Bai bao nckh2 sfhac

  • 7 trang
  • file .doc
1
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT
VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH
POUNCHEN VIỆT NAM
Nguyễn Thị Ngọc Hoa(1)
Chuyên ngành Kế toán, Khoa Kế toán – Kiểm toán
Email: [email protected]
Tóm tắt
Hiện nay, công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là khâu quan trọng
nhất trong công tác hạch toán kế toán ở mọi Doanh nghiệp. Vì chi phí sản xuất là chỉ tiêu phản ánh
chất lượng của mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, thông qua những thông tin về chi phí và giá thành
thì các nhà quản lí Doanh nghiệp sẽ nắm được thông tin của từng hoạt động, từng sản phẩm, kết quả
của hoạt động sản xuất kinh doanh và từ đó đưa ra những chiến lược kinh doanh hợp lý nhằm nâng
cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp.
1. Đặt vấn đề
Hiện nay,trong nền kinh tế thị trường ngày càng phát triển, tác động mạnh mẽ đến
toàn diện trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Sự cạnh tranh giữa các Doanh nghiệp ngày
càng khốc liệt hơn. Sự cạnh tranh không chỉ diễn ra giữa các Doanh nghiệp trong nước mà
còn cạnh tranh với các Doanh nghiệp nước ngoài. Điều đó cho ta thấy rằng việc hòa nhập và
tạo khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước cũng như thế giới không chỉ là thách thức
mà còn là cơ hội cho các Doanh nghiệp. Chính vì vậy mà công tác hạch toán chi phí sản xuất
và tính giá thành sản phẩm là vấn đề mà doanh nghiệp cần quan tâm và chú trọng.
Công tác kế toán doanh thu , chi phí và xác định kết quả sản xuất kinh doanh là một
trong những phần quan trọng của công tác kế toán, vì các thông tin kế toán về chi phi sản xuất
và giá thành sản phẩm giúp cho Doanh nghiệp có chiến lược sản xuất và kinh doanh hợp
lý,không ngừng sáng tạo,không ngừng cải tiến để nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ để
chứng tỏ vị thế của mình trên thị trường.
Nhận thức được tầm quan trọng của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản
phẩm, qua việc vận dụng kiến thức, lí luận đã học tại trường, em đã chọn và thực hiện đề tài
“Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty
TNHH Pounchen Việt Nam”.
2
2. Phương pháp nghiên cứu
Đề tài này sử dụng các phương pháp nghiên cứu : phương pháp thống kê , phân tích ,
mô tả , tổng hợp .
 Phương pháp thống kê:
Tổng vốn đầu tư: 42.049.350 USD
Vốn pháp định: 13.000.000 USD
Trong tổng vốn đầu tư là 42.049.350 USD thì có 33.379.350 USD là vốn cố định và
8.670.000 USD là vốn lưu động.
Bảng 2.1: Bảng kết cấu tài sản của công ty TNHH Pounchen Việt Nam
ĐVT: USD
Chỉ tiêu Số tiền Tỷ lệ
Vốn cố định 33.379.350 79,4%
Vốn lưu động 8.670.000 20,6%
(Nguồn : Phòng Kế toán công ty TNHH Pounchen Việt Nam)
 Phương pháp phân tích:
Bảng 2.2: Một số chỉ tiêu về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011-2012
ĐVT: ĐỒNG
Năm Chênh lệch
Các chỉ tiêu
2011 2012 Tuyệt đối Tương đối
Doanh thu 10.891.897.368 65.512.245.762 54.620.348.394 5,015%
Doanh thu thuần 10.891.897.368 65.512.245.762 54.620.348.394 5,015%
Tổng chi phí 74.394.485 947.086.981 872.692.496 11,731%
Lợi nhuận ròng 20.683.453 94.148.263 73.464.810 3,552%
Tỷ suất lợi nhuận ròng/
0,19% 0,14%
Doanh thu thuần
(Nguồn: tài liệu phòng kế toán - Công ty TNHH Pounchen Việt Nam﴿ [1]
◙ Nhận xét:
Qua bảng trên ta thấy:
+ Doanh thu thuần năm 2012 của công ty tăng 54.620.348.394 đồng so với năm 2011
+ Lợi nhuận ròng năm 2012 tăng 73.464.810 đồng so với năm 2011
+ Tỷ suất lợi nhuận ròng/ Doanh thu thuần năm 2012 tăng 0.05% so với năm 2011.
Với các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của công ty qua các năm ta thấy công ty hoạt
động kinh doanh ngày càng có hiệu quả, để đạt được kết quả như vậy công ty luôn chú trọng
đến các việc nâng cao chất lượng sản phẩm, mẫu mã mặt hàng, cũng như đầu tư về trang thiết
3
bị, quy trình sản xuất để đẩy mạnh, tăng hiệu quả công việc và hạ thấp giá thành sản phẩm và
đưa công ty ngày càng đi lên.
 Phương pháp mô tả:
Đề tài sử dụng phương pháp này để mô tả quy trình sản suất sản phẩm của công ty
TNHH Pounchen Việt Nam.
Nguyên liệu
Cắt
Đệm lót
Dán gia cố
In
Chuốt sơ
May
Dán thân giày
Sấy
Thoa keo
Đế giày
Dán
Sửa cạnh
Kiểm tra
Đóng thùng
Thành phẩm
Sơ đồ 2.1: Sơ đồ quy trình sản xuất tại công ty TNHH Pounchen Việt Nam
(Nguồn: tài liệu phòng kế toán - Công ty TNHH Pounchen Việt Nam﴿[1]
- Quy trình sản xuất giày
+ Nguyên liệu: nguyên liệu để tạo mặt giày gồm có: Da, vải lót, vải lưới,chỉ, phụ kiện
trang trí... tất cả nguyên liệu đươc kiểm tra trước khi được đưa vào sản xuất.
+ Cắt: các nguyên liệu được đưa tới xưởng cắt và may theo size như thiết kế
4
+ Đệm lót: đây là công đoạn tạo hình cơ bản cho mặt giày. Dựa trên khung sườn của
đệm lót, sắp xếp các chi tiết lại để tạo nên hình thể của mặt giày.
+ Dán gia cố: Các mảnh da chi tiết được dán lên đệm lót, theo trật tự sắp xếp nhất định
của từng loại giày.
+ In: là bộ phận in thương hiệu, nhãn mác, biểu tượng của công ty....nhằm tăng tính
thẩm mỹ cho đôi giày. Đồng thời vẽ lên mặt giày những đường giới hạn để xưởng may căn cứ
vào đó để may.
+ Chuốt sơ: Chuốt các biên của mặt giày cho mỏng lại, loại bỏ những phần dư.
+ May: theo những đường giới hạn, mục đích gia tăng thêm độ chắc chắn cho mặt
giày, đồng thời tạo ra những đường vân trang trí cho đôi giày. Tới công đoạn mặt giày đã
xong đường bên ngoài và để hoàn chỉnh thì tất cả bán thành phẩm này được chuyển qua công
đoạn kế tiếp.
+ Dán thân dày: Hoàn thiện mặt trong của mặt giày (mặt giày lúc này có 3 lớp: lớp da
bên ngoài, lớp lót dựng và lớp đệm mút bên trong)
+ Sấy: Làm cho chết keo và mặt giày không bị rạn.
- Quy trình lắp ráp mặt giày và đế giày: qua 6 công đoạn
+ Thoa keo: đế giày và mặt giày được thoa keo theo đúng cách cảu từng loại giày.
+ Dán: hai phần đế giày và mặt giày được dán lại với nhau nên sản phẩm thành hình
+ Sửa cạnh: sản phẩm thành hình được sửa lại cho hoàn chỉnh, sửa các góc cạnh, các
vết keo lem, sỏ dây dày vào
+ Kiểm tra: Sản phẩm được kiểm tra bởi bộ phận KCS trước khi đóng thùng
+ Đóng thùng: sản phẩm được nhét giấy vào mũi giày, gói trong 1 lớp giấy hút ẩm,
cho vào hộp rồi mới đóng thùng.
+ Thành phẩm: Sản phẩm đã được đóng thùng và qua sự kiểm tra
 Phương pháp tổng hợp:
Phương pháp này dùng để tổng hợp các số liệu và các thông tin kế toán mà tác giả đã
tìm hiểu trong thời gian thực tập tại công ty, từ đó đưa ra một số kiến nghị ở chương 3 giúp
công ty tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.
3. Kết quả
Sau khi áp dụng các phương pháp vào quá trình nghiên cứu,thông qua các số liệu thực
tế đã nhận thấy rõ hơn các ưu điểm, nhược điểm của công tác kế toán chi phí sản xuất và tính
giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Pounchen Việt Nam. Từ đó đưa ra một số giải pháp
nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty.
4. Bàn luận
4.1 Kiến nghị về tình hình tổ chức quản lý tại công ty TNHH Pounchen Việt
Nam
Tại công ty nước ngoài, các thông tin kế toán phục vụ cho việc phản ánh mối
quan hệ với đối tượng bên ngoài, còn cần phải có các thông tin kế toán phục vụ cho việc phản
ánh các mối quan hệ trong và ngoài doanh nghiệp. Do đó công ty nên xây dựng bộ phận kế
toán quản trị trong công tác quản lý để phân tích các hoạt động, tình hình tài chính của công
ty để từ đó đưa ra các giải pháp giúp công ty đạt được lợi nhuận cao hơn, việc sản xuất kinh
doanh đạt được hiệu quả tốt hơn.
5
Cần thường xuyên bảo trì máy móc thiết bị, nâng cấp và ứng dụng các phần mềm
mới để bảo đảm cho máy móc, thiết bị không hư hỏng, dữ liệu không bị mất mát tránh khỏi
gặp phải tình trạng phải ngừng công việc, ngừng sản xuất trong lúc đang làm việc gây ảnh
hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Bên cạnh đó phải phân công công
việc cho nhân viên một cách đồng đều hơn để tránh trường hợp công việc của nhân viên quá
nhiều không thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
4.2 Kiến nghị về hoàn thiện công tác kế toán tại công ty TNHH Pounchen
Việt Nam
Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán của doanh nghiệp đã đảm bảo đúng nguyên tắc,
chế độ kế toán ban hành. Tuy vậy, trong cơ cấu tổ chức kế toán nên sắp xếp thêm một bộ
phận là kế toán thủ quỹ ở từng bộ phận để quản lý tổ chức về công tác tiền lương và thanh
toán, từ đó sẽ giúp công ty dễ dàng theo dõi, kiểm tra, giám sát tốt hơn về tình hình tài chính,
tình hình hoạt động của công ty, kịp thời ứng phó với những biến động của thị trường
Nâng cao hơn nữa quan hệ giữa các thành viên trong doanh nghiệp, tạo niềm tin
lần nhau giữa các nhân viên và giữa ban giám đốc với nhân viên…. Đẩy mạnh hơn nữa tinh
thần trách nhiệm của nhân viên đối với tài sản chung của doanh nghiệp như việc sử dụng
điện, nước, điện thoại….
4.3 Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành
sản phẩm
Hiện nay, để đứng vững, tồn tại và phát triển trên thị trường thì công ty phải luôn
quan tâm đến vấn đề chất lượng sản phẩm. Một biện pháp để hạ thấp giá thành là việc tiết
kiệm các yếu tố chi phí sản xuất khi sử dụng, có tiết kiệm chi phí thì giá thành sản phẩm mới
hạ, doanh nghiệp kinh doanh mới có lãi cao, trên cơ sở đó mở rộng quy mô sản xuất. Việc tiết
kiệm chi phí không phải là việt cắt xén một cách máy móc mà phải đảm bảo trong điều kiện
chi phí giảm nhưng chất lượng sản phẩm, tiến độ công việc được đảm bảo.
* Giải pháp tiết kiệm nguyên vật liệu trực tiếp
Nguyên vật liệu là yếu tố đầu vào ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình sản xuất ra
sản phẩm. Nên doanh nghiệp phải đặt chỉ tiêu tiết kiệm chi phí vật liệu về giá cả và số lượng
sử dụng lên hàng đầu, bởi giá trị nguyên vật liệu chiếm tỷ trọng rất lớn trong giá thành sản
phẩm. Việc tăng hay giảm giá nguyên vật liệu ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả hoạt động sản
xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Tuy nhiên mỗi doanh nghiệp cần phải biết cách khắc phục
trước sự biến động không ngừng của giá thành nguyên vật liệu như:
- Công ty không nên chỉ phụ thuộc vào một nhà cung cấp sản phẩm vì như vậy sẽ
phụ thuộc vào họ và sẽ bị ép giá. Công ty nên liên hệ với các nhà cung cấp và thường xuyên
cập nhật thông tin về giá cả và những dự báo giá của các chuyên gia kinh tế để có thể thông
suốt được tình hình giá cả.
- Khi tìm hiểu giá cả, công ty nên xem xét, tính toán và cân nhắc so sánh các chi
phí nguyên vật liệu giữa các nhà cung cấp. Nếu có thể bảo quản tốt nguyên vật liệu thì công ty
nên mua với số lượng lớn sẽ có lợi hơn. Trên cơ sở công ty cần một lượng lớn nguyên vật liệu
cho quá trình sản xuất vì thế công ty nên tìm kiếm các nguồn nguyên liệu trong nước thay thế
để có thể hạn chế thấp nhất việc nhập khẩu nguyên vật liệu. Còn những loại nguyên liệu
không có trong nước bắt buộc phải nhập khẩu từ nước ngoài thì công ty nên sử dụng tiết
kiệm, hiệu quả và tránh lãng phí nguyên liệu.
Việc kiểm tra nguyên vật liệu phải nên được tiến hành kiểm tra thường xuyên,
quản lý chặt chẽ việc sử dụng các yếu tố đầu vào, chấm dứt tình trạng vật liệu bị thất thoát, sử
dụng không đúng mục đích, nắm chắc các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, định giá vật liệu và tiêu
hao đơn giá vật liệu, đó là biện pháp quan trọng nhất trong việc phấn đấu hạ giá thành sản
phẩm.