Bài tập hóa vô cơ

  • 121 trang
  • file .pdf
pgs. NguyÔn ®øc vËn
Bµi tËp hãa häc v« c¬
Nhµ xuÊt b¶n gi¸o dôc 1983

môc lôc
PhÇn I – C©u hái vµ bµi tËp
§1. KhÝ tr¬ .....................................................................................................
§2. Hidro .......................................................................................................
§3. C¸c Halogen ...........................................................................................
§4. Oxi ..........................................................................................................
§5. L-u huúnh- Ph©n nhãm Selen
§6. Nit¬- Phot pho.........................................................................................
§7.Ph©n nhãm Asen ......................................................................................
§8. Cacbon-Silic ............................................................................................
§9. TÝnh chÊt cña kim lo¹i. ............................................................................
§10. Kim lo¹i kiÒm .......................................................................................
§11. Kim lo¹i kiÒm thæ .................................................................................
§12. Nh«m ....................................................................................................
§13. Gecmani – ThiÕc – Ch× ....................................................................
§14. §ång – B¹c – Vµng...........................................................................
§15. KÏm – Cadimi – Thñy ng©n .............................................................
§16. Crom – Mangan – S¾t ................................................................................................................................
PhÇn II – H-íng dÉn tr¶ lêi
PhÇn I: C©u hái vµ bµi tËp
§1. KhÝ tr¬
(He – Ne – Ar – Kr – Xe)
1. Tr×nh bµy ®Æc ®iÓm cña khÝ tr¬ ?
(CÊu tróc electron, b¸n kÝnh nguyªn tö, n¨ng l-îng Ion hãa). NhËn xÐt vµ
cho kÕt luËn vÒ kh¶ n¨ng ph¶n øng cña c¸c nguyªn tè ®ã.
2. NhiÖt ®é nãng ch¶y cña c¸c khÝ tr¬ cã c¸c gi¸ trÞ sau :
He Ne Ar Kr Xe Rn
o
Tnc( C): -272 -249 -189 -157 -112 -71
Gi¶i thÝch sù thay ®æi nhiÖt ®é nãng ch¶y trong d·y tõ Heli ®Õn Radon.
3. ThÓ Ion hãa thø nhÊt cña c¸c khÝ tr¬ cã c¸c gi¸ trÞ sau:
He Ne Ar Kr Xe Rn
I(e V): 24.6 21.6 15.3 14.0 12.1 10.7
H·y gi¶i thÝch t¹i sao khi nguyªn tö t¨ng th× thÕ Ion hãa gi¶m?
4. H·y tr×nh bµy c¸c ®Æc tÝnh cña Heli ?
(nhiÖt ®é s«i, khèi l-îng riªng, ®é tan ®é dÉn ®iÖn).Tõ ®ã cho biÕt nh÷ng
øng dông quan träng cña Heli ?
5. Møc oxi hãa ®Æc tr-ng cña Kripton, Xenon vµ Radon ? T¹i sao c¸c møc ®é
l¹i kh«ng ®Æc tr-ng ®èi víi c¸c khÝ tr¬ cßn l¹i ?
Tõ nhËn xÐt trªn h·y gi¶i thÝch ho¹t tÝnh hãa häc cña c¸c khÝ tr¬? Nªu
vÝ dô ®Ó minh häa.
6. H·y gi¶i thÝch nguyªn nh©n h×nh thµnh c¸c Hidrat cña khÝ tr¬ d¹ng X.6H2O
(X=Ar, Kr, Xe). C¸c Hidrat ®ã cã ph¶i lµ hîp chÊt hãa häc kh«ng ?
7. Ng-êi ta ®· kÕt luËn r»ng: c¸c khÝ tr¬ kh«ng cã tÝnh tr¬ tuyÖt ®èi, trõ Heli vµ
Neon, cßn l¹i lµ nh÷ng chÊt cã ho¹t tÝnh hãa häc, nguyªn tö l-îng cµng t¨ng
ho¹t tÝnh cµng cao. C¸c hîp chÊt cña Kripton, Xenon ®Òu lµ nh÷ng chÊt oxi
hãa, c¸c hîp chÊt ë hãa trÞ cao cã tÝnh oxi hãa m¹nh vµ cã tÝnh axit.
H·y t×m dÉn chøng ®Ó chøng minh kÕt luËn trªn vµ gi¶i thÝch.
8. T¹i sao nguyªn tö Xenon kh«ng t¹o ra ph©n tö Xe2 mÆc dï cã kh¶ n¨ng t¹o
ra liªn kÕt hãa häc víi nguyªn tö Flo hoÆc Oxi. ?
9. T¹i sao nguyªn tö Clo Ýt cã kh¶ n¨ng t¹o ra hîp chÊt hãa häc víi Xenon
trong khi ®ã Flo l¹i t¹o ra dÔ dµng h¬n ?
10. §é bÒn víi nhiÖt ®é thay ®æi nh- thÕ nµo trong d·y KrF4 , XeF4 vµ RnF4?
11. ViÕt ph-¬ng tr×nh c¸c ph¶n øng sau:
XeF4 + KI →
XeF4 + KI →
XeF4 + H2 →
XeF4 + Na →
§ 2.HI§RO (H)
12.a) §Æc ®iÓm nguyªn tö cña c¸c ®ång vÞ cña Hidro.
b) TÝnh chÊt vËt lÝ quan träng cña Hidro nhÑ vµ øng dông cña nh÷ng chÊt ®ã?
c) T¹i sao Hidro nhÑ l¹i cã ®é khuÕch t¸n lín?
13. Hidro nhÑ h¬n hay nÆng h¬n kh«ng khÝ bao nhiªu lÇn? Cã thÓ chuyÓn Hidro
tõ cèc nµy sang cèc kh¸c ®-îc kh«ng?
14.a) Trong hai khuynh h-íng ph¶n øng (oxi hãa _khö) cña Hidro th× khuynh
h-íng nµo ®iÓn h×nh nhÊt? t¹i sao?
b)Khi t¹o ra c¸c chÊt d-íi ®©y ph¶n øng thuéc vÒ khuynh h-íng nµo? Hidro
clorua; n-íc; amoniac; silan; metan; canxi hi®rua; natri hi®rua. Liªn kÕt
trong c¸c hîp chÊt ®ã thuéc kiÓu liªn kÕt nµo?
15.a) TÝnh chÊt hãa häc quan träng cña Hidro? T¹i sao ë nhiÖt ®é th-êng Hidro
kÐm ho¹t ®éng vÒ mÆt hãa häc?
b) Nh÷ng nguyªn tè nµo cã kh¶ n¨ng ph¶n øng víi Hidro ë nhiÖt ®é phßng?
16. Trong c«ng nghiÖp Hidro ®-îc ®iÒu chÕ b»ng nh÷ng ph-¬ng ph¸p nµo vµ
®-îc dïng ®Ó lµm g×? Nguyªn t¾c chung cña c¸c ph-¬ng ph¸p ®ã?
17. Trong qu¸ tr×nh luyÖn than cèc b»ng ph-¬ng ph¸p ch-ng kh« than ®¸ ng-êi
ta thu ®-îc hçn hîp khÝ lß cèc gåm 50% N2, 25%CH4, 10% H2, 5% CO, 5%
CO2 vµ 5% Hidro cacbon. B»ng ph-¬ng ph¸p nµo cã thÓ t¸ch ®-îc Hidro ra
khái hçn hîp ®ã? Ph-¬ng ph¸p t¸ch ®ã dùa trªn nh÷ng nguyªn t¾c nµo?
18.a) øng dông cña Hidro míi sinh?
b) T¹i sao Hidro míi sinh l¹i cã ho¹t tÝnh hãa häc cao h¬n Hidro ph©n tö?
LÊy vÝ dô minh häa?
19. ViÕt ph-¬ng tr×nh ph¶n øng khi cho khÝ Hidro t¸cdông víi c¸c chÊt sau:
Cl2 ,O2, N2, CO ,CuO.
Nªu râ c¸c ®iÒu kiÖn ph¶n øng vµ øng dông c¸c ph¶n øng ®ã trong thùc tÕ.
20.a) T¹i sao khi ®iÒu chÕ khÝ Hidro b»ng ph-¬ng ph¸p ®iÖn ph©n n-íc l¹i ph¶i
cho thªm dung dÞch NaOH hoÆc H2SO4?
b) Cã thÓ thay NaOH b»ng KOH, HNO3, Na2SO4 ,CuSO4, CuCl2 ®-îc
kh«ng? LÝ do?
21.a) Cã thÓ dïng b×nh chøa khÝ (Gazomet) ®Ó chøa khÝ Hidro nh- khÝ Oxi ®-îc
kh«ng? T¹i sao?
b) Nh÷ng khÝ cã ®Æc tÝnh nh- thÕ nµo cã thÓ tÝch tr÷ trong b×nh chøa khÝ?
22.a) Trong phßng thÝ nghiÖm, Hidro ®-îc ®iÒu chÕ b»ng nh÷ng ph-¬ng ph¸p
nµo? Ph-¬ng ph¸p nµo lµ chñ yÕu?
b) T¹i sao khi ®iÒu chÕ Hidro b»ng c¸ch cho Zn tinh khiÕt t¸c dông víi dung
dÞch H2SO4 lo·ng l¹i ph¶i thªm mét Ýt dung dÞch CuSO4.
23. Lµm thÕ nµo ®Ó thu ®-îc khÝ Hidro tinh khiÕt vµ kh« khi ®iÒu chÕ khÝ ®ã
b»ng c¸ch cho kÏm kim lo¹i t¸c dông víi HCl trong b×nh kÝp?
24. Trong thµnh phÇn c¸c hîp chÊt hãa häc, Hidro n»m ë d¹ng Ion nµo?
Ion H+ tån t¹i trong ®iÒu kiÖn nµo?
25. T¹i sao khÝ Hidro rÊt khã hßa tan trong n-íc hoÆc trong c¸c dung m«i h÷u
c¬?
26. CÊu t¹o cña Ion Hidroxoni? trong ®iÒu kiÖn nµo t¹o ra Ion ®ã
27. T¹i sao trong c¸c nguyªn tè nhãm I chØ cã Hidro t¹o ra ®¬n chÊt d¹ng khÝ ë
nhiÖt ®é phßng?
28. Liªn kÕt Hidro lµ g×? Nh÷ng chÊt nh- thÕ nµo t¹o ra liªn kÕt Hidro?
29. Dùa trªn nh÷ng c¬ së thùc tÕ nµo ®Ó nãi r»ng Hi®rua cña kim lo¹i kiÒm lµ
nh÷ng hîp chÊt "muèi"?
30.a) Nh÷ng nguyªn tè nµo h×nh thµnh c¸c Hi®rua Ion vµ Hi®rua céng hãa trÞ?
b) B¶n chÊt cña c¸c lo¹i Hi®rua ®ã?
31. B»ng nh÷ng dÉn chøng nµo ®Ó kÕt luËn r»ng liªn kÕt trong c¸c Hi®rua cña
c¸c kim lo¹i kiÒm vµ kiÒm thæ cã b¶n chÊt Ion?
32. Gãc hãa trÞ trong ph©n tö Hi®rua vµ Florua cña mét sè nguyªn tè thuéc chu
k× II cã c¸c gi¸ trÞ sau:
X-C-X X-N-X X-O-X
o o
C2H4 120 NH3 107 H2O 104,5o
C2F2 114o NF3 102o F2O 101,5o
H·y gi¶i thÝch sù gi¶m gãc hãa trÞ tõ hi®rua ®Õn florua?
33. H·y nªu nhËn xÐt chung vÒ sù biÕn thiªn tÝnh khö, tÝnh bÒn, tÝnh axit cña
hi®rua céng hãa trÞ trong chu k× vµ trong ph©n nhãm trong hÖ thèng tuÇn
hoµn.
34. H·y gi¶i thÝch nguyªn nh©n tÝnh axit t¨ng trong d·y : NH3 – H2O – HF vµ
tõ HF ®Õn HI?
35. H·y gi¶i thÝch t¹i sao b¸n kÝnh cña Ion Cl- lµ 1,81 Ǻ nh-ng kho¶ng c¸ch gi÷a
nh©n hidro vµ nh©n nguyªn tö Clo trong ph©n tö HCl chØ b»ng 1,28 Ǻ?
§ 3. C¸c Halogen
(F, Cl, Br, I, At)
Tr×nh bµy ®Æc ®iÓm cÊu tróc nguyªn tö cña halogen. (b¸n kÝnh nguyªn tö,
cÊu tróc electron n¨ng l-îng Ion hãa, ¸i lùc electron). tõ ®Æc ®iÓm ®ã h·y
cho biÕt trong hai khuynh h-íng ph¶n øng (oxi hãa – khö) cña c¸c halogen
th× khuynh h-íng nµo lµ chñ yÕu?
36. Dùa vµo thuyÕt liªn kÕt hãa trÞ h·y cho biÕt:
a) Møc oxi hãa ®Æc tr-ng cña c¸c halogen.
b) T¹i sao ph¶n cña c¸c halogen ®Òu cÊu t¹o tõ hai nguyªn tö?
37. T¹i sao Flo kh«ng thÓ xuÊt hiÖn møc oxi hãa d-¬ng trong c¸c hîp chÊt hãa
häc?
T¹i sao víi Clo, Brom, Iot th× møc oxi hãa ch½n kh«ng ph¶i lµ møc ®Æc
tr-ng?
38. N¨ng l-îng liªn kÕt X-X (Kcal/mol) cña c¸c halogen cã gi¸ trÞ sau:
F2 Cl2 Br2 I2
(Kcal/mol) 38 59 46 35
H·y gi¶i thÝch T¹i sao tõ F2 ®Õn Cl2 n¨ng l-îng liªn kÕt t¨ng, nh-ng Cl2 ®Õn
I2 n¨ng l-îng liªn kÕt gi¶m?
39. Ph¶n øng ph©n hñy ph©n hñy ph©n tö thµnh nguyªn tö X2 → 2X cña c¸c
halogen ë c¸c nhiÖt ®é sau:
F2 Cl2 Br2 I2
o
( C) 450 800 600 400
H·y gi¶i thÝch sù thay ®æi ®é bÒn nhiÖt cña c¸c ph©n tö halogen.
40. NhiÖt ®é nãng ch¶y vµ nhiÖt ®é s«i cña c¸c halogen cã c¸c gi¸ trÞ sau:
F2 Cl2 Br2 I2
o
Tnc( C): - 223 -101 -7,2 113,5
Ts(o C): -187 -34,1 38,2 184,5
NhËn xÐt vµ gi¶i thÝch?
41.a) T¹i sao c¸c halogen kh«ng tan trong n-íc nh-ng tan trong benzen?
b) T¹i sao Iot tan Ýt trong n-íc nh-ng l¹i tan trong dung dÞch kali io®ua?
42. Gi¶i thÝch nguyªn nh©n h×nh thµnh c¸c tinh thÓ hi®rat Cl2.8H2O. hidr¸t ®ã cã
ph¶i lµ chÊt hãa häc kh«ng?
43. H·y so s¸nh c¸c ®¹i l-îng: ¸i lùc Electron, n¨ng l-îng liªn kÕt, n¨ng l-îng
h®rat hãa, thÕ tiªu chuÈn cña Clo vµ Flo tõ ®ã gi¶i thÝch:
a) T¹i sao kh¶ n¨ng ph¶n øng cña Flo l¹i lín h¬n Clo?
b) T¹i sao trong dung dÞch n-íc Flo cã tÝnh oxi hãa m¹nh h¬n Clo
44. LÊy vÝ dô ®Ó chøng minh r»ng theo chiÒu t¨ng sè thø tù nguyªn tö cña c¸c
halogen th× tÝnh d-¬ng ®iÖn l¹i t¨ng?
45. B»ng ph¶n øng víi hidro h·y chøng minh r»ng tÝnh oxi hãa cña c¸c halogen
gi¶m dÇn tõ Flo ®Õn Iot.
46.a) Tr×nh bµy c¸c ph¶n øng khi cho c¸c halogen t¸c dông víi n-íc.
b) Flo cã kh¶ n¨ng oxi hãa n-íc gi¶i phãng oxi hãa , c¸c halogen kh¸c cã
tÝnh chÊt nµy kh«ng? Gi¶i thÝch.
47.a) T¹i sao khi cho c¸c halogen t¸c dông víi kim lo¹i l¹i t¹o ra nh÷ng hîp chÊt
øng víi sè oxi hãa tèi ®a cña c¸c kim lo¹i ®ã? LÊy vÝ dô ®Ó minh häa.
b) T¹i sao Flo lµ chÊt oxi hãa m¹nh nh-ng Cu, Fe, Ni, Mg kh«ng bÞ Flo ¨n
mßn?
48.a) T×m dÉn chøng ®Ó chøng minh r»ng theo chiÒu t¨ng sè thø tù nguyªn tö
trong nhãm halogen th× tÝnh khö t¨ng.
b) ViÕt c¸c ph-¬ng tr×nh ph¶n øng vµ nªu hiÖn t-îng khi cho khÝ clo tõ tõ ®i
qua dung dich gåm Kali bromua vµ Kali iot®ua ?
49. C¸c ph-¬ng ph¸p ®iÒu chÕ halogen trong phßng thÝ nghiÖm vµ trong c«ng
nghiÖp.
a) C¸c ph-¬ng ph¸p ®ã dùa trªn nh÷ng nguyªn t¾c nµo?
b) DiÒu kiÖn cô thÓ cña ph¶n øng?
c) Ph¹m vi øng dông cña mçi ph-¬ng ph¸p?
50.a) B»ng c¸ch nµo cã thÓ thu ®-îc Flo tõ HF?
b) T¹i sao kh«ng thÓ ®iÒu chÕ Flo b»ng ph-¬ng ph¸p ®iÖn ph©n dung dÞch
n-íc cã chøa ion Florua?
c) Flo lµ chÊt oxi hãa m¹nh nh-ng t¹i sao khi ®iÒu chÕ Flo b»ng ph-¬ng
ph¸p ®iÖn ph©n th× thïng ®iÖn ph©n vµ cùc ©m l¹i lµm b»ng ®ång hoÆc b»ng
thÐp?
51. Trong phßng thÝ nghiÖm ng-êi ta ®iÒu chÕ Clo b»ng ph-¬ng ph¸p cho
KMnO4 t¸c dông víi HCl .
a) T¹i sao kh«ng thÓ dïng ph-¬ng ph¸p ®ã ®Ó ®iÒu chÕ Flo ?
b) Cã thÓ ®iÒu chÕ Brom vµ Iot b»ng ph-¬ng ph¸p ®ã ®-îc kh«ng?
c) Cã thÓ thay KMnO4 b»ng MnO2 HoÆc K2Cr2O7 ®-îc kh«ng?
52. NhiÖt ®é nãng ch¶y vµ nhiÖt ®é s«i cña c¸c hidro halogenua thay ®æi nh- thÕ
nµo? Gi¶i thÝch nguyªn nh©n.
53. §é bÒn ®èi víi nhiÖt tõ HF ®Õn HI thay ®æi nh- thÕ nµo? Cã phï hîp víi sù
thay ®æi nhiÖt ®é nãng ch¶y vµ nhiÖt ®é s«i kh«ng?
54.a) Hçn hîp ®¼ng phÝ (hay hçn hîp ®ång s«i) lµ g×?
b) T¹i sao c¸c hidro halogenua l¹i hay bèc khãi trong kh«ng khÝ Èm?
c) T¹i sao dung dÞch HCl nång ®é lín h¬n 20% l¹i cã hiÖn t-îng bèc khãi
trong kh«ng khÝ, nh-ng dung dÞch cã nång ®é bÐ h¬n 20% l¹i kh«ng cã hiÖn
t-îng ®ã?
55. B»ng c¸ch nµo cã thÓ x¸c ®Þnh nhanh hµm l-îng phÇn tr¨m cña HCl trong
dung dÞch khi ®· biÕt khèi l-îng riªng cña dung dÞch ?
a) H·y tÝnh hµm l-îng % cña HCl trong c¸c dung dÞch cã khèi l-îng riªng
(g/cm3):1,025; 1,050; 1,08; 1,135; 1,195.
b) H·y tÝnh gÇn ®óng khèi l-îng riªng (g/cm3) cña c¸c dung dÞch HCl khi
hµm l-îng HCl lµ: 12%, 20%, 30%, 32,5%.
56.a) T¹i sao axit HF l¹i lµ axit yÕu trong ®ã c¸c axit HX cña c¸c halogen cßn l¹i
lµ axit m¹nh?
b) T¹i sao axit HF l¹i t¹o ra muèi axit cßn c¸c axit HX kh¸c kh«ng cã kh¶
n¨ng ®ã?
57.a) TÝnh axit trong d·y tõ HF ®Õn HI thay ®æi nh- thÕ nµo? Gi¶i thÝch nguyªn
nh©n?
b) Vai trß cña HI trong c¸c ph¶n øng sau ®©y cã gièng nhau kh«ng?
2FeCl3 +2HI → 2FeCl2 + I2 +2HCl (1)
Zn+2HI → ZnI2 + H2 (2)
58.a) T¹i sao khi cho HCl t¸c dông víi S¾t hoÆc Crom l¹i t¹o ra FeCl2, CrCl2 mµ
kh«ng ph¶i lµ FeCl3 ,CrCl3?
b) Víi axit HBr, HI ph¶n øng cã t-¬ng tù nh- thÕ kh«ng?
59.a) Trong c¸c muèi Kali halogenua muèi nµo cã thÓ ph¶n øng ®-îc víi FeCl3
®Ó t¹o nªn FeCl2?
b) Cho kÕt luËn vÒ tÝnh khö cña c¸c halogenhidric?
60.a) ViÕt c¸c ph-¬ng tr×nh ph¶n øng khi cho H2SO4 ®Æc t¸c dông víi hçn hîp
CaF2, SiO2. øng dông cña ph¶n øng?
b) NÕu thay CaF2 b»ng CaCl2 ph¶n øng cã x¶y ra nh- thÕ kh«ng ?
61.a) H·y gi¶i thÝch t¹i sao HF chØ ®-îc phÐp ®ùng trong c¸c b×nh b»ng nhùa.
b) Ph¶n øng x¶y ra cã kh¸c nhau kh«ng khi cho thñy tinh t¸c dông víi HF
vµ víi HCl?
62.a) T¹i sao tÝnh khö cña c¸c hidro halogenua t¨ng lªn tõ HF ®Õn HI?
b) T¹i sao c¸c dung dÞch axit Bromhi®ric vµ axit Iodhi®ric kh«ng thÓ ®Ó
trong kh«ng khÝ? H·y viÕt c¸c ph-¬ng tr×nh ph¶n øng khi cho Oxi t¸c dông
víi dung dÞch axit halogenhi®ric.
63.a) T¹i sao hidrohalogenua l¹i tan rÊt m¹nh trong n-íc?
b) Khi cho hidro clorua tan trong n-íc cã hiÖn t-îng g×? T¹i sao dung dÞch
l¹i cã tÝnh axit? Hidro clorua láng cã ph¶i lµ axit kh«ng?
64.a) Trong phßng thÝ nghiÖm, hidro clorua ®-îc ®iÒu chÕ b»ng c¸ch nµo?
b) NÕu dïng dung dÞch H2SO4 lo·ng vµ NaCl lo·ng cã t¹o ra HCl ?
c) Ph-¬ng ph¸p trªn cã thÓ dïng ®Ó ®iÒu chÕ HBr vµ HI ®-îc kh«ng?
65.a) Trong c«ng nghiÖp, axit HCl ®-îc ®iÒu chÕ b»ng ph-¬ng ph¸p nµo?
b) Ph-¬ng ph¸p ®ã dùa trªn nh÷ng nguyªn t¾c nµo?
c) Cã thÓ vËn dông ph-¬ng ph¸p ®ã cho c¸c axit halogen hi®ric kh¸c ®-îc
kh«ng? LÝ do?
66. Tr×nh bµy ph-¬ng ph¸p ®iÒu chÕ axit HF, HBr, HI. Ph-¬ng ph¸p ®ã dùa trªn
nh÷ng c¬ së lÝ luËn nµo?
67. H·y tr×nh bµy nh÷ng hiÓu biÕt cña m×nh vÒ c¸c halogenua ion: a) Nh÷ng
nguyªn tè nµo t¹o ra c¸c halogenua ion?
b) Møc ®é liªn kÕt Ion trong c¸c halogenua ®ã?
68. TÝnh chÊt cña c¸c halogenua Ion .
69.a) Nh÷ng nguyªn tè nµo h×nh thµnh c¸c halogenua céng hãa trÞ?
b) §Æc tÝnh cña lo¹i hîp chÊt ®ã?
70. So s¸nh tÝnh bÒn, tÝnh oxi hãa cña c¸c oxit Cl2O, ClO2, Cl2O6, Cl2O7? T¹i sao
c¸c oxit ®ã kh«ng thÓ ®iÒu chÕ ®-îc b»ng ph-¬ng ph¸p tæng hîp?
71. CÊu tróc ph©n tö cña c¸c oxit Cl2O, ClO2, Cl2O7
a) Trong c¸c oxit ®ã oxit nµo cã tÝnh thuËn tõ? lÝ do?
b) B»ng nh÷ng ph¶n øng nµo cã thÓ chøng minh ®-îc r»ng c¸c oxit cña Clo
®Òu lµ c¸c Anhi®rit? ViÕt ph-¬ng tr×nh cña c¸c ph¶n øng?
72. H·y tr×nh bµy mét vµi ®Æc ®iÓm cña c¸c oxit cña halogen?
73. ViÕt c¸c c«ng thøc c¸c axit chøa Oxi cña c¸c halogen. Tªn gäi c¸c axit vµ
muèi t-¬ng øng?
74.a) Nªu nhËn xÐt vÒ tÝnh bÒn, tÝnh axit, tÝnh oxi hãa cña c¸c axit hipohalogen¬.
b) Trong c¸c axit ®ã axit nµo cã nhiÒu øng dông trong thùc tÕ.
75.a) N-íc Clo lµ g×? N-íc Javen lµ g×? Clorua v«i lµ g×? C¸c chÊt ®ã ®-îc dïng
lµm g×?
b) Khi cho CO2 qua dung dÞch n-íc Javen hoÆc dung dÞch Ca(OCl)2 cã hiÖn
t-îng g× x¶y ra? Gi¶i thÝch.
76.a) T¹i sao n-íc Clo, n-íc Javen, Clorua v«i cã t¸c dông tÈy mµu?
b) Tõ c¸c chÊt ban ®Çu: CaCO3 , NaCl , b»ng nh÷ngph¶n øng nµo ®iÒu chÕ
®-îc Clorua v«i? ViÕt c¸c ph-¬ng tr×nh ph¶n øng.
77. ViÕt ph-¬ng tr×nh ph¶n øng khi cho dung dÞch n-íc Clo t¸c dông víi dung
dÞch NaOH, dung dÞch KI, dung dÞch Natri Thiosunfat.
78.a) Cho c¸c Halogen Cl2 , Br2 , I2 t¸c dông víi n-íc, víi dung dÞch KOH cã
nh÷ng ph-¬ng tr×nh ph¶n øng nµo x¶y ra.
b)Khi cho Cl2 t¸c dông víi dung dÞch KOH lo·ng sau ®ã ®un nãng dung
dÞch tõ tõ lªn 7000C ng-êi ta thu ®-îc chÊt g×? ViÕt c¸c ph-¬ng tr×nh ph¶n
øng.
79. Hai chÊt CaOCl2 vµ (CaOCl)2 ®iÒu chÕ b»ng c¸ch nµo? Cã thÓ tõ nh÷ng
nguyªn liÖu tù nhiªn nµo? Chóng gièng vµ kh¸c nhau ë chç nµo? Gäi tªn
c¸c chÊt ®ã?
80.a) Cho mét Ýt axit Bromhidric vµo n-íc Javen cãph¶n øng g× x¶y ra?
b) NÕu ®un nãng n-íc Javen cho ®Õn khi kh« võa hÕt n-íc sau ®ã cho thªm
axit HBr th× ph¶n øng cã kh¸c kh«ng?
81. Cho 2 cÆp ph¶n øng:
a) Cl2 + 2KBr = Br2 + 2KCl
2KClO3 + Br2 = 2KBrO3 + Cl2
b) Cl2 + 2KI = I2 + 2KCl
2KClO3 + I2 = 2KIO3 + Cl2
Trong tõng cÆp, vai trß cña c¸c Halogen cã m©u thuÉn g× víi nhau kh«ng?
Gi¶i thÝch.
82. Cho khÝ Clo t¸c dông víi dung dÞch KOH lo·ng nguéi, víi dung dÞch KOH
®Æc nãng. Hái tØ lÖ thÓ tÝch khÝ Clo ph¶i dïng trong c¶ 2 tr-êng hîp ®Ó thu
®-îc l-îng KCl b»ng nhau?
83. a, Cho nhËn xÐt vÒ sù biÕn thiªn tÝnh axit trong d·y HClO – HBrO – HIO.
b, Cho mét Ýt axit Clohidric vµo n-íc javen lo·ng cã hiÖn t-îng g× x¶y ra?
Thay HCl b»ng H2SO4 lo·ng hay HBr cã kh¸c kh«ng?
84. So s¸nh tÝnh bÒn, tÝnh axit, tÝnh oxi hãa cña c¸c oxi axit HClO , HClO2 ,
HClO3 , HClO4 . Gi¶i thÝch vÒ sù biÕn thiªn c¸c tÝnh chÊt.
85. ViÕt c¸c ph-¬ng tr×nh cña c¸c ph¶n øng:
1, MnO2 + HCl →
2, KMnO4 + HCl →
3, Ca(OH)2 + Cl2 → Ca(OCl)2 + …
4, CaOCl2 + CO2 →
5, HClO3 + HCl →
6, Ag + HClO3 → AgClO3 + …
7, Fe + HClO3 →
8, HClO3 + FeSO4 → H2SO4 + …
9, Cl2O5 + H2O →
10,HClO4 + P2O5 →
86. So s¸nh tÝnh axit, tÝnh bÒn, tÝnh oxi hãa cña c¸c axit halogenic. LÊy vÝ dô
minh häa.
87. B»ng ph-¬ng ph¸p nµo cã thÓ t¸ch ®-îc HClO ra khái hçn hîp víi HCl?
88. B»ng c¸ch nµo cã thÓ ®iÒu chÕ ®-îc HClO tõ HCl?
89. Tõ Kaliclorua b»ng ph-¬ng ph¸p nµo cã thÓ ®iÒu chÕ ®-îc Kaliclorat?
91. Tõ KClO3 b»ng ph-¬ng ph¸p nµo cã thÓ ®iÒu chÕ ®-îc KClO4.
92. SÏ thu ®-îc s¶n phÈm nµo khi cho KClO3 t¸c dông víi:
a) HCl
b) H2SO4 ®Æc
c) H2SO4 lo·ng
d) Kali pesulfat
e) Axit oxalic
f) Hçn hîp gåm axit oxalic vµ H2SO4 lo·ng.
93. Lµm thÕ nµo t¸ch ®-îc c¸c chÊt ra khái hçn hîp:
a) KClO3 vµ NaClO3
b) AgF vµ AgCl.
94. §é tan cña KClO3 vµ KClO4 trong n-íc cã gi¸ trÞ sau:
to KClO3 KClO4 to KClO3 KClO4
(%) (%) (%) (%)
0,0 3,2 0,7 40 12,7 -
10 4,8 1,1 50 16,5 5,1
15 - 1,4 60 20,6 -
20 6,8 - 70 24,5 10,9
20,5 - 1,7 80 28,4 -
25 - 2,2 90 32,3 -
30 9,2 - 100 36,0 18,2
VÏ ®å thÞ ®é tan cña hai chÊt trªn theo nhiÖt ®é.
95.a) Cã thÓ ®iÒu chÕ axit peiodic tõ muèi BaH3IO6 ®-îc kh«ng ?
b) T¹i sao H5IO6dÔ dµng t¹o ra muèi axit ?
c) T¹i sao trong tÊt c¶ c¸c halogen th× chØ cã Iot lµ t¹o ra axit ®a chøc?
96. H·y tr×nh bµy vµi nhËn xÐt vÒ c¸c hîp chÊt gi÷a c¸c halogen. TÝnh chÊt c¬
b¶n cña chóng?
97.a) T¹i sao sè nguyªn tö Flo liªn kÕt víi c¸c halogen kh¸c t¨ng dÇn tõ Clo ®Õn
Iot?
b) T¹i sao Iot kh«ng t¹o ra hîp chÊt víi Clo t-¬ng tù hîp chÊt IF7?
c) T¹i sao chØ sè n trong hîp chÊt XYn (hîp chÊt gi÷a c¸c halogen) lµ nh÷ng
sè lÎ.
§ 4.Oxi
98.a) Tr×nh bµy ®Æc ®iÓm vÒ cÊu tróc nguyªn tö cña c¸c nguyªn tè thuéc nhãm
VI a? (b¸n kÝnh nguyªn tö, cÊu tróc electron, n¨ng l-îng Ion hãa, ¸i lùc
electron).
b) Tõ nh÷ng nhËn xÐt ®ã h·y cho biÕt trong hai khuynh h-íng ph¶n øng (oxi
hãa – khö) th× khuynh h-íng nµo lµ chñ yÕu?
99.a) T¹i sao møc oxi hãa ®Æc tr-ng cña Oxi lµ -2 mÆc dï Oxi ë nhãm VI a?
b) Oxi cã kh¶ n¨ng thÓ hiÖn møc oxi hãa d-¬ng kh«ng? LÊy dÉn chøng ®Ó
minh häa.
100. H·y tr×nh bµy cÊu tróc ph©n tö Oxi theo quan ®iÓm cña ph-¬ng ph¸p liªn kÕt
hãa trÞ vµ ph-¬ng ph¸p obitan ph©n tö. Gi¶i thÝch tÝnh thuËn tõ cña ph©n tö
Oxi .
101. H·y x©y dùng gi¶n ®å c¸c møc n¨ng l-îng gÇn ®óng theo thuyÕt obitan ph©n
tö cña ph©n tö vµ c¸c Ion ph©n tö sau ®©y:O2+, O2, O2-, O22-.
Trong c¸c tr-êng hîp trªn tr-êng hîp nµo cã tÝnh thuËn tõ?
102. Tr×nh bµy cÊu tróc cña c¸c Ion O2+, O2-, O22- . Trong nh÷ng hîp chÊt nµo cã
chøa c¸c ion ®ã?
103. Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c h¹t nh©n nguyªn tö Oxi O-O trong c¸c ion ph©n tö
Oxi cã gi¸ trÞ sau:
O2+ O2 O2-- O22--.
d O - O (Ao) 1,123 1,207 1,39 1,49
H·y gi¶i thÝch sù t¨ng ®é dµi liªn kÕt trong d·y trªn.
104. B¸n kÝnh Ion cña c¸c nguyªn tè nhãm VI a vµ c¸c halogen cã gi¸ trÞ sau:
O2- S2- Se2- Te2-
o
r(A ) 1,40 1,84 1,98 2,21
F- Cl- Br- I-
r(Ao) 1,36 1,81 1,95 2,16
H·y gi¶i thÝch t¹i sao Anion cña c¸c nguyªn tè nhãm VIa l¹i cã kÝch th-íc
lín h¬n so víi c¸c Anion ®¼ng electron cña c¸c halogen t-¬ng øng.
105.a) C¸c ®ång vÞ cña Oxi? CÊu tróc nguyªn tö cña c¸c ®ång vÞ ®ã? Trong c¸c
®ång vÞ ®ã cã nh÷ng ®ång vÞ nµo bÒn?
b) Hµm l-îng cña c¸c ®ång vÞ bÒn trong khÝ quyÓn?
c) H·y tÝnh nguyªn tö l-îng cña Oxi theo ®¬n vÞ Oxi vµ ®¬n vÞ Cacbon.
106.a) Nh÷ng ®¬n chÊt nµo kh«ng cã kh¶ n¨ng ph¶n øng trùc tiÕp víi oxi?
b) T¹i sao oxi lµ nguyªn tè ho¹t ®éng m¹nh h¬n Clo, nh-ng ë ®iÒu kiÖn
th-êng l¹i tá ra kÐm ho¹t ®éng h¬n?
107. Cho oxi t¸c dông víi hidro, photpho, cacbon, nit¬, cacbon oxit, l-u huúnh
®ioxit. ViÕt ph-¬ng tr×nh cña c¸c ph¶n øng. Ghi râ c¸c ®iÒu kiÖn x¶y ra ph¶n
øng. øng dông thùc tÕ cña c¸c ph¶n øng ®ã.
108. Nªu hiÖn t-îng vµ gi¶i thÝch hiÖn t-îng khi ®èt ch¸y cacbon, l-u huúnh,
phèt pho, s¾t trong b×nh ®ùng oxi nguyªn chÊt? ViÕt ph-¬ng tr×nh cña c¸c
ph¶n øng. NÕu ®èt ch¸y c¸c chÊt trªn trong kh«ng khÝ th× cã kh¸c g× kh«ng?
T¹i sao?
109. H·y tr×nh bµy nhËn xÐt chung vÒ t-¬ng t¸c cña oxi víi c¸c nguyªn tè kh¸c.
110.a) Nguyªn t¾c ®iÒu chÕ oxi trong phßng thÝ nghiÖm .
b) ViÕt ph-¬ng tr×nh ph¶n øng ®iÒu chÕ oxi tõ KClO3, KMnO4 b»ng ph-¬ng
ph¸p nhÖt ph©n.
111.a) H·y gi¶i thÝch c¬ chÕ qu¸ tr×nh t¹o ra oxi b»ng ph-¬ng ph¸p ®iÖn ph©n.
b) T¹i sao kh«ng thÓ thu ®-îc oxi khi ®iÖn ph©n n-íc nguyªn chÊt?
c) Cã thÓ thu ®-îc oxi khi ®iÖn ph©n c¸c dung dÞch K2SO4, KCl, KNO3,
KOH, HNO3 kh«ng?
112. Trong c«ng nghiÖp oxi ®-îc ®iÒu chÕ b»ng ph-¬ng ph¸p nµo? Nguyªn t¾c
chung cña ph-¬ng ph¸p ®ã.
113. Tr×nh bµy cÊu t¹o ph©n tö ozon.
114.a) So s¸nh tÝnh chÊt hãa häc cña oxi vµ ozon.
b) ViÕt ph-¬ng tr×nh ph¶n øng gi÷a oxi vµ ozon víi Ag, PbS, KI. Cã nhËn
xÐt g× qua c¸c ph¶n øng ®ã?
115. Ozon cã thÓ tån t¹i trong kh«ng khÝ cã chøa mét l-îng lín c¸c khÝ SO2, CO2,
HF, NH3 ®-îc kh«ng?
116.a) C¸ch nhËn ra ozon.
b) GiÊy hå tinh bét tÈm -ít dung dÞch KI, khi gÆp ozon tõ mµu tr¾ng chuyÓn
thµnh mµu xanh ®en. Gi¶i thÝch hiÖn t-îng vµ viÕt ph-¬ng tr×nh ph¶n øng .
117. B»ng ph-¬ng ph¸p nµo cã thÓ nhËn ra ®-îc ozon cã trong hçn hîp víi h¬i
hidro peoxit?
118. C¸c ph-¬ng ph¸p ®iÒu chÕ ozon?
119. Cã thÓ dïng nh÷ng chÊt nµo d-íi ®©y ®Ó lµm anot khi ®iÒu chÕ ozon b»ng
ph-¬ng ph¸p dung dÞch axit sunfuric? (than ch×, platin, b¹c vµng).
120.a) §Æc ®iÓm vÒ cÊu t¹o ph©n tö cña H2O vµ H2O2?
b) Nh÷ng tÝnh chÊt g©y ra tõ nh÷ng ®Æc ®iÓm ®ã?
121.a) T¹i sao H2O vµ H2O2 ë ®iÒu kiÖn th-êng lµ nh÷ng chÊt láng, cã nhiÖt ®é s«i
cao?
b) T¹i sao hai chÊt ®ã l¹i cã thÓ trén lÉn víi nhau theo bÊt k× tØ lÖ nµo?
122.a) T¹i sao khi ®un nãng ch¶y n-íc ®¸ cã hiÖn t-îng co thÓ tÝch?
b) T¹i sao ë ¸p suÊt th-êng, n-íc cã khèi l-îng riªng lín nhÊt ë 4 0C?
123.a) Pehidrol lµ g×?
b) T¹i sao dung dÞch lo·ng H2O2 l¹i bÒn h¬n dung dÞch ®Ëm ®Æc ?
c) T¹i sao khi ®un nãng hoÆc chiÕu s¸ng dung dÞch H2O2 l¹i bÞ ph©n hñy
m¹nh?
124.a) Th-êng dïng nh÷ng chÊt nµo ®Ó øc chÕ qu¸ tr×nh ph©n hñy hidro peoxit?
b) Nh÷ng chÊt nµo thóc ®Èy nhanh qu¸ tr×nh ph©n hñy H2O2?
c) øng dông cña hidro peoxit?
125.a) Nh÷ng b»ng chøng nµo chøng tá r»ng hidro peoxit lµ axit yÕu?
b) So s¸nh b¶n chÊt liªn kÕt trong c¸c hîp chÊt:
H2O2, Na2O2 , F2O2 , BaO2
126.a) Dùa vµo c¬ së nµo ®Ó nãi r»ng H2O2 võa cã tÝnh axit võa cã tÝnh khö?
Trong hai kh¶ n¨ng ®ã kh¶ n¨ng nµo lµ chñ yÕu?
b) Cã c¸c ph¶n øng nµo hidro peoxit ®ång thêi thÓ hiÖn c¶ hai tÝnh chÊt ®ã
kh«ng?
127. Trong m«i tr-êng nµo hidro peoxit thÓ hiÖn tÝnh oxi hãa m¹nh h¬n?
128.a) Trong hai chÊt O3 vµ H2O2 chÊt nµo cã tÝnh oxi hãa m¹nh h¬n? Nªu dÉn
chøng?
b) ViÕt ph-¬ng tr×nh ph¶n øng khi cho H2O2 t¸c dông víi dung dÞch KI,
dung dÞch KMnO4 trong m«i tr-êng axit, dung dÞch Natri cromit trong m«i
tr-êng kiÒm. Trong mçi tr-êng hîp H2O2 thÓ hiÖn tÝnh chÊt g×?
129. ViÕt ph-¬ng tr×nh cña c¸c ph¶n øng sau:
1) MgI2 + H2O2 + H2SO4 →
2) Na2O2 + KI + H2SO4 →
3) H2O2 + K2CrO7 + H2SO4 →
4) CaOCl2 + H2O2 → O2 +…
5) Na2SeO2 + H2O2 →
6) CrCl3 + H2O2 + NaOH → Na2CrO4 + …
7) Na2O2 + Fe(OH)2 + H2O →
8) Hg(NO3)2 + H2O2 + NaOH →
9) Fe + H2O2 →
10) As2S3 + H2O2 + NH4OH → (NH3)3AsO4 + …
130.a) Trong phßng thÝ nghiÖm, Hidro peoxit ®-îc ®iÒu chÕ b»ng c¸ch nµo?
b) T¹i sao khi cho Na2O2 t¸c dông víi H2O cã chøa O2 tho¸t ra nh-ng khi
cho BaO2 t¸c dông víi H2SO4 lo·ng th× kh«ng cã hiÖn t-îng ®ã?
c) Gi¶i thÝch c¬ chÕ cña qu¸ tr×nh ®iÖn ph©n dung dÞch H2SO4 50% ®Ó t¹o ra
H2O2 ?
131.a) Nh÷ng chÊt nµo cã kh¶ n¨ng hÊp thô h¬i n-íc?
b) Nguyªn t¾c lµm kh« c¸c chÊt r¾n vµ chÊt khÝ?
c) Trong c¸c chÊt sau ®©y chÊt nµo hÊp thô n-íc m¹nh h¬n: CaCl2, H2SO4
®Æc, KOH r¾n silicagen, P2O5? Dùa trren c¬ së nµo ®Ó dÉn ®Õn kÕt luËn.
§ 5. L-u huúnh – Ph©n nhãm selen
(S, Se, Te, Po)
132.a) T¹i sao L-u huúnh, Selen, Telu l¹i cã kh¶ n¨ng xuÊt hiÖn c¸c møc oxi hãa
+4 vµ +6?
b) T¹i sao tr¹ng th¸i d-¬ng 6 lµ ®Æc tr-ng h¬n ®èi víi l-u huúnh so víi selen
vµ telu?
133. T¹i sao nhiÖt ®é nãng ch¶y vµ nhiÖt ®é s«i cña l-u huúnh l¹i rÊt cao so víi
nhiÖt ®é nãng ch¶y vµ nhiÖt ®é s«i cña Oxi?
134. §é nhít (η) cña l-u huúnh nãng ch¶y phô thuéc vµo nhiÖt ®é cã gi¸ trÞ sau:
t0C η t0C η t0C η
118,3 0,1145 159,2 0,116 213,5 572
125,7 0,1031 166,1 225 221,7 450
132,7 0,0884 170,7 491 231,5 316
140,7 0,0776 172,4 579 252,9 146
141,4 0,0756 180,5 866 253,6 139
142,5 0,0744 186,9 925 280,1 55
151,5 0,0622 191,6 920 305,8 23
157,3 0,0672 196,0 857
(®é nhít η ®-îc ®o b»ng ®¬n vÞ poaz¬: kÝ hiÖu lµ p)
a) VÏ gi¶n ®å phô thuéc lgη vµo nhiÖt ®é. Tõ ®ã x¸c ®Þnh t¹i nhÖt ®é nµo khi
l-u huúnh nãng ch¶y cã ®é nhít cao nhÊt?
b) H·y gi¶i thÝch sù thay ®æi ®é nhít cña S nãng ch¶y?
135. a) T¹i sao ë nhiÖt ®é th-êng, l-u huúnh cã tÝnh tr¬ vÒ ph-¬ng diÖn hãa häc,
nh-ng khi ®un nãng l¹i tá ra kh¸ ho¹t ®éng?
b) Trong ®iÒu kiÖn nµo l-u huúnh thÓ hiÖn tÝnh oxi hãa, tÝnh khö?
c) ViÕt ph-¬ng tr×nh cña c¸c ph¶n øng khi cho l-u huúnh t¸c dông víi c¸c
chÊt sau:
F2, Cl2, O2, P, NaOH, KClO3, H2SO4 ®Æc, HNO3 ®Æc, HNO3 lo·ng.
136. a) Dùa vµo nh÷ng b»ng chøng nµo ®Ó chøng minh r»ng c¸c ®¬n chÊt F2, O2,
Cl2, S theo chiÒu tõ F ®Õn S trong d·y trªn tÝnh oxi hãa gi¶m?
b) Nh÷ng chÊt ®ã cã kh¶ n¨ng t-¬ng t¸c trùc tiÕp víi nhau kh«ng?
137. a) §Æc ®iÓm vÒ cÊu t¹o cña ph©n tö H2S?
b) T¹i sao gãc hãa trÞ HSH = 920, nh-ng gãc HOH = 1050?
c) T¹i sao ë ®iÒu kiÖn th-êng H2S lµ mét chÊt khÝ nh-ng H2O l¹i lµ chÊt
láng?
d) T¹i sao khÝ H2S Ýt tan trong n-íc nh-ng tan nhiÒu trong dung m«i h÷u c¬?
138. a) TÝnh chÊt hãa häc cña H2S ?
b) T¹i sao dung dÞch n-íc cña H2S ®Ó l©u trong kh«ng khÝ l¹i bÞ vÈn ®ôc?
c) T¹i sao trong tù nhiªn cã nhiÒu nguån t¹o ra H2S nh-ng l¹i kh«ng cã hiÖn
t-îng tÝch tô khÝ ®ã trong kh«ng khÝ?
139. ViÕt ph-¬ng trinh cña c¸c ph¶n øng sau:
1) H2S +FeCl3 →
2) H2S + K2CrO7 + H2SO4 →
3) H2S + K2MnO4 + H2SO4 →
4) H2S + Br2 + H2O →
5) H2S + I2 →
140. viÕt ph-¬ng tr×nh cña c¸c ph¶n øng sau:
1) H2S + Pb(CH3COO)2 →
2) Na2S +MnSO4 →
3) CuSO4 + H2S →
4) H2S + SO2 + NaOH → Na2S2O3
5) FeS2 + O2 →
141. a) H·y tr×nh bµy nh÷ng hiÓu biÕt cña m×nh vÒ c¸c hîp chÊt sunfua (c¸c lo¹i
sunfua , ®é tan, mÇu s¾c, kh¶ n¨ng thñy ph©n)?
b) Trong c¸c sunfua kim lo¹i sau ®©y, sunfua nµo bÞ thñy ph©n? Tr-êng hîp
nµo cã thÓ ®iÒu chÕ b»ng ph¶n øng trao ®æi trong dung dÞch n-íc:
Al2S3 ; Cr2S3 ; Na2S ; ZnS ; PbS ; La2S3
c) H·y gi¶i thÝch t¹i sao mét sè sunfua kÓ trªn l¹i kh«ng bÞ thñy ph©n.
142. a) Trong phßng thÝ nghiÖm khÝ H2S ®-îc ®iÒu chÕ b»ng c¸ch nµo?
b) Nguyªn t¾c chung ®Ó diÒu chÕ c¸c sunfua kim lo¹i? DÉn chøng
143. a) Nh÷ng ®Æc ®iÓm vÒ cÊu t¹o ph©n tö cña SO2.
b) CÊu t¹o cña Ion SO32-? So s¸nh víi cÊu t¹o cña ph©n tö SO2 cã g× kh¸c
kh«ng?
144. a) C©n b»ng cña dung dÞch khÝ sunfur¬ trong n-íc sÏ chuyÓn dÞch nh- thÕ
nµo khi cho thªm NaOH hoÆc H2SO4 lo·ng vµo dung dÞch ®ã?
b) Trong ®iÒu kiÖn nµo t¹o ra c¸c muèi hidrosunfit, c¸c muèi sunfit.
145. a) TÝnh chÊt hãa häc cña SO2 vµ cña c¸c muèi sunfit?
b) ViÕt ph-¬ng tr×nh ph¶n øng cña SO2 víi c¸c chÊt HI, H2S, CO, H2, C. Tõ
®ã cho nhËn xÐt vÒ tÝnh khö cña SO2 so víi c¸c chÊt kÓ trªn?
146. a) ViÕt ph-¬ng tr×nh ph¶n øng khi cho dung dÞch SO2 t¸c dông víi Mg, I2,
HClO3, HClO3, H2S. Trong mçi tr-êng hîp dung dÞch SO2 thÓ hiÖn tÝnh chÊt
g×?
b) B»ng ph-¬ng ph¸p nµo nhËn ra khÝ SO2 ?
147. a) Nguyªn t¾c ®iÒu chÕ SO2 trong phßng thÝ nghiÖm vµ trong c«ng nghiÖp ®·
®iÒu chÕ khÝ SO2 b»ng nh÷ng c¸ch nµo?
b) øng dông cña SO2?
148. a) CÊu t¹o ph©n tö cña SO3?
b)T¹i sao SO3 l¹i dÔ dµng trïng hîp hãa t¹o ra c¸c polime?
c) T¹i sao SO3 l¹i t-¬ng t¸c m·nh liÖt víi H2O? øng dông cña ph¶n øng .
149. a) Oleum lµ g×? TÝnh chÊt cña oleum?
b) TÝnh chÊt lÝ hãa cña H2SO4 ? T¹i sao khi pha lo·ng H2SO4 ®Æc, ng-êi ta
ph¶i cho tõ tõ tõng giät axit ®ã vµo H2O mµ kh«ng ®-îc lµm ng-îc l¹i?
c) T¹i sao ®Ó ®iÒu chÕ c¸c axit kh¸c ng-êi ta th-êng dïng H2SO4 t¸c dông
víi muèi cña c¸c axit ®ã?
150. ViÕt ph-¬ng tr×nh ph¶n øng khi cho:
a) H2SO4 lo·ng t¸c dông víi Mg, Cr, Fe.
b) H2SO4 ®Æc, nãng t¸c dông víi C, Cu, Fe2O3, Fe3O4, HI, H2S.
Gi¶i thÝch nguyªn nh©n?
151. Tr×nh bµy ®Æc ®iÓm cÊu t¹o, ®é bÒn, tªn gäi cña c¸c axit chøa oxi cña l-u
huúnh?
152. a) TÝnh chÊt hãa häc cña c¸c axit chøa oxi cña l-u huúnh?
b) T¹i sao axit peoximonosunfuric l¹i lµ axit mét nÊc mÆc dï cã 2 nguyªn tö
hidro?
c) T¹i sao c¸c axit H2S2O3, H2S2O4, H2S2O6, H2S3O6 ®Òu lµ c¸c axit kh«ng
bÒn ?
153. a) Trong c¸c muèi cña c¸c axit chøa oxi cña l-u huúnh muèi nµo cã tÝnh oxi
hãa , cã tÝnh khö?
b) Tr×nh bµy nguyªn nh©n g©y ra tÝnh oxi hãa vµ tÝnh khö cña c¸c axit t-¬ng
øng?
c)Sù kh¸c nhau gi÷a c¸c ion S2O32-, SO32-, SO42-?
154. TÝnh chÊt cña c¸c muèi sunfat?(tÝnh tan, kh¶ n¨ng kÕt tinh, kh¶ n¨ng t¹o
hi®rat, kh¶ n¨ng nhiÖt ph©n, kh¶ n¨ng t¹o phÌn)
b) Trong ®iÒu kiÖn nµo muèi sunfat thÓ hiÖn tÝnh oxi hãa?
155. Qu¸ tr×nh nµo cã thÓ x¶y ra khi tiÕp tôc ®un nãng c¸c chÊt sau ®©y trong
kh«ng khÝ?
a) FeSO4
b) (NH4)2SO4.FeSO4.6H2O
c) Na2SO4.10H2O
d) FeSO4.7H2O
e) NaHSO4
g) Hçn hîp KHSO4 vµ Al2O3
NÕu ®un nãng trong khÝ quyÓn Nit¬ cã kh¸c kh«ng?
156. a) C¸c ph-¬ng ph¸p ®iÒu chÕ muèi sunfat kim lo¹i?
b) Cã thÓ vËn dông nh÷ng ph-¬ng ph¸p nµo ®Ó ®iÒu chÕ c¸c muèi sau ®©y:
Na2SO4, CaSO4, Mg(HSO4)2, CuSO4, Ag2SO4,
ViÕt c¸c ph-¬ng tr×nh ph¶n øng.
157. a) B»ng c¸c ph¶n øng trao ®æi cã thÓ ®iÒu chÕ c¸c chÊt sau ®©y ®-îc kh«ng?
1) §iÒu chÕ BaSO4 tõ BaSO3, tõ CaSO4?
2) §iÒu chÕ BaCO3 tõ BaSO4?
b) B»ng c¸ch nµo cã thÓ ®iÒu chÕ H2S tõ CaSO4?
158. a) Cã thÓ ®iÒu chÕ muèi Fe (II) pesunfat ®-îc kh«ng? T¹i sao?
b) H·y nªu mét ph-¬ng ph¸p ®iÒu chÕ SO2 tõ ZnSO4.
159. Cã thÓ nung Kali hidrosunfat trong chÐn b»ng s¾t ®-îc kh«ng?
Cã nh÷ng ph¶n øng nµo x¶y ra trong qu¸ tr×nh ®ã?
160. a) Trong 2 muèi BaSO4 vµ BaSO3, muèi nµo dÔ tan trong axit ?
b) Cã thÓ hßa tan CaSO4 trong axit ®-îc kh«ng?
c) Muèn t¸ch Na2SO4 ra khái hçn hîp víi Ag2SO4 th× lµm thÕ nµo?
161. ViÕt ph-¬ng tr×nh cña c¸c ph¶n øng sau:
1) Zn + H2SO4®Æc →
2) Hg + H2SO4®Æc →
3) Zn + H2S2O7 → H2S + …
4) Cl2 + Na2S2O3 + H2O →
5) I2 + Na2S2O3 →
6) Al + Na2S2O3 + HCl → H2S + …
162. ViÕt ph-¬ng tr×nh cña c¸c ph¶n øng sau:
1) (NH4)2S2O3 + MnSO4 + H2O → HMnO4 + …
2) K2S2O4 + K2Cr2O7 + H2SO4 →
3) K2S3O6 + O3 + H2O →
4) Na2S4O6 + KMnO4 + H2SO4 →
5) Na2S5O6 + O3 + H2O →
6) (NH4)2S3O6 + K2Cr2O7 + H2SO4 →
163. a) §iÒu chÕ H2SO4 Trong c«ng nghiÖp? Nguyªn t¾c chung cña ph-¬ng
ph¸p?
b) Nh÷ng yÕu tè nµo ®· ¶nh h-ëng ®Õn c©n b»ng t¹o ra SO3 khi oxi hãa SO2
cña kh«ng khÝ?
c) Trong qu¸ tr×nh hÊp thô n-íc cña SO3 T¹i sao ph¶i dïng H2SO4 ®Æc? Cã
thÓ thay thÕ H2SO4 ®Æc b»ng n-íc ®-îc kh«ng?
164. a) Cã thÓ ®iÒu chÕ axit Tiosunfuric b»ng ph-¬ng ph¸p cho H2SO4 lo·ng t¸c
dông víi muèi Na2S2O3 ®-îc kh«ng? LÝ do?
b) Trong thùc tÕ ®· ®iÒu chÕ axit ®ã b»ng c¸ch nµo?
165. a) Nh÷ng muèi sau ®©y thuéc axit nµo:
NaHS, NaHSO3, K2SO3, MgSO4, K2S2O7, K2S2O8.
CÊu t¹o ph©n tö vµ tªn gäi c¸c muèi ®ã?
b) CÊu t¹o ph©n tö vµ tªn gäi c¸c muèi sau ®©y:
Na2S2O3, K2SO5, Na2S5, Na2S5O6, Na2S4O6 , K2S2O4, Na2S3O6. nh÷ng axit øng
víi muèi ®ã?
166. a) L-u huúnh ®· t¹o ra nh÷ng hîp chÊt nµo cã chøa c¸c halogen?
b) Sù kh¸c nhau vÒ cÊu t¹o cña c¸c muèi Tionyl halogenua SOX2 vµ
sunfuryl halogenua SO2X2?
167. a) Cã hiÖn t-îng g× x¶y ra khi cho sunfuryl clorua t¸c dông víi dung dÞch
Bari clorua lo·ng?
b) Cã ph¶n øng hãa häc nµo x¶y ra khi cho sunfuryl clorua t¸c dông víi
dung dÞch KMnO4?
168. a) ë ®iÒu kiÖn th-êng, ph©n tö l-u huúnh, selen, telu vµ poloni tån t¹i ë
d¹ng nµo?
b) Trong ®iÒu kiÖn nµo tån t¹i d¹ng ph©n tö 2 nguyªn tö?
c) Nªu nhËn xÐt vÒ ®é bÒn cña c¸c ph©n tö 2 nguyªn tö trong d·y tõ oxi ®Õn
telu?
169. a) Gi¶i thÝch t¹i sao gãc hãa trÞ HXH tõ oxi ®Õn telu l¹i gi¶m?
b) NhËn xÐt vÒ ®é bÒn cña c¸c hîp chÊt H2X tõ oxi ®Õn poloni? Gi¶i thÝch
nguyªn nh©n.
170. a) Cho nhËn xÐt vÒ sù thay ®æi nhiÖt ®é s«i tõ H2 ®Õn H2Te? Gi¶i thÝch
nguyªn nh©n.
b) Gi¶i thÝch sù thay tÝnh axit trong d·y ®ã?
c) TÝnh khö thay ®æi nh- thÕ nµo? BiÕt r»ng thÕ ®iÖn cùc cña chóng cã gi¸
trÞ:
H2O H2S H2Se H2Te
E0(X + 2H+ + 2e = H2X) von +1,23 +0,17 -0,40 -0,72
nh-ng t¹i sao chóng cã kh¶ n¨ng tån t¹i trong dung dÞch n-íc?
171. TÝnh axit trong d·y SeO2 – TeO2 – PoO2 thay ®æi nh- thÕ nµo? LÊy dÉn
chøng ®Ó minh häa.
172. a) So s¸nh tÝnh axit tÝnh oxi hãa khö cña H2SO3, H2SeO3 vµ H2TeO3?
b) T×m dÉn chøng ®Ó chøng minh r»ng H2SeO4 cã tÝnh oxi hãa m¹nh h¬n
axit H2SO4?
c) T¹i sao Telu l¹i t¹o ra axit Teluric H6TeO6 nh-ng l-u huúnh vµ Selen
kh«ng cã kh¶ n¨ng ®ã?
173. ViÕt ph-¬ng tr×nh cña c¸c ph¶n øng sau:
1) H2SeO3 + HClO3 →
2) H2SeO4 + HCl →
3) H2SeO3 + KMnO4 + KOH →
4) Na2SeO4 + SO2 + H2O →
5) Na2SeO3 + Cl2 + H2O →
6) Ag2SeO3 + Br2 + H2O →
174. ViÕt ph-¬ng tr×nh ph¶n øng:
1) Se + HNO3 + H2O →
2) Te + HNO3 →
3) SeO2 + Na2S2O3 + H2O → Na2S4O6 + …
4) SeO3 + I- + H2O →
5) SOCl2 + Fe → FeCl2 + FeS + …
§6. Nit¬ - Photpho (N - P)
175. a) H·y nªu c¸c ®Æc ®iÓm vÒ cÊu tróc nguyªn tö cña nguyªn tè nhãmVa?
b) Tõ nh÷ng ®Æc ®iÓm ®ã h·y cho biÕt sù biÕn ®æi tÝnh chÊt hãa häc cña c¸c
nguyªn tè trong nhãm?
176. a) §Æc ®iÓm cÊu tróc electron cña ph©n tö N2?
b) Nit¬ lµ mét nguyªn tè kh«ng kim lo¹i (víi ®é ®iÖn ©m lµ 3,04) nh-ng t¹i
sao ë ®iÒu kiÖn th-êng l¹i kÐm ho¹t ®éng (tr¬ vÒ mÆt hãa häc)
c) Trong 2 khuynh h-íng ph¶n øng (oxi hãa vµ khö) cña Nit¬ th× khuynh
h-íng nµo lµ chñ yÕu?
177. H·y tr×nh bµy nh÷ng nhËn xÐt kh¸i qu¸t vÒ t-¬ng t¸c cña c¸c nguyªn tè víi
Nit¬?
178. a) Trong phßng thÝ nghiÖm Nit¬ ®-îc ®iÒu chÕ b»ng nh÷ng ph-¬ng ph¸p
nµo?
b) Nguyªn t¾c chung ®Ó ®iÒu chÕ Nit¬ trong c«ng nghiÖp?
179. a) Trong phßng thÝ nghiÖm b»ng c¸ch nµo ®Ó thu ®-îc Nit¬ tõ kh«ng khÝ?
b) H·y ®Ò xuÊt mét ph-¬ng ph¸p ®¬n gi¶n ®Ó cã thÓ x¸c ®Þnh ®-îc tØ lÖ thÓ
tÝch cña Nit¬ trong khÝ quyÓn?
180. a) Cho mét luång kh«ng khÝ cã chøa c¸c hîp chÊt: h¬i n-íc, H2S, CO2 qua
c¸c dung dÞch NaOH ®Æc, H2SO4®Æc. Sau khi hîp chÊt ®· bÞ hÊp thô hÕt thu
®-îc mét hçn hîp khÝ A. So s¸nh tÝnh chÊt lÝ hãa cña c¸c khÝ trong hçn hîp
A?
b) Cho hçn hîp khÝ ®ã tiÕp xóc víi vá bµo Mg d-, ch¸y ë 6000C thu ®-îc
mét hçn hîp chÊt r¾n B. Cho hçn hîp B vµo n-íc cã s¶n phÈm g× t¹o thµnh?
ViÕt c¸c ph-¬ng tr×nh ph¶n øng cã thÓ x¶y ra trong toµn bé qu¸ tr×nh trªn.
181. a) CÊu t¹o cña ph©n tö NH3? (cÊu tróc electron h×nh d¹ng c¸c obitan lai hãa
sp3 cña nguyªn tö N trong ph©n tö NH3, c«ng thøc cÊu t¹o…)
b) Tõ cÊu t¹o gi¶i thÝch nguyªn nh©n g©y ra c¸c ®Æc tÝnh lÝ, hãa cña NH3?
182. TÝnh chÊt hãa häc cña NH3. Trong c¸c ph¶n øng mµ NH3 cã thÓ tham gia th×
ph¶n øng lo¹i nµo dÔ x¶y ra nhÊt?
183. a) T¹i sao NH3 kh«ng ph¶n øng víi c¸c baz¬?
b) Trong c¸c chÊt sau ®©y chÊt nµo cã kh¶ n¨ng lµm kh« ®-îc khÝ NH3:
H2SO4 ®Æc, CaCl2 khan, P2O5, KOH r¾n.
184.a) H·y gi¶i thÝch T¹i sao NH3 dÔ dµng ph¶n øng víi nhiÒu hîp chÊt v« c¬ cã
chøa Hidro? HF vµ H2O cã tÝnh chÊt ®ã kh«ng?
b) NH3 vµ H2O ®Òu cã obital lai hãa sp3 vµ ®Òu cã c¸c electron tù do nh-ng
t¹i sao NH3 t¹o ra NH4+ mµ kh«ng ph¶i lµ H3O+ theo c¸c ph¶n øng:
NH3 + HOH ⇌ NH4+ + OH-
NH3 + H2O ⇌ H3O+ + NH2-
c) T¹i sao ph©n tö CH4 kh«ng cã kh¶ n¨ng kÕt hîp proton nh- NH3
185.a) Trong qu¸ tr×nh tæng hîp NH3 tõ N2 vµ H2 ®-îc thùc hiÖn trong ®iÒu kiÖn
nµo? ¸p suÊt vµ nhiÖt ®é ®· ¶nh h-ëng ®Õn c©n b»ng ®ã nh- thÕ nµo?
b) Vai trß cña xóc t¸c trong qu¸ tr×nh tæng hîp NH3? Cã thÓ thu ®-îc NH3
kh«ng khÝ kh«ng t¨ng nhiÖt ®é?
c) Trong phßng thÝ nghiÖm NH3 ®-îc ®iÒu chÕ b»ng ph-¬ng ph¸p nµo?
186.ViÕt ph-¬ng tr×nh ph¶n øng khi cho NH3 t¸c dông víi : hidro clorua, canxi
clorua, oxi, clo, ®ång (II) oxit, kali hipobromit?
Trong mçi tr-êng hîp NH3 thÓ hiÖn tÝnh chÊt g×?
187.a) Gi¶i thÝch t¹i sao c¸c muèi Amoni cã tÝnh chÊt gièng muèi kim lo¹i kiÒm?
Sù kh¸c nhau gi÷a hai lo¹i muèi ®ã?
b) Ph©n tö NH4 ®-îc ®iÒu chÕ b»ng c¸ch nµo. T¹i sao ph©n tö NH4 kh¸c h¼n
víi Ion NH4+ lµ cùc k× kh«ng bÒn?
188.a) ViÕt ph-¬ng tr×nh ph¶n øng nhiÖt ph©n c¸c muèi sau: (NH4)2CO3, NH4NO3,
(NH4)2SO4, NH4Cl, (NH4)2HPO4, NH4H2PO4, (NH4)2Cr2O7.
b) Tõ c¸c ph¶n øng ®ã h·y cho nhËn xÐt vÒ kh¶ n¨ng nhiÖt ph©n c¸c muèi
Amoni?
c) Khi hßa tan c¸c muèi trªn trong n-íc sÏ t¹o ra m«i tr-êng g×?
189.a) So s¸nh c«ng thøc cÊu t¹o cña Hi®razin vµ hidroxylamin? Hai chÊt ®ã cã
®Æc ®iÓm g× gièng víi ph©n tö NH3?
b) H·y nªu mét sè tÝnh chÊt hãa häc cña chóng g©y ra tõ ®Æc ®iÓm cÊu t¹o
®ã.
c) Ph-¬ng ph¸p ®iÒu chÕ Hi®razin vµ hidroxylamin ?
190. ViÕt ph-¬ng tr×nh c¸c ph¶n øng :
1) N2H4 + HgCl2 →
2) N2H4 + HNO2 →
3) N2H4 + K2Cr2O7 + H2SO4 →
4) N2H4. H2SO4 + CuSO4 + NaCl →
5) N2H4.HCl + SnCl2 + HCl → NH4Cl + …
191. ViÕt c¸c ph-¬ng tr×nh ph¶n øng sau:
1) NH2OH + SeO2 →
2) (NH3OH)2SO4 + KMnO4 → MnSO4 + …
3) NH2OH + I2 + KOH →
4) NH2OH.HCl + H2O2 →
5) N2H4.HCl + K2Cr2O7 + HCl →
192. ViÕt ph-¬ng tr×nh ph¶n øng khi cho c¸c chÊt sau ®©y t¸c dông víi nhau:
1) Hi®razin sunfat víi Iot trong m«i tr-êng kiÒm
2) Hi®razin sunfat víi Kali Iotdat trong m«i tr-êng kiÒm.
3) Hi®razin víi Natribromat.
4) Hi®razin sunfat víi Clorua v«i.
193. ViÕt ph-¬ng tr×nh ph¶n øng khi cho c¸c chÊt sau ®©y t¸c dông víi nhau:
1) Hidroxilamin víi s¾t II sunfat trong m«i tr-êng axit
2) Hidroxilamin víi CuO
3) Hi®razin víi b¹c nitrat
4) Hi®razin víi Natri hipobromit.
194.a) ViÕt ph-¬ng tr×nh ph¶n øng :
N2H4.H2O + Se →
Vµ gi¶i thÝch t¹i sao x¶y ra qu¸ tr×nh hßa tan Selen mÆc dï nguyªn tö Nit¬
kh«ng thay ®æi møc oxi hãa ?
b) H·y nªu sù kh¸c nhau gi÷a Hi®razin sunfat vµ hidroxilamin sunfat? Gi÷a
Amoni sunfat vµ Hi®razin sunfat?
195.a) C«ng thøc cÊu t¹o cña axit hi®razoic? TÝnh chÊt hãa häc c¬ b¶n cña nã?
b) T¹i sao kh«ng thÓ ®iÒu chÕ ®-îc axit Hi®razoic b»ng ph-¬ng ph¸p t-¬ng
t¸c trùc tiÕp gi÷a Nit¬ vµ hidro ?
c) T¹i sao c¸c azotua kim lo¹i kiÒm kh«ng bÒn vµ ®Òu næ?
196.a) Nit¬ t¹o nªn nh÷ng oxit nµo? Thµnh phÇn ph©n tö vµ tÝnh chÊt vËt lÝ cña
c¸c oxit ®ã?
b) Ph-¬ng ph¸p ®iÒu chÕ c¸c oxit nit¬? ¤xit nµo cã kh¶ n¨ng ®iÒu chÕ ®-îc
tõ c¸c ®¬n chÊt N2 vµ O2?
197. Khi ®un nãng mét thÓ tÝch nhÊt ®Þnh kh«ng khÝ trong mét b×nh kÝn ®Õn
25000C, sau ®ã lµm l¹nh nhanh hçn hîp thu ®-îc. Hái thµnh phÇn cña khÝ
trong b×nh cã kh¸c tr-íc kh«ng? NÕu lµm nguéi tõ tõ thµnh phÇn cña khÝ cã
thay ®æi kh«ng?
198.a) CÊu t¹o ph©n tö cña oxit N2O?
b) H·y gi¶i thÝch c¸ch viÕt c«ng thøc cÊu t¹o cña N2O D-íi d¹ng sau ®©y:
..
:N N- O : : N N +
.. .. .. .. :
O
199.a) TÝnh chÊt hãa häc cña N2O? Nguyªn nh©n g©y ra nh÷ng tÝnh chÊt ®ã?
b) T¹i sao nãi r»ng N2O lµ mét chÊt khÝ cã kh¶ n¨ng duy tr× sù ch¸ynh-ng
kh«ng cã kh¶ n¨ng duy tr× sù sèng? §iÒu ®ã cã m©u thuÉn g× kh«ng?
200. Ph-¬ng ph¸p ®iÒu chÕ N2O? C¬ së lÝ luËn cña ph-¬ng ph¸p ®ã?
b) T¹i sao kh«ng thÓ ®iÒu chÕ N2O b»ng ph-¬ng ph¸p ®iÒu chÕ trùc tiÕp tõ
®¬n chÊt N2vµ O2
c) Mét hçn hîp gåm N2O vµ NO, b»ng ph-¬ng ph¸p nµo cã thÓ t¸ch ®-îc
hai khÝ ®ã ra khái hçn hîp?
201.a) CÊu h×nh electron theo thuyÕt Obitan ph©n tö cña NO? So víi cÊu h×nh cña
N2 cã g× kh¸c?
b) H·y x©y dùng gi¶n ®å c¸c møc n¨ng l-îng gÇn ®óng theo thuyÕt Obitan
ph©n tö cña c¸c ph©n tö vµ ion ph©n tö sau ®©y:
NO+, N2, NO, NO-
Cho nhËn xÐt?
202.a) So s¸nh vµ nªu ®Æc ®iÓm trong c«ng thøc cÊu t¹o NO+, N2, NO, NO- ?
b) LÊy dÉn chøng nh÷ng hîp chÊt cã chøa Ion NO+ ?
c) So s¸nh tÝnh bÒn cña NO vµ NO+ vµ nªu râ nguyªn nh©n?
203. ViÕt c¸c ph-¬ng tr×nh ph¶n øng sau vµ tõ ®ã cho biÕt c¸c tÝnh chÊt hãa häc
c¬ b¶n cña NO
NO + H2S → N2 + …
NO + SO2 → N2O+…
NO + O2 →
NO + Cl2 →
NO + KMnO4 → MnO2
KMnO4 + NO + H2SO4 → Mn2+ + …
NO + CrCl2 + HCl → NH4+ + Cr3+ + …
204.a) Ph-¬ng ph¸p ®iÒu chÕ khÝ NO trong phßng thÝ nghiÖm ?
b) B»ng ph¶n øng nµo cã thÓ nhËn ra ®-îc khÝ NO?
205.a) Tr×nh bµy cÊu t¹o cña ph©n tö NO2. Tõ ®ã cho biÕt t¹i sao ph©n tö NO2 cã
kh¶ n¨ng trïng hîp thµnh ph©n tö ®ime N2O4?
b) T¹i sao NO2 l¹i cã mµu nh-ng N2O4 l¹i kh«ng cã mµu? T¹i sao ph©n tö
SO2 kh«ng cã kh¶ n¨ng trïng hîp nh- NO2?
206. So s¸nh cÊu h×nh electron cña ph©n tö NO2 víi ph©n tö SO2, O3, ClO2, Cl2O,
NO2- theo thuyÕt obitan ph©n tö. Nªu râ sù kh¸c nhau c¬ b¶n trong cÊu h×nh
electron cña c¸c chÊt ®ã?
207.a) Cho nhËn xÐt tæng qu¸t vÒ sù tån t¹i cña NO2 vµ N2O4 khi nhiÖt ®é thay ®æi
tõ 2000C ®Õn 6000C?
b) B»ng thÝ nghiÖm nµo cã thÓ chøng minh sù biÕn ®æi gi÷a hai d¹ng NO2 vµ
N2O4?
208.a) T¹i sao nãi r»ng NO2 vµ N2O4 lµ nh÷ng anhi®rit hçn t¹p?
b) Gi¶i thÝch nguyªn nh©n h×nh thµnh ion NO2- vµ NO3- khi cho NO2 hoÆc
N2O t¸c dông víi n-íc hoÆc víi dung dÞch kiÒm?
209.a) Ph-¬ng ph¸p ®iÒu chÕ vµ tÝnh chÊt hãa häc cña NO2
b) ViÕt ph-¬ng tr×nh ph¶n øng khi cho NO2 t¸c dông víi CO, SO2, O3, H2O2.
Trong mçi tr-êng hîp NO2 thÓ hiÖn tÝnh chÊt g×?
c) ViÕt ph-¬ng tr×nh ph¶n øng t¸c dông gi÷a NO vµ NO2 víi dung dÞch
FeSO4 . So s¸nh sù kh¸c nhau gi÷a hai ph¶n øng ®ã ?
210.a) N2O3 cã thÓ ph¶n øng víi n-íc t¹o hçn hîp lµ axit nitr¬ hoÆc axit nitric.
ViÕt ph-¬ng tr×nh ph¶n øng vµ cho biÕt ®iÒu kiÖn nµo x¶y ra ®èi víi tõng
ph¶n øng ?
b) T¹i sao nãi r»ng NO2 lµ anhi®rit hçn t¹p, nh-ng khi cho t¸c dông víi n-íc
nã chØ t¹o ra HNO3?
211.a) TÝnh chÊt hãa häc cña axit nitr¬.
b) So s¸nh tÝnh bÒn, tÝnh oxi hãa - khö cña axit nitr¬ vµ muèi t-¬ng øng.
c) Ph-¬ng ph¸p ®iÒu chÕ HNO2. C¬ së lÝ luËn cña ph-¬ng ph¸p ®ã.
212.a) ViÕt ph-¬ng tr×nh ph¶n øng chøng minh r»ng HNO2 cã kh¶ n¨ng tù oxi
hãa - khö.
b) ThÕ diÖn cùc chÈn cña axit nitr¬ trong m«i tr-êng axit vµ m«i tr-êng
kiÒm cã thÓ tãm t¾t tõ s¬ ®å sau:
trong m«i tr-êng axit: +0,96V
NO2- HNO2 NO
+0,94V
213. ViÕt ph-¬ng tr×nh cña c¸c ph¶n øng sau:
1)HNO2 + HI → I2
2)HNO2 + SO2 + H2O → NO
3)HNO2 + FeSO4 + H2SO4 → NO
4)NaNO2 + K2Cr2O7 + H2SO4 →
5)KNO2 + MnO2 + H2SO4 →
6)NaNO2 + KMnO4 + H2SO4 →
7)NaNO2 + PbO2 + H2SO4 →
214.a) T¹i sao axit HNO3 tinh khiÕt lµ chÊt láng kh«ng mµu nh-ng trong thùc tÕ
th-êng cã mµu vµng?
b) Nguyªn t¾c chung ®iÒu chÕ HNO3 tõ kh«ng khÝ vµ n-íc? ViÕt c¸c ph-¬ng
tr×nh ph¶n øng ?