Bài giảng vật lý 9 sử dụng an toàn và tiết kiệm điện

  • 29 trang
  • file .pdf
BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO
Bài giảng: VẬT LÍ 9
VẬT LÍ 9
0
GV thöïc hieän:
6.0 2.0 Nguyeãn Coâng Troïng
4.0
GD NHAØ XUAÁT BAÛN GIAÙO DUÏC
GV: TRÖÔØNG THCS XAØ BANG

KIEÅM TRA BAØI CUÕ
Moät boùng ñeøn coù ghi 220V-100W ñöôïc söû duïng ôû
hieäu ñieän theá 220V ,trong thôøi gian 1 thaùng (30
ngaøy, moãi ngaøy duøng ñieän 4 h )
a) Hoûi ñeøn coù saùng bình thöôøng khoâng ?.vì sao?
b)Tính tieàn ñieän phaûi traû bieát raèng giaù 1 Kw.h laø
700 ñoàng
GIAÛI
a) Ñeøn saùng bình thöôøng vì U=Uñm = 220V
b) Ñieän naêng tieâu thuï cuûa ñeøn trong thaùng laø:
A=Pñm .t =0,1 .30.4 =12 (Kw.h)
Tieàn ñieän phaûi traû trong thaùng laø:
12.700= 8400 ñoàng
Bò ñieän giaät raát nguy
hieåm coù theå cheát ngöôøi
Khoâng neân tieáp xuùc vôùi
doøngBòñieä
ñieännvìgiaä
ñieä n giaä
t raá t raát
t nguy
nguy hieãcoù
hieåãm coù theå
m theå cheácheá t i
t ngöôø
ngöôøi .
NHAÉC LAÏI MOÄT SOÁ HIEÅU BIEÁT VEÀ AN TOAØN ÑIEÄN ÑAÕ HOÏC ÔÛ LÔÙP 7
* Doøng ñieän coù cöôøng ñoä treân 10mA ñi qua
ngöôøi laøm cô co raát maïnh,khoâng theå duoåi tay
khoûi daây ñieän khi chaïm phaûi.
* Doøng ñieän coù cöôøng ñoä treân 25 mA ñi qua
ngöïc gaây toån thöông tim.
* Doøng ñieän coù cöôøng ñoä töø 70 mA trôû leân ñi
qua cô theå ngöôøi töông öùng vôùi hieäu ñieän theá
40V trôû leân ñaët vaøo cô theå ngöôøi seõ laøm tim
ngöøng ñaäp
TIEÁT 21 :
SÖÛ DUÏNG AN TOAØN VAØ TIEÁT KIEÄM ÑIEÄN
I- AN TOAØN KHI SÖÛ DUÏNG ÑIEÄN
C1: Chæ laøm thí nghieäm vôùi caùc nguoàn ñieän coù
hieäu ñieän theá döôùi bao nhieâu voân ?.
Ñaùp aùn : Chæ laøm thí nghieäm vôùi caùc nguoàn ñieän coù
hieäu ñieän theá döôùi 40V
C2: Phaûi söû duïng caùc daây daãn coù voû boïc nhö theá naøo ?
Ñaùp aùn : Phaûi söû duïng caùc daây daãn coù voû boïc caùch ñieän
phuø hôïp vôùi doøng ñieän cuûa maïch ñieän, maïng ñieän vaø
ñieàu kieän laép ñaët.
TIEÁT 21 : SÖÛ DUÏNG AN TOAØN VAØ TIEÁT KIEÄM ÑIEÄN
I- AN TOAØN KHI SÖÛ DUÏNG ÑIEÄN
Chæ laøm thí nghieäm vôùi caùc nguoàn ñieän coù hieäu ñieän
theá döôùi 40V
Phaûi söû duïng caùc daây daãn coù voû boïc caùch ñieän phuø hôïp
vôùi doøng ñieän cuûa maïch ñieän, maïng ñieän vaø ñieàu kieän
laép ñaët.
C3: Caàn maéc thieát bò gì cho moãi duïng cuï ñieän ñeå
ngaét maïch ñòeân töï ñoäng khi bò ñoaûn maïch ?
* Moät vaøi tröôøng hôïp bò ñoaûn maïch
Daây pha ( daây noùng )
Daâytrung hoaø
( daây nguoäi )
Khi coù söï chaäp maïch taïi ñaây ,thì laäp töùc cöôøng ñoä doøng ñieän
trong maïch taêng leân raát nhanh ,nhieät löôïng toaû ra treân daây
daãn raát lôùn raát coù theå xaõy ra hoaû hoaïn laøm chaùy nhaø, nhöng
caùc caàu chì bò chaùy vaø töï ñoäng ngaét maïch ñieän .
caàu chì
Caà
Khiucoù
chìsöïvaø
chaäcoâ ng ctaé
p maï i ñaâyi ,thì
h ctaïphaû maélaä
c ptreâ daâyngpha
töùnc cöôø ñieäin
vaøngphaû
ñoä doø
choïn maï
trong taêngphuø
daâych chì leân raá
hôït nhanh ,nhieäntglöôï
p vôùi cöôø ñoängdoø
toaû treân
ngrañieä n daây
ñònh
möù t lôùn ,maï
daãncraátrong coù theå xaõy môù
ch .thì ra hoaû
i baûhoaïn laø
o ñaû mman chaùtoaø
y nhaø , nhöng
n cho maïncaàgu
chì ñaõ bò chaùy vaø töï ñoäng ngaét maïch ñieän .
ñieän
C3: Caàn maéc thieát bò gì cho moãi duïng cuï ñieän ñeå
ngaét maïch ñòeân töï ñoäng khi bò ñoaûn maïch ?
Ñaùp aùn :Caàn maéc caàu chì coù cöôøng ñoä ñònh möùc phuø
hôïp vôùi thieát bò ñieän, ñaûm baûo khi coù söï coá xaûy ra .
C4: Khi tieáp xuùc vôùi maïng ñieän gia ñình thì caàn löu yù
gì ? Vì sao ?
Ñaùp aùn : Khi tieáp xuùc vôùi maïng ñieän gia ñình thì caàn
phaûi ñaûm baûo caùch ñieän toát . Vì maïng ñieän gia ñình coù
hieäu ñieän theá 220V raát nguy hieåm
C5: Boùng ñeøn treo bò ñöùt daây toùc, caàn phaûi thay boùng ñeøn
khaùc . Haõy cho bieát vì sao nhöõng vieäc laøm sau ñaây ñaûm baûo
an toaøn ñieän .
+Neáu ñeøn treo duøng phích caém thì phaûi ruùt
phích caém khoûi oå laáy ñieän tröôùc khi thaùo
boùng ñeøn hoûng vaø laép boùng ñeøn khaùc .
+Neáu ñeøn treo khoâng duøng phích caém thì phaûi
ngaét coâng taéc hoaëc thaùo caàu chì tröôùc khi thaùo
boùng ñeøn hoûng vaø laép boùng ñeøn khaùc .
+Ñaûm baûo caùch ñieän giöõa ngöôøi vôùi neàn nhaø nhö
ñöùng treân gheá nhöïa hoaëc baøn goã) khi thaùo boùng
ñeøn hoûng vaø laép boùng ñeøn khaùc .
C5: Boùng ñeøn treo bò ñöùt daây toùc, caàn phaûi thay ñeøn khaùc .
Haõy cho bieát vì sao vieäc laøm sau ñaây ñaûm baûo an toaøn ñieän .
+Neáu ñeøn treo
duøng phích caém
thì phaûi ruùt
phích caém khoûi
oå laáy ñieän tröôùc
Khoângkhi
neânthaù
tieápoxuù
boù
cnvôùgi
ñeønnvìhoû
doøng ñieä nng giaä
ñieä raáp
vaøt laé t
boùm
nguy hieã ngcoùñeøtheå cheát c .
n khaù
ngöôøi .
Ñaõ thaùo phích caém khoûi oå laáy ñieän
Vì luùc naøy khoâng coøn doøng ñieän chaïy trong maïch ñieän
C5: Boùng ñeøn treo bò ñöùt daây toùc, caàn phaûi thay ñeøn khaùc .
Haõy cho bieát vì sao vieäc laøm sau ñaây ñaûm baûo an toaøn ñieän .
+Neáu ñeøn treo
khoâng duøng
phích caém thì
phaûi ngaét coâng
taéc hoaëc thaùo caàu
chì tröôùc khi
Khoâng neân tieáp xuùc vôùi
doøngthaù
ñieäon boù ngnñeø
vì ñieä giaänt raát
nguyhoû ngmvaø
hieã theåpcheá
coù laé boùtng
Ñaõ thaùo caàu chì ngöôøñeø
i . n khaùc .
+ Vì caàu chì vaø coâng taéc ñöôïc maéc treân daây pha ( daây
noùng ) .Neân khi ngaét coâng taéc hoaëc thaùo caàu chì thì
khoâng coù doøng ñieän chaïy qua cô theå ngöôøi .
C5: Boùng ñeøn treo bò ñöùt daây toùc, caàn phaûi thay ñeøn khaùc .
Haõy cho bieát vì sao vieäc laøm sau ñaây ñaûm baûo an toaøn ñieän .
+Ñaûm baûo caùch
ñieän giöõa ngöôøi
vôùi neàn nhaø
nhö ñöùng treân
gheá nhöïa hoaëc
Khoângbaøneânn goã
tieáp) xuù
khic vôùi
doøng ñieäno
thaù ñieännggiaä
vìboù ñeøt n
raát
nguy hieã ngcoùvaøtheålaécheá
hoûm p t
ngöôøi .boùng ñeøn khaùc .
+ Ñaûm baûo caùch ñieän giöõa ngöôøi vaø neàn nhaø ( chuùng ta
khoâng ñöôïc tieáp xuùc cuøng moät luùc vaøo hai daây cuûa maïch
ñieän ).
TIEÁT 21 : SÖÛ DUÏNG AN TOAØN VAØ TIEÁT KIEÄM ÑIEÄN
I- AN TOAØN KHI SÖÛ DUÏNG ÑIEÄN
1- Caùc quy taéc an toaøn khi söû duïng ñieän ñaõ hoïc ôû lôùp 7 .
2- Moät soá quy taéc an toaøn khaùc khi söû duïng ñieän .
C6: Noái ñaát cho voû kim loaïi cuûa caùc duïng cuï ñieän laø moät
bieän phaùp ñaûm baûo an toaøn ñieän .
Dây nối dụng cụ điện với đất
Töø hình beân ( 19.1) a 1
Chæ ra daây noái duïng cuï ñieän 2
vôùi ñaát . c3
3
Dòng điện chạy qua dây dẫn
Chæ ra hai daây daãn ñöa doøng
ñieän vaøo ñeå ø duïng cuï naøy hoaït
ñoäng bình thöôøng .
TIEÁT 21 : SÖÛ DUÏNG AN TOAØN VAØ TIEÁT KIEÄM ÑIEÄN
I- AN TOAØN KHI SÖÛ DUÏNG ÑIEÄN
2- Moät soá quy taéc an toaøn khaùc khi söû duïng ñieän .
C6:+Töø hình beân (19.2) neáu daây
ñieän bò hôû vaø tieáp xuùc vôùi voû kim
loaïi cuûa duïng cuï . Nhôø daây tieáp ñaát
maø ngöôøi söû duïng neáu chaïm tay
vaøo voû duïng cuï cuõng khoâng bò
nguy hieåm . Haõy giaûi thích vì sao ?
+ Vì ñieän trôû cuûa con ngöôøi raát lôùn
so vôùi ñieän trôû cuûa daây daãn, neân
doøng chaïy qua daây daãn vaø truyeàn
xuoáng ñaát ( doøng ñieän chaïy qua
con ngöôøi raát nhoû ).
TIEÁT 21 : SÖÛ DUÏNG AN TOAØN VAØ TIEÁT KIEÄM ÑIEÄN
I- AN TOAØN KHI SÖÛ DUÏNG ÑIEÄN
* Chæ laøm thí nghieäm vôùi caùc nguoàn ñieän coù hieäu
ñieän theá döôùi 40V
* Phaûi söû duïng caùc daây daãn coù voû boïc caùch ñieän phuø
hôïp vôùi doøng ñieän cuûa maïch ñieän, maïng ñieän vaø ñieàu
kieän laép ñaët.
* Khi tieáp xuùc vôùi maïng ñieän gia ñình thì caàn phaûi
ñaûm baûo caùch ñieän toát . Vì maïng ñieän gia ñình coù
hieäu ñieän theá 220V raát nguy hieåm
* Caàn phaûi noái ñaát caùc duïng cuï duøng ñieän coù voû kim
loaïi ñeå traùnh ñieän giaät.
TIEÁT 21 : SÖÛ DUÏNG AN TOAØN VAØ TIEÁT KIEÄM ÑIEÄN
I- AN TOAØN KHI SÖÛ DUÏNG ÑIEÄN .
II-SÖÛ DUÏNG TIEÁT KIEÄM ÑIEÄN NAÊNG .
1-Caàn phaûi söû duïng tieát kieäm ñieän naêng .
Taïi sao caàn phaûi söû duïng tieát kieäm ñieän naêng? .
-Giaûm chi phí cho gia ñình .
-Thieát bò ñieän ñöôïc söû duïng laâu daøi hôn .
-Giaûm bôùt caùc söï coá, giaûm ñieän bò quaù taûi cuûa
heä thoáng ñieän.
-Duøng phaàn tieát kieäm ñieän naêng cho saûn xuaát
C7: Haõy tìm theâm nhöõng lôïi ích khaùc cuûa vieäc
söû duïng tieát kieäm ñieän naêng .
TIEÁT 21 : SÖÛ DUÏNG AN TOAØN VAØ TIEÁT KIEÄM ÑIEÄN
I- AN TOAØN KHI SÖÛ DUÏNG ÑIEÄN .
II-SÖÛ DUÏNG TIEÁT KIEÄM ÑIEÄN NAÊNG .
C7: Haõy tìm theâm nhöõng lôïi ích khaùc cuûa vieäc söû duïng tieát
kieäm ñieän naêng .
-Daønh ñeå xuaát khaåu ñieän naêng, goùp phaàn taêng thu
nhaäp cho ñaát nöôùc .
- Giaûm bôùt vieäc xaây döïng nhaø maùy ñieän, goùp phaàn tieát
kieäm cho ñaát nöôùc vaø giaûm oâ nhieãm moâi tröôøng .