Bai 6 - php co ban

  • 14 trang
  • file .pdf
Bài 6 : PHP cơ bản
Môn : Lập trình và Thiết kế Web 1
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
2007
Authored by: Tran Duy Hoang
Bài 6 : PHP cơ bản
Môn : Lập trình và Thiết kế Web 1
Cài đặt Wamp
- Wamp là một gói phần mềm Web Server tất cả trong một gồm: Apache, MySQL, PHP
chạy trên nền Windows và miễn phí.
- Xem hướng dẫn cài đặt ở phần mục lục 1.
Tạo thư mục ảo
- Khi cài đặt Wamp mặt định sẽ tạo cho bạn thư mục gốc lưu trữ web dùng chung (www
directory), mặt định thường là C:/wamp/www
- Khi muốn chạy 1 trang index.php trong thư mục MyWeb bạn phải chép thư mục
MyWeb vào thư mục gốc lưu trữ web (mặc định C:/wamp/www). Vào trình duyệt gõ
http://localhost/MyWeb/index.php
- Để có thể để chạy trang PHP trên một thư mục khác bạn phải tạo một Alias Directory
o Vào biểu tượng Wamp  Alias Directories  Add an alias
Bài 6 : PHP cơ bả n | 9/26/2007
o Enter your Alias : Nhập myweb
o Enter the destination of your alias : d:/myweb (thư mục lưu trang web)
o Vào trình duyệt nhập http://localhost/myweb/index.php
1
Giới thiệu trang PHP
- Tập tin PHP có phần mở rộng là .php (VD: index.php).
- Các mã lệnh php luôn được đặt trong dấu cặp dấu : .
- Để hiển thị được các trang PHP, cần phải đặt các trang PHP lên Web Server  rồi sử
dụng trình duyệt web để truy cập đến các trang này.
- Kết quả trả về của 1 trang PHP là 1 trang HTML (không có mã lệnh PHP).
VD:
Trang PHP Trang kết quả HTML phát sinh tương ứng

echo “Hello world”;

?>PHP cơ bản
Hàm echo :
Echo dùng để xuất ra 1 nội dung cho file HTML.
- Để in một hằng kiểu số:
VD:
- Để in một hằng kiểu chuỗi:
VD:
- In giá trị của một biến:
VD: $str = “Hello world”;
echo $str; ?>
Bài 6 : PHP cơ bả n | 9/26/2007
- Sử dụng toán tử “.” để kết nối các chuổi.
VD:
$chuoi1 = “Hello”;
$chuoi2 = “world”;
echo chuoi1 . chuoi2);
?>
Biến trong PHP :
2
- Biến trong PHP được bắt đầu bằng dấu "$", theo sau đó là tên biến. Ví dụ: $nguyen, $phi
- Tên biến hợp lệ phải bắt đầu là một chữ cái hay một đường gạch dưới (_), theo sau đó có
thể là bất kỳ chữ cái, số hoặc là (_).
- Ví dụ :
o $var = "Bob";
o $Var = "Joe";
o echo "$var, $Var"; // outputs "Bob, Joe"
o $4site = 'not yet'; // không hợp lệ
o $_4site = 'not yet'; // hợp lệ
Bài tập:
BT1:
Viết trang PHP hiển thị dãy số từ 1 đến 100 sao cho số chẵn là chữ in đậm, số lẽ là chữ in thường.
Kết quả: 1 2 3 4….., 100
Hướng dẫn: Sử dụng vòng lập for, 1 biến đếm i, toán tử %
Mã lệnh :
Bài 6 : PHP cơ bả n | 9/26/2007
BT2:
Viết trang PHP hiển thị thông tin sau:
STT Tên sách Nội dung sách
1 Tensach1 Noidung1
2 Tensach2 Noidung2
… … …
… … …
… … …
100 Tensach100 Noidung100
3
Hướng dẫn: Sử dụng vòng lập for, thẻ
Mã lệnh:
BT3:
- Nhập dữ liệu cho một listbox chứa danh sách năm từ 1900 đến năm hiện tại.
Hướng dẫn: Sử dụng các thẻ sau:
+ Thẻ tạo listbox:Last Name:

Trang2.php Hiển thị thông tin trong textbox(Firstname) của
Trang1.php tại vị trí (1)
Hiển thị thông tin trong textbox(Lastname) của
Trang1.php tại vị trí (2)


Bài 6 : PHP cơ bả n | 9/26/2007

Your First name is :


Your Last name is :
Một số lưu ý về Form trong trang PHP :
- Dữ liệu từ Form được truyền đến trang PHP (được khai báo trong thuộc tính ACTION của
Form) sau khi người dùng nhấn vào nút có kiểu submit.
5
- Phương thức dữ liệu từ Form truyền đến trang PHP được quy định bởi thuộc tính
METHOD của Form. Có 2 phương thức: Get và Post.
- Trang PHP truy xuất dữ liệu của Form thông qua 2 đối tượng $_GET, $_POST
o $_GET : lấy dữ liệu trong form khi phương thức truyền là GET
o $_POST : lấy dữ liệu trong form khi phương thức truyền là POST
- BT: Hãy khai báo thuộc tính Action của Form ABC trong Trang1.php là “Trang2.php”.
Phương thức Get – đối tượng $_GET :
- Phương thức GET : Là phương thức dùng để truyền dữ liệu của Form:

- Đối tượng $_GET: Dùng để truy xuất giá trị của control trong Form ABC khi được
truyền đến trang PHP bằng phương thức GET:
$_GET[“Tên Control”];
VD: Mã lệnh HTML của Trang2.php (truy xuất dữ liệu từ form ABC của Trang1.php)
Trang2.PHP Trang kết quả HTML phát sinh tương ứng
$FName = $_GET[“fFirstname”];

Your First name is : Huong


$LName = $_GET[“fLastname”];

Your Last name is : Nguyen Thi


?>

Your First name is :


Your Last name is :
- Đặc điểm khi sử dụng phương thức GET:
o Các giá trị của control khi truyền đi sẽ hiển thị trên thanh Address của trình duyệt
web.
Bài 6 : PHP cơ bả n | 9/26/2007
Trong ví dụ trên, sau khi nhấn nút Submit tại trong Trang1.php, thanh address của
IE có giá trị sau:
http://localhost/MyWebSite/trang2.php?fFirstname=Hong&fLastname=Nguyen+
Thi&Submit=Submit
o Chỉ có thể truyền đi một lượng thông tin nhỏ.
Phương thức Post – đối tượng $_POST :
- Phương thức POST: Là phương thức dùng để truyền dữ liệu của Form

6
- Phương thức Request.Form: Dùng để truy xuất giá trị của control trong Form ABC khi
được truyền đến trang PHP bằng phương thức POST:
$_POST[“Tên Control”];
VD: Mã lệnh HTML của Trang2.php (truy xuất dữ liệu từ form ABC của Trang1.php)
Trang2.PHP Trang kết quả HTML tương ứng
FName = $_POST[“fFirstname”];

Your First name is : Huong


LName = $_POST[“fLastname”];

Your Last name is : Nguyen Thi


?>

Your First name is :


Your Last name is :
- Đặc điểm khi sử dụng phương thức POST:
o Các giá trị của control khi truyền đi sẽ KHÔNG ĐƯỢC hiển thị trên thanh
Address của trình duyệt web.
Trong ví dụ trên, sau khi nhấn nút Submit tại trong Trang1.php, thanh address của
IE có giá trị sau:
http://localhost/MyWebSite/trang2.php
o KHÔNG giới hạn lượng dữ liệu truyền đi.
Một số lưu ý khi truyền dữ liệu:
- Nếu không xác định được phương thức truyền dữ liệu của trang PHP trước, sử dụng đối
tượng $_REQUEST[“Ten control”] để truy xuất giá trị của control.
Bài 6 : PHP cơ bả n | 9/26/2007
- Control Checkbox: if (IsSet($_GET["checkbox"])) echo "Được chọn";
- Control Nhóm Radiobutton: Trả về giá trị thuộc tính value của Radiobutton được chọn.
VD: Có 3 radiobutton có giá trị thuộc tính tương ứng sau:
(name=“Loai” value=“L1”) (name=“Loai” value=“L2” checked) (name=“Loai”
value=“L3”)
Ở đây, radiobutton giữa được chọn.
Vậy: $_GET[“Loai”];  trả về giá trị “L2”
7
- Control DropDown-Box: Trả về giá trị của item được chọn (giá trị thuộc tính value của
thẻ ).
Bài 6 : PHP cơ bả n | 9/26/2007
8
Bài tập
Bài tập 1
- Yêu cầu : Viết trang web thực hiện phép tính trên 2 số.
Trang Nhập liệu: Cho người dùng chọn phép tính, nhập giá trị 2 số.
Trang Kết quả: Hiện phép tính đã chọn, giá trị của 2 số và kết quả của phép tính. Trong
trang này, có link cho người dùng quay về trang trước đó.
- Hướng dẫn :
Viết các hàm cộng, trừ, nhân, chia cho 2 số.
Sử dụng CSS cho định dạng màu chữ, Canh lề chữ trong textbox.
Sử dụng đối tượng window.history trong javascript để quay lại trang trước đó.
Tro ve trang
truoc

- Mẫu của 2 trang web.
Trang Nhập liệu Trang kết quả
Bài tập 2 – Mở rộng cho bài tập 1:
- Mở rộng cho bài tập 1.
- Viết hàm kiểm tra dữ liệu nhập vào (kiểm tra ở trang kết quả). Nếu dữ liệu là chuỗi ký tự
hay không hợp lệ (phép chia cho 0, …), tự động quay lại trang web trước đó.
- Xử lý trường hợp là số thực và điều khiển xuất dữ liệu.
Bài 6 : PHP cơ bả n | 9/26/2007
Mục lục 1 : Cài đặt WAMP
Download bản cài đặt
Download bản cài đặt tại địa chỉ http://www.wampserver.com/en/download.php
9
Quá trình cài đặt
Trong quá trình cài đặt các bạn lưu ý các bước sau
Lựa chọn cách thức khởi động
Nếu đánh dấu vào ô kiểm: WAMP sẽ được khởi động cùng Windows như một dịch vụ (bạn nên chọn)
Bài 6 : PHP cơ bả n | 9/26/2007
Chọn thư mục gốc để lưu Website
Theo mặc định thư mục gốc lưu trữ Web: C:/wamp/www, tuy nhiên bạn nên chọn một vị trí khác, chẳng hạn:
D:/www
10