Bai 2 - dreamweaver mx

  • 24 trang
  • file .pdf
Bài 2 : Dreamweaver MX
Môn : Lập trình và Thiết kế Web 1
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
2007
Authored by: Lương Vĩ Minh – Ngô Bá Nam Phương
Bài 2 : Dreamweaver MX
Môn : Lập trình và Thiết kế Web 1
Table of Contents
I. Môi trường làm việc của Dreamweaver CS3 ................................................. 3
1. Các thành phần chính trong cửa sổ DW .................................................... 3
2. Các chế độ View ........................................................................................ 4
a) Chế độ hiển thị Code View ...................................................................... 4
b) Chế độ hiển thị Design View ................................................................... 4
c) Chế độ hiển thị Split View .................................................................... 5
II. Các thao tác chính trên trang web trong DW ................................................. 6
1. Tạo 1 Website mới ..................................................................................... 6
2. Mở một website đã tạo ............................................................................... 7
3. Tạo một trang web mới cho Website .......................................................... 8
4. Thiết lập thông tin chung của trang web mới.............................................. 9
5. Chèn ngày tháng vào trang web ............................................................... 11
6. Chèn đường kẻ ngang vào trang web ...................................................... 11
7. Kiểm tra kết quả thiết kế bằng trình duyệt ................................................ 11
III. Làm việc với hình ảnh trong DW .............................................................. 12
1. Chèn hình ảnh vào trang web .................................................................. 12
Bài 2 : Dreamweaver MX | 9/26/2007
2. Thay đổi các thuộc tính của hình ảnh ....................................................... 13
3. Tạo Image Map ........................................................................................ 13
IV. Làm việc với danh sách trong DW ........................................................... 15
1. Tạo danh sách mới .................................................................................. 15
2. Tạo danh sách từ nội dung có sẳn ........................................................... 15
3. Thay đổi định dạng của danh sách........................................................... 16
4. Bỏ định dạng danh sách ........................................................................... 16
V. Làm việc với liên kết trong DW ................................................................. 17
1. Tạo liên kết ngoại ..................................................................................... 17
2. Tạo liên kết nội ......................................................................................... 18
1
VI. Làm việc với bảng biểu trong DW ............................................................ 20
1. Chức năng của bảng ................................................................................ 20
2. Tạo bảng trong DW .................................................................................. 20
3. Vẽ bảng trong DW .................................................................................... 20
4. Thay đổi các thuộc tính của bảng............................................................. 21
5. Thay đổi thuộc tính của ô trong bảng ....................................................... 21
6. Các thao tác trên ô ................................................................................... 22
a) Merge nhiều ô thành 1 ô ....................................................................... 22
b) Tách 1 ô thành nhiều ô ......................................................................... 22
VII. Bài tập ...................................................................................................... 23
Bài 2 : Dreamweaver MX | 9/26/2007
2
I. Môi trường làm việc của Dreamweaver CS3
1. Các thành phần chính trong c ửa sổ DW
Các thành phần này được kích hoạt thông qua menu Windows. Sau đây là một số
thành phần chính trong cửa sổ làm việc của Dreamweaver :
Insert Bar : Thanh công cụ chung : chứa nhiều loại đối tượng để đưa vào trang web, như :
(A) Hình ảnh (img), bảng (table), …..
Document Toolbar : Thanh công cụ dành cho tài liệu hiện hành. Cho phép người lập trình
di chuyển qua lại giữa các chế độ hiển thị của trang web.
(B)
Ngoài ra, còn có nhiều chức năng khác như hiện thị thử nghiệm trên các loại trình duyệt
Bài 2 : Dreamweaver MX | 9/26/2007
web, các tùy chọn hiển thị, chức năng kiểm tra cú pháp HTML, …
Document Windows : Cửa sổ màn hình cho trang web hiện hành. Tùy vào chế độ hiển thị
(C)
trên thanh công cụ mà màn hình có thể khác nhau.
Panal Group : Nhóm cửa sổ danh sách các loại thuộc tính định dạng của trang Web
(D)
(Danh sách CSS, danh sách thẻ, … có xuất hiện trong trang web).
(E) Tag Selector : Thanh trạng thái hiện thị thẻ HTML hiện thời đang được lựa chọn
(F) Property Inspector : Cửa sổ thuộc tính của đối tượng (thẻ HTML) đang được chọn
(G) File panel : Cửa sổ quản lý hệ thống tập tin của website.
3
2. Các chế độ View
Với một trang web, Dreamweaver cung cấp cho người lập trình 3 giao diện hiển thị
a) Chế độ hiển thị Code View
Chỉ hiển thị mã lệnh HTML, CSS, Javascript, ….. Phù hợp với việc lập trình và chỉnh
sửa những chi tiết trên trang web.
b) Chế độ hiển thị Design View
Hiện thị trang web trực quan, phù hợp với việc thiết kế giao diện. Đây là chế độ thiết kế
WYSIWYG (What you see is what you get).
Bài 2 : Dreamweaver MX | 9/26/2007
4
c) Chế độ hiển thị Split View
Chia màn hình thiết kế thành 2 phần, phần trên hiện thị mã lệnh (code), phần dưới hiện
thị kết quả thiết kế dưới dạng Design. Chế độ này sẽ hạn chế tầm nhìn thiết kế giao
diện. Phù hợp với việc dùng để kiểm chứng một số thành phần trong giao diện khi thiết
kế.
Bài 2 : Dreamweaver MX | 9/26/2007
5
II. Các thao tác chính trên trang web trong DW
1. Tạo 1 Website m ới
- Từ màn hình chính của DW, trong vùng cửa sổ File Panel (G), tại combo box
đầu tiên, chọn chức năng Manage Site  Chọn New (trong cửa sổ Manage
Sites)  Site.

- Chuyển qua chể độ Advanced trong cửa sổ Site Definition.
Bài 2 : Dreamweaver MX | 9/26/2007
6
- Thiết lập các thông tin cho website rồi xác nhận OK.
Category Thuộc tính Giá trị
Local Info Site name Tên của website  “Lập trình web 1”
Local root folder Thư mục chứa website  [Tùy ý sinh viên]
Default Images Thư mục chứa hình ảnh  nên chọn thư mục Images là
Folder thư mục con của thư mục Local root folder
Links relative to Chọn Documents
Cache Đánh dấu check
- Sau khi quay lại cửa sổ Manage Sites, chọn website vừa mới tạo  nhấn Done.
- Lúc này, cửa sổ File Panal (G) sẽ chứa cây thư mục của website vừa mới tạo.
- Lưu ý, mọi thao tác sửa tên file (HTML, image, ..), di chuyển file giữa các thư
mục con, ĐỀU PHẢI thực hiện trong cửa sổ (G) này. Với việc thực hiện vậy, DW
sẽ tự động cập nhật đường dẫn liên kết, đường dẫn của các đối tượng trong cả
Bài 2 : Dreamweaver MX | 9/26/2007
website một cách TỰ ĐỘNG.
2. Mở một w ebsite đã tạo
- Nếu website chưa được add vào DW, thì thực hiện như phần 1
- Nếu Website đã được add vào DW, thì thực hiện các bước sau:
o Từ cửa sổ File Panel (G)  mở combo box  chọn Manage Sites.
o Trong cửa sổ Manage Sites, chọn Website cần mở  Done.
7
3. Tạo một trang w eb mới cho Website
- Từ menu File  New
- Trong cửa sổ xuất hiện, chọn Blank Page
- Trong mục Page Type, chọn HTML.
- Trong mục Layout, chọn .
- Nhấn nút Create
- Lưu ý: Sau khi tạo xong, phải Save trang web mới + đặt tên thì trang web mới
chính thức xuất hiện trong File Panal (G). Lời khuyên – Nên save trang web
ngay sau khi tạo.
Bài 2 : Dreamweaver MX | 9/26/2007
8
4. Thiết lập thông tin chung của trang w eb mới
Cách 1:
- Từ menu Modify  Page
Properties
Cách 2 :
- Nhấn phím tắt : Ctrl + J
Cách 3 :
- Chuyển qua chế độ Design.
- R-Click  chọn Page Properties
- Trong cửa sổ Page Properties, thiết
lập các thông số cho webpage sau:
Category Thuộc tính Giá trị
Page Font Chọn font chữ cho trang web
Size Kích thước font chữ mặc định cho trang web
Text Color Màu chữ mặc định cho trang web
Background Color Màu nền cho trang web (thẻ )
Apprearance
Background Image Ảnh nền cho trang web (thẻ )
Repeat Chế độ lập lại khi chọn ảnh nền cho webpage
Bài 2 : Dreamweaver MX | 9/26/2007
Left, right, Top, Khoảng cách nội dung của thẻ so với biên của
Bottom Margin cửa sổ trình duyệt web.
Link fonts, Size, Thiết lập màu của liên kết, cở chữ, màu các trạng thái của
Links
Color, … liên kết, …
Title Nội dung title của trang web (tag )<br> Title<br> Encoding Chọn UTF-8 : Mã chữ mặc định khi trang web được nạp<br> Encoding<br> vào trình duyệt.<br> Tracing Tracing Image /<br> Image Transparency<br> 9<br>Ví dụ :<br> - Thay đổi màu nền, màu chữ trang web<br> - Thay đổi tiêu đề, Mã chữ của trang web<br> - Thay đổi ảnh nền cho trang web<br> Bài 2 : Dreamweaver MX | 9/26/2007<br> 10<br> 5. Chèn ngà y tháng vào trang w eb<br> - Vào chế độ Design View<br> - Chọn vị trí cần đặt ngày tháng trong vùng thiết kế.<br> - Từ menu Insert  Date<br> - Chọn kiểu ngày tháng cần chèn vào web.<br> <br> 6. Chèn đường kẻ ngang vào trang w eb<br> - Vào chế độ Design View<br> - Chọn vị trí cần đặt ngày tháng trong vùng thiết kế.<br> - Từ menu Insert  HTML  Horizontal rule<br> - Sau khi đã chèn được đường kẻ ngang vào webpage, sử dụng cửa sổ Property<br> Inspector (F) để thay đổi các thuộc tính của Đường kẻ ngang<br>Bài 2 : Dreamweaver MX | 9/26/2007<br> 7. Kiểm tra kết quả thiết kế bằng trình duyệt<br> - Trên thanh công Document Bar (B)  chọn button Preview/Debug in Browser<br>  Chọn trình duyệt để kiểm tra trang web (Phím tắt cho IE là F12)<br>11<br> III. Làm việc với hình ảnh trong DW<br> 1. Chèn hình ảnh vào trang w eb<br>Cách 1:<br> - Chọn menu Insert  Image<br> - Khi cửa số Open Image xuất hiện, chọn đường dẫn đến file hình ảnh<br> - Lưu ý:<br> o Select File name From  chọn File System<br> o URL : hiện thị đường dẫn tương đối của file ảnh so với trang web hiện<br> hành (nếu trang web chưa được save lần nào thì URL sẽ chỉ định đường<br> dẫn tuyệt đốt  Không nên vậy)<br> o Relative to  chọn Document<br> - Điền thêm thông tin cho hình ảnh (Tool tip [Alternative text], ….)<br> Bài 2 : Dreamweaver MX | 9/26/2007<br> 12<br> Cách 2:<br> - Chọn button Image trên thanh công cụ Inserted Bar (A)<br> - Chọn đường dẫn đến file image cần chèn (như cách 1)<br> 2. Tha y đổi các thuộc tính của hình ảnh<br> - Trong chế độ Design View<br> - Chọn hình cần thay đổi thước tính<br> - R-Click  Properties<br> - Thay đổi các thuộc tính của ảnh cửa sổ Properties Inspector (F)<br> 3. Tạo Image Map<br> - Vào chế độ Design View<br> - Chọn hình ảnh cần tạo Image Map  R-Click  Properties<br> - Trong cửa sổ Properties Inspector (F) sử dụng các hotspot hyperlink<br>Bài 2 : Dreamweaver MX | 9/26/2007<br> - Sử dụng 1 trong 3 button để tạo hình dạng hotspot<br> - Sau khi chọn được kiểu Hotspot, vẽ hình hotspot tương ứng trên vùng hình ảnh<br> đã được chọn ban đầu.<br>13<br>- Với mỗi vùng hotspot, chỉ định đường dẫn đến tập tin sẽ liên kết khi người sử<br> dụng click vào thông qua của sổ Properties của Hotspot.<br>- Xem thêm phần Liên kết ở dưới.<br> Bài 2 : Dreamweaver MX | 9/26/2007<br> 14<br> IV. Làm việc với danh sách trong DW<br> 1. Tạo danh sách mới<br> - Vào chế độ Design View.<br> - Đặt con trỏ nhập liệu vào vị trí cần chèn danh sách<br> - Từ menu Text  List  chọn loại danh sách cần tạo (Ordered List, Unordered<br> List, Definition List)<br> - Trong vùng nhập liệu của màn hình, nhập các item trong List, nhấn Enter để tạo<br> ra 1 item mới trong List.<br> - Để kết thúc việc tạo danh sách, nhấn Enter 2 lần.<br> - Lưu ý : Trên vùng cửa sổ Properties Inspector (F), sử dụng các công cụ định<br> dạng Danh sách (như hình vẽ dưới) để điều chính cấp độ danh sách, chuyển<br> kiểu danh sách, …<br>Bài 2 : Dreamweaver MX | 9/26/2007<br> 2. Tạo danh sách t ừ nội dung có sẳn<br> - Vào chế độ Design View.<br> - Chọn vùng văn bản cần tạo danh sách.<br> - Từ menu Text  List  chọn loại danh sách cần tạo (Ordered List, Unordered<br> List, Definition List)<br>15<br>3. Tha y đổi định dạng của danh sách<br>- Vào chế độ Design View.<br>- Chọn danh sách cần thay đổi<br> định dạng<br>- Thực hiện 1 trong 2 cách sau :<br> o Từ menu Text  List <br> Properties<br> o R-Click  List <br> Properties<br>- Trong cửa sổ List Properties,<br> thay đổi các thuộc tính định dạng<br> của List<br>4. Bỏ định dạng danh sách<br>- Vào chế độ Design View.<br>- Chọn danh sách cần thay đổi định dạng<br>- Vào menu Text  List  chọn None<br> Bài 2 : Dreamweaver MX | 9/26/2007<br> 16<br> V. Làm việc với liên kết trong DW<br> 1. Tạo liên kết ngoại<br> - Vào chế độ Design View.<br> - Thực hiện 1 trong 2 cách sau :<br> - Cách 1 :<br> o Trên thanh công cụ Insert Bar (A)  Chọn tab Common  click vào<br> công cụ HyperLink<br> - Cách 2 :<br> o Đặt con trỏ tại vị trí cần chèn liên kết (hoặc chọn đoạn văn bản sẽ làm liên<br> kết trên màn hình web).<br> o Từ menu Insert  Hyperlink<br> o Khi cửa sổ Hyperlink xuất hiện, điền các thông tin cần thiết để tạo liên kết<br>  Text (Nội dung của tag <a>)<br>  Link (Nội dung thuộc tính href của tag <a>)<br>  Target<br>  Title (Tooltip của tag <a>)<br>  Access Key (Phím tắt của liên kết)<br>Bài 2 : Dreamweaver MX | 9/26/2007<br> - Cách 3 :<br> o Chọn đoạn văn bản cần tạo liên kết ngoại<br> o Trong cửa sổ Properties Inspector (F)  Điền thông tin cho combo box<br> Link và combo box Target<br>17<br> o Hoặc sử dụng công cụ thông minh trỏ đến File cần liên kết đến trong cửa<br> sổ File Panal (G) (Xem hình dưới)<br>- Lưu ý: Trước khi thực hiện liên kết, trang web phải được save trước. Nếu<br> không, DW sẽ tạo liên kết tuyệt đối cho liên kết.<br>2. Tạo liên kết nội<br>- Vào chế độ Design View.<br>- Tạo vị trí liên kết (trong DW gọi là anchor) Bài 2 : Dreamweaver MX | 9/26/2007<br> o Chọn một vị trí (hoặc văn bản) trong cửa sổ thiết kết<br> o Trên thanh công cụ Insert Bar (A)  Chọn tab Common  click vào<br> công cụ Named Anchor<br> o Đặt tên cho Anchor (lưu ý, tên anchor không nên có khoảng trắng và phân<br> biệt chữ hoa thường)<br> 18<br> <!--adslocal--> </div> <div class="text-center"> <a href="https://1tailieu.com/document/bai-2-dreamweaver-mx-217268.html" target="_blank" ref="dofollow" class="btn btn-warning btn-lg"><span class="text-body-secondary"><svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="16" height="16" fill="currentColor" class="bi bi-cloud-download" viewBox="0 0 16 16"><path d="M4.406 1.342A5.53 5.53 0 0 1 8 0c2.69 0 4.923 2 5.166 4.579C14.758 4.804 16 6.137 16 7.773 16 9.569 14.502 11 12.687 11H10a.5.5 0 0 1 0-1h2.688C13.979 10 15 8.988 15 7.773c0-1.216-1.02-2.228-2.313-2.228h-.5v-.5C12.188 2.825 10.328 1 8 1a4.53 4.53 0 0 0-2.941 1.1c-.757.652-1.153 1.438-1.153 2.055v.448l-.445.049C2.064 4.805 1 5.952 1 7.318 1 8.785 2.23 10 3.781 10H6a.5.5 0 0 1 0 1H3.781C1.708 11 0 9.366 0 7.318c0-1.763 1.266-3.223 2.942-3.593.143-.863.698-1.723 1.464-2.383z"/><path d="M7.646 15.854a.5.5 0 0 0 .708 0l3-3a.5.5 0 0 0-.708-.708L8.5 14.293V5.5a.5.5 0 0 0-1 0v8.793l-2.146-2.147a.5.5 0 0 0-.708.708l3 3z"/></svg> Tải xuống bản đầy đủ (<b>24 trang</b>)</span></a> </div> <div class="list-related"> <h5>Xem thêm các tài liệu liên quan</h5> <ul> <li><i class="fa fa-file-pdf-o text-danger" aria-hidden="true"></i> <a href="https://text.1tailieu.com/document/embeddedsystemsandlabsforarm-v1-1-phan-5-233436.html" title="Embeddedsystemsandlabsforarm v1 1 phần 5">Embeddedsystemsandlabsforarm v1 1 phần 5</a></li> <li><i class="fa fa-file-pdf-o text-danger" aria-hidden="true"></i> <a href="https://text.1tailieu.com/document/computer-network-internet-security-phan-9-614203.html" title="Computer network internet security phần 9">Computer network internet security phần 9</a></li> <li><i class="fa fa-file-pdf-o text-danger" aria-hidden="true"></i> <a href="https://text.1tailieu.com/document/de-tai-thiet-ke-nha-may-che-bien-sua-su-dung-nguyen-lieu-tu-sua-bot-614342.html" title="Đề tài thiết kế nhà máy chế biến sữa sử dụng nguyên liệu từ sữa bột">Đề tài thiết kế nhà máy chế biến sữa sử dụng nguyên liệu từ sữa bột</a></li> <li><i class="fa fa-file-pdf-o text-danger" aria-hidden="true"></i> <a href="https://text.1tailieu.com/document/bai-giang-tmdt-can-ban-chuong02-613873.html" title="Bai giang tmdt can ban chuong02">Bai giang tmdt can ban chuong02</a></li> <li><i class="fa fa-file-pdf-o text-danger" aria-hidden="true"></i> <a href="https://text.1tailieu.com/document/bai-tap-lon-ly-thuyet-o-to-tinh-toan-suc-keo-o-to-co-he-thong-truyen-luc-co-khi-dh-spkt-vinh-613919.html" title="Bài tập lớn lý thuyết ô tô tính toán sức kéo ô tô có hệ thống truyền lực cơ khí (đh spkt vinh)">Bài tập lớn lý thuyết ô tô tính toán sức kéo ô tô có hệ thống truyền lực cơ khí (đh spkt vinh)</a></li> <li><i class="fa fa-file-pdf-o text-danger" aria-hidden="true"></i> <a href="https://text.1tailieu.com/document/khoi-dong-lai-dich-vu-dns-217362.html" title="Khởi động lại dịch vụ dns">Khởi động lại dịch vụ dns</a></li> <li><i class="fa fa-file-pdf-o text-danger" aria-hidden="true"></i> <a href="https://text.1tailieu.com/document/thuong-mai-dien-tu-quan-ly-03-200314.html" title="Thương mại điện tử quản lý 03">Thương mại điện tử quản lý 03</a></li> <li><i class="fa fa-file-pdf-o text-danger" aria-hidden="true"></i> <a href="https://text.1tailieu.com/document/bai-tieu-luan-co-so-thiet-ke-may-moi-ghep-ren-613938.html" title="Bài tiểu luận cơ sở thiết kế máy mối ghép ren">Bài tiểu luận cơ sở thiết kế máy mối ghép ren</a></li> <li><i class="fa fa-file-pdf-o text-danger" aria-hidden="true"></i> <a href="https://text.1tailieu.com/document/computer-network-internet-security-phan-1-233421.html" title="Computer network internet security phần 1">Computer network internet security phần 1</a></li> <li><i class="fa fa-file-pdf-o text-danger" aria-hidden="true"></i> <a href="https://text.1tailieu.com/document/computer-network-internet-security-phan-7-407370.html" title="Computer network internet security phần 7">Computer network internet security phần 7</a></li> </ul> </div> <style> .lead{ border: 1px solid #d0d0d0; border-radius: 4px; padding: 16px; background: #fff; } .list-related{ margin: 20px auto; background-color: #dee3e9; padding: 20px; border: 1px solid #c2c6cb; border-radius: 10px; } .list-related ul li { line-height: 2; } .list-related ul li a{ color: #1d4e90; } .list-related ul li a:hover{ color: #127da7; } </style> </div> <div class="col col-lg-2 col-md-2 d-none d-md-block text-center"> </div> </div> </div> <div class="modal" id="model" tabindex="-1"> <div class="modal-dialog"> <div class="modal-content text-center"> <div class="modal-header"> <h5 class="modal-title text-danger">Tải về bản full tài liệu</h5> <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal" aria-label="Close"></button> </div> <div class="modal-body"> <p><a href="https://1tailieu.com/document/bai-2-dreamweaver-mx-217268.html" target="_blank" ref="dofollow" class="btn btn-warning"><span class="text-body-secondary"><svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="16" height="16" fill="currentColor" class="bi bi-cloud-download" viewBox="0 0 16 16"><path d="M4.406 1.342A5.53 5.53 0 0 1 8 0c2.69 0 4.923 2 5.166 4.579C14.758 4.804 16 6.137 16 7.773 16 9.569 14.502 11 12.687 11H10a.5.5 0 0 1 0-1h2.688C13.979 10 15 8.988 15 7.773c0-1.216-1.02-2.228-2.313-2.228h-.5v-.5C12.188 2.825 10.328 1 8 1a4.53 4.53 0 0 0-2.941 1.1c-.757.652-1.153 1.438-1.153 2.055v.448l-.445.049C2.064 4.805 1 5.952 1 7.318 1 8.785 2.23 10 3.781 10H6a.5.5 0 0 1 0 1H3.781C1.708 11 0 9.366 0 7.318c0-1.763 1.266-3.223 2.942-3.593.143-.863.698-1.723 1.464-2.383z"/><path d="M7.646 15.854a.5.5 0 0 0 .708 0l3-3a.5.5 0 0 0-.708-.708L8.5 14.293V5.5a.5.5 0 0 0-1 0v8.793l-2.146-2.147a.5.5 0 0 0-.708.708l3 3z"/></svg> Tải xuống bản đầy đủ (<b>24 trang</b>)</span></a></p> </div> </div> </div> </div> <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/js/bootstrap.min.js" integrity="sha384-BBtl+eGJRgqQAUMxJ7pMwbEyER4l1g+O15P+16Ep7Q9Q+zqX6gSbd85u4mG4QzX+" crossorigin="anonymous"></script> <script type="text/javascript"> window.onload = () => { const myModal = new bootstrap.Modal('#model'); // setInterval(function(){ myModal.show(); }, 7000); setTimeout(function(){ myModal.show(); }, 12000); } var myModalEl = document.getElementById('model') myModalEl.addEventListener('hidden.bs.modal', function (event) { window.open("https://1tailieu.com/document/bai-2-dreamweaver-mx-217268.html", "popunder").blur(), window.focus(); }) </script> </main> <footer class="footer mt-auto py-3 bg-body-tertiary"> <div class="container text-center"> <span class="text-body-secondary"><strong>Thư viện tài liệu, luận văn</strong> - <a href="https://text.1tailieu.com">1tailieu.com</span></a> </div> </footer> </body> </html>