Bài tập ôn tập chương 4 từ trường vật lý 11 có đáp án

  • 12 trang
  • file .doc
Chương IV : TỪ TRƯỜNG
 Phần 1 : Lý thuyết chung
Bài 1 : Từ trường
A- Tóm tắt lý thuyết .
I / Các định nghĩa
1 - Từ trường :
- Đ/N: Từ trường là một dạng vật chất tồn tại trong không gian mà biểu hiện cụ thể là sự xuất hiện của lực từ
tác dụng lên nam châm hay một dòng điện đặt trong nó .
- Đặc trưng của từ trường là cảm ứng từ ký hiệu là đơn vị của cảm ứng từ là T ( Tesla)
- Quy ước : Hướng của từ trường tại một điểm là hướng Nam - Bắc của kim nam châm cân bằng tại điểm đó
2 - Đường sức từ :
- Đ/N : đường sức từ là những đường vẽ trong không gian có từ trường sao cho tiếp tuyến tại mỗi điểm có
hướng trùng với hướng của của từ trường tại điểm đó.
- Tính chất :
 Qua mỗi điểm trong không gian chỉ vẽ được một đường sức từ
 Các đường sức từ là những đường cong khép kín hoặc vô hạn ở 2 đầu
 Chiều của đường sức từ tuân theo những quy tắc xác định ( quy tắc nắm tay phải , quy tắc đinh ốc…)
 Quy ước : Vẽ các đường cảm ứng từ sao cho chỗ nào từ trường mạnh thì các đường sức dày và chỗ
nào từ trường yếu thì các đường sức từ thưa .
II / Từ trường tạo bởi các dây dẫn điện có hình dạng đặc biệt
1 - Từ trường của dòng điện thẳng dài vô hạn .
Giả sử cần xác định từ trường tại M cách dây dẫn một đoạn r do dây dẫn điện có cường độ I (A) gây ra ta
làm như sau :
- Điểm đặt : Tại M
I
- Phương : cùng với phương tiếp tuyến của đường tròn ( O,r) tại M
- Chiều : được xác định theo quy tắc nắm bàn tay phải họăc quy tắc đinh ốc B M
1: O
r M
 Quy tắc nắm bàn tay phải : Để bàn tay phải sao cho ngón cái nằm
dọc theo dây dẫn và chỉ theo chiều dòng điện , khi đó các ngón kia
khum lại cho ta chiều của cảm ứng từ .
 Quy tắc cái đinh ốc 1 : Quay cái đinh ốc để nó tiến theo chiều dòng điện thì chiều của nó tại điểm đó
là chiều của cảm ứng từ
- Độ lớn : Trong đó : B (T) - I (A) - r (m)
2 - Từ trường của dòng điện tròn .
BM
Giả sử cần xác định từ trường tại tâm O cách dây dẫn hìng tròn
bán kính r do dây dẫn điện có cường độ I (A) gây ra ta làm như sau :
r
O
- Điểm đặt : Tại O I
- Phương : Vuông góc với mặt phẳg vòng dây.
Trang 1
- Chiều : được xác định theo quy tắc đinh ốc 2 : “Quay cái đinh ốc theo chiều dòng điện thì chiều tiến của nó
tại điểm đó là chiều của cảm ứng từ
- Độ lớn : Trong đó : B (T) - I (A) - r (m)
3 - Từ trường của ống dây . l - N vòng
Giả sử cần xác định từ trường tại tâm O của ống dây dẫn
điện có cường độ I (A) gây ra ta làm như sau :
- Phương : song song với trục ống dây.
- Chiều : được xác định theo quy tắc đinh ốc 2 : “Quay cái I I
đinh ốc theo chiều dòng điện thì chiều tiến của nó tại điểm
đó là chiều của cảm ứng từ
- Độ lớn : Trong đó : B (T) - I (A) - l (m) – N số vòng dây.
B – Bài tập :
I/ Phương pháp .
1 - Để đơn giản trong quá trình làm bài tập và biểu diễn từ trường người ta quy ước như sau :
- : có phương vuông góc với mặt phẳng biểu diễn , chiều đi vào .
- : có phương vuông góc với mặt phẳng biểu diễn , chiều đi ra .
- Ví dụ : I B M
I
r M r M
BM
2 – Phương pháp làm bài :
Giả sử bài toán yêu cầu xác định từ trường tổng hợp tại một điểm M do nhiều cảm ứng từ ta làm như sau :
B1 : xác định từ tại M do từng cảm ứng từ gây ra : , , ………
B2 : Áp dụng nguyên lý chồng chất ta có : =
II / Bài tập vận dụng
Câu 1 : Hai dây dẩn thẳng song song dài vô hạn đặt cách nhau 10cm trong không khí . Dòng điện chạy trong 2
dây dẫn ngược chiều nhau và có . Tìm cảm ứng từ tại :
a. Điểm A cách mỗi dây 5 cm.
b. Điểm B cách dây 1 đoạn 4 cm cách dây 2 đoạn 14 cm
c. Điểm M cách mỗi dây 10 cm.
d. Điểm N cách dây 1 đoạn 8 cm và cách dây 2 đoạn 6 cm .
Câu 2 : Hai dây dẫn thẳng song song dài vô hạn đặt trong không khí cách nhau 12 cm . Có .
Xác định những vị trí có từ trường tổng hợp bằng không khi :
Trang 2
a. Hai dòng điện cùng chiều .
b. Hai dòng điện ngược chiều.
Câu 3 : Cuộn dây tròn dẹt có 20 vòng , bán kính là 3.14 cm. Khi có dòng điện đi vào thì tại tâm của vòng dây
xuất hiện từ trường là B = T . Tính cường độ dòng điện trong ống dây.
Câu 4 : Một dây dẫn trong không khí được uốn thành vòng tròn . bán kính R = 0.1m có I = 3.2 A chạy qua . Mặt
phẳng vòng dây trùng với mặt phẳng kinh tuyến từ . Tại tâm vòng dây treo một kim nam châm nhỏ . Tính góc
quay của kim nam châm khi ngắt dòng điện . Cho biết thành phần nằm ngang của cảm ứng từ trái đất có
T.
Câu 5 : Sợi dây dẫn , đường kính dây d = 0.5mm, dòng điện đi qua I = 0.2 A, được cuốn thành ống dây dài . xác
định cảm ứng từ tại tâm ống dây trong 2 trường hợp .
a. Ống dây có chiều dài 0.4m gồm 400 vòng dây.
b. Ống dây có các vòng dây cuốn sát với nhau và cách điện với nhau.
III/ Bài tập về nhà
Câu 1 : Ba dòng điện cùng cường độ I1= I2 = I3 = 10 A chạy trong ba dây dẫn I1
A
thẳng dài vô hạn và song song với nhau đặt trong chân không. Mặt phẳng vuông
góc với ba dây tạo thành tiết diện ngang là tam giác đều ABC, cạnh a=10 cm.
Chiều các dòng điện cho ở hình vẽ. xác định cảm ứng từ tổng hợp tại M do 3 dây
dẫn gây ra.
Câu 2 : Một Ống dây điện đặt trong không khí sao cho trục của nó vuông góc với B C
I2 M
mặt phẳng kinh tuyến từ . Cảm ứng từ trái đất có thành phần nằm ngang I3
T. Trong ống dây có treo một kim nam châm . khi có dòng điện I = 2 mA chạy qua dây dẫn thì ta
thấy kim nam châm lệch khỏi vị trí ban đầu . Biết ống dây dài 31.4cm và chỉ cuốn một lớp . Tìm số vòng dây
của ống.
Bài 2 : Lực từ
A – Tóm tắt lý thuyết
I/ Lực từ tác dụng lên một đoạn dây có một dòng điện đặt trong từ trường đều
Lực từ do từ trường đều tác dụng lên đoạn dây thẳng chiều dài l (m) có BM
dòng điện I (A) chạy qua là lực có :
- Điểm đặt : trung điểm của đoạn dây .
- Phươg : vuông góc với mặt phẳng (l , )
I
- Chiều : được xác định bởi quy tắc bàn tay trái “ Xoè bàn tay trái hứng
các đường cảm ứng từ sao cho chiều của dòng điện đi từ cổ tay đến
F
ngón tay . Ngón tay cái choải ra chỉ chiều của lực từ ”
Trang 3
- Độ lớn được xác định theo công thức Ampe :
F = B.I.l.sin với
II / Lực từ tác dụng lên giữa 2 dây dẫn thẳng dài song song có dòng điện chạy qua .
- Nếu 2 dòng điện chạy cùng chiều 2 dây hút nhau.
- Nếu 2 dòng điện chạy ngược chiều 2 dây đẩy nhau.
- Lực tác dụng có độ lớn :
Trong đó : là cường độ dòng điện chạy qua 2 dây dẫn .
l là chiều dài 2 dây .
d khoảng cách 2 dây .
III/ Lực từ tác dụng lên khung dây có dòng điện .
- Nếu mặt phẳng khung dây vuông góc với đường cảm ứng từ khi đó các lực tác dụng lên khung không làm
quay khung ( chỉ làm cho khung giãn ra hoặc co lại ) .
- Nếu mặt phẳng khung dây song song với đường cảm ứng từ khi đó xuất hiện ngẫu lực làm khung quay với
momen : M = B.I.S. sin với : S : diện tích khung - : là pháp tuyến mặt phẳng khung dây.
IV / Lực từ tác dụng lên điện tích chuyển động ( lực Lorenxer)
Lực lorenxer tác dụng lên điện tích q đang chuyển động với vận tốc trong từ B
trường có :
- Điểm đặt tại điện tích q
f
- Phương : Vuông góc với mp( )
- Chiều : xác định theo quy tắc bàn tay trái v
( nếu q > 0 : chiều cùng với chiều chỉ của tay cái
nếu q<0 : chiều ngược với chiều chỉ của tay cái )
- Độ lớn : f = .v .B sin với =( )
B – Các dạng bài tập
Dạng 1 : Lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn thẳng
I/ Phương pháp :
- Xác định lực từ tác dụng lên đoạn dây .
- Xác định các lực khác tác dụng lên đoạn dây.
- Áp dụng định luật II niuton kết quả cần tìm .
II/ Bài tập vận dụng :
Câu 1 : Hai thanh ray nằm ngang , song song và cách nhau đoạn l = 0.3cm, một thanh kim loaị đặt lên hai thanh
ray. Cho dòng điện I=50A chạy qua thanh kim loại với thanh ray . hệ số ma sát giữa thanh kim loại với thanh ray
Trang 4
là k = 0.2 , khối lương thanh kim loại m=0,5kg. Hãy tìm độ lớn của cảm ứng từ B để thanh bắt đầu chuyển
động (B vuông góc với mp hai thanh ray)
Câu 2 : Giữa hai cực nam châm có B nằm ngang , B=0.01T người ta đặt môt dây dẫn l nằm ngang vuông góc với
B. Khối lượng của một đơn vị chiều dài là d= 0.01kg/m. Tìm cường độ dòng điện I qua dây dây nằm lơ lững
không rơi cho g =10m/s.
Câu 3 : Một dây dẫn thẳng MN chiều dài l , khối lượng của 1 đơn vị dài của dây là
d = 0.04kg/m . dây được treo trong từ trường như hình vẽ . với B = 0.04T .Cho dòng
điện I chạy qua dây .
B
a. Định chiều và độ lớn của I để lực căng của các dây treo bằng không.
b. Cho MN = 25cm. I = 16A. có chiều từ N đến M . Tình lực căng của mỗi dây
M N
( lấy g = 10m/s2)
Dạng 2 : Tương tác giữa các dây dài đặt song song có dòng điện chạy qua.
I/ Phương pháp
- Xác định lực từ tác dụng lên từng đoạn dây .
- Áp dụng nguyên lý chồng chất ta có :
II/ Bài tập vận dụng
Câu 1 : Ba dòng điện cùng chiều cùng cường độ 10A chạy qua ba dây dẫn thẳng đặt đồng phẳng và dài vô hạn .
Biết rằng khoảng cách giữa dây 1 và 2 là 10cm dây 2 và 3 là 5cm và dây 1và 3 là 15cm. xác định lực từ do :
a. Dây 1 và dây 2 tác dụng lên dây 3
b. Dây 1 và dây 3 tác dụng lên dây 2
Câu 2 : Hai dây dẫn dài song song cách nhau 20cm . lực từ tác dụng lên mỗi mét chiều dài dây dẫn là 0.04N .
Tìm cường độ dòng điện trong mỗi dây trong 2 trường hợp .
a. b.
Câu 3 : Qua ba đỉnh của tam giác đều ABC đặt ba dây dẫn thẳng dài vuông góc với mặt phẳng ABC ,có các dòng
điện I = 5A đi qua cùng chiều . Hỏi cần đặt một dòng điện thẳng dài có độ lớn và hướng như thế nào , ở đâu để hệ
4 dòng điện ở trạng thái cân bằng .
Dạng 3 : Khung dây có dòng điện đặt trong từ trường đều
I/ Phương pháp
- Phân tích lực từ tác dụng lên từng đoạn dây của khung dây . từ đó tính lực tổng hợp tác dụng lên khung hoạc
momen lực tác dụng lên khung .
- Nếu dây gồm N vòng . độ lớn của lực từ sẽ tăng lên N lần .
- Momen lực được xác định bởi : M = F .l ( N.m) trong đó : F là lực làm cho khung quay . l là độ dài cánh tay
đòn.
II/ Bài tập vận dụng
Trang 5
Câu 1 : Khung dây hình chữ nhật có AB = a = 10cm , BC = b = 5cm . gồm 20 vòng dây nối tiếp với nhau có thể
quay quanh cạnh AB thẳng đứng. khung có dòng điện 1A chạy qua và đặt trong từ
trường đếu có nằm ngang ( , B = 0.5 T . Tính mômen lực tác dụng I1 A D
lên khung.
I2
Câu 2 : Dòng điện có cường độ chạy trong dây dẫn thẳng dài . khung dây dẫn
ABCD đồng phẳng với dòng có AB = CD = 10 cm , AD = BC = 5 cm . AB song song
B C
với và cách 5cm . Dòng điện chạy qua khung ABCD là = 2 A . Xác định lực từ
tổng hợp tác dụng lên khung .
Dạng 4 : Lực Lorenxer
I / Phương pháp
II/ Bài tập vận dụng(trắc nghiệm )
 Phần 2 : Câu hỏi trắc nghiệm
Câu 1 : Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng?
Ngêi ta nhËn ra tõ trêng tån t¹i xung quanh d©y dÉn mang dßng ®iÖn v×:
A. cã lùc t¸c dông lªn mét dßng ®iÖn kh¸c ®Æt song song c¹nh nã.
B. cã lùc t¸c dông lªn mét kim nam ch©m ®Æt song song c¹nh nã.
C. cã lùc t¸c dông lªn mét h¹t mang ®iÖn chuyÓn ®éng däc theo nã.
D. cã lùc t¸c dông lªn mét h¹t mang ®iÖn ®øng yªn ®Æt bªn c¹nh nã.
Câu2 : TÝnh chÊt c¬ b¶n cña tõ trêng lµ:
A. g©y ra lùc tõ t¸c dông lªn nam ch©m hoÆc lªn dßng ®iÖn ®Æt trong nã.
B. g©y ra lùc hÊp dÉn lªn c¸c vËt ®Æt trong nã.
C. g©y ra lùc ®µn håi t¸c dông lªn c¸c dßng ®iÖn vµ nam ch©m ®Æt trong nã.
D. g©y ra sù biÕn ®æi vÒ tÝnh chÊt ®iÖn cña m«i trêng xung quanh.
Câu 3 : Tõ phæ lµ:
A. h×nh ¶nh cña c¸c ®êng m¹t s¾t cho ta h×nh ¶nh cña c¸c ®êng søc tõ cña tõ trêng.
B. h×nh ¶nh t¬ng t¸c cña hai nam ch©m víi nhau.
C. h×nh ¶nh t¬ng t¸c gi÷a dßng ®iÖn vµ nam ch©m.
D. h×nh ¶nh t¬ng t¸c cña hai dßng ®iÖn ch¹y trong hai d©y dÉn th¼ng song song.
Câu 4 : Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng?
A. Qua bÊt kú ®iÓm nµo trong tõ trêng ta còng cã thÓ vÏ ®îc mét ®êng søc tõ.
B. §êng søc tõ do nam ch©m th¼ng t¹o ra xung quanh nã lµ nh÷ng ®êng th¼ng.
Trang 6
C. §êng søc mau ë n¬i cã c¶m øng tõ lín, ®êng søc tha ë n¬i cã c¶m øng tõ nhá.
D. C¸c ®êng søc tõ lµ nh÷ng ®êng cong kÝn.
Câu 5 : Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng?
Tõ trêng ®Òu lµ tõ trêng cã
A. c¸c ®êng søc song song vµ c¸ch ®Òu nhau. B. c¶m øng tõ t¹i mäi n¬i ®Òu b»ng nhau.
C. lùc tõ t¸c dông lªn c¸c dßng ®iÖn nh nhau. D. c¸c ®Æc ®iÓm bao gåm c¶ ph¬ng ¸n A vµ B.
Câu 6 : Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng?
A. T¬ng t¸c gi÷a hai dßng ®iÖn lµ t¬ng t¸c tõ.
B. C¶m øng tõ lµ ®¹i lîng ®Æc trng cho tõ trêng vÒ mÆt g©y ra t¸c dông tõ.
C. Xung quanh mçi ®iÖn tÝch ®øng yªn tån t¹i ®iÖn trêng vµ tõ trêng.
D. §i qua mçi ®iÓm trong tõ trêng chØ cã mét ®êng søc tõ.
Câu 7 : Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ ®óng?
A. C¸c ®êng m¹t s¾t cña tõ phæ chÝnh lµ c¸c ®êng søc tõ.
B. C¸c ®êng søc tõ cña tõ trêng ®Òu cã thÓ lµ nh÷ng ®êng cong c¸ch ®Òu nhau.
C. C¸c ®êng søc tõ lu«n lµ nh÷ng ®êng cong kÝn.
D. Mét h¹t mang ®iÖn chuyÓn ®éng theo quü ®¹o trßn trong tõ trêng th× quü ®¹o chuyÓn ®éng cña h¹t chÝnh lµ mét
®êng søc tõ.
Câu 8 : D©y dÉn mang dßng ®iÖn kh«ng t¬ng t¸c víi
A. c¸c ®iÖn tÝch chuyÓn ®éng. B. nam ch©m ®øng yªn.
C. c¸c ®iÖn tÝch ®øng yªn. D. nam ch©m chuyÓn ®éng.
Câu 9: Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ ®óng?
Mét dßng ®iÖn ®Æt trong tõ trêng vu«ng gãc víi ®êng søc tõ, chiÒu cña lùc tõ t¸c dông vµo dßng ®iÖn sÏ kh«ng
thay ®æi khi
A. ®æi chiÒu dßng ®iÖn ngîc l¹i.
B. ®æi chiÒu c¶m øng tõ ngîc l¹i.
C. ®ång thêi ®æi chiÒu dßng ®iÖn vµ ®æi chiÒu c¶m øng tõ.
D. quay dßng ®iÖn mét gãc 900 xung quanh ®êng søc tõ.
Câu 10 : Mét ®o¹n d©y dÉn cã dßng ®iÖn I n»m ngang ®Æt trong tõ trêng cã c¸c ®êng søc
tõ th¼ng ®øng tõ trªn xuèng nh h×nh vÏ. Lùc tõ t¸c dông lªn ®o¹n d©y dÉn cã chiÒu
A. th¼ng ®øng híng tõ trªn xuèng.
B. th¼ng ®øng híng tõ díi lªn.
C. n»m ngang híng tõ tr¸i sang ph¶i.
D. n»m ngang híng tõ ph¶i sang tr¸i.
Câu 11 : ChiÒu cña lùc tõ t¸c dông lªn ®o¹n d©y dÉn mang dßng ®iÖn, thêng ®îc x¸c ®Þnh b»ng quy t¾c:
A. vÆn ®inh èc 1. B. vÆn ®inh èc 2. C. bµn tay tr¸i. D. bµn tay ph¶i.
Câu 12: Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng?
A. Lùc tõ t¸c dông lªn dßng ®iÖn cã ph¬ng vu«ng gãc víi dßng ®iÖn.
B. Lùc tõ t¸c dông lªn dßng ®iÖn cã ph¬ng vu«ng gãc víi ®êng c¶m øng tõ.
C. Lùc tõ t¸c dông lªn dßng ®iÖn cã ph¬ng vu«ng gãc víi mÆt ph¼ng chøa dßng ®iÖn vµ ®êng c¶m øng tõ.
D. Lùc tõ t¸c dông lªn dßng ®iÖn cã ph¬ng tiÕp tuyÕn víi c¸c ®êng c¶m øng tõ.
Câu 13: Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng?
A. Lùc tõ t¸c dông lªn dßng ®iÖn ®æi chiÒu khi ®æi chiÒu dßng ®iÖn.
B. Lùc tõ t¸c dông lªn dßng ®iÖn ®æi chiÒu khi ®æi chiÒu ®êng c¶m øng tõ.
C. Lùc tõ t¸c dông lªn dßng ®iÖn ®æi chiÒu khi t¨ng cêng ®é dßng ®iÖn.
D. Lùc tõ t¸c dông lªn dßng ®iÖn kh«ng ®æi chiÒu khi ®ång thêi ®æi chiÒu dßng ®iÖn vµ ®êng c¶m øng tõ.
Trang 7
Câu 14 : Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng?
A. C¶m øng tõ lµ ®¹i lîng ®Æc trng cho tõ trêng vÒ mÆt t¸c dông lùc
B. §é lín cña c¶m øng tõ ®îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc phô thuéc vµo cêng ®é dßng ®iÖn I vµ chiÒu dµi
®o¹n d©y dÉn ®Æt trong tõ trêng
C. §é lín cña c¶m øng tõ ®îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc kh«ng phô thuéc vµo cêng ®é dßng ®iÖn I vµ
chiÒu ®µi ®o¹n d©y dÉn ®Æt trong tõ trêng
D. C¶m øng tõ lµ ®¹i lîng vect¬
Câu 15: Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng?
A. Lùc tõ t¸c dông lªn mét ®o¹n d©y dÉn mang dßng ®iÖn ®Æt trong tõ trêng ®Òu tØ lÖ thuËn víi cêng ®é dßng ®iÖn
trong ®o¹n d©y.
B. Lùc tõ t¸c dông lªn mét ®o¹n d©y dÉn mang dßng ®iÖn ®Æt trong tõ tr êng ®Òu tØ lÖ thuËn víi chiÒu dµi cña ®o¹n
d©y.
C. Lùc tõ t¸c dông lªn mét ®o¹n d©y dÉn mang dßng ®iÖn ®Æt trong tõ trêng ®Òu tØ lÖ thuËn víi gãc hîp bëi ®o¹n
d©y vµ ®êng søc tõ.
D. Lùc tõ t¸c dông lªn mét ®o¹n d©y dÉn mang dßng ®iÖn ®Æt trong tõ trêng ®Òu tØ lÖ thuËn víi c¶m øng tõ t¹i
®iÓm ®Æt ®o¹n d©y.
Câu 16 :Ph¸t biÓu nµo díi ®©y lµ §óng?
Cho mét ®o¹n d©y dÉn mang dßng ®iÖn I ®Æt song song víi ®êng søc tõ, chiÒu cña dßng ®iÖn ngîc chiÒu víi chiÒu
cña ®êng søc tõ.
A. Lùc tõ lu«n b»ng kh«ng khi t¨ng cêng ®é dßng ®iÖn. B. Lùc tõ t¨ng khi t¨ng cêng ®é dßng ®iÖn.
C. Lùc tõ gi¶m khi t¨ng cêng ®é dßng ®iÖn. D. Lùc tõ ®æi chiÒu khi ta ®æi chiÒu dßng ®iÖn.
Câu 17: Mét ®o¹n d©y dÉn dµi 5 (cm) ®Æt trong tõ trêng ®Òu vµ vu«ng gãc víi vect¬ c¶m øng tõ. Dßng ®iÖn ch¹y
qua d©y cã cêng ®é 0,75 (A). Lùc tõ t¸c dông lªn ®o¹n d©y ®ã lµ 3.10 -2 (N). C¶m øng tõ cña tõ trêng ®ã cã ®é lín
lµ:
A. 0,4 (T). B. 0,8 (T). C. 1,0 (T). D. 1,2 (T).
Câu 18 : Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng?
Mét ®o¹n d©y dÉn th¼ng mang dßng ®iÖn I ®Æt trong tõ trêng ®Òu th×
A. lùc tõ t¸c dông lªn mäi phÇn cña ®o¹n d©y.
B. lùc tõ chØ t¸c dông vµo trung ®iÓm cña ®o¹n d©y.
C. lùc tõ chØ t¸c dông lªn ®o¹n d©y khi nã kh«ng song song víi ®êng søc tõ.
D. lùc tõ t¸c dông lªn ®o¹n d©y cã ®iÓm ®Æt lµ trung ®iÓm cña ®o¹n d©y.
Câu 19: Mét ®o¹n d©y dÉn th¼ng MN dµi 6 (cm) cã dßng ®iÖn I = 5 (A) ®Æt trong tõ trêng ®Òu cã c¶m øng tõ B =
0,5 (T). Lùc tõ t¸c dông lªn ®o¹n d©y cã ®é lín F = 7,5.10-2(N). Gãc α hîp bëi d©y MN vµ ®êng c¶m øng tõ lµ:
A. 0,50 B. 300 C. 600 D. 900
Câu 20: Mét d©y dÉn th¼ng cã dßng ®iÖn I ®Æt trong vïng kh«ng gian cã tõ tr êng ®Òu nh h×nh vÏ.
Lùc tõ t¸c dông lªn d©y cã
A. ph¬ng ngang híng sang tr¸i. B. ph¬ng ngang híng sang ph¶i.
C. ph¬ng th¼ng ®øng híng lªn. D. ph¬ng th¼ng ®øng híng xuèng. I
Câu 21 : Ph¸t biÓu nµo díi ®©y lµ §óng?
A. §êng søc tõ cña tõ trêng g©y ra bëi dßng ®iÖn th¼ng dµi lµ nh÷ng ®êng th¼ng song song víi dßng ®iÖn
B. §êng søc tõ cña tõ trêng g©y ra bëi dßng ®iÖn trßn lµ nh÷ng ®êng trßn
C. §êng søc tõ cña tõ trêng g©y ra bëi dßng ®iÖn trßn lµ nh÷ng ®êng th¼ng song song c¸ch ®Òu nhau
D. §êng søc tõ cña tõ trêng g©y ra bëi dßng ®iÖn th¼ng dµi lµ nh÷ng ®êng trßn ®ång t©m n»m trong mÆt ph¼ng
vu«ng gãc víi d©y dÉn
Trang 8
Câu 22: Hai ®iÓm M vµ N gÇn mét dßng ®iÖn th¼ng dµi. Kho¶ng c¸ch tõ M ®Õn dßng ®iÖn lín gÊp hai lÇn kho¶ng
c¸ch tõ N ®Õn dßng ®iÖn. §é lín cña c¶m øng tõ t¹i M vµ N lµ BM vµ BN th×
A. BM = 2BN B. BM = 4BN C. D.
Câu 23: Dßng ®iÖn I = 1 (A) ch¹y trong d©y dÉn th¼ng dµi. C¶m øng tõ t¹i ®iÓm M c¸ch d©y dÉn 10 (cm) cã ®é
lín lµ:
A. 2.10-8(T) B. 4.10-6(T) C. 2.10-6(T) D. 4.10-7(T)
Câu 24 : T¹i t©m cña mét dßng ®iÖn trßn cêng ®é 5 (A) c¶m øng tõ ®o ®îc lµ 31,4.10-6(T). §êng kÝnh cña dßng
®iÖn ®ã lµ:
A. 10 (cm) B. 20 (cm) C. 22 (cm) D. 26 (cm)
Câu 25: Mét d©y dÉn th¼ng dµi cã dßng ®iÖn I ch¹y qua. Hai ®iÓm M vµ N n»m trong cïng mét mÆt ph¼ng chøa
d©y dÉn, ®èi xøng víi nhau qua d©y. KÕt luËn nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng?
A. Vect¬ c¶m øng tõ t¹i M vµ N b»ng nhau. B. M vµ N ®Òu n»m trªn mét ®êng søc tõ.
C. C¶m øng tõ t¹i M vµ N cã chiÒu ngîc nhau. D. C¶m øng tõ t¹i M vµ N cã ®é lín b»ng nhau.
Câu 26: Mét dßng ®iÖn cã cêng ®é I = 5 (A) ch¹y trong mét d©y dÉn th¼ng, dµi. C¶m øng tõ do dßng ®iÖn nµy g©y
ra t¹i ®iÓm M cã ®é lín B = 4.10-5 (T). §iÓm M c¸ch d©y mét kho¶ng
A. 25 (cm) B. 10 (cm) C. 5 (cm) D. 2,5 (cm)
Câu 27: Mét dßng ®iÖn th¼ng, dµi cã cêng ®é 20 (A), c¶m øng tõ t¹i ®iÓm M c¸ch dßng ®iÖn 5 (cm) cã ®é lín lµ:
A. 8.10-5 (T) B. 8π.10-5 (T) C. 4.10-6 (T) D. 4π.10-6 (T)
Câu 28 Mét dßng ®iÖn ch¹y trong d©y dÉn th¼ng, dµi. T¹i ®iÓm A c¸ch d©y 10 (cm) c¶m øng tõ do dßng ®iÖn g©y
ra cã ®é lín 2.10-5 (T). Cêng ®é dßng ®iÖn ch¹y trªn d©y lµ:
A. 10 (A) B. 20 (A) C. 30 (A) D. 50 (A)
Câu 29 : Hai d©y dÉn th¼ng, dµi song song c¸ch nhau 32 (cm) trong kh«ng khÝ, cêng ®é dßng ®iÖn ch¹y trªn d©y 1
lµ I1 = 5 (A), cêng ®é dßng ®iÖn ch¹y trªn d©y 2 lµ I 2. §iÓm M n»m trong mÆt ph¼ng 2 dßng ®iÖn, ngoµi kho¶ng 2
dßng ®iÖn vµ c¸ch dßng I2 8 (cm). §Ó c¶m øng tõ t¹i M b»ng kh«ng th× dßng ®iÖn I2 cã
A. cêng ®é I2 = 2 (A) vµ cïng chiÒu víi I1 B. cêng ®é I2 = 2 (A) vµ ngîc chiÒu víi I1
C. cêng ®é I2 = 1 (A) vµ cïng chiÒu víi I1 D. cêng ®é I2 = 1 (A) vµ ngîc chiÒu víi I1
Câu 30 :Hai d©y dÉn th¼ng, dµi song song c¸ch nhau 32 (cm) trong kh«ng khÝ, dßng ®iÖn ch¹y trªn d©y 1 lµ I 1 = 5
(A), dßng ®iÖn ch¹y trªn d©y 2 lµ I 2 = 1 (A) ngîc chiÒu víi I1. §iÓm M n»m trong mÆt ph¼ng cña hai d©y vµ c¸ch
®Òu hai d©y. C¶m øng tõ t¹i M cã ®é lín lµ:
A. 5,0.10-6 (T) B. 7,5.10-6 (T) C. 5,0.10-7 (T) D. 7,5.10-7 (T)
Câu 31 : Hai d©y dÉn th¼ng, dµi song song c¸ch nhau 32 (cm) trong kh«ng khÝ, dßng ®iÖn ch¹y trªn d©y 1 lµ I 1 = 5
(A), dßng ®iÖn ch¹y trªn d©y 2 lµ I 2 = 1 (A) ngîc chiÒu víi I1. §iÓm M n»m trong mÆt ph¼ng cña 2 dßng ®iÖn
ngoµi kho¶ng hai dßng ®iÖn vµ c¸ch dßng ®iÖn I1 8 (cm). C¶m øng tõ t¹i M cã ®é lín lµ:
A. 1,0.10-5 (T) B. 1,1.10-5 (T) C. 1,2.10-5 (T) D. 1,3.10-5 (T)
Câu 32 : Hai d©y dÉn th¼ng, dµi song song c¸ch nhau c¸ch nhau 40 (cm). Trong hai d©y cã hai dßng ®iÖn cïng c-
êng ®é I1 = I2 = 100 (A), cïng chiÒu ch¹y qua. C¶m øng tõ do hÖ hai dßng ®iÖn g©y ra t¹i ®iÓm M n»m trong mÆt
ph¼ng hai d©y, c¸ch dßng I1 10 (cm), c¸ch dßng I2 30 (cm) cã ®é lín lµ:
A. 0 (T) B. 2.10-4 (T) C. 24.10-5 (T) D. 13,3.10-5 (T)
Câu 33 : Mét èng d©y dµi 50 (cm), cêng ®é dßng ®iÖn ch¹y qua mçi vßng d©y lµ 2 (A). c¶m øng tõ bªn trong èng
d©y cã ®é lín B = 25.10-4 (T). Sè vßng d©y cña èng d©y lµ:
A. 250 B. 320 C. 418 D. 497
Câu 34 : Mét sîi d©y ®ång cã ®êng kÝnh 0,8 (mm), líp s¬n c¸ch ®iÖn bªn ngoµi rÊt máng. Dïng sîi d©y nµy ®Ó
quÊn mét èng d©y cã dµi l = 40 (cm). Sè vßng d©y trªn mçi mÐt chiÒu dµi cña èng d©y lµ:
A. 936 B. 1125 C. 1250 D. 1379
Trang 9