Bai 4 - hdsd form

  • 5 trang
  • file .pdf
BÀI 4
HƯỚNG DẪN TẠO FORM
TRONG Dreamweaver
Mục lục
I. Yêu cầu: ............................................................................................................................... 2
II. Hướng dẫn: ......................................................................................................................... 3
1. Bước 1: Tạo nền cho form ............................................................................................ 3
2. Bước 2 : Thiết kế table ................................................................................................. 3
3. Bước 3: Tạo các controls và text theo mẫu đã yêu cầu. ............................................... 4
4. Bước 4: Kiểm tra kết quả thực hiện. ............................................................................. 4
III. Bài tập thực hành: .............................................................................................................. 5
1. Bài tập 1: ....................................................................................................................... 5
2. Bài tập 2: ....................................................................................................................... 5
1
GVLT: Lương Vĩ Minh – [email protected] – Trần Thị Bích Hạnh – [email protected]
I. Yêu cầu:
Thiết kế form có nội dung sau:
2
GVLT: Lương Vĩ Minh – [email protected] – Trần Thị Bích Hạnh – [email protected]
II. Hướng dẫn:
1. Bước 1: Tạo nền cho form
Từ menu Insert 
Form  chọn Form.
Mã lệnh HTML tương ứng cho việc tạo một Form:


2. Bước 2 : Thiết kế table
Từ menu Insert 
Table
* Table phải nằm trong
Form
3
GVLT: Lương Vĩ Minh – [email protected] – Trần Thị Bích Hạnh – [email protected]
3. Bước 3: Tạo các controls và text theo mẫu đã yêu cầu.
TEXT BOX Control

STT TextField Char width Type HTML Code
1 textTenDN 20 Single line
2 textMatkhau 15 Multi line
3 textMatkhaugolai 15 Password
BUTTON Control

STT Button Value Action
HTML Code
name
1 btDangky Đăng ký Submit
2 btXoa Xóa Reset
Kết quả :
4. Bước 4: Kiểm tra kết quả thực hiện.
- Lưu trang web lại. Nhấn F12 để xem trang web bằng trình duyệt web IE.
4
GVLT: Lương Vĩ Minh – [email protected] – Trần Thị Bích Hạnh – [email protected]
III. Bài tập thực hành:
1. Bài tập 1:
- Tìm hiểu thêm các control khác (listbox, combo box, radio Button, checkbox, …) và thuộc tính của
nó.
2. Bài tập 2:
- Bổ sung trang web trên với các nội dung sau:
5
GVLT: Lương Vĩ Minh – [email protected] – Trần Thị Bích Hạnh – [email protected]