Bai tap co ban va nang cao etabs

  • 83 trang
  • file .pdf
VÍ DUÏ 1
Tính toaùn noäi löïc cho khung chòu taûi troïng nhö hình veõ. Löïc phaân boá q laø tónh taûi, löïc taäp trung P1 laø
hoaït taûi, löïc taäp trung P2 laø taûi troïng gioù. Vaät lieäu beâ toâng coù caáp ñoä beàn B20, E = 2.7 × 10 7 kN / m 2 ,
γ = 25kN / m3 , ν = 0.2 .
P1 = 50 kN
q = 20kN/m
P2 = 10 kN
20x40cm
20x30cm
20x30cm
3m
3m 3m
1. Khôûi ñoäng ETABS
Töø trình ñôn Start > Programs > ETABS 8 > ETABS hoaëc nhaép ñuùp leân bieåu töôïng cuûa ETABS
treân maøn hình neàn Windows.
2. Choïn ñôn vò kN-m
3. Khôûi taïo moâ hình
Choïn File > New Model hoaëc nhaép chuoät vaøo bieåu töôïng → Hoäp thoïai New Model Initialization.
4. Löu file
Choïn File > Save hoaëc nhaép chuoät vaøo bieåu töôïng → Hoäp thoaïi Save Model File As cho pheùp
choïn thö muïc ñeå löu vaø ñaët teân file.
5. Ñònh nghóa ñaëc tröng vaät lieäu
Choïn Define > Material Properties hoaëc nhaép chuoät vaøo bieåu töôïng → Hoäp thoaïi Define
Materials.
6. Ñònh nghóa tieát dieän
Define > Frame Sections hoaëc nhaép chuoät vaøo bieåu töôïng treân thanh coâng cuï → Hoäp thoaïi
Define Frame Properties.
7. Ñònh nghóa caùc tröôøng hôïp taûi troïng
Choïn Define > Static Load
Cases hoaëc nhaép chuoät vaøo bieåu
töôïng treân thanh coâng cuï → Hoäp
thoaïi Define Static Load Case
Names.
8. Ñònh nghóa caùc toå hôïp taûi troïng
Define > Load Combinations hoaëc nhaép chuoät vaøo bieåu
töôïng treân thanh coâng cuï → Hoäp thoaïi Define Load
Combinations.
9. Xaây döïng moâ hình
Choïn Draw > Draw Line Objects > Draw Lines
in Region or at Clicks (Plan, Elev, 3D) hoaëc nhaép chuoät
vaøo bieåu töôïng .
Choïn Draw > Draw Line Objects > Create Columns in Region or at Clicks (Plan) hoaëc nhaép
chuoät vaøo bieåu töôïng .
Choïn View > Set Building View Options hoaëc nhaép chuoät vaøo bieåu töôïng → Hoäp thoaïi Set
Buiding View Options cho pheùp thieát laäp caùc tuøy choïn hieån thò khaùc nhau.
Muoán hieån thò maët ñöùng, choïn View > Set Elevation View hoaëc nhaép chuoät vaøo bieåu töôïng →
Hoäp thoaïi Set Elevation View cho pheùp löïa choïn maët ñöùng caàn hieån thò. Nhaép chuoät vaøo hai bieåu töôïng
ñeå di chuyeån qua laïi giöõa caùc maët ñöùng.
Muoán hieån thò maët baèng, choïn View > Set Plan View hoaëc nhaép chuoät vaøo bieåu töôïng → Hoäp
thoaïi Set Plan View cho pheùp löïa choïn maët baèng caàn hieån thò. Nhaép chuoät vaøo hai bieåu töôïng ñeå di
chuyeån qua laïi giöõa caùc maët baèng.
10. Khai baùo ñieàu kieän lieân keát vôùi ñaát
Hieån thò maët ñöùng, choïn caùc ñieåm caàn gaùn ñieàu kieän lieân keát vôùi ñaát. Choïn Assign > Joint/Point >
Restrains (Supports) hoaëc nhaép chuoät vaøo bieåu töôïng → Hoäp thoaïi Assign Restrains.
11. Khai baùo taûi troïng
Khai baùo TT: Choïn daàm caàn khai baùo taûi troïng,
sau ñoù choïn Assign > Frame/Line Loads > Distributed
hoaëc nhaép chuoät vaøo bieåu töôïng → Hoäp thoaïi
Frame Distributed Loads.
Khai baùo HT: Choïn daàm caàn khai baùo taûi troïng,
sau ñoù choïn Assign > Frame/Line Loads > Point hoaëc
nhaép chuoät vaøo bieåu töôïng → Hoäp thoaïi Frame
Point Loads.
Khai baùo GIO: Choïn ñieåm caàn khai baùo taûi
troïng, sau ñoù choïn Assign > Joint/Point Loads > Force
hoaëc nhaép chuoät vaøo bieåu töôïng → Hoäp thoaïi Point
Forces.
12. Töï ñoäng ñaùnh laïi nhaõn taát caû caùc ñoái töôïng
Choïn Edit > Auto Relabel All → Hoäp thoaïi Etabs.
13. Phaân tích
Choïn Analyze > Set Analysis Options → Hoäp thoaïi
Analysis Options. Choïn XZ Plane.
Choïn Analyze > Run Analysis hoaëc nhaép chuoät vaøo bieåu
töôïng .
14. Xem keát quûa bieán daïng, chuyeån vò
Choïn Display > Show Deformed Shape hoaëc nhaép chuoät vaøo bieåu
töôïng → Hoäp thoaïi Deformed Shape.
15. Xem keát quûa noäi löïc
Choïn Display > Show Member Forces/Stress Diagram >
Frame/Pier/Spandrel Forces hoaëc nhaép chuoät vaøo hoäp thaû xuoáng vaø
choïn Frame/Pier/Spandrel Forces → Hoäp thoaïi Member Force Diagram
for Frames.
16. Xem keát quûa phaûn löïc
Choïn Display > Show Member Forces/Stress Diagram >
Support/Spring Reactions hoaëc nhaép chuoät vaøo hoäp thaû xuoáng vaø
choïn Support/Spring Reactions.
17. Xuaát file keát quûa
Choïn File > Print Tables > Analysis
Output → Hoäp thoaïi Print Output Tables.
VÍ DUÏ 2
Tính toaùn noäi löïc cho khung khoâng gian coù kích thöôùc nhö hình veõ. Taàng 1 vaø 2 cao 4m, taàng 3 cao
3.2m. Tieát dieän coät 20x30cm, tieát dieän daàm 20x40cm. Vaät lieäu beâ toâng caáp ñoä beàn B20 (#250),
E = 2.7 × 10 7 kN / m 2 , γ = 25kN / m3 , ν = 0.2 . Tónh taûi phaân boá ñeàu treân taát caû caùc daàm 20kN/m, hoaït taûi
phaân boá ñeàu treân taát caû caùc daàm 10kN/m, taûi gioù laø caùc löïc taäp trung taùc duïng taïi caùc nuùt truïc A theo chieàu
döông truïc X vaø coù giaù trò 5kN.
1. Khôûi ñoäng ETABS
Töø trình ñôn Start > Programs > ETABS 8 > ETABS hoaëc nhaép ñuùp leân bieåu töôïng cuûa ETABS
treân maøn hình neàn Windows.
2. Choïn ñôn vò kN-m
3. Khôûi taïo moâ hình
Choïn File > New Model hoaëc nhaép chuoät vaøo bieåu töôïng → Hoäp thoïai New Model Initialization.
4. Löu file
Choïn File > Save hoaëc nhaép chuoät vaøo bieåu töôïng → Hoäp thoaïi Save Model File As cho pheùp
choïn thö muïc ñeå löu vaø ñaët teân file.
5. Ñònh nghóa ñaëc tröng vaät lieäu
Choïn Define > Material Properties hoaëc nhaép chuoät vaøo bieåu töôïng → Hoäp thoaïi Define
Materials.
6. Ñònh nghóa tieát dieän
Define > Frame Sections hoaëc nhaép chuoät vaøo bieåu töôïng treân thanh coâng cuï → Hoäp thoaïi
Define Frame Properties.
7. Ñònh nghóa caùc tröôøng hôïp taûi troïng
Choïn Define > Static Load Cases hoaëc nhaép chuoät vaøo bieåu töôïng treân thanh coâng cuï → Hoäp
thoaïi Define Static Load Case Names.
8. Ñònh nghóa caùc toå hôïp taûi troïng
Define > Load Combinations hoaëc nhaép chuoät vaøo bieåu töôïng treân thanh coâng cuï → Hoäp thoaïi
Define Load Combinations.
9. Xaây döïng moâ hình
Choïn Similar Stories.
Choïn Draw > Draw Line Objects > Draw Choïn Draw > Draw Line Objects >
Lines in Region or at Clicks (Plan, Elev, 3D) Create Columns in Region or at Clicks (Plan)
hoaëc nhaép chuoät vaøo bieåu töôïng . hoaëc nhaép chuoät vaøo bieåu töôïng .
10. Khai baùo ñieàu kieän lieân keát vôùi ñaát
Di chuyeån xuoáng maët baèng döôùi cuøng, choïn taát caû caùc ñieåm. Choïn Assign > Joint/Point > Restrains
(Supports) hoaëc nhaép chuoät vaøo bieåu töôïng → Hoäp thoaïi Assign Restrains.
11. Khai baùo taûi troïng
Taét cheá ñoä hieån thò coät baèng caùch choïn View > Set Building View Options hoaëc nhaép chuoät vaøo
bieåu töôïng → Hoäp thoaïi Set Buiding View Options. Trong hoäp thoaïi Set Buiding View Options boû daáu
choïn hieån thò coät (Column).
Khai baùo TT: Di chuyeån leân maët baèng taàng 1, 2
hoaëc 3, choïn taát caû caùc daàm treân maët baèng (chuù yù ñang ôû
cheá ñoä Similar Stories), sau ñoù choïn Assign >
Frame/Line Loads > Distributed hoaëc nhaép chuoät vaøo
bieåu töôïng → Hoäp thoaïi Frame Distributed Loads.
Khai baùo HT: Choïn taát caû caùc daàm treân maët baèng,
sau ñoù choïn Assign > Frame/Line Loads > Distributed
hoaëc nhaép chuoät vaøo bieåu töôïng → Hoäp thoaïi Frame
Distributed Loads.
Khai baùo GIO: Môû
cheá ñoä hieån thò coät, chuyeån
qua maët ñöùng truïc A. Choïn
taát caû caùc ñieåm treân caùc taàng
1, 2 vaø 3, sau ñoù choïn
Assign > Joint/Point Loads
> Force hoaëc nhaép chuoät
vaøo bieåu töôïng → Hoäp
thoaïi Point Forces.
12. Töï ñoäng ñaùnh laïi nhaõn taát caû caùc ñoái töôïng
Choïn Edit > Auto Relabel All → Hoäp thoaïi Etabs.
13. Phaân tích
Choïn Analyze > Run Analysis hoaëc nhaép chuoät vaøo bieåu töôïng .
14. Xem keát quûa bieán daïng, chuyeån vò
Choïn Display > Show Deformed Shape hoaëc nhaép chuoät vaøo bieåu
töôïng → Hoäp thoaïi Deformed Shape.
15. Xem keát quûa noäi löïc
Choïn Display > Show Member Forces/Stress Diagram > Frame/Pier/Spandrel Forces hoaëc nhaép
chuoät vaøo hoäp thaû xuoáng vaø choïn Frame/Pier/Spandrel Forces → Hoäp thoaïi Member Force
Diagram for Frames. Di chuyeån qua lai giöõa caùc maët ñöùng vaø choïn xem keát quûa noäi löïc cho caùc tröôøng hôïp
taûi, toå hôïp taûi khaùc nhau.
16. Xem keát quûa phaûn löïc
Di chuyeån xuoáng maët baèng döôùi cuøng. Choïn Display > Show Member
Forces/Stress Diagram > Support/Spring Reactions hoaëc nhaép chuoät vaøo
hoäp thaû xuoáng vaø choïn Support/Spring Reactions.
17. Xuaát file keát quûa
Choïn File > Print Tables >
Analysis Output → Hoäp thoaïi Print
Output Tables.