Autocad toàn tập

  • 153 trang
  • file .pdf
Master AutoCAD 2006. Get more skills for success !
Copyright © 2006 Master 3D Network. All rights Reserved
1
2
Lêi më ®Çu
Lµm viÖc víi c¸c b¶n vÏ trªn m¸y tÝnh ngµy nay ®· trë
nªn quen thuéc vµ lµ ph−¬ng tiÖn hµng ngµy cña nh÷ng
ng−êi thiÕt kÕ. §èi víi nh÷ng ng−êi míi b¾t ®Çu häc vÏ trªn
m¸y tÝnh vµ nh÷ng ng−êi ®· lµm quen víi phÇn mÒm
AutoCAD ®Òu cã mong muèn häc ®−îc c¸c c¸ch vÏ ®¬n
gi¶n bá bít mét sè thao t¸c thõa trong khi vÏ.
HiÖn ®ang lµ sinh viªn n¨m thø 4 §¹i häc ë chuyªn
nghµnh KiÕn Tróc víi kinh nghiÖm ®· häc hái tõ nh÷ng
ng−ßi thÇy, b¹n bÌ vµ s¸ch b¸o còng nh− kinh nghiÖm tù
rót ra cho b¶n th©n trong khu«n khæ cuèn s¸ch nhá, chóng
t«i muèn göi ®Õn cho c¸c b¹n nh÷ng kinh nghiÖm mµ
nh÷ng cuèn s¸ch cã mÆt trªn thÞ tr−êng Ýt ®Ò cËp ®Õn víi
hy väng nã nh− lµ nh÷ng kinh nghiÖm thùc tÕ.
Khi viÕt cuèn s¸ch nµy chóng t«i còng rÊt mong c¸c
b¹n h·y Ýt dùa dÉm vµo s¸ch vë, biÕt tù t×m tßi, tù m×nh
cñng cè kiÕn thøc cña m×nh, ®õng häc mét c¸ch m¸y mãc
mµ h·y chän mét c¸ch lµm trªn m¸y tÝnh mµ b¹n c¶m thÊy
phï hîp nhÊt.
Hy väng cuèn s¸ch nhá nµy sÏ gióp Ých cho c¸c b¹n.
Thay mÆt nhãm biªn so¹n:
Elpvn
3
Mét vµi lêi khuyªn khi b¹n vÏ CAD:
+§Ó thùc hiÖn nhanh c¸c b−íc vÏ CAD c¸c b¹n ph¶i
cè g¾ng tËp sö dông phÝm c¸ch(speak) thay v× phÝm
Enter
+Khi b¹n kÐo chuét tõ ph¶i qua tr¸i th× tÊt c¶ nh÷ng
®èi t−îng mµ khung chän cña b¹n ®i qua sÏ ®−îc chän
+Khi b¹n kÐo chuét tõ tr¸i qua ph¶i th× chØ cã nh÷ng
®èi t−îng mµ tÊt c¶ c¸c ®−êng cña nã n»m trong
khung chän míi ®−îc chän
vÝ dô: b¶n vÏ cña b¹n gåm ba ®èi t−îng
a1: line (®o¹n th¼ng)
a2: circle (h×nh trßn)
a3: rectang (h×nh ch÷ nhËt)
+NÕu khung chän cña b¹n tõ M1 ®Õn M2 (tõ tr¸i
sang ph¶i):
4
Th× chØ ®èi t−îng a1(line)vµ a2(circle) ®−îc chän
+NÕu khung chän cña b¹n tõ M1` ®Õn M2` (tõ ph¶i
sang tr¸i):
5
Th× tÊt c¶ c¸c ®èi t−îng mµ khung chän ®i qua ®Òu
®−îc chän
+Khi nhËp sè liÖu th× b¹n nªn nhËp tõ c¸c phÝm
sè n»m phÝa ph¶i bµn phÝm
+B¹n nªn sö dông lÖnh b¾t ®iÓm tù ®éng (phÝm F3
)
+ Sau khi ®¸nh lÖnh b¹n nhÊp phÝm c¸ch (speak)
®Ó thùc hiÖn lÖnh
Mét sè cuèn s¸ch nªn tham kh¶o:
Cña TS: NguyÔn H÷u Léc
AutoCAD 2000
AutoCAD 2004
Bµi tËp thiÕt kÕ m« h×nh ba chiÒu 2000
6
Ch−¬ng I: Lµm quen víi autocad
Néi dung ch−¬ng:
1- Mét sè c¸ch nhËp gi¸ trÞ to¹ ®é.
2- C¸ch b¾t ®iÓm vµ nhËp mÆc ®Þnh b¾t ®iÓm
3- HiÖu chØnh mét sè chøc n¨ng trong AutoCAD
4- Sö dông c¸c lÖnh F1,F2,…,F12 trªn bµn phÝm
7
1.1 - Mét sè c¸ch nhËp gi¸ trÞ to¹ ®é.
Víi AutoCAD b¹n cã 3 c¸ch ®Ó nhËp gi¸ trÞ to¹ ®é:
1- C¸ch nhËp gi¸ trÞ to¹ ®é tuyÖt ®èi: a,b
MÆc ®Þnh trong AutoCAD lu«n cho ta mét hÖ to¹ ®é
XOY cè ®Þnh. Khi ta nhËp gi¸ trÞ to¹ ®é lµ (a,b) th×
m¸y sÏ hiÓu lµ m×nh lÊy ®iÓm c¸ch gèc täa ®é däc
theo trôc x mét ®o¹n b»ng a vµ theo trôc y mét ®o¹n
b»ng b (H1).
8
2- C¸ch nhËp gi¸ trÞ to¹ ®é t−¬ng ®èi: @a,b
Khi sö dông lÖnh nµy m¸y sÏ chuyÓn tøc thêi gèc
to¹ ®é O tíi to¹ ®é ®iÓm b¹n võa sö dông lion tr−íc
®ã.
vÝ dô: NhËp gi¸ trÞ ®Ó vÏ h×nh ch÷ nhËt cã c¹nh lµ a,b
víi to¹ ®é ®iÓm ®Çu lµ: a1,b1,®iÓm cuèi: a2,b2 th× nã
t−ong ®−¬ng víi phÐp vÏ nhËp to¹ ®é ®iÓm ®Çu: a1,b1
vµ to¹ ®é t−¬ng ®èi cña ®iÓm cuèi so víi ®iÓm
®Çu:@a,b (H2)
3- C¸ch “b¾t ®iÓm”: §¬n gi¶n vµ th−êng dïng
9
§©y lµ ph−¬ng ph¸p sö dông nh÷ng ®iÓm cña c¸c
®èi t−îng ®· cã trªn b¶n vÏ.
VÝ dô: B¹n muèn vÏ mét ®o¹n th¼ng(line) vu«ng gãc
víi mét ®o¹n th¼ng cã tr−íc.
NhËp gi¸ trÞ ®Çu a1,b1 råi b¹n dÝ phÝm shift vµ nhÊp
chuét ph¶i th× ngay lËp tøc b¹n cã mét b¶ng gåm c¸c
®iÓm:
(shift + chuét ph¶i)
- Endpoint: §iÓm mót cña ®−êng.
;
- Midpoint: Trung ®iÓm cña ®−êng
;
- Intersection: Giao ®iÓm
;
10
- Center: T©m vßng trßn.
;
- Quadrant: §iÓm gãc 1/4.
;
- Tangent: TiÕp ®iÓm cña ®−êng th¼ng víi ®−êng
trßn. ;
- Nearest: §iÓm thuéc ®−êng.
;
- Perpendicular: §iÓm ch©n ®−êng vu«ng gãc.
;
- Osnap settings …: B¶n chØnh söa mét vµi tÝnh
n¨ng cña CAD
ë ®©y ta cÇn vÏ vu«ng gãc nªn khi xuÊt hiÖn b¶ng b¾t
®iÓm b¹n chØ chuét vµo dßng Perpendicular hoÆc
nhËp phÝm t¾t P.
11
Chó ý:- Khi sö dông lÖnh b¾t ®iÓm th× sau khi nhËp
®iÓm cÇn b¾t th× b¹ ph¶i rª chuét tíi ®ãi t−îng cÇn b¾t
®iÓm.
-Trong tr−êng hîp b¹n nhËp nhÇm ®iÓm th× nªn
nhËp l¹i ®iÓm cÇn b¾t ®óng hai lÇn.
B¹n cã thÓ ®Æt mÆc ®Þnh c¸c ®iÓm cÇn b¾t th−êng
dïng b»ng c¸ch: ngay tõ khi b¾t ®Çu vÏ b¹n dÝ phÝm
shift vµ nhÊp chuét ph¶i råi vµo dßng
- Osnap settings …: B¶n chØnh söa mét vµi tÝnh
n¨ng cña CAD th× sÏ xuÊt hiÖn b¶ng
Drafting settings:
+ B¶ng object snap: ®Æt mÆc ®Þnh b¾t ®iÓm
§¸nh dÊu (v) vµo kiÓu ®iÓm b¾t ®iÓm th−êng
xuyªn ®−îc sö dông.
12
(B¹n kh«ng nªn chän hÕt c¶ mµ chØ nªn chän
nh÷ng ®iÓm b¹n th−êng dïng nhÊt v× nÕu kh«ng khi
ZOOM nhá b¶n vÏ th× b¹n sÏ rÊt dÔ b¾t nhÇm ®iÓm
cÇn b¾t
Nªn ®Ó ý tíi c¸c biÓu t−îng b¾t ®iÓm ).
1.2-HiÖu chØnh mét sè chøc n¨ng trong AutoCAD
Trong b¶ng object snap ®Æt chÕ ®é b¾t ®iÓm tù ®éng
b¹n sÏ cã nót options … b¹n h·y nhÊp vµo ®©y
>options … ;
13
Æ Drafting: §Æt ®é lín cña t©m lóc b¾t ®iÓm vµ
lóc b×nh th−êng
Auto snap maker color: Mµu cña t©m lóc
b¾t ®iÓm.
Auto snap maker size: KÝch cì cña t©m
lóc b¾t ®iÓm.
Aperture size: KÝch cì cña t©m lóc b×nh
th−êng
Æ Display:
14
- Croshair size: ChØnh ®é dµi cña dÊu
céng to¹ ®é vÏ.
- Colors… :
ÆWindow Element:
+ Model tab background: Mµu nÒn cña
CAD
+ Command line text: Mµu ch÷ dßng lÖnh
(command: )
+ Command line background: Mµu nÒn
cña dßng lÖnh (command: )
+ Model tab pointer: Mµu dÊu céng to¹ ®é

Ngoµi ra b¹n cã thÓ chØ trùc tiÕp vµo c¸c ®èi t−îng
cÇn chuyÓn mµu ngay trªn h×nh biÓu diÔn phÝa trªn khi
nhÊp ®Õn ®èit−îng nµo th× « Window Element sÏ tù
chuyÓn sang dßng ch÷ tu¬ng øng víi ®èi t−îng ®ã.
- Fonts: KiÓu ch÷ dßng lÖnh (command: )
15
Æ Open and save:
- Automatic save: ®Æt chÕ ®é tù ®éng ghi
l¹i.
Minutes between saves : ®Æt thêi gian tù
®éng ghi.
Æ Selection:
- Pickbox size: KÝch cì cña t©m lóc nhËn
lÖnh.
- Grif size: KÝch cì ®iÓm ®èi t−îng
(Endpoint, Midpoint, Center …)
16
+B¶ng Snap and Grid
§Æt kho¶ng c¸ch c¸c ®iÓm trªn l−íi to¹ ®é.
Snap x spacing: kho¶ng c¸ch theo trôc X
cña c¸c ®iÓm l−íi to¹ ®é
Snap Y spacing: kho¶ng c¸ch theo trôc Y
cña c¸c ®iÓm l−íi to¹ ®é
*Chó ý: Khi ®Æt b¶ng nµy chuét cña b¹n chØ cã thÓ
®i theo nh÷ng ®iÓm thuéc l−íi to¹ ®é víi c¸c kho¶ng
c¸ch cña l−íi b¹n nhËp.
17
LÖnh nµy chØ phï hîp khi b¹n sö trong b¶n vÏ cã c¸c
kho¶ng c¸ch ch½n
1.3-C¸c lÖnh t−¬ng øng víi c¸c phÝm F1, F2, F3,
F4, F5, F6, F7…F12 trªn bµn phÝm:
PhÝm F1: lÖnh Help
PhÝm F2: hiÖn dßng lÖnh (command:)
Sö dông khi b¹n muèn xem ®Çy ®ñ dßng lÖnh
PhÝm F3: bËt (osnap on) hoÆc t¾t (osnap off) chÕ
®é b¾t ®iÓm tù ®éng
PhÝm F7: bËt (grid on) hoÆc t¾t (grid off) l−íi to¹
®é
PhÝm F8: bËt (ortho on) hoÆc t¾t (ortho off) chÕ ®é
vÏ däc theo trôc to¹ ®é
Lóc bÊt chÕ ®ä nµy trong qua tr×nh b¹n vÏ chuét chØ
cã thÓ rª theo hai ph−¬ng däc theo trôc X hoÆc trôc Y
18
* TiÖn Ých khi bËt chÕ ®é nµy:
- NÕu b¹n rª chuét däc theo chiÒu nµo th×
chØ viÖc nhËp gi¸ trÞ ®é dµi theo chiÒu ®ã mµ kh«ng
cÇn ph¶I nhËp gi¸ trÞ to¹ ®é a,b
VÝ dô:
Ta vÏ mét ®o¹n th¼ng(line) dµi l däc theo
trôc X víi to¹ ®é ®iÓm ®Çu lµ (x1,y1) to¹ ®é ®iÓm cuèi
lµ (x2,y1) nh− h×nh vÏ (H3) th× ta chØ cÇn nhËp gi¸ trÞ
®iÓm ®Çu a1,b1 råi h−íng chuét däc theo trôc X theo
ph−¬ng ®o¹n th¼ng h−íng vÒ råi nhËp gi¸ trÞ ®é dµi
®o¹n th¼ng l
(Ta cã thÓ lµm t−¬ng tù víi trôc Y)
- Ngoµi ra chóng ta cã thÓ ¸p dung ph−¬ng
ph¸p nµy cho nhiÒu lÖnh kh¸c nh− cho lÖnh di chuyÓn
(move) hay lÖnh xoay (rotate) víi gãc xoay 90˚…
thuËn tiÖn h¬n vµ nhanh h¬n.
19
* Chó ý khi sö dông ph−¬ng ph¸p nµy th× ta
chØ cÇn h−íng chuét vÒ phÝa cÇn sang chø
kh«ng cÇn ph¶i nhËp gi¸ trÞ ©m(-) hay d−¬ng(+)
PhÝm F9: bËt (snap on) hoÆc t¾t (snap off) chÕ ®é
vÏ theo l−íi to¹ ®é víi gi¸ trÞ l−íi b¹n nhËp trong b¶ng
Snap and Grid
20