Bai 3 - su dung css va javascript

  • 9 trang
  • file .pdf
Bài 3 : Sử dụng CSS + Javascript
Môn : Lập trình và Thiết kế Web 1
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
2007
Authored by: Trần Duy Hoàng - Tran Duy Hoang
Bài 3 : Sử dụng CSS + Javascript
Môn : Lập trình và Thiết kế Web 1
1. Lợi ích khi sử dụng CSS trong thiết kế web:
Hãy thiết kế trang web về các bảng Thời khóa biểu của 1 trường Đại học:
TKB của Khoa CNTT:
Thứ 2 Thứ 3 Thư 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
Tiết 1 TKWeb 1 LTĐT TK CSDL
Tiết 2 HĐH TK CSDL TKWeb 1 TKWeb 1 CSDL
Tiết 3 CSDL LTĐT HĐH TK CSDL LTĐT TKWeb 1
Tiết 4 CSDL HĐH
TKB của khoa Hóa, khoa Lý, khoa Toán, khoa Sinh, …
Với ví dụ trên, ta cần định dạng văn bản nhiều nơi. Khi có nhu cầu thay đổi định dạng
(VD: thay màu sắc cho từng môn khác nhau) thì phải tốn nhiều công sức và thời gian. Trước
nhu cầu vậy, ta cần tạo ra các mẫu định dạng chung (cho từng môn) rồi áp dụng các mẫu định
dạng cho từng môn học. Khi có nhu cầu thay đổi, ta chỉ cần thay đổi trên mẫu. Do các định
dạng đã được định nghĩa trong tập tin css, nên phần mã HTML của trang web được thu gọn lại
nhiều, giúp cho việc kiểm soát mã HTML được dễ dàng hơn.
2. CSS (Cascading Style Sheet):
Là một dạng tài liệu chứa các thông tin về các mẫu định dạng mà tài liệu thông tin
này có thể được nhiều trang web sử dụng. Các mẫu này dùng để định nghĩa cách thức
hiển thị (đường kẻ khung, khoảng cách giữa các dòng, …) và định dạng (màu chữ, kiểu
chữ, màu nền, …) của phần nội dung của trang web. Chú ý: Có một số trình duyệt không
Bài 3 : Sử dụ ng CSS + Javascript | 9/26/2007
hỗ trợ CSS.
Các loại CSS: (gồm 3 loại)
Loại Định nghĩa – Cú pháp – Ví dụ Độ ưu tiên
Format Định dạng bình thường. 1
Được định nghĩa ngay tại thẻ HTML cần định dạng.
Inline Phạm vi sử dụng: Tại thẻ HTML được định nghĩa. 2
Cú pháp, VD (Xem thêm trong trang 2 Bài 3 - HDTH).
CSS
Được định nghĩa ở bên trong thẻ .
Embeded Phạm vi sử dụng: Trong file .htm đã định nghĩa. 3
Cú pháp, VD (Xem thêm trong trang 3 Bài 3 - HDTH).
1
Được định nghĩa ở trong 1 file .css riêng lẽ.
Phạm vi sử dụng: Áp dụng cho các trang web liên kết đến
Linked 4
file .css này. Đây là dạng css được sử dụng nhiều nhất.
Cú pháp, VD (Xem phần tiếp theo)
Chú ý: Nếu cùng một nội dung trên trang web mà sử dụng nhiều kiểu định dạng
thì nội dung đó sẽ áp dụng định dạng có độ ưu tiên cao nhất.
Bài 3 : Sử dụ ng CSS + Javascript | 9/26/2007
2
3. CSS dạng Linked:
Đây là loại css được sử dụng nhiều nhất. Nó dùng để định nghĩa các mẫu định
dạng và lưu trong một file riêng lẽ (có phần mở rộng .css). Chỉ những trang web cần sử
dụng các mẫu thì sẽ liên kết đến file css có chứa mẫu đó.
Cú pháp :
Cú pháp Giải thích Ví dụ
.Selector1 Selector: VD1: Định nghĩa mẫu cho thẻ HTML
{ + Tên thẻ HTML (nếu mẫu này p
Property1: Value; định dạng cho thẻ). {
Property2: Value; + Tên mẫu mới do người dùng color : #008000;
} định nghĩa (các tên này không font-weight : bold
được trùng lập nhau trong cùng }
.Selector2 một file css).
{ VD2: Định nghĩa mẫu mới
Property1: Value; .Mau1
Property2: Value; {
} color : #008000;
font-weight : bold
}
Cách định nghĩa css trong Dreamweaver
- Bước 1: Tạo file css mới hoặc mở file css có sẳn để chèn thêm mẫu định dạng mới.
Bài 3 : Sử dụ ng CSS + Javascript | 9/26/2007
File
 New…
 Basic page
 Chọn CSS
3
- Bước 2: Định nghĩa mẫu định dạng mới.
Chọn Menu Window - CSS Style
Chọn nút Add
Class : định nghĩa
một mẫu định dạng
mới (có thể áp dụng
cho bất kì thẻ Tag
nào)
Tag : định nghĩa lại
mẫu định dạng cho 1
Tag nhất định
Advanced : định
nghĩa mẫu định dạng
cho những Taq có ID
nhất định.
Name : tên của định
dạng.
Bài 3 : Sử dụ ng CSS + Javascript | 9/26/2007
4
Nhập các thông tin định
dạng.
Kết quả ta được một
định nghĩa mẫu mới.
- Bước 3: Định nghĩa thêm các mẫu mói nếu cần (quay lại bước 2).
- Bước 4: Lưu file css (File  Save).
Bài 3 : Sử dụ ng CSS + Javascript | 9/26/2007
5
Liên kết (link) file css vào file web .htm t ừ Dreamweaver:
Chú ý: Phần này chỉ thực hiện khi file css chưa từng được liên kết vào file web.htm. Nếu
file css đã liên kết vào file web htm, ta bỏ qua bước này.
- Bước 1: Mở trang web.htm cần tạo liên kết đến file .css
- Bước 2: Tạo liên kết. Từ menu Text  CSS Style  Attach Style Sheet  Chọn file .css
cần liên kết.
Áp dụng Mẫu định dạng trong file css cho n ội dung trang web:
(áp dụng cho định dạng ô trong bảng Thời khóa biểu)
Thứ 2 Thứ 3 Thư 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
Tiết 1 TKWeb 1 LTĐT TK CSDL
Tiết 2 HĐH TK CSDL TKWeb 1 TKWeb 1 CSDL
Tiết 3 CSDL LTĐT HĐH TK CSDL LTĐT TKWeb 1
Tiết 4 CSDL HĐH
- Bước 1: Chọn ô trên bảng cần áp dụng mẫu Mau1 trong file formatTable.css
- Bước 2: Chọn cell cần định dạng. Vào cửa sổ Property chọn style : style1
- Bước 3: Từ cửa sổ Modify Style, chọn tên mẫu cần áp dụng trong danh sách Class  Ok
- Bước 4: Kiển tra lại kết quả áp dụng mẫu. Chọn ô vừa mới áp dụng mẫu, chuyển qua chế
Bài 3 : Sử dụ ng CSS + Javascript | 9/26/2007
độ Code.
6