Bài tập etabs

  • 71 trang
  • file .pdf
Etabs.
1. Ñònh ñôn vò
2. Môû / taïo file.
3. Thieát laäp heä thoáng löôùi (grid lines) treân maët baèng
4. Ñònh nghóa caùc taàng nhaø : teân, chieàu cao taàng,... (story)
5. Ñònh nghóa caùc ñaëc tröng vaät lieäu vaø tieát dieän
6. Ñònh nghóa taûi troïng, toå hôïp taûi troïng
7. Veõ caùc ñoái töôïng keát caáu
8. Hieäu chænh sô ñoà hình hoïc cuûa keát caáu
9. Gaùn caùc ñaëc tröng tieát dieän, taûi troïng, ...cho caùc ñoái töôïng
10. Phaân tích keát caáu
11. Hieån thò keát quaû phaân tích
ETABS
12. Thieát keá keát caáu
13. Xuaát döõ lieäu ra maùy in, file, ...
14. Löu moâ hình
VEÕ
MOÂ
HÌNH
ETABS
Bài tập 1
KHUNG BTCT ÑÔN GIAÛN
* Chieàu cao taàng laø 3.3m ,
tröø taàng 1 cao 4.5m
ETABS
* Daàm 200x400.
* Coät 200x400.
Saøn daøy 120mm
* Beâtoâng M250
Bài tập 1
KHUNG BTCT ÑÔN GIAÛN
CAÙC TRÖÔØNG HÔÏP TAÛI TROÏNG
(1) Tónh taûi :
* troïng löôïng baûn thaân keát caáu
* caùc lôùp hoaøn thieän treân saøn : 125 kG/m2 ( saøn 1, 2, 3 )
vaø 230 kG/m2 ( saøn maùi )
* troïng löôïng töôøng xaây phaân boá ñeàu treân daàm taàng 1,2 vaø 3 :
1 T/m (daàm bieân) vaø 0.5 T/m (daàm giöõa)
(2) Hoaït taûi söû duïng : 240 kG/m2 ( saøn 1, 2, 3 ) vaø 100 kG/m2 ( saøn maùi )
(3) Hoaït taûi gioù : TP.HCM (W0= 83 kG/m2), ñòa hình daïng B
W(z) = n c kt(z) W0 (löïc/dieän tích)
heä soá k taïi ñoä cao z (m)
ETABS
öùng vôùi ñòa hình daïng t : Daïng ñòa hình (t) ztg (m) mt
A 250 0.070
B 300 0.090
C 400 0.140
Bài tập 2
NGHIEÂN CÖÙU AUTOMESH & LINE CONSTRAIN
ETABS
Bài tập 2
*Taàng 1 cao 4m,
taàng 2 cao 3m
* Daàm 200x400.
* Coät 200x300.
*Saøn daøy 100 mm
*Taûi phaân boá treân saøn
= 500kG/m2
ETABS
Bài tập 2
moâ hình 2 (coù 7 AREA) moâ hình 3 (coù 11 AREA)
ETABS
moâ hình 1 moâ hình 4 moâ hình 5
(184 AREA) (1 AREA) (2 AREA,trong
ñoù coù 1 opening)
CAÙC PHÖÔNG AÙN MOÂ HÌNH HOÙA KEÁT CAÁU
Bài tập 2
KEÁT QUAÛ
NOÄI LÖÏC SAØN
ETABS
Bài tập 2
KEÁT QUAÛ
NOÄI LÖÏC SAØN
ETABS
Bài tập 2
KEÁT QUAÛ
NOÄI LÖÏC DAÀM
ETABS
Bài tập 2
KEÁT QUAÛ
NOÄI LÖÏC DAÀM
ETABS
Bài tập 2
KEÁT QUAÛ
NOÄI LÖÏC DAÀM
ETABS
ETABS Bài tập 2
KEÁT QUAÛ
NOÄI LÖÏC KHUNG
Bài tập 2
moâ hình 2 moâ hình 3
Chia löôùi töï ñoäng Chia löôùi töï ñoäng
ETABS
moâ hình 1 moâ hình 4 moâ hình 5
Chia löôùi thuû coâng Chia löôùi töï ñoäng Chia löôùi töï ñoäng
à keát luaän veà hieäu quaû chia löôùi AREA töï ñoäng keát hôïp vôùi
raøng buoäc bieân cuûa ETABS : nhanh & chính xaùcà hay !
Bài tập 3
TAÛI TROÏNG DO TÖÔØNG GAÏCH XAÂY TREÂN SAØN
* Khung BTCT 1 taàng
daàm 200x400 * Troïng löôïng töôøng
= 0.6 T/m
Toång troïng löôïng töôøng
= 0.6 × 4,5 = 2.7 T
töôøng daøy 100
daàm 200x400
*Töôøng caùch meùp phaûi
(khoâng coù daàm)
saøn moät khoaûng 2m
coät
saøn daøy 100 (200x300)
ETABS
MAËT BAÈNG
TAÛI TROÏNG DO TÖÔØNG GAÏCH XAÂY TREÂN SAØN
MOÄT SOÁ PHÖÔNG AÙN MOÂ TAÛ TAÛI TÖÔØNG XAÂY TREÂN SAØN
Nhoùm moâ hình phaàn töû : chia löôùi thuû coâng, taûi töôøng quy thaønh taûi taäp trung treân
caùc nuùt cuûa phaàn töû saøn (ñaõ ñöôïc chia nhoû) maø töôøng ñi qua.
* Moâ hình 1 : oâ saøn ñöôïc mesh thaønh 30 AREA (6x5). Töôøng ñi qua 6 nuùt, taûi troïng
taäp trung moãi nuùt phaûi chòu laø = 2.7 / 6 = 0.45 T
* Moâ hình 2 : oâ saøn ñöôïc mesh thaønh 60 AREA (12x10). Töôøng ñi qua 11 nuùt, taûi
troïng taäp trung moãi nuùt phaûi chòu laø = 2.7 / 11 (T)
Nhoùm moâ hình ñoái töôïng: caû oâ saøn laø 1 AREA, gaùn cheá ñoä chia löôùi töï ñoäng.
* Moâ hình 3 : oâ saøn laø 1 AREA, AutoMesh vôùi khoaûng caùch löôùi khoâng quaù 1m.
Troïng löôïng töôøng quy thaønh löïc phaân boá ñeàu treân dieän tích oâ saøn laø 2.7 / (4.5×6)
= 0.1 T/m2 .Ñaây laø phöông phaùp ñôn giaûn hay ñöôïc söû duïng à coù chính xaùc khoâng?
* Moâ hình 4 : oâ saøn laø 1 AREA, AutoMesh vôùi khoaûng caùch löôùi khoâng quaù 1m.
Moâ taû theâm 1 daàm chìm (10x10cm) baèng BTCT {theo chieàu daøy töôøng vaø chieàu
daøy saøn}. Troïng löôïng töôøng treân saøn ñöôïc nhaäp döôùi daïng löïc phaân boá ñeàu treân
ETABS
chieàu daøi daàm chìm laø 0.6 T/m
* Moâ hình 5 : gioáng moâ hình 4, vaãn duøng 1 AREA cho caû oâ saøn, nhöng gaùn
AutoMesh vôùi khoaûng caùch löôùi khoâng quaù 0.5m. Troïng löôïng töôøng treân saøn ñöôïc
nhaäp döôùi daïng löïc phaân boá ñeàu treân chieàu daøi daàm chìm BTCT laø 0.6 T/m
Moâ hình 6 : gioáng moâ hình 4, nhöng khoâng duøng daàm chìm BTCT maø duøng
1 daàm aûo coù ñaëc tröng laø NONE ñeå mang taûi töôøng.
TAÛI TROÏNG DO TÖÔØNG GAÏCH XAÂY TREÂN SAØN
moâ hình 3 moâ hình 4 moâ hình 5
ETABS
daàm aûo
moâ hình 1 moâ hình 2 moâ hình 6
TAÛI TROÏNG DO TÖÔØNG GAÏCH XAÂY TREÂN SAØN
Moment saøn theo phöông X
Taûi phaân ñeàu treân saøn Taûi treân ñöôøng line thaät Taûi treân ñöôøng line thaät
Taûi treân 6 nuùt saøn Taûi treân 11 nuùt saøn Taûi treân ñöôøng line aûo
ETABS
TAÛI TROÏNG DO TÖÔØNG GAÏCH XAÂY TREÂN SAØN
Moment saøn theo phöông Y
Taûi phaân ñeàu treân saøn Taûi treân ñöôøng line thaät Taûi treân ñöôøng line thaät
Taûi treân 6 nuùt saøn Taûi treân 11 nuùt saøn Taûi treân ñöôøng line aûo
ETABS