Bài học kinh nghiệm và một số giải pháp nhằm hoàn thiện chiến lược thâm nhập thị trường trung quốc của công ty

  • 47 trang
  • file .doc
§Ò ¸n m«n häc 1 NguyÔn ThÞ
Th¶o
Môc lôC
Trang
Lêi nãi ®Çu.................................................................................3
Ch¬ng I : M« t¶ t×nh huèng: ................................................5
1.1. C¸c môc tiªu dµi h¹n cña Biti's ®Õn n¨m 2010......................5
1.2. C¸c biÖn ph¸p ®Ó ®¹t ®îc môc tiªu ...................................6
Ch¬ng II: Ph©n tÝch chiÕn lîc...............................................7
2.1. Giíi thiÖu chung vÒ C«ng ty.................................................7
2.1.1. Kh¸i qu¸t vÒ lÞch sö h×nh thµnh cña c«ng ty.......7
2.1.2. HÖ thèng c¸c c«ng ty trùc thuéc cña Biti’s...........7
2.1.3. C¸c s¶n phÈm chñ yÕu cña C«ng ty.....................8
2.2. C¬ së h×nh thµnh chiÕn lîc.................................................9
2.2.1. M«i trêng bªn ngoµi doanh nghiÖp.......................9
2.2.1.1. M«i trêng kinh doanh quèc gia..................9
2.2.1.2. M«i trêng kinh doanh Trung Quèc............10
2.2.1.3. M«i trêng c¹nh tranh..............................12
2.2.2. M«i trêng bªn trong doanh nghiÖp.....................15
2.2.2.1. Kh¶ n¨ng vît tréi...................................15
2.2.2.2. §iÓm yÕu.............................................18
2.2.2.3. Ho¹t ®éng t¹o gi¸ trÞ............................20
2.3. T×nh h×nh thùc hiÖn chiÕn lîc........................................22
2.3.1. Ph©n tÝch.......................................................22
2.3.1.1.Sö dông c¸c th¬ng nh©n Trung Quèc
®Ó ®em hµng sang tiªu thô...............................22
2.3.1.2.Më c¸c ®¹i lý ®Ó b¸n hµng.....................23
Líp KTQD 42
§Ò ¸n m«n häc 2 NguyÔn ThÞ
Th¶o
2.3.1.3. tÝch cùc tham gia héi chî, c«ng t¸c x·
héi ®Ó qu¶ng b¸ th¬ng hiÖu..............................24
2.3.1.4.Qu¶ng c¸o trªn c¸c ph¬ng tiÖn th«ng
tin ®¹i chóng cña Trung Quèc.............................25
2.3.1.5. Thùc hiÖn kÕ ho¹ch më nhµ m¸y s¶n
xuÊt giÇy dÐp ®Çu tiªn ë Trung Quèc..................26
2.3.2. Thµnh c«ng.....................................................26
2.3.3. H¹n chÕ..........................................................27
Ch¬ng III: Bµi häc kinh nghiÖm vµ mét sè gi¶i ph¸p nh»m
hoµn thiÖn chiÕn lîc th©m nhËp thÞ trêng TRUNG QuèC
CñA C¤NG TY.......................................................................29
3.1. Bµi häc kinh nghiÖm.........................................................29
3.2. Gi¶i ph¸p.........................................................................30
KÕt luËn..................................................................................... 33
TµI LIÖU THAM KH¶O................................................................. 34
Lêi cam ®oan
Bµi viÕt nµy do em tù viÕt ra theo sù gióp ®ì cña Th¹c sü
NguyÔn ThÞ Thanh Hµ mµ kh«ng sao chÐp cña bÊt cø ai.
Em xin cam ®oan sè liÖu vµ kÕt qu¶ nghiªn cøu trong
®Ò ¸n nµy lµ trung thùc vµ chÝnh x¸c.
NÕu sai em xin hoµn toµn chÞu tr¸ch nhiÖm.
Sinh viªn
NguyÔn ThÞ Th¶o
Líp KTQD 42
§Ò ¸n m«n häc 3 NguyÔn ThÞ
Th¶o
Lêi nãi ®Çu
Trong xu híng héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ ngµy cµng cao,
hµng ho¸ kh«ng cßn giíi h¹n ë ph¹m vi biªn giíi quèc gia n÷a.
C¸c c«ng ty muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn th× kh«ng thÓ chØ
quÈn quanh ë thÞ trêng néi ®Þa mµ ph¶i v¬n ra thÞ trêng
quèc tÕ.
Tríc ngìng cöa cña héi nhËp, ®Êt níc míi më cöa, c¸c
doanh nghiÖp ViÖt Nam lµ nh÷ng doanh nghiÖp trÎ v¬n ra
thÞ trêng thÕ giíi dùa vµo nh÷ng thÕ m¹nh tiÒm lùc vèn cã
Líp KTQD 42
§Ò ¸n m«n häc 4 NguyÔn ThÞ
Th¶o
cña m×nh, kh«ng tr¸nh khái gÆp nhiÒu khã kh¨n, song còng
chÝnh khã kh¨n thö th¸ch ®ã ®· xuÊt hiÖn nh÷ng doanh
nghiÖp xuÊt s¾c ®· v¬n lªn kh«ng chØ ®øng v÷ng trong c¬
chÕ míi mµ cßn kh«ng ngõng trëng thµnh vµ lín m¹nh vÒ mäi
mÆt c¶ trªn thÞ trêng trong níc vµ quèc tÕ.
Biti’s lµ mét trong nh÷ng c«ng ty nh thÕ ë ViÖt Nam
®Çu tiªn th©m nhËp thµnh c«ng thÞ trêng quèc tÕ. Víi 4
c«ng ty trùc thuéc, c«ng ty cung cÊp s¶n phÈm ra h¬n 40 níc
trªn thÕ giíi, s¶n phÈm giÇy dÐp cña c«ng ty ®· tõng bíc
kh¼ng ®Þnh vÞ thÕ cña m×nh trªn thÞ trêng quèc tÕ.
Trong c¸c quèc gia Biti’s th©m nhËp th× Trung Quèc lµ
thÞ trêng chiÕn lîc cña c«ng ty, kh«ng chØ bëi qui m« cña
thÞ trêng, sù t¬ng ®ång vÒ v¨n ho¸ dÉn ®Õn sù gièng nhau
t¬ng ®èi vÒ tiªu dïng mµ cßn do bu«n b¸n biªn mËu gi÷a
hai níc rÊt ph¸t triÓn, ®îc chÝnh phñ hai quèc gia ®Æc biÖt
quan t©m giµnh nhiÒu u ®·i.
Trung Quèc l¹i lµ thÞ trêng lín ®Çy tiÒm n¨ng,cã mét
dung lîng thÞ trêng rÊt lín mµ bÊt kÓ mét doanh nghiÖp nµo
khi cã ý th©m nhËp thÞ trêng quèc tÕ ®Òu nghÜ tíi.
Sau 8 n¨m th©m nhËp thµnh c«ng vµo thÞ trêng Trung
Quèc (tõ n¨m1995), s¶n phÈm cña c«ng ty ®· cã chç ®øng
v÷ng ch¾c trªn thÞ trêng nµy. §¹t ®îc kÕt qu¶ nµy lµ do
c«ng ty ®· v¹ch ra mét chiÕn lîc th©m nhËp ®óng ®¾n vµ
thùc hiÖn cã hiÖu qu¶.
Líp KTQD 42
§Ò ¸n m«n häc 5 NguyÔn ThÞ
Th¶o
§Ò tµi "ChiÕn lîc th©m nhËp thÞ trêng Trung Quèc
cña c«ng ty Biti's" mµ em lùa chän nh»m nghiªn cøu s©u
h¬n chiÕn lîc nµy ®Ó rót ra kinh nghiÖm tõ sù thµnh c«ng
cña c«ng ty.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n Th¹c sü NguyÔn ThÞ Thanh
Hµ- Gi¶ng viªn khoa kinh tÕ vµ kinh doanh quèc tÕ ®· nhiÖt
t×nh gióp ®ì em hoµn thµnh ®Ò tµi nµy.
MÆc dï ®· rÊt cè g¾ng nhng do tr×nh ®é vµ n¨ng lùc cã
h¹n, bµi viÕt kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt, rÊt mong
c¸c thÇy c« gi¸o trong khoa tËn t×nh gióp ®ì em ®Ó bµi
viÕt sau ®îc hoµn thiÖn h¬n.
Sinh viªn thùc hiÖn
NguyÔn thÞ Th¶o
Líp KTQD 42
§Ò ¸n m«n häc 6 NguyÔn ThÞ
Th¶o
CH¦¥NG I: M« t¶ t×nh huèng.
1.1.C¸c môc tiªu dµi h¹n cña Biti’s ®Õn n¨m 2010.
Kinh tÕ Trung Quèc khi bíc vµo thÕ kû 21 ®· cã mét vÞ
thÕ lín trªn thÞ trêng quèc tÕ, tèc ®é t¨ng trëng kinh tÕ
trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y lu«n lín nhÊt thÕ giíi, trung b×nh
8%/n¨m xuÊt khÈu chiÕm 11, 8% xuÊt khÈu cña toµn thÕ
giíi ®Æc biÖt trong ngµnh giµy dÐp chiÕm 50%. NÒn kinh tÕ
Trung Quèc sau khi gia nhËp WTO sÏ xo¸ bá hµng rµo thuÕ
quan vµ phi thuÕ quan, hµng ho¸ cña Trung Quèc sÏ trµn ra
thÕ giíi vµ tõ thÕ giíi trµn vµo Trung Quèc, cïng víi ®ã lµ nhu
cÇu vÒ sè lîng, chÊt lîng vµ kiÓu d¸ng s¶n phÈm ngµy mét
t¨ng lªn ®ã lµ c¬ héi, nhng còng lµ th¸ch thøc ®èi víi c¸c
doanh nghiÖp kinh doanh hµng tiªu dïng nãi chung vµ s¶n
phÈm giµy dÐp nãi riªng .
Nh×n l¹i chÆng ®êng ®· qua tõ khi Biti’s cã mÆt trªn
thÞ trêng Trung Quèc (1995) th¬ng hiÖu cña c«ng ty ®· ®îc
kh¼ng ®Þnh, s¶n phÈm cña c«ng ty ®· ®îc ngêi tiªu dïng
Trung Quèc chÊp nhËn vµ ngµy mét tin tëng. Trong nh÷ng
n¨m s¾p tíi muèn ®øng v÷ng trªn thÞ trêng Trung Quèc,
ban l·nh ®¹o c«ng ty ph¶i ®Ò ra ®îc c¸c môc tiªu râ rµng vµ
quyÕt t©m phÊn ®Êu ®Ó ®¹t môc tiªu ®ã .
Môc tiªu giai ®o¹n 2001-2010 :
* Cñng cè chç ®øng cho s¶n phÈm t¹i khu vùc ®· x©m
nhËp thµnh c«ng.
 Hoµn thµnh kÕ ho¹ch xuÊt khÈu sang khu vùc nµy
10 triÖu ®«i, tõ nay ®Õn n¨m 2010 mçi n¨m
Líp KTQD 42
§Ò ¸n m«n häc 7 NguyÔn ThÞ
Th¶o
doanh thu t¨ng trung b×nh 8%, kh«ng cßn t×nh
tr¹ng thiÕu hµng.
 T¨ng cêng ®Çu t chÕ t¹o khu«n mÉu, ®a s¶n
phÈm thêi trang vµo tiªu thô .
 TiÕp tôc phÊn ®Êu vµ duy tr× lßng tÝn nhiÖm cña
ngêi tiªu dïng Trung Quèc .
* §a nhanh s¶n phÈm ®Õn c¸c thµnh phè lín .
 Hoµn thµnh kÕ ho¹ch më réng hÖ thèng ph©n
phèi s¶n phÈm sang miÒn §«ng víi 5 tæng ®¹i lý
vµ 100 ®¹i lý trong n¨m 2003 .
 C¶i tiÕn mÉu m· hîp thêi trang vµ n©ng cao chÊt
lîng s¶n phÈm ®Ó cung cÊp cho ngêi tiªu dïng n¬i
nµy nh÷ng s¶n phÈm tèt nhÊt ®¸p øng thÞ hiÕu
tiªu dïng cao cña d©n c n¬i nµy.
* T¨ng doanh thu ë thÞ trêng Trung Quèc lªn 2,2 triÖu
USD mét n¨m, víi tû lÖ xuÊt khÈu 6% tæng lîng hµng xuÊt x-
ëng.
 Hoµn thµnh viÖc nhËp khÈu c«ng nghÖ Italia vµo
s¶n xuÊt ®Ó n©ng cao s¶n lîng vµ mÉu m·.
 Hoµn thµnh kÕ ho¹ch x©y dùng nhµ m¸y s¶n
xuÊt giµy ë V©n Nam, Trung Quèc vµ ®Çu t vµo
nhµ m¸y néi ®Þa s¶n xuÊt s¶n phÈm da cho xuÊt
khÈu.
1.2. C¸c biÖn ph¸p ®Ó ®¹t ®îc môc tiªu.
§Ó ®¹t ®îc môc tiªu ®Ó ra c«ng ty ®· ®Ò ra c¸c biÖn
ph¸p ®Ó thùc hiÖn chóng trªn c¬ së ph©n tÝch nh÷ng ®¹c
®iÓm cña thÞ trêng Trung Quèc. §ã lµ:
Líp KTQD 42
§Ò ¸n m«n häc 8 NguyÔn ThÞ
Th¶o
1. Sö dông c¸c th¬ng nh©n Trung Quèc ®Ó ®em hµng
sang tiªu thô .
2. Më c¸c ®¹i lý ®Ó b¸n hµng.
3. TÝch cùc tham gia héi chî ®Ó qu¶ng b¸ th¬ng hiÖu.
4. Qu¶ng c¸o trªn c¸c ph¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng.
5. Thùc hiÖn kÕ ho¹ch më nhµ m¸y s¶n xuÊt ®Çu tiªn
cña Biti’s t¹i Trung Quèc.
Líp KTQD 42
§Ò ¸n m«n häc 9 NguyÔn ThÞ
Th¶o
Ch¬ng II: Ph©n tÝch chiÕn lîc
2.1.Giíi thiÖu chung vÒ c«ng ty Biti’s.
2.1.1. LÞch sö h×nh thµnh cña c«ng ty.
N¨m 1982, hëng øng chñ tr¬ng cña nhµ níc vÒ viÖc
khuyÕn khÝch ph¸t triÓn c¸c thµnh phÇn kinh tÕ- ¤ng Vu
Kh¶i Thµnh vµ gia ®×nh thµnh lËp hai tæ hîp B×nh Tiªn vµ
V¹n Thµnh víi quy m« nhá, s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm cÊp thÊp.
N¨m 1986 hai tæ hîp B×nh Tiªn vµ tæ hîp V¹n Thµnh
s¸p nhËp thµnh hîp t¸c x· cao su B×nh Tiªn. Nh»m më réng
quy m« vèn, c¬ së vËt chÊt vµ lao ®éng cho s¶n xuÊt.
Cuèi n¨m 1989 «ng chñ nhiÖm hîp t¸c x· ®Õn §µi Loan
häc tËp c«ng nghÖ s¶n xuÊt dÐp xèp EVA ®Ó thay thÕ cho
s¶n phÈm lµm tõ cao su tríc ®©y. Víi quy m« vµ uy tÝn kinh
doanh Biti’s ®· ®îc bé kinh tÕ ®èi ngo¹i (nay lµ bé th¬ng
m¹i) cÊp giÊy phÐp kinh doanh xuÊt nhËp khÈu trùc tiÕp vµ
lµ ®¬n vÞ ngoµi quèc doanh ®Çu tiªn trong níc ®îc hëng
®Æc quyÒn nµy.
Th¸ng 1 n¨m 1992 hîp t¸c x· cao su B×nh Tiªn n©ng
cÊp vµ chuyÓn ®æi thµnh c«ng ty s¶n xuÊt hµng tiªu dïng
B×nh Tiªn (TNHH) viÕt t¾t lµ Biti’s.
HiÖn nay c«ng ty Biti’s gåm ba c«ng ty víi 7000 lao
®éng n¨ng lùc s¶n xuÊt lµ 17 triÖu ®«i/ n¨m, c«ng ty ®·
kh«ng ngõng lín m¹nh vµ ®¹t nhiÒu thµnh tùu næi bËt .
§èi víi thÞ trêng xuÊt khÈu c«ng ty ®· xuÊt khÈu h¬n
40 níc trªn thÕ giíi, ®Æc biÖt c«ng ty cã chç ®øng trªn thÞ
trêng Trung Quèc – mét níc xuÊt khÈu giÇy dÐp lín nhÊt thÕ
giíi.
Líp KTQD 42
§Ò ¸n m«n häc 10 NguyÔn ThÞ
Th¶o
2.1.2. HÖ thèng c¸c c«ng ty trùc thuéc cña Biti's.
C«ng ty Biti’s lµ mét c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n cã
quy m« lín, ®îc thÓ hiÖn b»ng hÖ thèng c¸c xÝ nghiÖp s¶n
xuÊt bao gåm:
 C«ng ty s¶n xuÊt hµng tiªu dïng B×nh Tiªn.(Biti’s
Sµi Gßn- thµnh lËp 2/1/1992).
 C«ng ty B×nh Tiªn §ång Nai (Dona Biti's): ®îc
thµnh lËp 28/5/1995
 C«ng ty liªn doanh SUNKUAN- TP.HCM thµnh lËp
th¸ng 6 n¨m 1991.
 C«ng ty Biti’s USA: chi nh¸nh ®Çu tiªn cña c«ng ty
ë níc ngoµi, thµnh lËp n¨m 1995.
2.1.3. C¸c s¶n phÈm chñ yÕu cña Biti's.
Tõ khi thµnh lËp ®Õn nay Biti’s chØ thuÇn tuý lµ mét
c«ng ty s¶n xuÊt vµ ph©n phèi c¸c lo¹i s¶n phÈm giÇy dÐp.
Tõ ngµy 1/6/2002, C«ng ty ®· ®a vµo ch¬ng tr×nh cung
øng dÞch vô. Víi uy tÝn nhÊt ®Þnh, Biti’s võa tróng thÇu x©y
dùng 2 c«ng tr×nh Trung t©m th¬ng m¹i ë T©y Nguyªn vµ
Lµo Cai míi ®a vµo ho¹t ®éng, tuy cha mang l¹i lîi nhuËn.
S¶n phÈm kinh doanh cña c«ng ty rÊt ®a d¹ng vµ
phong phó víi h¬n 5000 chñng lo¹i s¶n phÈm, tõ c¸c lo¹i hµi
®i trong nhµ, giµy dÐp th«ng thêng ®Õn c¸c s¶n phÈm cao
cÊp mang tÝnh thêi trang cao. Cã thÓ nãi Biti’s ®ang cã mét
phèi thøc mÆt hµng kinh doanh lín vÒ chiÒu dµi vµ chiÒu
réng. Mçi mÆt hµng ®Òu cã nhiÒu mÉu m· nh: hµi cã 34 m·,
dÐp sandal cã 100 m·, giµy thÓ thao cã 60 m·, líi … S¶n
phÈm Biti’s cã thÓ phôc vô cho mäi løa tuæi. Kh«ng tù hµi
Líp KTQD 42
§Ò ¸n m«n häc 11 NguyÔn ThÞ
Th¶o
lßng víi thµnh qu¶ ®· ®¹t ®îc, c«ng ty cßn kh«ng ngõng
nghiªn cøu thiÕt kÕ ra nhiÒu m· giÇy dÐp kh¸c. Mçi n¨m,
c«ng ty cho ra ®êi kh¶ng 30 m· míi c¸c lo¹i…Tõ tríc ®Õn nay
Biti’s vÉn næi tiÕng vÒ lo¹i hµng dÐp xèp. Cho ®Õn nay,
Biti’s vÉn ®îc coi lµ nhµ cung cÊp dÐp xèp ®éc quyÒn trªn
thÞ trêng ViÖt Nam v× gÇn nh chØ cã mét m×nh c«ng ty lµ
cã c«ng nghÖ s¶n xuÊt dÐp xèp.
Líp KTQD 42
§Ò ¸n m«n häc 12 NguyÔn ThÞ
Th¶o
2.2. C¬ së h×nh thµnh chiÕn lîc.
2.2.1. M«i trêng bªn ngoµi doanh nghiÖp.
2.2.1.1. M«i trêng quèc gia.
* Vµi nÐt vÒ thÞ trêng giÇy dÐp ViÖt Nam.
HiÖn nay, ViÖt Nam lµ nhµ s¶n xuÊt giµy dÐp lín thø 4
thÕ giíi sau Trung Quèc, Hång K«ng vµ Italia. Ngµnh giµy
dÐp ViÖt nam ®· cã bíc ph¸t triÓn rÊt nhanh chãng chØ tÝnh
riªng trong kho¶ng tõ n¨m 1997- 2000, s¶n xuÊt chung ph¸t
triÓn tõ 206 triÖu ®«i lªn ®Õn 303 triÖu ®«i, chØ sè ph¸t
triÓn trung b×nh hµng n¨m trong giai ®o¹n nµy lµ 14%.
* Møc ®é c¹nh tranh.
T×nh h×nh c¹nh tranh trong thêi gian gÇn ®©y ë ViÖt
Nam vÒ kinh doanh thêi trang nãi chung vµ trong lÜnh vùc
giÇy dÐp nãi riªng ngµy cµng phøc t¹p vµ khèc liÖt.
Trªn toµn hÖ thèng kinh doanh néi ®Þa ®Òu cã c¸c
c¬ së, c«ng ty chuyªn s¶n xuÊt giÇy dÐp ®Ó cung øng cho
thÞ trêng néi ®Þa vµ xuÊt khÈu. §èi víi c«ng ty Biti’s víi ®Æc
thï s¶n xuÊt hÇu nh c¸c chñng lo¹i giÇy dÐp nh dÐp xèp, dÐp
hµi, dÐp nhùa, dÐp líi, PU, giÇy thÓ thao vµ ®ang thùc
nghiÖm tung ra thÞ trêng chñng lo¹i s¶n phÈm giµy dÐp da.
Do ®ã, c«ng ty Biti’s hÇu nh ph¶i ®èi ®Çu víi tÊt c¶ c¸c c¬
së, c«ng ty lín nhá cïng ngµnh nghÒ. Bao gåm:
1. C«ng ty Bita's: s¶n phÈm chñ lùc lµ giµy v¶i, dÐp
nhùa, dÐp da…
2. C«ng ty Vina giµy, T&T: chuyªn cung cÊp c¸c s¶n
phÈm giµy dÐp da, PU cao cÊp.
Líp KTQD 42
§Ò ¸n m«n häc 13 NguyÔn ThÞ
Th¶o
3. C«ng ty giµy Asia: s¶n phÈm chñ lùc lµ giµy thÓ
thao…
4. C«ng ty giµy Thôy Khuª, Thîng §×nh, HP : Chuyªn
cung cÊp giµy v¶i, giÇy thÓ thao.
PhÇn lín c¸c c«ng ty trªn cã nhiÒu u thÕ vÒ c«ng
nghÖ, n¨ng lùc s¶n xuÊt còng nh tiÒm lùc vÒ tµi chÝnh. C¸c
s¶n phÈm cña hä c¹nh tranh trùc tiÕp
víi Biti's lµ Giµy thÓ thao, sandal PU, dÐp da.
5. C«ng ty giµy Th¸i B×nh: chuyªn cung cÊp giµy dÐp
xèp, PU, giÇy thÓ thao.
6. C«ng ty cao su B×nh §Þnh: S¶n phÈm lµ dÐp xèp,
cao su, PU.
7. C¸c c¬ së s¶n xuÊt t¹i thµnh phè Hå ChÝ Minh & t¹i
c¸c ®Þa ph¬ng cña c¸c tØnh thµnh ( Long Thµnh, Hång
Th¹nh, Hång Anh): c¸c c¬ së chuyªn s¶n xuÊt theo tõng
chñng lo¹i s¶n phÈm ®Ó phôc vô cho thÞ trêng khu vùc & c¶
níc. C¸c c¬ së nµy trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y cã nh÷ng bíc
ph¸t triÓn vît bËc vµ chiÕm thÞ phÇn kh¸ lín. Hä ®· cã
nh÷ng chó träng ®Çu t vÒ c«ng nghÖ, ®Çu t ph¸t triÓn hÖ
thèng ph©n phèi vµ c¶ viÖc ph¸t triÓn th¬ng hiÖu. Lîi thÕ lín
nhÊt cña c¸c ®èi thñ nµy lµ gi¸ c¶ thÊp vµ kh¶ n¨ng ®¸p
øng rÊt cao nhu cÇu thÞ hiÕu tiªu dïng vÒ mÉu m·, ®a d¹ng
vÒ chñng lo¹i, thêi gian ra hµng rÊt nhanh.
8. C¸c nguån hµng ngo¹i nhËp : chñng lo¹i xèp chñ yÕu
lµ hµng Th¸i Lan, giÇy thÓ thao, Da, PU hµng Trung Quèc víi
lîi thÕ vÒ gi¸ c¶ vµ kiÓu d¸ng, mÉu m· ®a d¹ng & mét sè th-
¬ng hiÖu næi tiÕng cña Mü, Italia, Australia.
Líp KTQD 42
§Ò ¸n m«n häc 14 NguyÔn ThÞ
Th¶o
Nhîc ®iÓm lín nhÊt cña Biti's so ®èi thñ c¹nh tranh lµ gi¸
c¸c s¶n phÈm cña c¸c ®èi thñ c¹nh tranh rÊt thÊp so víi c¸c
s¶n phÈm cña Biti's. Vµ chñng lo¹i mÉu m· cña c¸c ®èi thñ
c¹nh tranh còng rÊt ®a d¹ng phong phó vµ hîp thêi trang.
2.2.1.2. M«i trêng kinh doanh Trung Quèc.
Kinh tÕ.
Trung Quèc lµ mét thÞ trêng lín víi h¬n 1,3 tû d©n vµ
13 tØnh, 5 khu tù trÞ, 5 thµnh phè thuéc trung ¬ng - lµ quèc
gia cã tiÒm n¨ng kinh tÕ lín vµo lo¹i bËc nhÊt thÕ giíi. Mét sè
ngêi gäi Trung Quèc lµ “Ngêi khæng lå ®ang thøc dËy”.
MÆc dï thu nhËp quèc d©n tÝnh theo ®Çu ngêi cña
Trung Quèc cha cao, chØ cì 900 ®« la nhng v× d©n sè ®«ng
nªn tæng s¶n phÈm quèc d©n (GDP) cña Trung Quèc vÉn
vµo hµng thø 6 trªn thÕ giíi. Cßn nÕu tÝnh theo tiªu chuÈn
b»ng søc mua ( PPP ) tøc lµ cã ®iÒu chØnh chªnh lÖch gi¸
gi÷a c¸c nÒn kinh tÕ th× Trung Quèc ®øng thø 2 thÕ giíi
chØ sau Mü .
Trung Quèc thùc sù lµ “ngêi khæng lå” ®ang thøc dËy
v× níc nµy hiÖn cã tèc ®é ph¸t triÓn nhanh nhÊt thÕ giíi,
trung b×nh 8 % mçi n¨m, cã n¨m cßn cao h¬n, víi tæng GDP
h¬n 1000 tû ®ång. Hµng n¨m Trung Quèc xuÊt khÈu mét l-
îng hµng khæng lå trÞ gi¸ h¬n 250 tû ®« la chiÕm h¬n 11, 8
% tæng xuÊt khÈu thÕ giíi. Ngêi ta thêng so s¸nh sù ph¸t
triÓn cña kinh tÕ Trung Quèc víi kinh tÕ NhËt B¶n thêi kú
bïng næ 1955 – 1985 vµ víi kinh tÕ c¸c “ con hæ Ch©u ¸”
trong c¸c n¨m 1965 – 1995. Lóc ®ã c¸c níc nµy còng cã tèc
®é ph¸t triÓn kinh tÕ rÊt cao.
Líp KTQD 42
§Ò ¸n m«n häc 15 NguyÔn ThÞ
Th¶o
Ngêi ta thêng lý gi¶i thµnh c«ng cña kinh tÕ Trung
Quèc lµ gi¸ nh©n c«ng rÎ. T¹i níc nµy gi¸ nh©n c«ng chØ
b»ng 5% gi¸ nh©n c«ng ë Mü, chÝnh v× gi¸ nh©n c«ng rÎ
nªn Trung Quèc ®Æc biÖt m¹nh trong c¸c ngµnh ®ßi hái
nhiÒu søc lao ®éng gi¶n ®¬n nh dÖt may, giµy dÐp…HiÖn
t¹i Trung Quèc lµ nhµ xuÊt khÈu giµy dÐp lín nhÊt trªn thÕ
giíi.
Mét chuyªn gia kinh tÕ cña h·ng Morgan Stanley, Hång
C«ng, ¤ng Andyxe, dù ®o¸n n¨m 2005 gi¸ trÞ hµng ho¸ xuÊt
khÈu cña Trung quèc sÏ vît NhËt B¶n, ¤ng nµy cho r»ng
Trung Quèc lµ nguyªn nh©n cña t×nh tr¹ng gi¶m ph¸t t¹i
mét sè níc v× hä ®· lµm gi¶m gi¸ c¸c mÆt hµng trªn thÕ giíi
vµ lµm lîi nhuËn cña c¸c níc gi¶m theo.
Tuy nhiªn cßn nhiÒu nguyªn nh©n chñ quan vµ kh¸ch
quan dÉn ®Õn thµnh c«ng cña Trung Quèc. C¸c nhµ l·nh
®¹o níc nµy ®· ®Ò ra c¸c chÝnh s¸ch kinh tÕ thÝch hîp ®·
t×m ra c¸ch kÝch thÝch nhu cÇu trong níc nhu cÇu tiªu dïng
vµ nhu cÇu ®Çu t ®ång thêi ¸p dông chÝnh s¸ch xuÊt khÈu.
Trung Quèc cã nguån ®Çu t dåi dµo tõ c¸c nhµ ®Çu t ngêi
Hoa ë c¸c vïng l·nh thæ l©n cËn nh Hång K«ng, §µi Loan,
Singapore vµ mét sè níc kh¸c. Sau khi gia nhËp WTO, m«i tr-
êng ngo¹i th¬ng cña Trung Quèc thuËn lîi h¬n, c¸c xÝ nghiÖp
vèn ngo¹i ®· m¹nh d¹n ®a nhiÒu d©y chuyÒn s¶n xuÊt hiÖn
®¹i vµo Trung Quèc vµ b¸n ra thÞ trêng quèc tÕ ngµy cµng
nhiÒu s¶n phÈm s¶n xuÊt t¹i Trung Quèc.
ë Trung Quèc thùc sù lµ mét thÞ trêng réng lín , vµ cßn
nhiÒu kho¶ng chèng ®Ó c¸c doanh nghiÖp th©m nhËp vµo.
Líp KTQD 42
§Ò ¸n m«n häc 16 NguyÔn ThÞ
Th¶o
V¨n ho¸.
Trung Quèc lµ níc gÇn ViÖt Nam vµ cã nÒn v¨n hãa t-
¬ng ®ång nÒn v¨n ho¸ ViÖt Nam, ngêi tiªu dïng Trung Quèc
nhÊt lµ c¸c vïng biªn giíi víi ViÖt Nam cã kinh tÕ cha ph¸t
triÓn mÊy còng cã thãi quen tiªu dïng nh ngêi ViÖt Nam. §iÒu
nµy rÊt thuËn tiÖn cho hµng ho¸ cña ViÖt Nam x©m nhËp
vµo thÞ trêng nµy.
H¬n n÷a, Trung Quèc lµ mét thÞ trêng tiªu thô t¬ng
®èi dÔ tÝnh, cã thÓ tiªu thô c¶ hµng ho¸ cña ViÖt Nam
kh«ng ®ñ tiªu chuÈn vÒ bao gãi ë Ch©u ¢u bÞ tr¶ l¹i nªn
hµng ViÖt Nam cã thÓ th©m nhËp vµo.
Ngêi tiªu dïng ë ®©y cã thãi quen thÝch mua s¾m, dÔ
thu hót bëi sù míi l¹ vµ sù kh¸c biÖt vÒ s¶n phÈm, ®iÒu nµy
phï hîp víi kh¶ n¨ng cung cÊp cña Biti’s vµ c«ng ty cã mét
khèi lîng hµng ho¸ lín víi h¬n 5000 chñng lo¹i s¶n phÈm vµ
mçi n¨m c«ng ty l¹i cho ra ®êi h¬n 30 mÉu m· míi.
2.2.1.3. M«i trêng c¹nh tranh.
Trung Quèc lµ quèc gia s¶n xuÊt giµy dÐp lín nhÊt thÕ
giíi.
Víi s¶n lîng giÇy dÐp xuÊt khÈu hµng n¨m kho¶ng 6 tû
®«i – b»ng mét nöa tæng s¶n xuÊt cña c¶ thÕ giíi. Sè lîng
s¶n xuÊt cña Trung Quèc chiÕm 50% vÒ gi¸ trÞ xuÊt khÈu
giÇy dÐp cña thÕ giíi. Mét trong nh÷ng thµnh c«ng cña c¸c
nhµ s¶n xuÊt giµy dÐp Trung Quèc lµ sù thay ®æi mÉu mèt
nhanh chãng, vµ kÞp thêi theo xu híng hiÖn ®¹i cña thÞ tr-
êng.
Líp KTQD 42
§Ò ¸n m«n häc 17 NguyÔn ThÞ
Th¶o
Sù c¹nh tranh gi÷a hai níc, theo ý kiÕn cña hÇu hÕt c¸c
nhµ qu¶n lý ViÖt Nam chÝnh lµ sù c¹nh tranh vÒ chÊt lîng vµ
gi¸ c¶. C¸c nhµ qu¶n lý s¶n xuÊt cña ViÖt Nam ®· thõa nhËn
r»ng giÇy dÐp Trung Quèc gi¸ rÊt rÎ, xÐt c¶ vÒ chÊt lîng vµ
gi¸ c¶, c¸c nhµ s¶n xuÊt giÇy dÐp Trung Quèc vÉn cßn vît xa
c¸c nhµ s¶n xuÊt ViÖt Nam trong c¶ chi phÝ s¶n xuÊt lÉn
th©m nhËp thÞ trêng. Së dÜ nh vËy lµ v× gi¸ nh©n c«ng
cña Trung Quèc rÎ chØ kho¶ng 0, 4 ®« la Mü mçi giê cha
b»ng mét phÇn ba gi¸ nh©n c«ng giÇy dÐp cña Mexico.
Tr×nh ®é kü thuËt cao vµ lu«n ®îc ®æi míi.
Trung Quèc còng lµ mét níc cã nÒn kinh tÕ t¬ng ®èi
ph¸t triÓn, tr×nh ®é kü thuËt cña níc nµy ®îc xÕp vµ møc
trung b×nh vµ hiÖn ®¹i cña thÕ giíi nhÊt lµ nh÷ng ngµnh mµ
Trung quèc cã thÕ m¹nh nh ngµnh giÇy dÐp th× tr×nh ®é
kü thuËt cña níc nµy l¹i cµng cã thÕ m¹nh.
H¬n n÷a do Trung Quèc lµ níc xuÊt khÈu giÇy dÐp lín
nhÊt thÕ giíi nªn c«ng nghÖ lu«n ®îc c¶i tiÕn ngµy cµng
hiÖn ®¹i h¬n phï hîp víi thÞ hiÕu tiªu dïng ngµy cµng cao cña
ngêi tiªu dïng.
Trung Quèc cßn cã nguån ®Çu t dåi dµo tõ c¸c nhµ
®Çu t ngêi Hoa ë c¸c vïng l·nh thæ l©n cËn nh Hång K«ng,
§µi Loan, Singapore vµ mét sè níc kh¸c. Sau khi gia nhËp
WTO, m«i trêng ngo¹i th¬ng cña Trung Quèc thuËn lîi h¬n,
c¸c xÝ nghiÖp vèn ngo¹i ®· m¹nh d¹n ®a nhiÒu d©y chuyÒn
s¶n xuÊt hiÖn ®¹i vµo Trung Quèc nªn c«ng nghÖ cã ®iÒu
kiÖn ®Ó ngµy cµng ®îc ®æi míi .
MÉu m· ®Ñp, chñng lo¹i s¶n phÈm ®a d¹ng phong phó.
Líp KTQD 42
§Ò ¸n m«n häc 18 NguyÔn ThÞ
Th¶o
Tuy mét sè hµng cña Trung Quèc ®îc ®¸nh gi¸ lµ cã
chÊt lîng kh«ng cao, nhng Trung Quèc lu«n ®îc coi lµ cã
chñng lo¹i s¶n phÈm ®a d¹ng vµ phong phó. Lîng s¶n phÈm
phong phó nµy ngoµi viÖc ®îc nghiªn cøu ph¸t triÓn ra cßn
cã mét phÇn kh«ng nhá cña nh¸i l¹i c¸c kiÓu d¸ng mÉu m·
cña c¸c s¶n phÈm cã mÆt trªn thÞ trêng mµ chØ ®îc c¶i tiÕn
mét c¸ch chót ®Ønh, ngêi ta nhËn thÊy r»ng hµng ho¸ ®îc
tung ra thÞ trêng ngµy h«m tríc th× ngµy h«m sau s¶n phÈm
cña Trung Quèc víi mÉu m· vµ kiÓu d¸ng t¬ng tù ®· ®îc s¶n
xuÊt vµ ®îc tung ra thÞ trêng. H¬n n÷a hµng n¨m Trung
Quèc lu«n cã nh÷ng buæi lÔ trao gi¶i thëng nh÷ng s¸ng t¹o
trong n¨m nªn nã ®· kÝch thÝch kh¶ n¨ng tung s¶n phÈm
míi ra thÞ trêng vµ ngµy cµng cã nhiÒu s¶n phÈm míi cña
Trung Quèc ®îc s¶n xuÊt ra.
Do nh÷ng ®Æc ®iÓm trªn cho thÊy Trung Quèc lµ mét
®èi thñ nÆng ký cho bÊt kú mét nhµ s¶n xuÊt giÇy dÐp nµo
muèn th©m nhËp vµo ®©y.
Trªn thÞ trêng Trung Quèc ngoµi ®èi thñ c¹nh tranh lµ
nhµ s¶n xuÊt Trung Quèc, c«ng ty Biti's cßn ph¶i ®èi mÆt víi
c¸c ®èi thñ c¹nh tranh lín nh: c¸c c«ng ty giµy dÐp Th¸i Lan,
c¸c th¬ng hiÖu næi tiÕng Nike, Adidas…, c¸c th¬ng hiÖu
giµy da cña ý, Mü…vµ c¶ c«ng ty Bita’s cña ViÖt Nam.
S¶n phÈm Bita's ®ang ngµy cµng th©m nhËp m¹nh vµo
thÞ trêng Trung Quèc mµ phÇn lín lµ th«ng qua m¹ng líi tiªu
thô s½n cã cña Biti's. §©y lµ mét bËt lîi cho viÖc th©m nhËp
s¶n phÈm Biti's vµo thÞ trêng Trung Quèc. Ngêi tiªu dïng ë
®©y dÔ chÊp nhËn s¶n phÈm Bita's v× cho r»ng Bita's thuéc
Líp KTQD 42
§Ò ¸n m«n häc 19 NguyÔn ThÞ
Th¶o
c«ng ty Biti's vµ cã chÊt lîng nh Biti's. Bita's cã chÝnh s¸ch
kinh doanh kh¸ linh ®éng: kh«ng qui ®Þnh tû gi¸, kh«ng
cÇn lªn hîp ®ång ®Æt hµng vµ ®Æt cäc, chØ cÇn gäi hµng
lµ ®îc ®¸p øng. Hµng Biti's cha ®¸p øng kÞp thêi vµ ®Çy
®ñ nªn buéc c¸c tæng kinh tiªu nµy ph¶i lÊy thªm hµng
Bita's.
S¶n phÈm cña Trung Quèc cha bao phñ hÕt thÞ trêng.
Tuy m«i trêng c¹nh tranh cña Trung Quèc lµ rÊt khã
kh¨n nhng theo c¸c nhµ kinh tÕ ViÖt Nam nÕu c¸c nhµ kinh
doanh ViÖt Nam biÕt t×m “ng¸ch” th× vÉn cã thÓ “chen”
ch©n vµo thÞ trêng nµy vµ thùc tÕ Biti’s ®· lµm ®îc ®iÒu
®ã. Biti’s ®· t×m ra ®îc hai ®iÓm cã thÓ tËn dông ®Ó
“chen” ch©n vµo:
Thø nhÊt vÒ vÞ trÝ ®Þa lý : ViÖc vËn chuyÓn giao lu
bu«n b¸n gi÷a c¸c tØnh phÝa §«ng cã nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn
víi c¸c tØnh phÝa T©y cña Trung Quèc diÔn ra kh«ng thuËt lîi
do ®iÒu kiÖn vÒ giao th«ng c¸ch trë nªn thÞ trêng phÝa T©y
cßn nhiÒu kho¶ng chèng ®Ó Biti’s cã thÓ th©m nhËp vµo.
Thø hai: Trung Quèc lµ níc s¶n xuÊt lín nhÊt thÕ giíi, do
vËy viÖc ®æi míi c«ng nghÖ diÔn ra rÊt nhanh chãng, ®iÒu
nµy ®· lµm cho c¸c nhµ s¶n xuÊt Trung Quèc bá qua nhu cÇu
tiªu dïng cña ngêi d©n ë mét sè vïng trong níc, ®Æc biÖt c¸c
tØnh phÝa T©y, n¬i cã møc sèng thÊp h¬n c¸c tØnh phÝa
§«ng, nhng rÊt cÇn c¸c s¶n phÈm cã chÊt lîng cao. Nhu cÇu
nµy hoµn toµn phï hîp víi s¶n phÈm ®îc s¶n xuÊt trªn chÊt
liÖu Eva mµ c«ng ty ®ang cã thÕ m¹nh . ChÝnh v× ®iÒu ®ã
Biti’s ®· xóc tiÕn ho¹t ®éng t¹i thÞ trêng nµy, c«ng ty ®·
Líp KTQD 42
§Ò ¸n m«n häc 20 NguyÔn ThÞ
Th¶o
®Æt v¨n phßng ®¹i diÖn t¹i Hµ KhÈu, 20 tæng kinh tiªu vµ
200 ®¹i lý, vµ c«ng ty ®· ®¨ng ký b¶o hé th¬ng hiÖu t¹i thÞ
trêng nµy.
Bªn c¹nh ®ã Biti’s còng biÕt c¸ch th©m nhËp vµo thÞ tr-
êng nµy. S¶n phÈm cña Biti’s kh«ng trïng mÉu m·, chñng
lo¹i víi hµng Trung Quèc ®Ó
tr¸nh c¹nh tranh trùc tiÕp kh«ng cã lîi cho ta .
Công ty này đã sản xuất được nhiều sản phẩm thích hợp với mùa nóng,
trong khi ở Trung Quốc, các sản phẩm thích hợp với mùa lạnh lại nhiều hơn.
ChÝnh nh÷ng ®iÒu trªn cho thÊy nÕu biÕt khai th¸c c¸c
lîi thÕ nµy th× Biti’s sÏ d¹t ®îc thµnh c«ng nh mong muèn
khi th©m nhËp vµo ®©y.
2.2.2. M«i trêng bªn trong doanh nghiÖp.
2.2.2.1 Kh¶ n¨ng vît tréi cña Biti's.
Biti's cã mét th¬ng hiÖu uy tÝn.
Trong 447 doanh nghiÖp võa ®îc ngêi tiªu dïng trong c¶
níc b×nh chän hµng ViÖt Nam chÊt lîng cao 2003. Biti's ®îc
xÕp hµng thø 2 trong tèp 10 doanh nghiÖp ®Çu tiªn.Trong
®ã Biti's ®· 7 n¨m liÒn ®¹t danh hiÖu hµng ViÖt Nam chÊt
lîng cao.
Bµ Ph¹m Chi Lan – Phã chñ tÞch phßng th¬ng m¹i CNVN
nãi: “NÕu ngêi NhËt tù hµo vµ ñng hé víi c¸c s¶n phÈm Sony,
Honda…th× ngêi ViÖt Nam còng cã thÓ tù hµo víi c¸c s¶n
phÈm cña ViÖt Nam nh Vinamilk, Biti's.”
Thùc tÕ cho thÊy, nh÷ng s¶n phÈm cña c¸c doanh
nghiÖp trªn kh«ng chØ kh¼ng ®Þnh ®îc th¬ng hiÖu m¹nh
Líp KTQD 42