nước?
a. Vi taminA c.Vitamin C
b. Phôtpholipit d. Stêrôit
bµi c¸c chÊt h÷u c¬ trong tÕ bµo
Prôtêin
1. Nguyên tố hoá học nào sau đây có trong Prôtêin nhưng không có trong lipit và đường :
a. Phôt pho c. Natri
b. Nitơ d.Canxi
2. Các nguyên tố hoá học là thành phần bắt buộc của phân tử prôtêin là:
a. Cacbon, oxi,nitơ
b. Hidrô, các bon, phôtpho
c. Nitơ , phôtpho, hidrô,ôxi
d. Cácbon,hidrô, oxi, ni tơ
3. Trong tế bào , tỷ lệ ( tính trên khối lượng khí ) của prôtêin vào khoảng:
a. Trên 50% c. Trên 30%
b. Dưới 40% d. Dưới 20%
4.Đơn phân cấu tạo của Prôtêin là :
a. Mônôsaccarit c.axit amin
b. Photpholipit d. Stêrôit
5. Số loại axit a min có ở cơ thể sinh vật là :
a. 20 b.15 c.13 d.10
6. Loại liên kết hoá học chủ yếu giữa các đơn phân trong phân tử Prôtêin là :
a. Liên kết hoá trị c. Liên kết este
b. Liên kết peptit d. Liên kết hidrô
7. Trong các công thức hoá học chủ yếu sau, công thức nào là của axit a min ?
a. R-CH-COOH b. R-CH2-COOH c. R-CH2-OH d. O R-C-NH2
Trang 14
NH2
8. Các loại axit amin khác nhau được phân biệt dựa vào các yếu tố nào sau đây :
a. Nhóm amin c. Gốc R-
b. Nhóm cacbôxyl d d. C ả ba l ựa ch ọn tr ên
9, Trong tự nhiên , prôtêin có cấu trúc mấy bậc khác nhau ?
a. Một bậc c. Ba bậc
b. Hai bậc d. Bốn bậc
10. Sắp xếp nào sau đây đúng theo thứ tự bậc cấu tạo prôtêin từ đơn giản đến phức tạp ?
a. 1,2,3,4 c. 2,3,1,4
b. 4,3,2,1 d. 4,2,3,1
11- Tính đa dạng của prôtêin được qui định bởi
a. Nhóm amin của các axit amin
b. Nhóm R của các axit amin
c. Liên kết peptit
d. Thành phần , số lượng và trật tự axitamin trong phân tử prôtêin
12. Cấu trúc của phân tử prôtêtin có thể bị biến tính bởi :
a. Liên kết phân cực của các phân tử nước
b. Nhiệt độ
c. Sự có mặt của khí oxi
d. Sự có mặt của khí CO2
13. Bậc cấu trúc nào của prôtêtin ít bị ảnh hưởng nhất khi các liên kết hidrô trong prôtêin bị
phá vỡ ?
a. Bậc 1 c. Bậc 3
b. Bậc 2 d. Bậc 4
Bỏ câu 14, 15
16. Đặc điểm của phân tử prôtêin bậc 1 là :
a. Chuỗi pôlipeptit ở dạng không xoắn cuộn
b. Chuỗi pôlipeptit ở dạng xoắn đặc trưng
c. Chuỗi pôlipeptit ở dạng cuộn tạo dạng hình cầu
d. Cả a,b,c đều đúng
17 Chuỗi pôlipeptit xoắn lò xo hay gấp nếp lại là của cấu trúc prôtêin:
a. Bậc 1 c. Bậc 3
b. Bậc 2 d. Bậc 4
18. Điểm giống nhau của prôtêin bậc 1, prôtêin bậc 2 và prôtêin bậc 3 là :
a. Chuỗi pôlipeptit ở dạng mạch thẳng
b. Chuỗi pôlipeptit xoắn lò xo hay gấp lại
c. Chỉ có cấu trúc 1 chuỗi pôlipeptit
d. Chuỗi pôlipeptit xoắn cuộn tạo dạng khối cầu
19. Đặc điểm của prôtêin bậc 4, cũng là điểm phân biệt với prôtêin ở các bậc còn lại là
a. Cấu tạo bởi một chuỗi pôlipeptit
b. Cấu tạo bởi một chuỗi pôlipeptit xoắn cuộn hình cầu
c. Có hai hay nhiều chuỗi pôlipeptit
d. Chuỗi pôlipeptit xoắn dạng lò xo
20. Prôtêin không có đặc điểm nào sau đây ?
Trang 15
a. Dễ biến tính khi nhiệt độ tăng cao
b. Có tính đa dạng
c. Là đại phân tử có cấu trúc đa phân
d. Có khả năng tự sao chép
21. Loại prôtêin nào sau đây không có chứa liên kết hiđrô?
a. Prôtêin bậc 1 c. Prôtêin bậc 3
b.Prôtêin bậc 2 d. Prôtêin bậc 4
22. Bậc cấu trúc nào sau đây có vai trò chủ yếu xác định tính đặc thù của prôtêin?
a. Cấu trúc bậc 1 b. Cấu trúc bậc 2
c. Cấu trúc bậc 3 d. Cấu trúc bậc 4
23. Prôtêin thực hiện được chức năng của nó chủ yếu ở những bậc cấu trúc nào sau đây
a. Cấu trúc bậc 1 và bậc 4 b. Cấu trúc bậc 1 và bậc 2
c. Cấu trúc bậc 2 và bậc 3 d. Cấu trúc bậc 3 và bậc 4
24. Cấu trúc không gian bậc 2 của Prôtêin được duy trì và ổn định nhờ:
a. Các liên kết hiđrô b. Các liên kết photpho dieste
c. Các liên kết cùng hoá trị d. Các liên kết peptit
Bỏ câu 25, 26, 27
28. Loại Prôtêin sau đây có chức năng điều hoà các quá trình trao đổi chất trong tế bào và
cơ thể là:
a.Prôtêin cấu trúc b. Prôtêin kháng thể
c. Prôtêin vận động d. Prôtêin hoomôn
29.Prôtêin tham gia trong thành phần của enzim có chức năng :
a. Xúc tác các phản ứng trao đổi chất
b. Điều hoà các hoạt động trao đổi chất
c. Xây dựng các mô và cơ quan của cơ thể
d. Cung cấp năng lượng cho hoạt động tế bào .
30. Cấu trúc nào sau đây có chứa Prôtêin thực hiện chức năng vận chuyển các chất
trong cơ thể ?
a. Nhiễn sắc thể c. Xương
b. Hêmôglôbin d. Cơ
bµi c¸c chÊt h÷u c¬ trong tÕ bµo
axit nuclêic
1. Chất nào sau đây được cấu tạo từ các nguyên tố hoá học C,H,O,N,P?
a. Prôtêin c. photpholipit
b.axit nuclêic d. Axit béo
2. Axit nuclêic bao gồm những chất nào sau đây ?
a. ADN và ARN c. ARN và Prôtêin
b. Prôtêin và ADN d. ADN và lipit
3.Đặc điểm chung của ADN và ARN là :
a. Đều có cấu trúc một mạch
b. Đều có cấu trúc hai mạch
c. Đều được cấu tạo từ các đơn phân axit amin
d. Đều có những phân tử và có cấu tạo đa phân
4. Đơn phân cấu tạo của phân tử ADN là :
Trang 16
a. A xit amin c. Nuclêotit
b. Plinuclêotit d. Ribônuclêôtit
5.Các thành phần cấu tạo của mỗi Nuclêotit là :
a. Đường , axit và Prôtêin
b. Đường , bazơ nitơ và axit
c. Axit,Prôtêin và lipit
d. Lipit, đường và Prôtêin
6. Axit có trong cấu trúc đơn phân của ADN là :
a. A xit photphoric c.A xit clohidric
b. A xit sunfuric d. A xit Nitơric
7.Đường tham gia cấu tạo phân tử ADN là :
a. Glucôzơ c.Đêôxiribôzơ
b. Xenlulôzơ d. Saccarôzơ
8.ADN được cấu tạo từ bao nhiêu loại đơn phân ?
a. 3 loại c. 5 loại
b. 4 loại d. 6 loại
9.Các loại Nuclêotit trong phân tử ADN là :
a. Ađênin, uraxin, timin và guanin
b. Uraxin, timin, Ađênin, xi tôzin và guanin
c. Guanin,xi tôzin ,timin và Ađênin
d. Uraxin,timin,xi tôzin và Ađênin
10.Đặc điểm cấu tạo của phân tử ADN là :
a. Có một mạch pôlinuclêôtit
b. Có hai mạch pôlinuclêôtit
c. Có ba mạch pôlinuclêôtit
d. Có một hay nhiều mạch pôlinuclêôtit
11. Giữa các Nuclêotit kế tiếp nhau trong cùng một mạch của ADN xuất hiện kiên kết hoá
học nối giữa :
a. Đường và axít b. axít và bazơ
c. Bazơ và đường d. Đường và đường
12. Các đơn phân của phân tử ADN phân biệt với nhau bởi thành phần nào sau đây?
a. Số nhóm -OH trong phân tử đường
b. Bazơ nitơ
c. Gốc photphat trong axit photphoric
d. Cả 3 thành phần nêu trên
13. Giữa các nuclêôtit trên 2 mạch của phân tử ADN có :
a. G liên kết với X bằng 2 liên kết hiđrô
b. A liên kết với T bằng 3 liên kết hiđrô
c. Các liên kết hidrô theo nguyên tắc bổ sung
d. Cả a,b,c đều đúng
14. Chức năng của ADN là :
a. Cung cấp năng lượng cho hoạt động tế bào
b. Bảo quản và truyền đạt thông tin di truyền
c. Trực tiếp tổng hợp Prôtêin
Trang 17
d. Là thành phần cấu tạo của màng tế bào
15. Trong phân tử ADN, liên kết hiđrô có tác dụng
a. Liên kết giữa đường với axit trên mỗi mạch
b. Nối giữa đường và ba zơ trên 2 mạch lại với nhau
c Tạo tính đặc thù cho phân tử ADN
d. Liên kết 2 mạch Polinuclêotit lại với nhau
bỏ câu 16,17,18
19. Đặc điểm cấu tạo của ARN khác với ADN là :
a. Đại phân tử , có cấu trúc đa phân
b. Có liên kết hiđrô giữa các nuclêôtit
c. Có cấu trúc một mạch
d. Được cấu tạo từ nhiều đơn phân
20. Loại ba zơ ni tơ nào sau đây chỉ có trong ARN mà không có trong ADN?
a. A đênin c.Guanin
b. Uraxin d.Xitôzin
21. Loại đường tham gia cấu tạo đơn phân của ARN là (I) và công thức của nó là (II)
Số(I) và số (II) lần lượt là :
a. Đêôxiribôzơ: C5H10O4 b. Glucôzơ:C6H12O6
c. FructôzơC6H12O6 d. RibôzơC5H10O6
22. Số loại ARN trong tế bào là :
a. 2 loại c. 4 loại
b. 3 loại d. 5 loại
23. Nếu so với đường cấu tạo ADN thì phân tử đường cấu tạo ARN
a. Nhiều hơn một nguyên tử ô xi
b. ít hơn một nguyên tử oxi
c. Nhiều hơn một nguyên tử các bon
d. ít hơn một nguyên tử các bon
24. Đơn phân cấu tạo của phân tử ARN có 3 thành phần là :
a. Đường có 6C, axit phôtphoric và bazơ ni tơ
b.Đường có 5C, axit phôtphoric và liên kết hoá học
c. Axit phôtphoric, bazơ ni tơ và liên kết hoá học
d. Đường có 5C, axit phôtphoric và bazơ ni tơ
25. Chất có công thức sau đây chứa trong thành phần cấu tạo của ARN là :
a. C5H15O4 c. C2H5OH
b. C6H12O6 d. C5H10O5
26. Tên của đơn phân trong ARN được gọi theo tên của một thành phần trong đơn phân đó
là :
a. A xít c. Đường
b. bazơ nitơ d. Cả a và b đúng
27. mARN là kí hiệu của loại ARN nào sau đây ?
a. ARN thông tin c. ARN ribô xôm
b. ARN vận chuyển d. Các loại ARN
28. Chức năng của ARN thông tin là :
Trang 18
a. Qui định cấu trúc của phân tử prôtêin
b. Tổng hợp phân tử ADN
c. Truyền thông tin di truyền từ ADN đến rioôxôm
d. Quy định cấu trúc đặc thù của ADN
29. Chức năng của ARN vận chuyển là :
a. Vận chuyển các nguyên liệu để tổng hợp các bào quan
b. Chuyên chở các chất bài tiết của tế bào
c. Vận chuyển axít a min đến ribôxôm
d. Cả 3 chức năng trên
30 . Là thành phần cấu tạo của một loại bào quan là chứuc năng của loại ARN nào sau
đây?
a. ARN thông tin b. ARN ribôxôm
c. ARN vận chuyển d. Tất cả các loại ARN
31. Điểm giống nhau giữa các loại ARN trong tế bào là:
a. Đều có cấu trúc một mạch
b. Đều có vai trò trong quá trình tổng hợp prôtêin
c. Đều được tạo từ khuôn mẫu trên phân tử ADN
d. Cả a,b và c đều đúng
32. Kí hiệu của các loại ARN thông tin , ARN vận chuyển , ARN ribôxôm lần lượt là :
a. tARN,rARN và mARN b. mARN,tARN vàrARN
c. rARN, tARN và mARN d. mARN,rARN và tARN
33. Câu có nội dung đúng trong các câu sau đây là :
a. Trong các ARN không có chứa ba zơ nitơ loại timin
b. Các loại ARN đều có chứa 4 loại đơn phaan A,T,G,X
c. ARN vận chuyển là thành phần cấu tạo của ribôxôm
d. tARN là kí hiệu của phân tử ARN thông tin
34. Câu có nội dung sai trong các câu sau đây là :
a. ADN và ARN đều alf các đại phân tử
b. Trong tế bào có 2 loại axist nuclêic là ADN và ARN
c. Kích thước phân tử của ARN lớn hơn ADN
d. Đơn phân của ADN và ARN đều gồm có đường , axit, ba zơ ni tơ
Bỏ 35,36,37
38. Loại ARN không phải thành phần cấu tạo của ribôxôm là :
a. ARN thông tin và ARN ribôxôm
b. ARN ribôxôm và ARN vận chuyển
c. ARN vận chuyển và ARN thông tin
d. Tất cả các loại ARN
39. Các phân tử ARN đều được tổng hợp từ (I) và sau đó thực hiện chức năng ở (II)
số ( I) và số (II) lần lượt là :
a. Nhân , nhân
b. Nhân , tế bào chất
c. Tế bào chất , Tế bào chất
d. Tế bào chất , nhân
40. Điều không đúng khi nói về phân tử ARN là :
Trang 19
a. Có cấu tạo từ các đơn phân ribônuclêôtit
b. Thực hiện các chức năng trong tế bào chất
c. Đều có vai trò trong tổng hợp prôtêin
d. Gồm 2 mạch xoắn
bµi vai trß cña c¸c lo¹i liªn kÕt ho¸ häc ®èi víi sù sèng
1. Liên kết hoá học là một lực hút giữa ..... với nhau trong phân tử hay trong tinh thể.
Phần điền đúng vào chỗ trống của câu trên là :
a. Hai nguyên tử c. Hai chất
b. Hai phân tử d. Nhiều phân tử
2....... là liên kết được hình thành giữa một nguyên tử hiđrô mang điện tích dương và một
nguyên tử mang điện tích âm. Phần điền đúng vào chỗ trống của câu trên là :
a. Liên kết hoá học
b. Liên kết hiđrô
c. Liên kết ion
d. Liên kết photpho dieste
3. Đặc điểm của liên kết hiđrô là :
a. Rất bền vững c. Yếu
b. Bền vững d. Vừa bền , vừa yếu
4. Cấu trúc nào sau đây có chứa liên kết hi đrô ?
a. Phân tử ADN c. Phân tử prôtêin
b. Phân tử mARN d. Cả a và c đều đúng
5. Thời gian tồn tại của mỗi liên kếthi đrô là bao lâu ?
a.104 giây c.104 giây
b.104 giây d.104 giây
6. Điều nào sau đây đúng khi nói về liên kết hiđrô ?
a. Có thời gian tồn tại lâu trong cơ thể sống
b. Được hình thành với số lượng lớn trong tế bào
c. Khó bị phá vỡ dưới tác dụng của men
d. Rất bền vững đối với sự thay đổi của nhiệt độ
Bỏ 7
8 Đặc điểm của liên kết Van de Waals là :
a. Rất bền vững c. Yếu
b. Bền vững d. Hai ý a, b đúng
9 . Câu có nội dung đúng sau đây là :
a. Liên kết hi đrô yêu hơn liên kết Van de Waals
b. Liên kết hi đrô và liên kết Van de Waals đều bền vững
c. Liên kết Van de Waals đều bền
d. Liên kết Van de Waals yếu hơn liên kết hiđrô
10. Loại liên kết hoá học xuất hiện giữa hai nguyên tử khi chúng nằm quá gần nhau
được gọi là:
a. Liên kết Van de Waals
b. Liên kết hiđrô
Trang 20