8604bc718

  • 57 trang
  • file .pdf
TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI KHÍ THẤP ÁP DẦU KHÍ VIỆT NAM
PB|1
NỘI DUNG
1. GIỚI THIỆU
PV GAS D 04
06 Thông điệp của Chủ tịch Hội đồng Quản trị
08 Thông tin khái quát
10 Quá trình hình thành và phát triển
12 Ngành nghề và địa bàn kinh doanh
14 Sơ đồ cơ cấu bộ máy tổ chức
16 Giới thiệu Hội đồng Quản trị
18 Giới thiệu Ban Điều hành
20 Giới thiệu Ban Kiểm soát
22 Định hướng phát triển
24 Rủi ro
2. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG
SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG NĂM 2015 26 3. BÁO CÁO
CỦA BAN LÃNH ĐẠO 48 4. QUẢN TRỊ
CÔNG TY 58 5. BÁO CÁO
TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN 64
28 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 50 Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc 58 Hội đồng Quản trị 68 Báo cáo của Ban Giám đốc
31 Tổ chức và nhân sự 54 Báo cáo và đánh giá của Hội đồng Quản trị 62 Ban Kiểm soát 70 Báo cáo Kiểm toán độc lập
36 Tình hình đầu tư 64 Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của 72 Bảng cân đối kế toán
40 Tình hình tài chính Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và Ban Kiểm soát 74 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
42 Cơ cấu cổ đông 75 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
44 Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội 76 Thuyết minh báo cáo tài chính
06
08
10
12
14
16
18
20
22
24
BÁO CÁO 4|5
THƯỜNG NIÊN 2015
THÔNG ĐIỆP CỦA
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính thưa Quý Cổ đông, các Nhà đầu tư, Đối tác, Khách hàng
cùng toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam!
VỚI NGUỒN NHÂN LỰC Trong năm 2015, nền kinh tế thế giới đang trong giai dấu mốc quan trọng, không chỉ tiếp tục duy trì, gia
CHUYÊN NGHIỆP, TẬN đoạn phục hồi nhưng vẫn còn nhiều bất ổn với những tăng lượng khí cung cấp cho tỉnh Thái Bình mà còn
TÂM VỚI NGHỀ VÀ CÓ TINH diễn biến phức tạp. Các tổ chức tài chính quốc tế các tỉnh lân cận, góp phần đảm bảo an ninh năng
THẦN TRÁCH NHIỆM CAO, cũng liên tục đưa các điều chỉnh “giảm” đối với tốc lượng quốc gia.
CHÚNG TÔI TIN RẰNG độ tăng trưởng của kinh tế Thế giới và hầu hết các
PV GAS D SẼ ĐẠT ĐƯỢC nước. Nền kinh tế của Hoa Kỳ và Tây Âu khôi phục Bước sang năm 2016, nhận thức được những khó
NHỮNG MỤC TIÊU TĂNG không vững chắc, trong đó Hoa Kỳ đang tăng trưởng khăn do tình hình kinh tế còn nhiều biến động, PV
TRƯỞNG ĐỀ RA, TIẾP TỤC chậm lại. Nền kinh tế Trung Quốc cũng đang bước GAS D sẽ tiếp tục phát huy những thành quả đạt
TRỞ THÀNH “NHÀ PHÂN vào giai đoạn khó khăn, tăng trưởng GDP giảm, kim được, khắc phục những khó khăn, vướng mắc hiện
PHỐI KHÍ THẤP ÁP HÀNG ngạch xuất nhập khẩu giảm mạnh… Những tác động tại để ngày càng hoàn thiện và nâng cao năng suất,
này đã ảnh hưởng không nhỏ đến sự tăng trưởng của hiệu quả trong hoạt động. Với nguồn nhân lực chuyên
ĐẦU CHO CÁC KHU CÔNG
nền kinh tế Việt Nam nói chung và các doanh nghiệp nghiệp, tận tâm với nghề và có tinh thần trách nhiệm
NGHIỆP TẠI VIỆT NAM”.
trong nước nói riêng, trong đó có PV GAS D. cao, chúng tôi tin rằng PV GAS D vẫn sẽ đạt được
những mục tiêu tăng trưởng đề ra, tiếp tục trở thành
Nhận thấy được những khó khăn trong kinh tế thế "nhà phân phối khí thấp áp hàng đầu cho các khu
giới, cùng với những biến động bất lợi tác động trực công nghiệp tại Việt Nam".
tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
như: Sự lao dốc của giá dầu thế giới xuống còn quanh Tôi xin thay mặt Hội đồng Quản trị, gửi lời cảm ơn
mức 40 USD/thùng, đây là mức thấp nhất trong vòng chân thành và kính chúc sức khỏe, hạnh phúc tới Quý
05 năm trở lại đây đã gây sức ép lên giá dầu trong Cổ đông, các Nhà đầu tư, Đối tác, Khách hàng cùng
nước; Năm 2015 cũng là năm thứ 02 liên tiếp giá khí toàn thể cán bộ công nhân viên PV GAS D.
thiên nhiên sụt giảm mạnh, tương đương 19%. PV
GAS D đã điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh
năm 2015 cho phù hợp với thực tế. Theo kế hoạch
điều chỉnh, hầu hết các chỉ tiêu đặt ra đều được hoàn
thành vượt kế hoạch, cụ thể: Doanh thu thực hiện
năm 2015 là 4.935,18 tỷ đồng, đạt 104,65% kế hoạch
4.935
Tổng doanh thu 2015 đề ra (4.716 tỷ đồng); Lợi nhuận sau thuế đạt 238,24 tỷ
đồng, cao hơn 112,38% so với kế hoạch (212 tỷ đồng).
Đồng thời, năm 2015 cũng là năm đánh dấu bước
TỶ ĐỒNG ngoặt lớn trong quá trình hoạt động của công ty khi
đạt 104,65% kế hoạch đã hoàn thành phần hạ nguồn Hệ thống thu gom khí Chủ tịch Hội đồng Quản trị
& phân phối mỏ Hàm Rồng - Thái Bình. Dự án này là
BÁO CÁO 6|7
THƯỜNG NIÊN 2015
THÔNG TIN KHÁI QUÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI KHÍ THẤP ÁP DẦU KHÍ
TÊN GIAO DỊCH
VIỆT NAM
0304998686 đăng ký lần đầu ngày 23/05/2007,
Giấy chứng nhận đăng ký
thay đổi lần thứ 11 ngày 31/12/2015 do Sở Kế hoạch và
doanh nghiệp số
Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp
Vốn điều lệ 899.990.250.000 VNĐ
Vốn đầu tư của chủ sở hữu 899.990.250.000 VNĐ
TRỤ SỞ CHÍNH
Lầu 7, Tòa nhà PV Gas Tower, số 673 Nguyễn Hữu Thọ,
Địa chỉ
xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP. HCM, Việt Nam
Số điện thoại 08.3784.0445
Số fax 08.3784.0446
WEBSITE WWW.PVGASD.COM.VN
Mã cổ phiếu PGD
BÁO CÁO 8|9
THƯỜNG NIÊN 2015
QUÁ TRÌNH
HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
TIỀN THÂN NGÀY 29/03/2010 NGÀY 16/12/2010
2015
Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (PV GAS D) tiền Đại hội đồng cổ đông của PV GAS D PV GAS D được Sở giao dịch chứng
thân là Xí nghiệp Kinh doanh Khí thấp áp Vũng Tàu, được phê duyệt phương ra Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ/10 khoán TP. Hồ chí Minh cấp Quyết CÁC THÀNH TÍCH TRONG NĂM
án thành lập theo nghị quyết số 1109/QĐ-DKVN, ngày 12/4/2007 của Hội thông qua nội dung tiếp tục thực hiện định số 266/2010/QĐ-SGDHCM về
đồng quản trị Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. Nghị quyết 03/NQ-ĐHĐCĐ/09 về việc việc chấp thuận niêm yết bổ sung
phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ 9.862.230 cổ phiếu PGD phát hành
NGÀY 23/05/2007 của Công ty từ 330 tỷ đồng lên 429 tỷ thêm và số lượng cổ phiếu này
đồng trong năm 2010 với số lượng phát được chính thức giao dịch vào ngày
PV GAS D được thành lập theo giấy phép số 4103006815 do Sở kế hoạch hành thêm là 9,9 triệu cổ phần. 24/12/2010.
và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 23/05/2007, với vốn điều lệ là:
330.000.000.000 đồng. Trên cơ sở góp vốn của các cổ đông: TỪ QUÝ IV NĂM 2010 NGÀY 31/03/2011
• Tổng Công ty Khí Việt Nam - Công ty TNHH Một thành viên (18% vốn điều Bằng khen của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
lệ); Tổng Công ty Khí Việt Nam - Công ty Cổ PV GAS D được Sở giao dịch chứng
• Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí hóa lỏng Miền Nam (17% vốn điều lệ); phần đã thực hiện cơ cấu lại danh mục khoán TP. Hồ chí Minh cấp Quyết Giấy khen và Tập thể lao động xuất sắc của Tổng Công ty Khí Việt Nam -
• Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí hóa lỏng Miền Bắc (15% vốn điều lệ); thông qua thỏa thuận chuyển nhượng định số 35/2011/QĐ-SGDHCM về CTCP.
• Công ty Cổ phần Thương mại Tổng hợp tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu (10% vốn cổ phần CTCP Phân phối Khí thấp áp việc chấp thuận niêm yết bổ sung
điều lệ); Dầu khí Việt Nam từ Công ty cổ phần 37.770 cổ phiếu PGD phát hành Đề xuất khen thưởng Cờ thi đua Bộ Công thương cho Công ty.
• CBCNV của Tổng Công ty Khí Việt Nam - Công ty TNHH Một thành viên, Kinh doanh Khí hóa lỏng Miền Nam, thêm và số lượng cổ phiếu này
Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí hóa lỏng Miền Nam, Công ty cổ phần Kinh Công ty cổ phần Kinh doanh Khí hóa được chính thức giao dịch vào ngày Đề xuất khen thưởng Bằng khen Bộ Công thương cho phòng Tài chính Kế
doanh Khí hóa lỏng Miền Bắc và Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu Khí Việt lỏng Miền Bắc và khớp lệnh để nâng tỷ 08/04/2011. toán, Kỹ thuật An toàn, Dự án, Xí nghiệp Nhơn trạch trực thuộc Công ty.
Nam (nắm 40% vốn điều lệ). lệ sở hữu lên 50,5% vốn điều lệ.
2009 - NAY: KHẲNG ĐỊNH VÀ PHÁT TRIỂN
2007 - 2009: KHỞI ĐẦU
NGÀY 16/01/2014 THÁNG 09 NĂM 2015
NGÀY 19/12/2008 NGÀY 14/10/2009 NGÀY 19/11/2009
Đại hội đồng cổ đông của PV PV GAS D hoàn thành xây dựng lắp đặt và đưa vào vận hành Hệ thống phân phối khí
Thay đổi về cổ đông Thay đổi về cổ đông sáng lập lần PV GAS D được Sở giao dịch chứng GAS D ra Nghị quyết số 03/ cho Khu công nghiệp Tiền Hải Thái Bình.
sáng lập lần 1: Đại 2: Đại hội đồng cổ đông PV GAS D khoán TP. Hồ chí Minh cấp Quyết NQ-ĐHĐCĐ/2013 thông qua
Hội đồng cổ đông PV ra Nghị quyết số 03/NQ-ĐHĐCĐ định Chấp thuận đăng ký niêm yết việc phát hành cổ phiếu tăng NGÀY 30/11/2015
GAS D ra Nghị quyết thông qua việc chuyển nhượng số 145/QĐSGDHCM. vốn điều lệ của Công ty từ 429
số 02/NQ-ĐHĐCĐ 1.086.000 cổ phần (3,29%) của cổ tỷ đồng lên 600 tỷ đồng với số Đại hội đồng cổ đông của PV GAS D ra Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ thông qua
thông qua việc tách đông sáng lập là Công ty TNHH NGÀY 26/11/2009 lượng phát hành thêm là 17,1 Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu thêm
một phần cổ phần Minh Thành cho Công ty trách triệu cổ phần. 299.995.220.000 đồng, tương ứng 29.999.522 cổ phiếu.
của Công ty Cổ phần nhiệm hữu hạn một thành viên Cổ phiếu của PV GAS D chính
Thương mại Tổng hợp Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn thức được niêm yết trên sàn giao NGÀY 08/09/2014 NGÀY 28/12/2015
tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Thương Tín và theo Luật Doanh dịch chứng khoán Thành phố Hồ
cho: Công ty TNHH nghiệp của nước CHXHCNVN thì Chí Minh (HOSE) với số lượng PV GAS D được Sở giao dịch Quyết định số 20/QĐ-HĐQT/2015 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phân phối
Minh Thành (3,29%), sau khi thực hiện mua cổ phần 33.000.000 cổ phiếu, mã chứng chứng khoán TP. Hồ chí Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam về việc tăng vốn điều lệ Công ty từ 600.000.000.000
Công ty Cổ phần sáng lập, Công ty Chứng khoán khoán là PGD. Minh cấp Quyết định số 337/ đồng lên 899.990.250.000 đồng và thực hiện các thủ tục có liên quan như thay đổi
Thương mại Kinh Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín sẽ QĐ-SGDHCM về việc chấp Điều lệ, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh….
Thành (2,45%), Công là một cổ đông sáng lập của PV thuận niêm yết bổ sung
ty Cổ phần Đầu tư GAS D. 17.100.000 cổ phiếu PGD NGÀY 08/01/2016
Phương Mai (2%). phát hành thêm và số lượng
cổ phiếu này được chính thức PV GAS D được Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ chí Minh cấp Quyết định số 10//
giao dịch vào ngày 19/09/2014. QĐ-SGDHCM về việc chấp thuận niêm yết bổ sung 29.999.025 cổ phiếu PGD phát
hành thêm và số lượng cổ phiếu này được chính thức giao dịch vào ngày 20/01/2016.
BÁO CÁO 10|11
THƯỜNG NIÊN 2015
NGÀNH NGHỀ VÀ
ĐỊA BÀN KINH DOANH
NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CHÍNH ĐỊA BÀN KINH DOANH
• Phân phối, kinh doanh, xuất nhập khẩu các sản phẩm khí tự nhiên (KTA, CNG, LNG, • Các Khu công nghiệp Phú Mỹ - Mỹ Xuân, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Condensate và các sản phẩm chế biến sâu từ khí) • Khu công nghiệp Gò Dầu - Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai
• Đầu tư cơ sở hạ tầng, hệ thống phân phối sản phẩm khí tự nhiên và các sản phẩm chế • Khu công nghiệp Hiệp Phước - Long Hậu, Thành phố Hồ Chí Minh - Tỉnh Long An
biến sâu từ khí • Khu công nghiệp Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình
• Quản lý, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa các công trình, dự án khí • Kinh doanh CNG khu vực Bắc Bộ và các khu vực xa đường ống khác
• Và các ngành nghề khác được đăng ký với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh • Kinh doanh Khí đô thị
BÁO CÁO
GIỚI THIỆU PV GAS D 12|13
THƯỜNG NIÊN 2015
SƠ ĐỒ CƠ CẤU
BỘ MÁY TỔ CHỨC
KHỐI SẢN XUẤT
KHỐI ĐIỀU HÀNH KINH DOANH
XÍ NGHIỆP XÍ NGHIỆP XÍ NGHIỆP BAN
PHÒNG PHÒNG PHÒNG PHÒNG PHÒNG ĐỘI BAN
PHÂN KHỐI PHÂN PHỐI PHÂN KHỐI ĐIỀU HÀNH
VĂN PHÒNG TÀI CHÍNH TỔ CHỨC KINH DOANH ĐẦU TƯ KỸ THUẬT HỖ TRỢ QUẢN LÝ
KHÍ KHÍ KHÍ CNG
KẾ TOÁN NHÂN SỰ AN TOÀN SẢN XUẤT TOÀ NHÀ
THẤP ÁP THẤP ÁP THẤP ÁP MIỀN BẮC
VŨNG TÀU NHƠN TRẠCH MIỀN BẮC
CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT: Không có
BÁO CÁO 14|15
THƯỜNG NIÊN 2015
GIỚI THIỆU
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Ông TRẦN TRUNG CHÍNH Ông TRẦN THANH NAM Ông PHẠM VĂN HUỆ Ông LÊ QUYẾT THẮNG Ông NGUYỄN NHƯ SONG
Chủ tịch Hội đồng Quản trị Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Thành viên Hội đồng Quản trị Thành viên Hội đồng Quản trị Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập
Quốc tịch: Việt Nam Quốc tịch: Việt Nam Quốc tịch: Việt Nam Quốc tịch: Việt Nam Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh Dân tộc: Kinh Dân tộc: Kinh Dân tộc: Kinh Dân tộc: Kinh
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh Quốc tế Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ Khoan - Khai thác dầu khí Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính - Kế toán Trình độ chuyên môn: Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Viễn Thông
Sở hữu cổ phần: 15.300.000 cổ phần chiếm 17% vốn điều lệ Sở hữu cổ phần: 12.150.000 cổ phần chiếm 13.5% vốn điều lệ Sở hữu cổ phần: Cử nhân Quản trị Kinh doanh Tổng hợp Sở hữu cổ phần: 94.872 cổ phần chiếm 0,11%
Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần 9.000.009 cổ phần chiếm 10% vốn điều lệ Sở hữu cổ phần: vốn điều lệ công ty
Đại diện sở hữu: Đại diện PV GAS 15.300.000 cổ phần chiếm 17% vốn điều lệ Đại diện sở hữu: Đại diện PV GAS 12.150.000 cổ phần chiếm 13.5% vốn điều lệ Cá nhân sở hữu: 9.0044.705 cổ phần chiếm 10,01% vốn điều lệ Cá nhân sở hữu: 94.872 cổ phần chiếm 0,11%
9 cổ phần chiếm 0,0001% vốn điều lệ Cá nhân sở hữu: vốn điều lệ công ty
Quá trình công tác: Quá trình công tác: Đại diện sở hữu: Đại diện PV GAS 9.000.000 cổ phần 4.705 cổ phần chiếm 0,01% vốn điều lệ Đại diện sở hữu:
chiếm 10% vốn điều lệ Đại diện sở hữu: Đại diện PV GAS 9.000.000 cổ 0 cổ phần chiếm 0% vốn điều lệ công ty
Từ 1983 - 1988: Khẩu đội trưởng pháo binh - Pháo binh - đặc khu Quảng Ninh. Từ 9/1999 - 05/2000: Nhân viên Phòng Nghiên cứu phát triển, Công ty TNHH phần chiếm 10% vốn điều lệ
Xây dựng, Thương mại và Sản xuất Lê Quang. Quá trình công tác: Quá trình công tác:
Từ 4/1985 - 1986: Đảng viên. Quá trình công tác:
Từ 06/2000 - 12/2000: Trợ lí Giám đốc, Công ty TM & DV Tỉnh Bà Rịa - Vũng Từ 02/1981 - 02/1982: Chuyên viên phòng Tài vụ, Từ 03/1987 - 06/1993: Kỹ sư phụ trách Phòng
Từ 1987-1988: Chi ủy viên Tàu. Ban Kiến thiết khu công nghiệp Dầu khí. Từ 12/1985 - 08/1989: Cán bộ Ngân hàng Nhà Nghiên cứu, Xí nghiệp Liên doanh Sản xuất
nước huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh. thiết bị Viễn Thông Việt Nam (VTC) Tổng cục
Từ 1991 - 1994: Nhân viên - Công ty khí đốt Việt Nam - CN TP. Hồ Chí Minh Từ 1/2001 - 04/2001: Kỹ sư đội cho thuê thiết bị Khoan, Xí nghiệp Dịch vụ Kỹ Từ 02/1982 - 03/1984: Tham gia quân đội tại bộ đội Bưu Điện.
thuật Dầu khí biển, Công ty PTSC. biên phòng Vũng Tàu Côn Đảo. Từ 09/1989 - 09/2004: Cán bộ Ngân hàng Nông
Từ 1994 - 2004: Chuyên viên Hành chính - XNK/Trưởng phòng kinh doanh/ nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Thạch Hà, Từ 06/1993 - 06/1996: Trưởng phòng Nghiên
XNK, CT Công đoàn cơ sở Từ 6/2001 - 06/2004: Chuyên viên Phòng Tổ chức - Hành chính, Công ty PDC. Từ 04/1984 - 09/1986: Chuyên viên phòng Vật tư, Hà Tĩnh. cứu sản xuất tổng đài Trung tâm VTC1, Công ty
Ban Quản lý công trình Dầu khí Vũng Tàu. thiết bị Điện thoại (VITECO), Tổng Công ty Bưu
Từ 2004 - 2006: Bí thư Chi bộ, Tổng Giám đốc - Công ty LD Khí hóa lỏng Việt Từ 6/2004 - 12/2004: Tổ trưởng Tổ Hành chính, Công ty PDC. Từ 09/2004 - 02/2010: Giám đốc phòng giao dịch chính Viễn Thông Việt Nam (VNPT).
Nam (VT-GAS) Từ 10/1986 - 02/1988: Phó phòng Vật tư, Ban Quản Thạch Khê, Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp
Từ 1/2005 - 10/2005: Phó Phụ trách Phòng Kinh doanh, Xí nghiệp PDC Vũng lý công trình Dầu khí Vũng Tàu. và Phát triển nông thôn huyện Thạch Hà, Hà Từ 06/1996 - 11/1999: Phó Giám đốc Trung
Từ 2006 - 2009: Bí thư Chi bộ, Phó TGĐ - Công ty LD Khí hóa lỏng Việt Nam Tàu, Công ty PDC. Tĩnh. tâm VTC1, Công ty Thiết bị Điện thoại.
(VT-GAS) Từ 03/1988 - 03/1993: Phó phòng Tài chính Kế toán,
Từ 10/2005 - 11/2005: Trưởng phòng Kinh doanh Xí nghiệp PDC Vũng Tàu, Công ty Khí đốt. Từ 03/2010 - 09/2010: Phó Giám đốc Phụ trách Từ 11/1999 - 04/2007: Trưởng Ban Kiểm soát
Từ 2009 - 2010: Bí thư Chi bộ, UV HĐQT, TGĐ, Công ty TNHH Khí hoá lỏng Công ty PDC. Nhà máy Bọc ống, Công ty Cổ phần Đầu tư và Công ty Cổ phần Viễn Thông VTC.
Việt Nam (VT - GAS) Từ 04/1993 - 05/2001: Phụ trách phòng TCKT, Ban Xây lắp Dầu khí.
Từ 11/2005 - 05/2006: Phó phòng, phụ trách phòng Kinh doanh Công ty PDC. Quản lý Dự án khí, Tổng Công ty Khí Việt Nam. Từ 04/2007 - 04/2009: Thành viên Ban Kiểm
Từ 2010 - 2010: Phó Bí thư Đảng bộ , Phó Tổng Giám đốc - CTCP Tập đoàn Từ 09/2010 - 04/2011: Giám đốc Nhà máy Bọc soát Công ty CP Dược Hậu Giang; Thành viên
CNNL DKVN (PV EIC) Từ 05/2006 - 05/2007: Trưởng phòng Kinh doanh Công ty PDC. Từ 06/2001 - 01/2003: Trưởng phòng TCKT, Tổng ống, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Dầu khí. HĐQT Công ty CP Chế biến hàng Xuất khẩu
Công ty Khí Việt Nam. Long An.
Từ 2010 - 2011: Phó Bí thư Đảng bộ, Tổng Giám đốc - Tổng Công ty CNNL Từ 06/2007 - 09/2007: Trưởng phòng Kinh doanh Công ty CP KD Khí hóa lỏng Từ 04/2011 - 04/2012: Phó Giám đốc Phụ trách
DKVN (PV EIC) Miền Nam (KMN). Từ 01/2003 - 08/2006: Kế toán trưởng Tổng Công Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Dầu khí - Tổng Từ 04/2009 - 04/2014: Thành viên HĐQT Công
ty Khí Việt Nam. Công ty Khí Việt Nam. ty CP Dược Hậu Giang; Thành viên HĐQT Công
Từ 2011 - 05/2012: Phó Bí thư Đảng bộ, UV HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng Công Từ 10/2007 - 07/2011: Giám đốc chi nhánh Sài Gòn, Công ty KMN. ty CP Chế biến hàng Xuất khẩu Long An.
ty CNNL DKVN (PV EIC) Từ 08/2006 - 08/2007: Trưởng Ban đổi mới doanh Từ 04/2012 - 11/2013: Chủ tịch HĐQT Cổ phần
Từ 07/2011 - 07/2014: Phó Giám đốc KMN kiêm Giám đốc Chi nhánh Đồng nghiệp, Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Khí Việt Nam. Đầu tư và Xây lắp Dầu khí - Tổng Công ty Khí Việt Từ 05/2012 đến nay: Thành viên HĐQT độc lập
Từ 05/2012 - 03/2014: Phó Bí thư Đảng bộ, UVHĐQT - Tổng Công ty CNNL Nai. Nam. Công ty CP Chế biến hàng Xuất khẩu Long
DKVN (PV EIC) Từ 09/2007 - 15/10/2014: Chủ tịch HĐQT CTCP An; Thành viên HĐQT Công ty CP Đá Núi Nhỏ;
Từ 08/2014 - 10/2014: Chủ tịch HĐQT Công ty KMN. Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam. Từ 12/2013 đến nay: Thành viên HĐQT PV GAS D. Thành viên HĐQT độc lập PV GAS D.
Từ 03/2014 - 04/2015: Đảng viên. UV HĐQT Công ty CP Sản xuất ống thép Dầu
khí VN (PV GAS). Từ 10/2014 đến nay: Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc PV GAS D. Từ 15/10/2014 đến nay: Thành viên HĐQT PV GAS D
Từ 04/2015 - nay: Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch HĐQT PV GAS D.
BÁO CÁO 16|17
THƯỜNG NIÊN 2015
GIỚI THIỆU
BAN ĐIỀU HÀNH
Ông TRẦN THANH NAM Ông NGUYỄN QUANG HUY Ông ĐINH NGỌC HUY Ông ĐỖ PHẠM HỒNG MINH Ông TRƯƠNG MẠNH THẮNG Bà NGUYỄN PHƯƠNG THUÝ
Giám đốc Phó Giám đốc Phó Giám đốc Phó Giám đốc Phó Giám đốc Kế toán Trưởng
[Xem phần “Giới thiệu HĐQT để biết thông tin về ông Quốc tịch: Việt Nam Quốc tịch: Việt Nam Quốc tịch: Việt Nam Quốc tịch: Việt Nam Quốc tịch: Việt Nam
Trần Thanh Nam] Dân tộc: Kinh Dân tộc: Kinh Dân tộc: Kinh Dân tộc: Kinh Dân tộc: Kinh
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế Đối ngoại Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện tử, Thạc sĩ Quản trị Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Khoan thăm dò Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán, Thạc sĩ
Sở hữu cổ phần: 618 cổ phần chiếm 0,0007% vốn Kinh doanh Sở hữu cổ phần: 0 cổ phần chiếm 0% vốn điều lệ Sở hữu cổ phần: 0 cổ phần chiếm 0% vốn điều Kinh tế
điều lệ Sở hữu cổ phần: 0 cổ phần chiếm 0% vốn điều lệ lệ Sở hữu cổ phần: 7.507 cổ phần chiếm 0,0083%
Cá nhân sở hữu: 618 cổ phần chiếm 0,0007% vốn Quá trình công tác: vốn điều lệ
điều lệ Quá trình công tác: Quá trình công tác: Cá nhân sở hữu: 7.507 cổ phần chiếm 0,0083%
Đại diện sở hữu: 0 cổ phần chiếm 0% vốn điều lệ Từ 2001-2008: Kỹ sư Khoan thăm dò Viện Dầu Khí vốn điều lệ
Từ tháng 08/1996 - 09/1998: Chuyên viên Trung tâm Hà Nội Từ năm 1997 - 1999: Nhân viên Phòng Kinh Đại diện sở hữu: 0 cổ phần chiếm 0% vốn điều lệ
Quá trình công tác: vận hành khí thuộc Công ty Chế biến và Kinh doanh doanh Công ty CP Vật tư tổng hợp Hậu Giang,
các sản phẩm khí nay là Tổng Công ty Khí Việt Nam. Từ 2008 - 10/2015: Trưởng phòng Dự án PV GAS D Nhân viên tiếp tân Khách sạn Victoria Cần Quá trình công tác:
Từ tháng 12/1994 - 05/2007: Chuyên viên phòng Từ 10/2015 - đến nay: Phó Giám đốc PV GAS D. Thơ.
Thương mại và phòng Dịch vụ & Thị trường - Xí Từ tháng 10/1998 - 08/2001: Phó Quản đốc Nhà máy Từ năm 1985 - 1988: Kế toán viên Phòng Tài
nghiệp Liên doanh dầu khí Vietsovpetro. xử lý khí Dinh Cố - Tổng Công ty Khí Việt Nam. Từ năm 1999 - 2007: Công tác tại Công ty chính - Kế toán Công ty Tổng hợp công nghệ
PetroMekong lần lượt đảm nhận các vị trí: phẩm thuộc Sở Thương nghiệp Hà Nội.
Từ tháng 06/2007 đến nay: Từ tháng 09/2001 - 10/2002: Phó Giám đốc Trung tâm Nhân viên Phòng Tiếp thị, Cửa hàng trưởng
Phó Giám đốc PV GAS D. vận hành khí tại Vũng Tàu. Cửa hàng xăng dầu Cái Nước, Tổ trưởng bán Từ năm 1988 - 1990: Kế toán viên Công ty Dịch vụ
hàng công nghiệp, Trưởng Chi nhánh Công Dầu khí Vũng Tàu.
Từ tháng 10/2002 - năm 2006: Phó Giám đốc Xí nghiệp ty PetroMekong tại Bạc Liêu, Phó phòng Kế
chế biến khí - Tổng Công ty Khí Việt Nam. hoạch - Xuất khẩu Công ty. Từ năm 1990 - 1999: Kế toán Trưởng XN Dịch vụ
Cung ứng vật tư hàng hóa thuộc Công ty Dịch vụ
Từ năm 2006 - 07/2007: Trưởng phòng Công nghệ Từ năm 2007 - 2009: Công tác tại Công ty chế Dầu khí sau là Công ty Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí.
thông tin - Tổng Công ty Khí Việt Nam. biến kinh doanh sản phẩm dầu mỏ (PDC) lần
lượt đảm nhận các vị trí: Phó phòng Kế hoạch, Từ năm 1999 - 2002: Công tác tại phòng Kinh
Từ tháng 07/2007 đến nay: Phó Giám đốc PV GAS D Phó Giám đốc, Giám đốc Xí nghiệp Tổng kho doanh Công ty Chế biến và Kinh doanh các sản
xăng dầu Vũng Tàu trực thuộc Công ty PDC. phẩm khí nay là Tổng Công ty Khí Việt Nam.
Từ năm 2009 - 2012: Công tác tại Tổng Công Từ năm 2002 - 2005: Trưởng phòng Tài chính Kế
ty Dầu Việt Nam lần lượt đảm nhận các vị trí: toán kiêm Trưởng phòng TCHC Xí nghiệp Kinh
Giám đốc Công ty xăng dầu Dầu khí miền doanh Khí thấp áp trực thuộc Tổng Công ty Khí
Đông, Chủ tịch HĐQT Công ty xăng dầu Dầu Việt Nam.
khí Vũng Tàu, Giám đốc Công ty CP vận tải
xăng dầu Dầu khí Việt Nam. Từ năm 2005 - 2007: Kế toán Trưởng Xí nghiệp
Kinh doanh Khí thấp áp.
Từ 06/2012 - 09/2014: Phó Tổng Giám đốc
Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư Từ tháng 07/2007 đến nay: Kế toán Trưởng PV
(PETEC). GAS D
Từ 10/2014 - 09/2015 Phó Chủ tịch HĐQT PE-
TEC trực thuộc Tổng Công ty Dầu Việt Nam.
Từ 10/2015 - đến nay: Phó Giám đốc PV GAS D.
BÁO CÁO 18|19
THƯỜNG NIÊN 2015
GIỚI THIỆU
BAN KIỂM SOÁT
Bà PHẠM THỊ THU HÀ Bà ĐẶNG THỊ HỒNG YẾN Bà NGUYỄN THỊ THU HÀ
Trưởng Ban Kiểm soát Thành viên Ban Kiểm soát Thành viên Ban Kiểm soát
Quốc tịch: Việt Nam Quốc tịch: Việt Nam Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh Dân tộc: Kinh Dân tộc: Kinh
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế, chuyên Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính kế toán Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính Doanh
ngành Kế toán các doanh nghiệp sản xuất, Cử nhân Ngoại ngữ nghiệp, Thạc sỹ Kinh tế
Sở hữu cổ phần: 496 cổ phần chiếm 0,006% vốn - Tiếng Anh Sở hữu cổ phần: 0 cổ phần chiếm 0% vốn điều lệ
điều lệ công ty Sở hữu cổ phần: 0 cổ phần chiếm 0% vốn điều lệ
Quá trình công tác:
Quá trình công tác: Quá trình công tác:
Từ 2001 - 2005: Chuyên viên phòng Kinh tế - Kế
Tháng 08/1994 - tháng 05/1998: Làm kế toán Từ năm 1995 - 2006: Chuyên viên Quản lý doanh hoạch Ban Quản lý Dự án cụm Khí - Điện - Đạm
Công ty Lâm viên Cây xanh - TP. Vũng Tàu. nghiệp tại Cục Quản lý vốn và Tài sản Nhà nước Cà Mau.
tại doanh nghiệp (sau này là Phòng Tài chính do-
Tháng 06/1998 - tháng 07/1999: Phó phòng kế anh nghiệp thuộc Sở Tài Chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Từ tháng 07/2006 - 07/2008: Chuyên viên bộ phận
toán Công ty Lâm viên Cây xanh - TP. Vũng Tàu. Tàu). Tư vấn tài chính doanh nghiệp Công ty Cổ phần
Chứng khoán Đại Việt.
Tháng 08/1999 - tháng 06/2009: Kế toán trưởng Từ năm 2006 - 06/2007: Kế toán tổng hợp Tổng
Công ty Lâm viên Cây xanh - TP. Vũng Tàu. công ty Khí Việt Nam. Từ tháng 12/2008 - 04/2012: Chuyên viên phòng
Dự án PV GAS D.
Từ tháng 07/2009 - 31/08/2014: Thành viên Từ tháng 07/2007 - 21/01/2015: Kế toán tổng hợp
HĐQT, Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng Tổng công ty Khí Việt Nam kiêm Thành viên Ban Từ tháng 05/2012 - tháng 1/2016: Chuyên viên
tại Công ty CP Phát triển Công viên cây xanh và Kiểm soát PV GAS D phòng Dự án kiêm Thành viên Ban Kiểm soát PV
Đô thị - Vũng Tàu. GAS D.
Từ 21/01/2015 đến nay: Trưởng phòng Kế toán
Từ tháng 12/2014 đến nay: Trưởng Ban Kiểm - Ban Kế toán Kiểm toán Tổng công ty Khí Việt Từ tháng 01/2016 đến nay: Chuyên viên phòng
soát PV GAS D, TV HĐQT Công ty CP Phát triển Nam kiêm Thành viên Ban Kiểm soát PV GAS D. Đầu tư kiêm Thành viên Ban Kiểm soát PV GAS D
Công viên cây xanh và Đô thị - Vũng Tàu.
BÁO CÁO 20|21
THƯỜNG NIÊN 2015
ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN
CHIẾN LƯỢC TỔNG THỂ TRUNG VÀ DÀI HẠN như: đầu tư từng giai đoạn theo nhu cầu thị trường, lấy
nguồn thu từ khấu hao, lợi nhuận để đầu tư phát triển, tối
đa hóa công suất các công trình khí.
VỀ TỔ CHỨC BỘ MÁY: VỀ KINH DOANH
Duy trì và phát huy hiệu quả hệ thống quản lý chất Đẩy mạnh công tác phát triển thị trường theo hướng đa
lượng ISO 9001:2000 và hệ thống quản lý an toàn OHSAS dạng hóa sản phẩm, đa dạng hóa hộ tiêu thụ nhằm gia
18001:1999. tăng giá trị sử dụng khí.
Xây dựng và khai thác hiệu quả mạng thông tin điện tử Cung cấp cho khách hàng nguồn khí đảm bảo ổn định
trong quản lý điều hành và sản xuất kinh doanh. về chất lượng và số lượng với chính sách giá cả phù hợp
Về phát triển nguồn lực: với từng hộ tiêu thụ và đảm bảo lợi ích của khách hàng.
Phát triển nhanh thị trường khí thấp áp, CNG, LNG tại
Xây dựng chiến lược nhân sự trên cơ sở định hướng phát khu vực miền Đông Nam, Tây Nam và Bắc Bộ đảm bảo
triển dài hạn nhằm hoàn thiện tính chuyên nghiệp trong tiêu thụ hết khí vào bờ và khí/LNG nhập khẩu do PV GAS
công tác tổ chức và đảm bảo tính hiệu quả trong sản giao.
xuất kinh doanh.
Phát triển kinh doanh khí đô thị, xây dựng quy hoạch
Xây dựng tinh thần đoàn kết, tác phong công nghiệp, tinh mạng lưới và hạ tầng phát triển khí đô thị.
thần kỷ luật cao trong toàn thể đội ngũ CBCNV.
Tạo môi trường làm việc an toàn, thân thiện, hiện đại, VỀ SẢN XUẤT
khuyến khích và tạo điều kiện cho CBCNV học tập, nâng
cao trình độ. Có chính sách khuyến khích các hộ công nghiệp chuyển
đổi từ tiêu thụ nguồn nhiên liệu truyền thống sang tiêu
VỀ ĐẦU TƯ, XÂY DỰNG thụ nguồn khí thấp áp.
Xây dựng hệ thống phân định trách nhiệm phối hợp trong Chú trọng đầu tư và ứng dụng ngay các thành tựu khoa
MỤC TIÊU CHÍNH TỪ 2015 - 2035 nội bộ PV GAS D, trong đó PV GAS D chịu trách nhiệm học và quản lý tiên tiến để bắt kịp trình độ sản xuất kinh
quyết định, thẩm định đầu tư, đôn đốc, kiểm soát, hỗ trợ doanh của các nước tiên tiến.
PV GAS D vẫn sẽ là nhà phân phối độc quyền khí thấp áp thực hiện, các đơn vị chủ động, tự chủ trong những lĩnh
trong cả nước; vực được giao. Rà soát định mức sử dụng vật tư thiết bị, nguyên nhiên
vật liệu nhằm giảm thiểu tối đa chi phí sản xuất, tăng
Tiếp tục phát triển và mở rộng thị trường tiêu thụ khí, cụ Tham gia góp vốn đầu tư các dự án thuộc lĩnh vực thu hiệu quả kinh doanh.
thể PV GAS D tiếp tục phát triển và mở rộng mạng lưới gom, vận chuyển, phân phối các sản phẩm khí tự nhiên,
tiêu thụ khí tại các KCN Phú Mỹ - Mỹ Xuân - Gò Dầu, CNG, LNG ...
Nhơn Trạch, Hiệp Phước và Bắc Bộ.
MỤC TIÊU ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG, XÃ HỘI VÀ
VỀ TÀI CHÍNH CỘNG ĐỒNG
Từng bước quy hoạch, phát triển trải rộng hệ thống phân
phối khí tự nhiên khắp khu vực Đông Nam Bộ, Bắc Bộ và Xác định chính xác nhu cầu vốn từng thời kỳ, đảm bảo Cung cấp nguồn nhiên liệu sạch góp phần bảo vệ môi
xây dựng, hình thành mạng lưới khách hàng tiêu thụ khí huy động vốn có hiệu quả phục vụ cho các dự án đầu tư trường theo định hướng phát triển của ngành, chính
tại các khu vực Tây Nam Bộ và miền Trung Việt Nam, kết phát triển, đáp ứng kế hoạch sản xuất kinh doanh theo sách của nhà nước và xu thế chung của thế giới, bảo
nối với các đường ống chính của PV GAS. hướng chủ động tài chính, bảo toàn và phát triển nguồn đảm thực hiện phát triển năng lượng một cách bền vững.
vốn.
Phát huy và khẳng định thế mạnh sẵn có trong lĩnh vực Việc đưa khí và các sản phẩm khí vào sử dụng rộng rãi
cung cấp khí tự nhiên, tiếp tục phát triển, đầu tư xây Đa dạng hóa nguồn vốn, đa sở hữu các lĩnh vực hoạt và thông dụng trong các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh
dựng và đẩy mạnh công tác thị trường theo hướng đa động: huy động vốn các chủ sở hữu, các đối tác và vốn và tiêu dùng trên toàn quốc góp phần rất nhiều vào quá
dạng hoá sản phẩm, đa dạng hoá khách hàng, mở rộng vay… nhằm đảm bảo nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước, bảo vệ
mạng lưới tiêu thụ nhằm gia tăng giá trị sử dụng khí. doanh. thiên nhiên, môi trường, nâng cao chất lượng, điều kiện
sống cho toàn thể cộng đồng xã hội.
Mục tiêu sản lượng từ 2016 - 2035 như sau: Tăng cường hiệu quả sử dụng vốn bằng các biện pháp
BÁO CÁO 22|23
THƯỜNG NIÊN 2015
RỦI RO
đại và hiệu quả hơn trong khai thác, sử dụng nguồn tài
nguyên thiên nhiên.
Bên cạnh đó, sản phẩm của Công ty là khí - là sản phẩm
có nhiệt trị lớn, hiệu suất đốt cháy cao, rất dễ cháy nổ.
Đây là một trong những rủi ro tiềm tàng có thể gây thiệt
hại lớn về tài sản, con người, môi trường, ảnh hưởng đến
hoạt động sản xuất kinh doanh. Do vậy, điều kiện về an
toàn phòng chống cháy nổ đòi hỏi rất nghiêm ngặt. Để
giảm thiểu rủi ro này ở mức thấp nhất, PV GAS D luôn
chú trọng tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn kỹ thuật
từ khâu thiết kế, chế tạo, xây dựng đến vận hành, bảo
dưỡng và phòng chống cháy nổ.
RỦI RO VỀ LUẬT PHÁP
PV GAS D là doanh nghiệp đã niêm yết tại Sở giao dịch
Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, vì vậy mọi hoạt động của
Công ty chịu sự ảnh hưởng của Luật Doanh nghiệp, Luật
Chứng khoán và các văn bản luật liên quan. Hệ thống
luật và các văn bản dưới luật của Việt Nam vẫn đang
trong quá trình hoàn thiện; đặc biệt năm 2015 đánh dấu
sự thay đổi lớn trong hệ thống Luật pháp Việt Nam khi
hàng loạt các luật mới được ban hành thay thế luật cũ
như Luật Doanh nghiệp, các Nghị định, Thông tư hướng
dẫn dưới luật đòi hỏi PV GAS D cần cập nhật nhanh
chóng, kịp thời để không gây thay đổi lớn trong hoạt
động của Công ty.
Ngoài ra, do hoạt động kinh doanh trong ngành khí,
công ty còn chịu sự chi phối của luật pháp chuyên ngành
như Luật Dầu khí Việt Nam, Luật đầu tư, Luật thuế... các
văn bản dưới luật có liên quan khác.
RỦI RO VỀ MÔI TRƯỜNG
Ngoài việc thực hiện theo quy định của luật liên quan
đến ngành nghề kinh doanh, Công ty còn chịu sự chi
phối của Luật Bảo vệ Môi trường. Những hoạt động khai
thác, sử dụng và quy hoạch dự án của Công ty phải đảm
RỦI RO VỀ KINH TẾ bình quân cả năm 2014, là mức tăng thấp nhất trong 14 hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; bảo những tiêu chuẩn theo Luật này. Vấn đề quan trọng
năm gần đây và thấp hơn nhiều so với mục tiêu CPI tăng việc gia nhập Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) và Hiệp hiện nay là việc xử lý chất thải, tránh gây ra ô nhiễm
Sự ổn định và vững mạnh của nền kinh tế trong nước 5%. Chỉ số lạm phát cơ bản tăng 2,05% so với cùng kỳ định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) sẽ là những cơ môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe của xã hội là điều
cũng như thế giới là điều kiện hết sức quan trọng và năm trước. Tính đến thời điểm 21/9/2015, tăng trưởng hội để các doanh nghiệp trong nước có thể tìm thêm đối được mọi người quan tâm. Những điều này có ảnh hưởng
cần thiết cho việc thực hiện mục tiêu phát triển của các tín dụng đạt 10,78% so với thời điểm cuối năm 2014, đây tác và phát triển ra ngoài phạm vi nước nhà. rất lớn đến hình ảnh và vị thế của doanh nghiệp trong
doanh nghiệp nói chung và PV GAS D nói riêng. Các là mức tăng trưởng cao nhất kể từ năm 2011. Lạm phát ngành. Hoạt động trong lĩnh vực dầu, khí và đặc biệt là
nhân tố ảnh hưởng đến nền kinh tế bao gồm tốc độ tăng được kiểm soát ở mức thấp, tăng trưởng kinh tế được RỦI RO ĐẶC THÙ những nhiên liệu thân thiện với môi trường như LPG,
trưởng kinh tế, thị trường, lãi suất, lạm phát, tỷ giá hối duy trì là những tín hiệu đáng mừng của nền kinh tế, CNG, LNG,…chính vì thế, PV GAS D đặc biệt rất quan tâm
đoái… nếu có sự biến động mạnh sẽ ảnh hưởng đến nền cho thấy những nỗ lực của Chính phủ trong việc quản lý, PV GAS D phụ thuộc vào nguồn cung khí của PV GAS, đến những vấn đề này, thực hiện tăng trưởng phát triển
kinh tế quốc gia cũng như kết quả hoạt động kinh doanh ổn định và phát triển thị trường. Tình hình kinh tế năm vì vậy, mọi biến động từ các hoạt động thăm dò, khai đi đôi với bảo vệ môi trường và lợi ích xã hội.
của từng doanh nghiệp. 2015 có nhiều dấu hiệu khả quan nêu trên cũng được thác dầu khí sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn cung
thể hiện qua kết quả sản xuất kinh doanh đáng mong đợi nguyên liệu cũng như chi phí đầu vào của Công ty. Tuy RỦI RO KHÁC
Theo số liệu của Tổng cục thống kê thì tổng sản phẩm của nhiều doanh nghiệp trong đó có PV GAS D. nhiên, trong bối cảnh nhu cầu sử dụng nguyên liệu thô
trong nước (GDP) năm 2015 ước tính tăng 6,68% so với trong khu vực ngày càng tăng, trong khi các nguồn tài Các rủi ro khác như chiến tranh, thiên tai, hoả hoạn, dịch
năm 2014, trong đó quý I tăng 6,12%; quý II tăng 6,47%; Trong tương lai, với nhiều đổi mới trong chính sách quản nguyên thiên nhiên có giới hạn thì rủi ro về nguồn cung bệnh... là những rủi ro bất khả kháng, mặc dù rất hiếm
quý III tăng 6,81%, quý IV tăng 6,83%, đây là tỷ lệ tăng lý kinh tế như việc Ngân hàng nhà nước ban hành tỷ giá nguyên liệu đầu vào sẽ đặt ra một bài toán khó đòi hỏi khi xảy ra, nhưng nếu xảy ra sẽ gây thiệt hại lớn về tài
trưởng cao nhất trong vòng 5 năm trở lại đây. Chỉ số giá trung tâm nhằm nâng cao vị thế của VND, ổn định tỷ giá Công ty, cũng như các doanh nghiệp cùng ngành nói sản, con người và tình hình hoạt động chung của
tiêu dùng (CPI) bình quân năm 2015 tăng 0,63% so với và thị trường ngoại hối, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, chung cần có cái nhìn khác hơn, có các biện pháp hiện PV GAS D.
BÁO CÁO 24|25
THƯỜNG NIÊN 2015
28
31
36
40
42
44
BÁO CÁO 26|27
THƯỜNG NIÊN 2015
TÌNH HÌNH
HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
CÁC DOANH NGHIỆP TRONG NGÀNH
DẦU KHÍ VIỆT NAM TRONG ĐÓ CÓ PV
GAS D BẮT BUỘC PHẢI ĐIỀU CHỈNH
GIẢM GIÁ BÁN ĐỂ PHÙ HỢP VỚI TÌNH
HÌNH THỊ TRƯỜNG NÓI CHUNG; TUY
NHIÊN, VẪN ĐẢM BẢO VIỆC KHAI THÁC
THEO CHỈ ĐẠO CHUNG CỦA NHÀ NƯỚC
ĐỐI VỚI NGÀNH DẦU KHÍ.
TH 2014 TH 2015/ TH TH 2015/ KH
STT CHỈ TIÊU ĐVT TH 2015 KH 2015 ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG DẦU KHÍ NÓI CHUNG:
653,38
(Trình bày lại) 2014 2015 SẢN LƯỢNG NĂM 2015
1 Sản lượng Triệu Sm3 634,86 653,38 581,39 102,92% 112,38% Tình hình kinh tế - xã hội năm 2015 diễn ra trong bối cảnh thị trường toàn
2 Doanh thu Tỷ đồng 6.964,61 4.935,18 4.716,00 70,86% 104,65% cầu còn nhiều bất ổn, kinh tế thế giới vẫn phải đối mặt với nhiều rủi ro lớn với
các nhân tố khó lường có thể kể đến như sau: thương mại toàn cầu sụt giảm
3 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 213,81 308,27 271,00 144,18% 113,75% do tổng cầu yếu; triển vọng kinh tế khu vực Eurozone chưa thật lạc quan; sự
Thuế và các khoản phải nộp TRIỆU Sm3 bất ổn của thị trường tài chính toàn cầu với việc giảm giá đồng Nhân dân tệ
4 Tỷ đồng 89,78 87,71 86,50 97,69% 101,40% đã tác động mạnh tới kinh tế thế giới. Kinh tế thế giới chưa lấy lại được đà
NSNN
tăng trưởng và phục hồi chậm.
308,27
5 Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 165,49 238,24 212,00 143,96% 112,38% LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ Đặc biệt, năm 2015 chứng kiến sự lao dốc của giá dầu thế giới xuống còn
quanh mức 40 USD/thùng, đây là mức thấp nhất trong vòng 05 năm trở lại
đây, đồng thời đã gây sức ép lên giá dầu trong nước. Năm 2015 cũng là năm
thứ 02 liên tiếp giá khí thiên nhiên sụt giảm mạnh, tương đương 19%. Các
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/
6
vốn điều lệ
% 27,58 26,47 16,80 - - doanh nghiệp trong ngành dầu khí Việt Nam trong đó có PV GAS D bắt buộc
phải điều chỉnh giảm giá bán để phù hợp với tình hình thị trường nói chung.
TỶ ĐỒNG
Tuy nhiên, vẫn đảm bảo việc khai thác theo chỉ đạo chung của Nhà nước đối
đạt 113,75% kế hoạch
7 Giá trị giải ngân ĐT & XDCB Tỷ đồng 88,75 394,90 674,10 444,96% 58,58% với ngành dầu khí.
BÁO CÁO
THƯỜNG NIÊN 2015
28|29
TÌNH HÌNH TỔ CHỨC
HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (tiếp theo) VÀ NHÂN SỰ
Kế hoạch kinh doanh năm 2015 được cần được theo sát nhằm tăng cường
Đại hội đồng cổ đông PV GAS D thông khách hàng là hộ công nghiệp tại các
qua dựa trên cơ sở giá dầu ở mức 100 Khu công nghiệp Phú Mỹ - Mỹ Xuân -
USD/thùng. Xét tình hình diễn biến giá Gò Dầu - Nhơn Trạch…
dầu trên thực tế, Hội đồng Quản trị
công ty đã đệ trình và được Tổng Công Tại khu vực phía Bắc: dự án phân phối
ty Khí Việt Nam - CTCP thông qua việc khí tại Khu công nghiệp Tiền Hải - Thái
thực hiện điều chỉnh Kế hoạch sản Bình hoàn tất cung cấp thêm 17 khách
xuất kinh doanh năm 2015 của công hàng mới cho Công ty. PV GAS D đồng
ty cho phù hợp với thực tế và vấn đề thời nghiên cứu thị trường tại các khu
trên sẽ được báo cáo tại Đại hội đồng vực Hưng Yên, Bắc Ninh, Ninh Bình.
cổ đông thường niên năm 2016 của
PV GAS D. Theo kế hoạch được điều Phối hợp với PV GAS nhằm đảm bảo
chỉnh, năm 2015 PV GAS D đạt hiệu nguồn cung khí cũng như ngày càng
quả kinh doanh tương đối cao, tất cả đa dạng hóa các sản phẩm khí.
các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh trong
năm đều vượt kế hoạch. Công tác chăm sóc khách hàng được
đảm bảo, xây dựng ngày càng hiệu quả
GIẢI PHÁP THỰC HIỆN HOÀN để khách hàng tăng sản lượng tiêu thụ
khí.
THÀNH KẾ HOẠCH TRONG
NĂM VỀ TÀI CHÍNH
VỀ SẢN XUẤT Công tác theo dõi công nợ được theo
dõi sát sao đảm bảo thu hồi công nợ,
Phối hợp chặt chẽ và liên tục với PV không để xảy ra tình trạng nợ xấu, nợ
GAS nhằm đảm bảo nguồn cung khí khó đòi.
đầy đủ.
Tình hình nợ vay của Công ty cũng
Đảm bảo vận hành hệ thống phân phối được bộ phận phụ trách cân đối phù
khí đúng quy trình kỹ thuật; cung cấp hợp, đảm bảo Công ty không quá phụ
khí liên tục cho khách hàng. thuộc vào nguồn vốn vay.
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SẢN
XUẤT KINH DOANH CỦA Công tác bảo trì, sửa chữa được định Công tác thu xếp, cân đối vốn cho các
CÔNG TY kỳ được thực hiện theo đúng kế hoạch, dự án được ban lãnh đạo Công ty cân
đúng quy trình kỹ thuật, đảm bảo chất nhắc kỹ lưỡng. Trong năm 2015 đã
Chịu ảnh hưởng từ sự tác động của thị lượng hệ thống đường ống phân phối hoàn tất việc tăng vốn điều lệ Công ty
trường, dù sản lượng năm 2015 của PV đủ tiêu chuẩn, hạn chế tối đa sự cố NHỮNG THAY ĐỔI TRONG BAN ĐIỀU HÀNH TRONG NĂM
lên 899 tỷ đồng.
GAS D đạt 653,38 triệu sm3 tăng gần hoặc thất thoát trong quá trình cung
3% so với năm 2014 nhưng doanh thu cấp. Trường hợp xảy ra sự cố bất CÁC VẤN ĐỀ KHÁC
thường, công tác khắc phục được triển CHỨC VỤ MỚI TẠI NGÀY BỔ NHIỆM/ MIỄN
năm 2015 của PV GAS D giảm mạnh STT HỌ TÊN CHỨC VỤ CŨ
PV GAS D NHIỆM
xuống còn hơn 4.935 tỷ, chỉ đạt tương khai nhanh chóng, kịp thời. Công tác đầu tư xây dựng dự án được
đương 70% doanh thu cùng kỳ. Song thực hiện theo đúng kế hoạch của
VỀ KINH DOANH 1 Ông Trần Trung Chính UV.HĐQT PV PIPE Chủ tịch HĐQT 15/04/2015
song đó, với đặc thù giá vốn hàng bán công ty nói riêng cũng như của ngành
chiếm hơn 90% doanh thu, giá dầu nói chung, đảm bảo cho an ninh năng
giảm trong năm 2015 cũng đã kéo Công tác nghiên cứu phát triển thị lượng quốc gia. Phó Chủ tịch HĐQT
2 Ông Trương Mạnh Thắng Phó Giám đốc 01/10/2015
giảm mạnh chi phí giá vốn hàng bán trường là nhiệm vụ tối quan trong của PETEC
của công ty xuống còn 4.202 tỷ tương bộ phận kinh doanh. Trong năm, Công Công tác nhân sự tại PV GAS D cũng Trưởng phòng Dự án
đương 85,16% doanh thu thuần. Lợi ty đã phát triển hơn 21 khách hàng mới được quan tâm đúng mực. CBCNV 3 Ông Đỗ Phạm Hồng Minh Phó Giám đốc 01/10/2015
PV GAS D
nhuận trước thuế của công ty năm trên khắp cả nước. được tạo điều kiện phát huy năng lực
2015 đạt hơn 308 tỷ tăng tương đương cá nhân. Chính sách đãi ngộ được
44% so với năm 2014 và đạt 113,75% Tại khu vực phía Nam: thương hiệu PV Công ty xây dựng phù hợp nhằm mục Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 12/NQ-HĐQT/2015 ngày 15/04/2015,
kế hoạch cả năm 2015. GAS D đã có chỗ đứng vững chắc tuy tiêu gắn liền quyền lợi của CBCNV với Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 19/NQ-KTA ngày 01/10/2015.
nhiên, công tác thị trường tại đây vẫn Công ty.
BÁO CÁO
THƯỜNG NIÊN 2015
30|31
TỔ CHỨC
VÀ NHÂN SỰ (tiếp theo)
THỐNG KÊ VỀ NHÂN SỰ
VỀ ĐÀO TẠO
STT TIÊU CHÍ SỐ LƯỢNG TỶ TRỌNG (%) Tại PV GAS D, công tác đào tạo nâng mang lại hiệu quả cao cho Công ty và cao kiến thức và các kỹ năng đồng
(NGƯỜI) cao trình độ chuyên môn của CBCNV, chính sự phát triển của từng cá nhân thời tiết kiệm được thời gian và chi
I THEO TRÌNH ĐỘ LAO ĐỘNG 244 100% tạo môi trường học tập và phát triển làm việc tại PV GAS D. Vì vậy, Công phí.
nguồn nhân lực luôn được chú trọng. ty thường xuyên mời các chuyên gia,
1 Trình độ trên đại học 11 4,51%
Vì đối với PV GAS D, năng lực và trình nhà đào tạo đến để hướng dẫn, tập Riêng đối với lãnh đạo Công ty, ngoài
2 Trình độ đại học, cao đẳng 161 65,98% độ chuyên môn của CBCNV cần huấn những kiến thức cần thiết, giới năng lực chuyên môn, năng lực
3 Trình độ trung cấp 19 7,79% được cải tạo không ngừng mới có thiệu và tổ chức CBCNV tham dự các quản trị Công ty cũng là một yếu tố
thể đáp ứng được trình độ phát triển lớp tập huấn, các khóa học ngắn hạn mà từng cá nhân lãnh đạo cần hoàn
4 Công nhân kỹ thuật 53 21,72%
của công nghệ, của đặc thù ngành, giúp đội ngũ lao động hiểu rõ, nâng thiện để đảm nhận đúng vai trò, trách
II THEO LOẠI HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG 244 100% nhiệm của mình. Trong trường hợp
1 Hợp đồng không xác định thời hạn 163 66,80% cần thiết, PV GAS D sẽ tài trợ tiền học
phí để tạo mọi điều kiện thuận lợi cho
2 Hợp đồng xác định thời hạn từ 1-3 năm 81 33,20%
cán bộ nâng cao năng lực, đáp ứng
III THEO GIỚI TÍNH 244 100% yêu cầu công việc.
1 Nữ 63 25,82%
Hàng năm, PV GAS D lên kế hoạch tổ
2 Nam 181 74,18%
chức cho CBCNV tham dự các lớp tập
huấn, các khóa học ngắn hạn giúp
CHỈ TIÊU ĐƠN VỊ NĂM 2014 NĂM 2015 2015/ 2014 đội ngũ lao động hiểu rõ, nâng cao
kiến thức và các kỹ năng đồng thời
Tổng số lượng cán bộ/ nhân viên Người 215 244 113,49%
tiết kiệm được thời gian và chi phí. Cụ
Thu nhập bình quân Triệu Đồng/người/tháng 28,53 30,05 106,91% thể, năm 2015 PV GAS D đã thực hiện
được hơn 40 khóa đào tạo với 566 lượt
Tính đến 31/12/2015, số lượng cán bộ công nhân viên toàn Công ty là 244 người tăng 13,49% so với năm 2014, trong người tham gia, tổng chi phí 1,97 tỷ
đó trình độ người lao động tương đối cao, khoảng 70,5% cán bộ nhân viên đạt trình độ đại học trở lên đồng đạt 90% kế hoạch.
Mức lương bình quân trong năm 2015 của mỗi nhân viên đạt mức 30,05 triệu/người/tháng tăng tương đương 6,91%
so với năm 2014. TT CÁC KHÓA ĐÀO TẠO KẾ HOẠCH(TRIỆU THỰC HIỆN (TRIỆU % THỰC HIỆN /KẾ
ĐỒNG) ĐỒNG) HOẠCH
CHÍNH SÁCH NHÂN SỰ 1 Đào tạo bồi dưỡng thường xuyên 1.655 1.452 87,74%
- Tài chính - kế toán - kiểm toán 32 322 1.006,23%
VỀ TUYỂN DỤNG
- Xây dựng 163 325 199,44%
Đặc thù ngành cần lao động chất lượng cao, vì vậy năng Ngoài ra, việc bố trí lao động phù hợp tình hình sản xuất - An toàn Môi trường 320 126 39,47%
lực cá nhân luôn là yếu tố hàng đầu được Công ty lựa kinh doanh, tuyển dụng lao động phù hợp với chức năng,
nhiệm vụ của từng vị trí chuyên môn luôn là vấn đề được - Kỹ thuật - Công nghệ 485 68 14,02%
chọn là tiêu chí tuyển chọn cán bộ nhân viên (CBCNV).
Tuy nhiên, để tương xứng với yêu cầu cao của mình, PV GAS D chú trọng. Từng cán bộ nhân viên tại Công - Sản xuất - Vận hành - Bảo trì 655 611 93,23%
Công ty phải đồng thời xây dựng chính sách lương, ty được tạo điều kiện để phát huy những điểm mạnh và
thưởng rõ ràng, hợp lý, đặc biệt là đối với những nhân khắc phục thiếu sót của bản thân, trường hợp vị trí được 2 Đào tạo các kỹ năng công tác 520 493 94,86%
viên xuất sắc, có đóng góp lớn. Mặt khác, PV GAS D cũng phân bổ không phù hợp, cán bộ sẽ được xem xét điều 3 Đào tạo nội bộ 25 25 100,00%
luôn tuân thủ chặt chẽ các yêu cầu pháp luật về sử dụng chuyển vị trí công tác tương ứng khác nhằm phát triển tối
người lao động, thực hiện đúng các tiêu chuẩn giờ làm đa năng suất làm việc cũng như năng lực của cá nhân. TỔNG CỘNG 2200 1970 89,56%
việc.
BÁO CÁO
THƯỜNG NIÊN 2015
32|33
TỔ CHỨC
VÀ NHÂN SỰ (tiếp theo)

VỀ CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC, LƯƠNG, THƯỞNG, PHÚC LỢI
PV GAS D thực hiện chế độ làm việc 8h/ngày, 05 ngày/tuần hoặc làm theo ca 8 tiếng, 40h/tuần. Tất cả các nhân viên
đều có cơ hội được phát huy tối đa khả năng sáng tạo và vốn kiến thức hiểu biết của mình.
PV GAS D thực hiện việc phân bổ quỹ lương, chi trả tiền lương, tiền thưởng hàng tháng, quý, năm cho CBCNV gắn
với kết quả công việc, kết quả kinh doanh và tuân thủ theo quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty. Thực hiện điều
chỉnh lương chức danh cho CBCNV trong Công ty kịp thời, gắn với kết quả thực hiện công việc và chính sách thu hút PV GAS D THỰC HIỆN VIỆC PHÂN BỔ QUỸ LƯƠNG, CHI TRẢ TIỀN
lao động có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm quản lý giỏi, động viên khuyến khích kịp thời CBCNV có thành tích
xuất sắc. Xét điều chỉnh lương cơ bản hàng năm cho CBCNV theo đúng quy chế tiền lương, tiền thưởng và các quy LƯƠNG, TIỀN THƯỞNG HÀNG THÁNG, QUÝ, NĂM CHO CBCNV GẮN VỚI
định khác của Công ty và Nhà nước.
KẾT QUẢ CÔNG VIỆC, KẾT QUẢ KINH DOANH VÀ TUÂN THỦ THEO QUY
Ngoài các loại bảo hiểm bắt buộc theo quy định của Pháp luật, PV GAS D thực hiện mua bổ sung các loại hình bảo
hiểm tự nguyện khác cho người lao động như: Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe PVI Care, Bảo hiểm nhân thọ trả sau, CHẾ TRẢ LƯƠNG, TRẢ THƯỞNG CỦA CÔNG TY
Bảo hiểm hưu trí tự nguyện cho CBCNV trong Công ty.
BÁO CÁO
THƯỜNG NIÊN 2015
34|35
TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ
NĂNG LỰC THỜI GIAN TỔNG MỨC GIÁ TRỊ GIẢI GIÁ TRỊ GIẢI
TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ TRONG STT DỰ ÁN ĐỊA ĐIỂM
THIẾT KẾ
KẾT CHUYỂN
ĐẦU TƯ NGÂN KH 2015 NGÂN TH 2015
CÔNG VIỆC ĐÃ THỰC HIỆN 2015
HOÀN THÀNH CĂN CỨ
NĂM 2015
I DỰ ÁN NHÓM B 1.428,6 389,3 392,9
Trong năm 2015, các dự án của I.1 DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP 1.428,6 389,3 392,9
Công ty được thực hiện đúng kế
Hệ thống phân phối khí thấp Quyết định 08/
hoạch, cụ thể: PV GAS D đã hoàn 1 triệu m3 khí/ Hoàn thành xây dựng lắp đặt, đưa vào vận hành, đang làm
1 áp cho KCN Tiền Hải - Thái Thái Bình QIV/14 QIII/15 QĐ-HĐQT ngày 1.311,3 365,8 385,7
thành xây dựng lắp đặt và đưa vào ngày đêm thủ tục thanh quyết toán, lựa chọn nhà thầu kiểm toán.
Bình, trong đó: 08/04/2014
sử dụng Dự án Hệ thống phân
phối khí thấp áp cho KCN Tiền 1.1 Đường ống khí thấp áp 394,7 120,7 127,2
Hải - Thái Bình và tuyến ống cấp 1.2 Hệ thống CNG 916,6 245,1 258,4
khí cho các khách hàng tại KCN
Quyết định Hoàn thành xây dựng, lắp đặt tuyến ống, hố van đầu chờ để
Nhơn Trạch 3 thuộc Hệ thống Hệ thống cấp khí thấp áp cho số 175/QĐ- cấp khí cho khách hàng trong KCN Nhơn Trạch III, ký hợp
2 Đồng Nai QI/12 QIV/17 117,3 23,5 17,4
phân phối khí thấp áp cho các các KCN Nhơn Trạch GĐ 2 KTA ngày đồng xây dựng lắp đặt hệ thống cấp khí cho khách hàng
KCN Nhơn Trạch - Giai đoạn 2. 06/08/2010 trong KCN Nhơn Trạch III và V
II MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ 2,0 2,0 2,0
TỔNG SỐ 1430,6 391,3 394,9
BÁO CÁO
THƯỜNG NIÊN 2015
36|37
TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ (tiếp theo)
HỆ THỐNG PHÂN PHỐI KHÍ THẤP ÁP CHO KCN TIỀN HẢI - THÁI BÌNH VÀ CÁC HẠNG MỤC PHỤ TRỢ NHƯ
Hệ thống khí Hàm Rồng - Thái Bình là hệ thống cung cấp khí cho khu công nghiệp Tiền Hải, tỉnh Thái Bình và các • Nhà vận hành (Control room);
tỉnh lân cận, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng và thúc đẩy kinh tế của địa phương và khu vực phía Bắc, đây cũng • Trạm biến áp;
là chiến lược mở rộng thị trường khí ra phía miền Bắc Việt Nam của Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP. • Hệ thống điện Diesel dự phòng;
• Hệ thống cấp nước;
• Hệ thống PCCC bằng nước: dùng chung một số thiết bị của trạm GDC Thái bình như bồn nước và các máy bơm
TUYẾN ỐNG PHÂN PHỐI KHÍ THẤP ÁP HỆ THỐNG NÉN VÀ PHÂN PHỐI KHÍ CNG nước chữa cháy;
• Đường nội bộ, hàng rào bảo vệ;
Quy mô, vị trí và địa điểm xây dựng tuyến ống phân phối Trạm khí nén CNG Tiền Hải - Thái Bình dự kiến đặt tại
• Hệ thống chống ăn mòn điện hoá:
khí thấp áp cho KCN Tiền Hải - Thái Bình, cụ thể như ngay cạnh trạm phân phối khí thấp áp Thái Bình (LGDS),
sau: bao gồm các hạng mục chính sau:
Thiết kế bảo vệ cho phần đường ống chôn ngầm, như Test Station, Spark gap (chống điện áp cao trong đường ống),
• Điểm tiếp nhận khí (tie-in 10”) từ trạm xử lý khí (GDC) • Đường ống khí kết nối trạm phân phối khí thấp áp MIJs.
đặt tại xã Đông Cơ, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Thái Bình (LGDS) với trạm đặt máy nén CNG dự kiến;
• Tuyến ống chính bao gồm: từ trạm phân phối khí • Trạm máy nén CNG bao gồm 09 máy nén và hệ Anode và Transformer Rectifier được xem xét, sử dụng chung với hệ thống đường ống của dự án Hệ thống thu gom
Tiền Hải LGDS đến hố van đầu chờ rẽ nhánh trên thống thiết bị đo đếm;
và phân phối khí từ các mỏ Hàm Rồng và mỏ Thái Bình lô 102- lô 106 - giai đoạn 1.
đường số 1, rẽ trái theo hành lang kỹ thuật của KCN, • Thiết bị vận chuyển khí nén đi xa: xe kéo và bồn-
băng qua sông Long Hầu đến đầu chờ tại công ty trailers;
• Các tuyến ống nhánh 2”, 3”, 4” cấp cho các khách • Hệ thống điều khiển; Thực hiện Gas-in ngày 7/8/2015. Trong thời gian tới, PV GAS D tiếp tục mở rộng hệ thống phân phối CNG cho các
hàng trong KCN Tiền Hải; • 04 trạm khách hàng: bao gồm cụm thiết bị giảm khách hàng tại khu vực Bắc Bộ. Nâng cấp, mở rộng hệ thống phân phối khí thấp áp cho các khách hàng tại KCN Tiền
• Trạm giảm áp và phân phối khí LGDS đặt tại xã Đông áp (PRU) để giảm áp suất khí nén trong bồn chứa Hải -Thái Bình; Xây dựng hệ thống cung cấp nhiên liệu dự phòng cho khách hàng KTA tại KCN Tiền Hải - Thái Bình.
Cơ, huyện Tiền Hải - Thái Bình; xuống áp suất sử dụng của khách hàng. Trạm đặt
• 18 khách hàng nhà máy; trong khu vực nhà máy của khách hàng.
• Công suất thiết kế của tuyến ống phân phối khí thấp • Công suất trạm nén CNG: 150 triệu m3 khí/năm
áp là 1 triệu m3 khí/ngày đêm.
HỆ THỐNG CẤP KHÍ THẤP ÁP CHO CÁC KCN NHƠN TRẠCH GĐ 2:
Hệ thống phân phối Khí thấp áp để cung cấp khí cho các khách hàng tại 09 KCN tập trung (Nhơn Trạch I; II; III; V; VI;
Nhơn Trạch II- Lộc Khang; Nhơn Trạch II- Nhơn Phú; KCN Ông Kèo; KCN Dệt May) nhằm mở rộng thị trường tiêu
thụ, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy quá trình phát triển bền vững của tỉnh Đồng Nai, giảm thiểu mức
độ ô nhiễm trong các KCN theo Luật môi trường và quy chế về bảo vệ môi trường UBND tỉnh Đồng Nai ban hành.
GIAI ĐOẠN 1: (TỪ 2010 ĐẾN 2012) GIAI ĐOẠN 2: (TỪ 2012-2017)
• Tổng mức đầu tư được phê duyệt: 288,7 tỷ đồng. • Tổng mức đầu tư : 117,3 tỷ đồng
• Đã hoàn thành đầu tư xây dựng công trình “Hệ • Hoàn thành thành hệ thống cấp KTA cho khách
thống phân phối khí thấp áp cho các KCN huyện hàng Thép Nhà Bè, Formosa, Sam Hwan Vina.
Nhơn Trạch, giai đoạn 1” gồm có: tuyến ống chính • Hoàn thành thi công tuyến ống 4'' cấp khí trong
10”, 14”; trạm phân phối khí thấp áp Nhơn Trạch KCN Nhơn Trạch III - Formosa theo đúng tiến độ
(LGDS Nhơn Trạch); tuyến ống nhánh 6”, 4”, 3” và 6 và đã ký kết hợp đồng cung cấp khí với khách hàng
trạm khách hàng (Hoàng Gia, Hyosung, Bách Thành, Chinwell.
ChangYih, Caesar, Kim Phong). • Hoàn thành thi công trạm cấp khí cho 02 khách
• Tổng công suất hệ thống là 2 triệu m3 khí/ngày đêm. hàng Shunyin, Hyosung.
• Trên tuyến ống chính và các tuyến ống nhánh có lắp • PV GAS D tiếp tục đầu tư mở rộng tuyến ống và trạm
đặt các đầu chờ để đấu nối vào các hộ tiêu thụ khí khí khi có khách hàng mới.
trong tương lai.
BÁO CÁO
THƯỜNG NIÊN 2015
38|39