Ảnh hưởng của β glucan lên tăng trưởng và tỷ lệ sống cá tra giống (pangasianodon hypophthalmus)

  • 20 trang
  • file .pdf
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHUYÊN NGÀNH NUÔI TRỒNG
THỦY SẢN MÃ SỐ: D620301
ẢNH HƯỞNG CỦA β-GLUCAN LÊN TĂNG TRƯỞNG
VÀ TỶ LỆ SỐNG CÁ TRA GIỐNG (Pangasianodon
hypophthalmus)
Sinh viên thực hiện VÕ THIỆN MỸ MSSV: 0953040022 LỚP: NTTS Khóa
4
Cần Thơ, 2013
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ KHOA SINH HỌC ỨNG DỤNG
1
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ KHOA SINH HỌC ỨNG DỤNG
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHUYÊN NGÀNH NUÔI TRỒNG
THỦY SẢN MÃ SỐ: D620301
ẢNH HƯỞNG CỦA β-GLUCAN LÊN TĂNG
TRƯỞNG VÀ TỶ LỆ SỐNG CÁ TRA GIỐNG
(Pagasianodon hypophthalmus)
Cán bộ hướng dẫn Sinh viên thực hiện Ths. Nguyễn Thành Tâm Võ Thiện
Mỹ Ths. Võ Thị Kim Phúc Lớp: NTTS Khóa 4
MSSV: 0953040022
Cần Thơ, 2013
2
LỜI CẢM TẠ
Trước hết, xin bày tỏ lòng biết ơn đối với những người thân trong gia đình: Ba
mẹ và các anh chị đã quan tâm lo lắng, hết lòng động viên và tạo mọi điều kiện
cho tôi được học tập và thực hiện đề tài.
Em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc đến thầy Nguyễn Thành Tâm
và cô Võ Thị Kim Phúc, đã tận tình chỉ dạy cho em trong quá trình học tập và
hướng dẫn chỉ bảo em trong suốt quá trình thực hiện đề tài.
Em xin chân thành cảm ơn đến tất cả quý Thầy Cô - Khoa Sinh học ứng dụng -
Trường Đại học Tây Đô đã tận tình dạy bảo, truyền đạt cho em những kiến thức
quý báu trong suốt thời gian học và quan tâm giúp đỡ em trong suốt thời gian
thực hiện đề tài.
Sau cùng chân thành cảm ơn các bạn lớp Nuôi trồng thủy sản K4 đã cùng tôi
đoàn kết vượt qua khó khăn tình trong suốt quá trình học tập và thực hiện đề tài.
Em xin chân thành cảm ơn và ghi nhớ !
VÕ THIỆN MỸ
3
TÓM TẮT
Đề tài ảnh hưởng của β-glucan lên tăng trưởng và tỷ lệ sống cá Tra giống
(Pangasianodon hypophthalmus) được thực hiện nhằm đánh giá sự bổ sung β-
glucan vào thức ăn với các liều lượng khác nhau lên khả năng tăng trưởng và
tỷ lệ sống của cá Tra giống. Thí nghiệm được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên với 4
nghiệm thức (NT) khác nhau và mỗi nghiệm thức được lặp lại3lần: ĐC (không
bổ sung β- glucan trong thức ăn), NT1 (bổ sung 1,00g β-glucan/kg thức ăn), NT2
(bổ sung 2,00g β-glucan/kg thức ăn), NT3 (bổ sung 3,00g β-glucan/kg thức ăn).
Thức ăn sử dụng trong thí nghiệm là thức ăn công nghiệp. Thời gian thí nghiệm
được thực hiện trong 4 tuần. Cá Tra giống sử dụng cho thí nghiệm có khối lượng
trung bình từ 2,73 g/con và được ương trong giai có diện tích 1 x 1 x 1,5m, với
mật độ 30 con/giai. Kết quả cho thấy, ở NT3 tỷ lệ sống của cá đạt cao nhất
(65,6%) và khác biệt có ý nghĩa thống kê (p < 0,05) với NTĐC. Bên cạnh đó, tốc
độ tăng trưởng khối lượng của cá ở NT3 cao nhất 0,46 g/ngày và khác biệt có ý
nghĩa thống kê (p < 0,05) với NTĐC, NT1 và NT2. Tốc độ tăng trưởng chiều dài
của cá ở NT3 đạt 0,39 cm/ngày và khác biệt có ý nghĩa thống kê (p < 0,05) với
NTĐC và NT1. Như vậy, cho cá ăn thức ăn có bổ sung 3,0g β-glucan/kg thức
ương cá Tra giống làm tăng tỷ lệ sống và thúc đẩy quá trình tăng trưởng nhanh
hơn khi ương cá giống.
Từ khóa: Cá Tra giống, Pangasianodon hypophthalmus, β-glucan, sự tăng trưởng, tỷ lệ
sống.
4
MỤC LỤC
Trang LỜI CẢM
TẠ........................................................................................................ i TÓM
TẮT.............................................................................................................ii MỤC
LỤC............................................................................................................iii
DANH SÁCH BẢNG.............................................................................................
v DANH SÁCH TỪ VIẾT TẮT............................................................................. vi
CHƯƠNG 1: ĐẶT VẤN ĐỀ................................................................................. 1
1.1 Giới thiệu.......................................................................................................1
1.2 Mục tiêu nghiên cứu...................................................................................... 1
1.3 Nội dung nghiên cứu......................................................................................2
CHƯƠNG 2: LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU...............................................................3
2.1 Sơ lược về đặc điểm sinh học của cá
Tra........................................................3 2.1.1 Vị trí phân
loại........................................................................................ 3 2.1.2 Đặc điểm
phân bố................................................................................... 3 2.1.3 Đặc điểm
hình thái.................................................................................. 4 2.1.4 Đặc điểm
dinh dưỡng.............................................................................. 4 2.2 Tình hình dịch
bệnh trong nuôi cá Tra .......................................................... 4 2.3 Tình hình sử
dụng hóa chất và kháng sinh trong nuôi cá Tra.........................5 2.4 Các nghiên
cứu sử dụng β-glucan nhằm tăng cường hệ thống miễn dịch cho động vật thủy
sản............................................................................................... ..6 2.4.1 Nguồn
gốc β-glucan................................................................................ 6 2.4.2 Tác dụng
của β-glucan đối với cuộc sống ............................................... 6 2.4.3 Những
nghiên cứu và kết quả của việc sử dụng β-glucan trong thủy sản. 7 CHƯƠNG
3: VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU...................... 10 3.1 Thời gian
và địa điểm tiến hành.................................................................... 10 3.2 Vật liệu
nghiên cứu....................................................................................... 10 3.2.1 Đối
tượng nghiên cứu............................................................................10 3.2.2 Dụng
cụ và hóa chất.............................................................................. 10 3.3 Phương
pháp nghiên cứu...............................................................................10 3.3.1
Chuẩn bị hệ thống thí nghiệm................................................................10 3.3.2
Bố trí thí nghiệm................................................................................... 11 3.3.3
Chăm sóc và cho ăn...............................................................................11 3.3.4
Các chỉ tiêu theo dõi..............................................................................12 3.3.5 Xử
lý số liệu..........................................................................................13
5
CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ THẢO LUẬN............................................................. 14
4.1 Các chỉ tiêu môi trường nước........................................................................
14 4.2 Ảnh hưởng β-glucan lên tỷ lệ sống của
cá..................................................... 15 4.3 Tăng trưởng của cá Tra sau 4
tuần thí nghiệm............................................... 16 4.3.1 Tăng trưởng khối
lượng ..................................................................... 16 4.3.2 Tăng trưởng
chiều dài.........................................................................18 CHƯƠNG 5:
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT...........................................................21 5.1 Kết
luận........................................................................................................ 21 5.2 Đề
xuất......................................................................................................... 21 TÀI
LIỆU THAM KHẢO................................................................................... 22 PHỤ
LỤC A......................................................................................................... A PHỤ
LỤC B......................................................................................................... B PHỤ
LỤC C......................................................................................................... C
6
DANH SÁCH BẢNG
Trang
Bảng 3.1: Mô tả cách bố trí thí nghiệm............................................................... 11
Bảng 4.1: Biến động các chỉ tiêu môi trường nước.............................................
14 Bảng 4.2: Tỷ lệ sống của cá Tra giống sau khi kết thúc thí
nghiệm....................15 Bảng 4.3: Tốc độ tăng trưởng về khối lượng của cá Tra
giống thí nghiệm........ 16 Bảng 4.4: Tốc độ tăng trưởng về chiều dài của cá Tra
giống..............................18
7
DANH SÁCH TỪ VIẾT TẮT
Ctv: Cộng tác viên CFU: Cell Forming Unit ĐBSCL: Đồng bằng sông Cửu Long
ĐVTS: Động vật thủy sản ĐC: Đối chứng NT: Nghiệm thức NT1: Nghiệm thức 1
NT2: Nghiệm thức 2 NT3: Nghiệm thức 3 NTTS: Nuôi trồng thủy sản NXB: Nhà
xuất bản KCN: Khu công nghiệp TNHH: Trách nhiệm hữu hạn TT-BNN: Thông
tư - Bộ Nông nghiệp IHNV: Infectious hematopoietic necrosis virus WSSV: White
spot syndrome virus
8